Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 78/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 40, ze dne 29. 7. 2011

78

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. července 2011 bylo v Bruselu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti vojenských geoprostorových informací.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNANÍ
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY CHORVATSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÝCH GEOPROSTOROVÝCH INFORMACÍ

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Chorvatské republiky, dále jen „smluvní strany“,

majíce na paměti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o vojenské spolupráci, podepsané v Praze dne 24. března 1998,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1
Účel

Účelem tohoto Ujednání je rozvinout spolupráci a výměnu vojenských geoprostorových informací mezi smluvními stranami, zahrnujíce v to zejména topografické mapy, speciální letecké mapy, geodetické a námořní informace, digitální geoprostorová data a další geoprostorové produkty pro účely obrany.

ČLÁNEK 2
Prováděcí orgány

Toto Ujednání bude za Ministerstvo obrany České republiky prováděno Geografickou službou Armády České republiky a za Ministerstvo obrany Chorvatské republiky bude prováděno Odborem nemovitostí, výstavby a ochrany životního prostředí Ministerstva obrany Chorvatské republiky.

ČLÁNEK 3
Prováděcí uspořádání

(1) Geografické produkty určené k výměně jsou definovány v prováděcích uspořádáních uzavíraných mezi prováděcími orgány, která obsahují i podrobnosti předávání a adresy. Úprava v prováděcích uspořádáních nesmí obsahovat ustanovení neslučitelná s tímto Ujednáním.

(2) Tato prováděcí uspořádání nejsou nedílnou součástí tohoto Ujednání.

ČLÁNEK 4
Formy spolupráce

(1) Spolupráce smluvních stran bude prováděna zejména v následujících formách:

a)   vzájemná výměna vojenských geoprostorových produktů, softwaru a jejich využívání (dále jen „produkty“), přičemž podrobnosti jsou upraveny v prováděcích uspořádáních k tomuto Ujednání;
b)   výměna jiných technických dokumentů, specifikací, materiálů a služeb;
c)   poskytování informací o příslušných produktech a možnostech jejich výměny;
d)   organizování krátkých návštěv a výcvikových kursů k novým technologiím pro specialisty;
e)   výměna specialistů;
f)   účast na symposiích a seminářích pořádaných smluvními stranami;
g)   společná výroba a společné výzkumné a vývojové projekty.

(2) Poskytování produktů bude prováděno automaticky nebo na žádost. O poskytnutí produktů na žádost bude rozhodováno případ od případu.

ČLÁNEK 5
Zásady

(1) Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat v oblastech společného zájmu na základě svých technických, personálních a dalších možností.

(2) Smluvní strany budou usilovat o vzájemně vyváženou spolupráci. K jejímu zajištění bude prováděno pravidelné vyhodnocení spolupráce mezi smluvními stranami.

(3) Vyhodnocení bude založeno na principu účetní rovnováhy, jak je stanoveno v článku 9 tohoto Ujednání. Do této účetní rovnováhy bude zahrnuto pouze poskytování produktů na žádost.

(4) Smluvní strany si budou poskytovat pouze neutajované produkty a informace mající vztah ke státnímu území příslušné smluvní strany.

(5) Formáty dat a záznamová média pro předávání digitálních produktů budou vzájemně dohodnuty prováděcími orgány. Písemné informace budou poskytovány v anglickém jazyce.

ČLÁNEK 6
Vzájemné závazky

(1) Smluvní strany jsou odpovědné za ochranu vlastnických a autorských práv, za dodržování omezení týkajících se užívání nebo reprodukce produktů nebo odvozených informací.

(2) Vyměněné produkty budou přijímající smluvní stranou použity výhradně pro účely obrany a nebudou zpřístupněny třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany. Použitím pro účely obrany se rozumí použití v jakékoli části světa pro účely ozbrojených sil nebo Ministerstva obrany smluvní strany nebo použití přímo jimi, včetně dodavatelů zajišťujících potřeby obrany, přičemž ale pojem nezahrnuje prodej nebo převod třetí straně.

(3) Smluvní strany nepoužijí ani nedají souhlas k použití poskytnutých nebo společně vyrobených produktů anebo podkladů k nim pro jiné účely než ty, jež byly předem písemně odsouhlaseny druhou smluvní stranou.

(4) Smluvní strana poskytující třetí straně produkty druhé smluvní strany bude výlučně odpovědná za povolení a realizaci takového převodu, včetně ochrany poskytnutých produktů a informací obsažených v těchto produktech.

(5) Je zakázáno dekódovat poskytnutý aplikační software za účelem získání zdrojového kódu a kopírovat tento aplikační software bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany.

(6) V případě nutnosti modifikovat poskytnutý aplikační software požádá přijímající smluvní strana poskytující smluvní stranu o písemný souhlas; provádění takových modifikací bude vzájemně koordinováno smluvními stranami.

ČLÁNEK 7
Dodávka produktů

(1) Všechny produkty doručované podle tohoto Ujednání budou doprovázeny dodacími dokumenty jasně stanovícími obsah každé zásilky včetně typu výměny - zda se jedná o automatickou výměnu nebo o výměnu na žádost.

(2) Dodací dokumenty budou vystaveny ve dvou vyhotoveních, přiloženy k zásilce a odeslány na oficiální adresu příslušného prováděcího orgánu. Jedno vyhotovení dodacího dokumentu bude potvrzeno přijímajícím prováděcím orgánem a odesláno zpět odesílajícímu prováděcímu orgánu jako potvrzení dodání.

(3) Požadavky na dodávky produktů budou zaslány přímo prováděcím orgánům.

