Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 81/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 43, ze dne 26. 8. 2011

81

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. května 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 22. července 2011.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY MOLDAVSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Moldavské republiky, dále jen „strany“,

majíce na paměti Dohodu mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, sjednanou v Bruselu dne 19. června 1995 (dále jen „PfP SOFA“) a Dodatkový protokol k PfP SOFA, sjednaný v Bruselu dne 19. června 1995;

shodujíce se na tom, že vzájemné vztahy a spolupráce v oblasti obrany jsou velmi významnými záležitostmi v dvoustranných vztazích jejich států a v jejich zahraniční politice;

vedeny přáním posílit vzájemné vztahy mezi ministerstvy obrany v duchu Charty OSN;

s cílem rozvinout spolupráci založenou na vzájemné důvěře stran a ozbrojených sil jejich států;

přejíce si vytvořit právní rámcový dokument k provádění aktivit dvoustranné spolupráce v oblasti obrany;

jednajíce v souladu s úsilím obou států o aktivní účast v procesu transformace a konsolidace euroatlantické bezpečnostní oblasti,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1
Účel regulace

Účelem regulace ve formě této Dohody je poskytnout obecný rámec pro spolupráci mezi stranami v oblasti obrany založenou na zásadách rovnosti, partnerství a vzájemné prospěšnosti.

ČLÁNEK 2
Oblasti spolupráce

1. Spolupráce mezi stranami bude prováděna v následujících oblastech:

a)   obranná politika a strategie;
b)   ekonomický účetní systém ozbrojených sil (rozpočet, pořizování);
c)   tvorba právního rámce pro ozbrojené síly;
d)   demokratická kontrola ozbrojených sil;
e)   postupy při řízení personálu, rozvoj vzdělávání zaměstnanců a vojenského vzdělávání;
f)   mezinárodní operace na podporu míru a humanitární operace;
g)   logistika;
h)   aktivity prováděné v rámci programu Partnerství pro mír;
i)   vytváření a působení mnohonárodních vojenských jednotek;
j)   vojenská topografie, geodézie a kartografie;
k)   další oblasti, o které mají obě strany zájem.

2. Podrobné záležitosti spolupráce v oblastech uvedených v odstavci 1 mohou být přesně vymezeny v dokumentech mezi stranami uzavíraných v souladu s jejím účelem a na základě této Dohody.

ČLÁNEK 3
Formy spolupráce

Spolupráce v záležitostech týkajících se obrany se bude uskutečňovat prostřednictvím následujících aktivit:

a)   oficiální návštěvy ministrů obrany, náčelníků štábů, jejich zástupců a ostatních úředníků pověřených stranami;
b)   výměna zkušeností mezi experty stran a pracovní schůzky;
c)   účast na výcvikových aktivitách, cvičeních a workshopech;
d)   účast pozorovatelů na vojenských cvičeních;
e)   kontakty mezi podobnými vojenskými institucemi;
f)   rozhovory, konzultace, setkání a účast na symposiích a konferencích;
g)   návštěvy u vojenských jednotek a institucí;
h)   výměna informací, dokumentace a vzdělávacích publikací;
i)   studium a praxe na vysokých školách a ve vojenských zařízeních zabývajících se výzkumem a vývojem;
j)   výměna učitelů a stážistů v různých oblastech;
k)   kulturní a sportovní aktivity.

ČLÁNEK 4
Plánování a provádění

1. Strany zpracují a každoročně schválí plány dvoustranné spolupráce podle ustanovení této Dohody. Roční plán spolupráce pro následující rok bude zpracován do 1. prosince roku probíhajícího.

2. Roční plán spolupráce bude zpracován podle návrhů podaných stranami.

3. Každá strana uvede kontaktní místo u každé aktivity předpokládané v ročním plánu spolupráce.

4. Plánování a příprava společných aktivit mohou být prováděny prostřednictvím vojenských přidělenců stran.

ČLÁNEK 5
Finanční ujednání, zdravotní péče a status

1. Vysílající strana hradí cestovní náklady do a z území státu přijímající strany.

2. Přijímající strana hradí cestovní náklady v rámci území svého státu, ubytování a stravu.

3. Zdravotní péče ve státě přijímající strany bude poskytnuta v souladu s PfP SOFA.

4. Přechod hranic a status během pobytu na území státu přijímající strany se bude řídit PfP SOFA. Strany budou předem projednávat technické detaily přechodu, a pokud to bude vhodné, i další záležitosti týkající se provádění PfP SOFA, aby zamezily případnému nedorozumění.

ČLÁNEK 6
Výměna informací

1. Výměna informací souvisejících s prováděním této Dohody bude prováděna diplomatickou cestou nebo přímo mezi stranami v závislosti na charakteru těchto informací.

2. Strany učiní v souladu s právními předpisy svých států veškerá nutná opatření za účelem ochrany informací získaných v rámci spolupráce podle této Dohody. Poskytnutí určité informace může být předem podmíněno poskytující stranou formou zvláštních požadavků pro nakládání s touto informací.

3. Strany zaručují, že obdržené informace nepoužijí na újmu zájmů druhé strany a neuvolní ani nepředají je třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

ČLÁNEK 7
Pracovní jazyk

Pracovním jazykem pro projekty a aktivity podle této Dohody je angličtina.

ČLÁNEK 8
Změny a spory

1. Tato Dohoda může být kdykoli změněna ve formě písemných protokolů uzavíraných mezi stranami. Tyto protokoly tvoří nedílnou součást této Dohody a vstoupí v platnost podle ustanovení článku 9 této Dohody.

2. Rozpory ve výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny jednáním mezi stranami a nebudou předkládány k řešení jakémukoli vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 9
Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Tato Dohoda je uzavírána na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z oznámení, jimiž si strany vzájemně oznámí diplomatickou cestou, že jejich vnitrostátní procedury nezbytné pro vstup Dohody v platnost byly splněny.

2. Každá ze stran může Dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé straně. Účinek výpovědi nastane 6 měsíců ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

3. Jestliže je Dohoda vypovězena, strany zahájí jednání za účelem vyrovnání všech vzájemných finančních povinností a nároků a vypořádání bezpečnostních záležitostí vzniklých z této Dohody.

Dáno v Praze dne 16. května 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, moldavském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozporu ve výkladu nebo provádění ustanovení této Dohody je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
RNDr. Alexandr Vondra v. r.
ministr obrany
Za Ministerstvo obrany
Moldavské republiky
Iurie Leancá v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropské integrace

E-shop

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

Mgr. Tomáš Fecák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Problematika vztahu mezinárodních dohod o ochraně investic a práva Evropské unie v posledních letech přitáhla značnou pozornost akademiků i praktiků a postupně se dostává i do povědomí širší veřejnosti. Aktuálnost tématu, ale i kontroverznost některých dílčích otázek dokládají ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.