Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 82/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 43, ze dne 26. 8. 2011

82

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. srpna 2011 byla v Hodoníně podepsána Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč. 

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
Ministerstvem vnitra České republiky
a
Ministerstvem vnitra Slovenské republiky
o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč

Ministerstvo vnitra České republiky (dále „česká smluvní strana“) a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (dále „slovenská smluvní strana“) se na základě

Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic z 27. ledna 2004 (dále „Smlouva o policejní spolupráci“),
Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech z 23. listopadu 1998 (dále „Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech“),

jakož i při zohlednění

Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích z 2. července 2002 a Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích z 2. července 2002 (dále „Dohoda o předávání a přebírání osob“),
nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané statním příslušníkem třetí země v některém z členských států (dále jen „Dublinské nařízení“),
rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2002/584 ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále „rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu“)

dohodly na uzavření této dohody:

Část I - Obecná ustanovení

Článek 1

Česká smluvní strana zřizuje na českém státním území na katastrálním území obce Hodonín v blízkosti státních hranic se Slovenskou republikou společné česko-slovenské pracoviště pod označením „Společné česko-slovenské kontaktní pracoviště Hodonín-Holíč“. Společné česko-slovenské kontaktní pracoviště Hodonín-Holíč je tvořeno:

společným policejním pracovištěm ve smyslu článku 12 Smlouvy o policejní spolupráci (dále jen „společné policejní pracoviště“) a
společným pracovištěm záchranných složek za účelem podpory spolupráce podle Smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech (dále jen „společné pracoviště záchranných složek“).

Část II - Společné policejní pracoviště

Článek 2

(1) Společné policejní pracoviště je obsazeno českými a slovenskými pracovníky orgánů uvedených v článku 10 odst. 1 Smlouvy o policejní spolupráci, a v případě potřeby rovněž pracovníky jejich ústředních orgánů (dále jen „pracovníci“).

(2) Společné policejní pracoviště funguje v nepřetržitém provozu.

Článek 3

(1) Společné policejní pracoviště funguje podpůrně a poradensky zejména

a)   při výměně informací za účelem prevence a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, jakož i při ochraně veřejného pořádku a ochraně státních hranic podle Smlouvy o policejní spolupráci, včetně boje proti nelegální migraci;
b)   při koordinaci činností společných hlídek a společných kontrolních skupin, jakož i ostatních operací podle Smlouvy o policejní spolupráci;
c)   v záležitostech předávání a přebírání osob, které nelegálně vstoupily na území států smluvních stran nebo nelegálně pobývají na území států smluvních stran, podle Dohody o předávání a přebírání osob;
d)   v záležitostech předávání a přebírání osob za účelem trestního stíhání, resp. výkonu trestu podle rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, odsouzených osob za účelem výkonu trestu odnětí svobody, jakož i v dalších případech předávání a přebírání osob v rámci trestního řízení nebo mezinárodního pátrání;
e)   v záležitostech předávání a přebírání osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu, podle Dublinského nařízení;
f)   při organizaci společných cvičení, seminářů a školení v rámci Smlouvy o policejní spolupráci.

(2) Pracovníci působící ve společném policejním pracovišti v rámci svých kompetencí spolupracují při plnění úkolů. Nesmějí samostatně provádět výsostná oprávnění a poskytují informace a vyřizují úkoly výlučně na základě pokynů, které jim byly uděleny vysílajícími orgány.

Článek 4

(1) Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a Krajské ředitelství Policejního sboru v Trnavě určí vždy jednoho pracovníka zodpovědného za provoz společného policejního pracoviště a organizaci společných činností (dále jen „koordinátor“).

(2) Koordinátoři společně vypracují do šesti měsíců po vstupu této dohody v platnost jednací řád a učiní všechna opatření k zajištění fungování společného policejního pracoviště.

(3) Jednací řád se stane závazným po schválení ústředními orgány uvedenými v článku 5 odst. 1 Smlouvy o policejní spolupráci.

(4) Opatření s možným dopadem na fungování společného pracoviště záchranných složek koordinátor vždy konzultuje s určeným zástupcem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Obvodního úřadu v Trnavě.