(4) Veškeré poštovní a přepravní náklady budou neseny poskytující smluvní stranou.

(5) Cla, dovozní a vývozní daně a jiné podobné poplatky budou řešeny v souladu s právními předpisy státu příslušné smluvní strany.

ČLÁNEK 8
Standardní mapová jednotka

(1) Pro stanovení účetní rovnováhy spolupráce se zavádí „Standardní mapová jednotka/Standard Map Unit“ (dále jen „SMU“). SMU slouží pouze pro vnitřní a administrativní účely spolupráce mezi smluvními stranami a jako zúčtovací jednotka. SMU může být vyjádřena svou finanční hodnotou.

(2) SMU je definována jako jeden výtisk pětibarevné topografické mapy o rozměrech 56 x 76 cm.

(3) Pro přepočet produktů na SMU platí následující:

a)   1 výtisk mapy velkého formátu - tj. ONC, TPC, LFC a další letecké mapy = 3 SMU,
b)   1 výtisk mapy středního formátu - JOG 1501-GROUND, JOG 1501-AIR, topografické mapy, plány měst = 1 SMU,
c)   1 výtisk mapy série TFC (L) = 1,5 SMU.

(4) Poměr pro přepočet digitálních geografických produktů a souvisejících specifikací a technických publikací, dalších materiálů a služeb a produktů neuvedených v odstavci 3 tohoto článku na SMU bude určen písemnou dohodou prováděcích orgánů.

(5) Finanční hodnota SMU bude určena písemnou dohodou prováděcích orgánů. Výše uvedená finanční hodnota se stanovuje pro účetní účely a může být měněna vzájemnou dohodou.

(6) Množství SMU bude stanoveno v dodacích dokumentech ke každé zásilce připravené v souladu s článkem 7 tohoto Ujednání.

ČLÁNEK 9
Vyhodnocení vzájemné spolupráce

(1) Vyhodnocení vzájemné spolupráce podle tohoto Ujednání bude prováděno každou smluvní stranou jednou ročně k 31. prosinci běžného roku a zasláno formou dopisu druhé smluvní straně do 31. března následujícího roku. Tyto dopisy budou obsahovat seznamy poskytnutých a obdržených produktů, materiálů a služeb v rámci výměny na žádost (dále jen „seznam“).

(2) Předané seznamy budou každou smluvní stranou zkontrolovány a vzájemně písemně odsouhlaseny prováděcími orgány.

(3) V případě, že kterákoli smluvní strana nepovažuje vzájemnou spolupráci za vyváženou, dohodnou se prováděcí orgány na kompenzaci formou poskytnutí dalších produktů, specifikací a technických dokumentů, materiálů a služeb té smluvní straně, která poskytla více produktů, materiálů či služeb. Toto vyrovnání bude uskutečněno za podmínek písemně dohodnutých mezi prováděcími orgány.

(4) Po písemné dohodě prováděcích orgánů může být kompenzace nerovnováhy převedena do následujícího kalendářního roku.

(5) Peněžní platby za vyměněné produkty a data jsou vyloučeny.

(6) V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání bude konečné vyhodnocení vzájemné spolupráce ke dni ukončení jeho platnosti nedílnou součástí Závěrečného protokolu k tomuto Ujednání. Případná kompenzace nerovnováhy bude řešena podle odstavce 3 tohoto článku.

(7) Vyměněné dopisy podle odstavce 1 budou pouze pro informaci obsahovat též seznam poskytnutých a obdržených produktů, materiálů a služeb v rámci automatické výměny.

ČLÁNEK 10
Nároky na náhradu škody

Nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s prováděním tohoto Ujednání a jeho prováděcích uspořádání budou řešeny v souladu s článkem VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsané v Londýně dne 19. června 1951 (NATO SOFA).

ČLÁNEK 11
Spory

Jakékoli spory ohledně výkladu nebo provádění tohoto Ujednání nebo jeho prováděcích uspořádání budou řešeny přímým jednáním mezi prováděcími orgány a nebudou předloženy žádnému mezinárodnímu nebo vnitrostátnímu soudu nebo třetí straně k urovnání. Jestliže se prováděcí orgány nebudou schopny dohodnout, předloží spor smluvním stranám.

ČLÁNEK 12
Závěrečná ustanovení

(1) Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Toto Ujednání se uzavírá na dobu neurčitou.

(3) Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět. Výpověď vstoupí v platnost šest (6) měsíců po jejím doručení druhé smluvní straně.

(4) Toto Ujednání může být měněno nebo doplněno oboustranným písemným souhlasem smluvních stran, přičemž změna vstoupí v platnost v souladu s článkem 12 odstavcem 1.

(5) V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání smluvní strany připraví Závěrečný protokol obsahující dohodnuté postupy ke splnění nedokončených závazků vzniklých podle tohoto Ujednání. Tento Závěrečný protokol zůstane v platnosti po dobu neurčitou, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak.

(6) Závazky a povinnosti smluvních stran uvedené v článku 6 tohoto Ujednání zůstanou v platnosti i po ukončení platnosti tohoto Ujednání, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dáno v Bruselu dne 1. 7. 2011 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, chorvatském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Ministerstvo obrany České republiky
plk. Pavel Skála v. r.
náčelník Geografické služby Armády České republiky
Za Ministerstvo obrany Chorvatské republiky
Velimir Anic´ v. r.
ředitel Odboru nemovitostí výstavby a ochrany životního prostředí

E-shop

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek III  (§ 976 až 1474)

Občanský zákoník, komentář, svazek III (§ 976 až 1474)

Švestka, Dvořák, Fiala, Vychopeň, Winterová, Čáp, Thöndel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.