Článek 5

(1) Zástupci ústředních orgánů uvedených v článku 5 odst. 1 Smlouvy o policejní spolupráci, jakož i koordinátoři jmenovaní na základě článku 4 odst. 1 této dohody, se setkávají alespoň jednou ročně, aby vyhotovili bilanci spolupráce a vyhodnotili aktivity společného policejního pracoviště. V rámci těchto setkání zejména

a)   si vyměňují statistické údaje týkající se činnosti společného policejního pracoviště, jakož i další informace významné pro jeho provoz a činnost;
b)   vypracují nový společný pracovní program a odpovídající strategie pro společné aktivity.

(2) Na závěr každého setkání se vyhotoví protokol v českém a slovenském jazyce.

Část III - Společné pracoviště záchranných složek

Článek 6

Společné pracoviště záchranných složek je v souladu s článkem 7 této dohody využíváno zástupci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Krajského ředitelství Hasičského a záchranného sboru v Trnavě.

Článek 7

Společné pracoviště záchranných složek funguje podpůrně zejména

a)   v rámci koordinace poskytování pomoci při mimořádných událostech na základě žádosti o poskytnutí pomoci podle Smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech;
b)   při organizaci společných cvičení, seminářů a školení v rámci Smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.

Článek 8

(1) Zahájení činnosti společného pracoviště záchranných složek v případě konkrétní mimořádné události nebo pro jiný účel v souladu s článkem 7 této dohody a přesné vymezení jeho úkolů dohodnou Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a Obvodní úřad v Trnavě.

(2) Opatření s možným dopadem na fungování společného policejního pracoviště je třeba vždy konzultovat s koordinátory jmenovanými na základě článku 4 odst. 1 této dohody.

Článek 9

(1) Zástupci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Obvodního úřadu v Trnavě se setkávají alespoň jednou ročně, aby vyhotovili bilanci spolupráce a vyhodnotili aktivity společného pracoviště záchranných složek. V rámci těchto setkání si vyměňují informace a zkušenosti týkající se předcházení mimořádným událostem a přípravy k poskytování pomoci.

(2) Na závěr každého setkání se vyhotoví protokol v českém a slovenském jazyce.

Část IV - Společná a závěrečná ustanovení

Článek 10

(1) Komunikace ve Společném česko-slovenském kontaktním pracovišti Hodonín-Holíč probíhá v českém jazyce a slovenském jazyce.

(2) Společné česko-slovenské kontaktní pracoviště Hodonín-Holíč je označeno úředními tabulemi a státními symboly států smluvních stran v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

Článek 11

(1) Česká smluvní strana bezplatně poskytuje slovenské smluvní straně řádně upravené nemovitosti včetně míst pro parkování vozidel a hradí veškeré provozní náklady spojené s provozem a údržbou nemovitostí, s výjimkou nákladů na telekomunikace. Česká smluvní strana v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy umožní slovenské smluvní straně instalaci a provoz telekomunikačních zařízení a zařízení pro zpracovávání dat, jakož i zřízení nezbytného připojení na její telekomunikační síť.

(2) Investice vložené slovenskou smluvní stranou do Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč a movité předměty dodané slovenskou smluvní stranou zůstávají ve vlastnictví slovenské smluvní strany.

(3) Náklady na specifické vybavení a osobní vybavení svých pracovníků včetně oprav a získání náhradního vybavení hradí každá smluvní strana samostatně.

(4) Zněním odstavců 1 až 3 není vyloučena dohoda smluvních stran o jiném způsobu hrazení nákladů.

Článek 12

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podpisu.

(2) Tato dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran.

(3) Každá ze smluvních stran může tuto dohodu vypovědět písemně diplomatickou cestou. V tomto případě pozbude platnosti devadesát dnů po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Hodoníně dne 1. srpna 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra
České republiky
Mgr. Jaroslav Hruška v. r.
první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost
Za Ministerstvo vnitra
Slovenské republiky
JUDr. Maroš Žilinka v. r.
státní tajemník Ministerstva vnitra

E-shop

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Martin Janků, Jana Mikušová - C. H. Beck

Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.