Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 72/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 38, ze dne 21. 7. 2011

72

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2009 byl v Praze podepsán Program spolupráce v oblasti vědy a techniky - společné vědeckotechnické projekty 2010-2011.

Program vstoupil v platnost s odvoláním na článek 24 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu1) dnem podpisu.

České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


1) Vídeňská úmluva o smluvním právu přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.

PROGRAM SPOLUPRÁCE V OBLASTI VĚDY A TECHNIKY
společné vědeckotechnické projekty 2010-2011

V rámci Dohody o spolupráci v oblasti vědy a techniky mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vědy, techniky a výrobních inovací Argentinské republiky, která byla podepsána v březnu 2006,

dále jen „Strany“,

vedeny přáním rozvíjet spolupráci ve vědě a výzkumu,

vedouce v patrnosti přínos, který v tomto smyslu představuje v oblasti informačních a komunikačních technologií a vývoje technologií v přírodních a technických vědách společný program „e-Golems“ Biennale,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1 - CÍLE

1. Strany budou podporovat projekty spolupráce v oblasti vědy a techniky realizované všemi relevantními institucemi zabývajícími se vědeckovýzkumnou činností za účelem společného rozvoje v těchto oblastech.

2. Strany budou podporovat vztahy mezi svými vědeckými obcemi, které umožní výměnné projekty mezi skupinami výzkumných pracovníků z České republiky a Argentinské republiky v rámci společného rozvoje vědy a techniky. Tyto projekty budou zahrnovat mise, vědeckou přípravu, workshopy a setkání předních vědců s mladými výzkumnými pracovníky.

ČLÁNEK 2 - OBLASTI VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCE

Strany budou podporovat spolupráci zejména v následujících oblastech:

Informační a komunikační technologie
Biotechnologie
Výzkum životního prostředí a klimatu

ČLÁNEK 3 - ZPŮSOBY SPOLUPRÁCE

1. Vyhlášení výzvy k předkládání návrhů společných projektů výzkumu a vývoje ze strany české a argentinské vědecké obce.

2. Společný projekt výzkumu a vývoje sestává z účasti dvou nebo více výzkumných týmů z České republiky a Argentinské republiky a jeho smyslem je prostřednictvím výměny osob dosáhnout stanovených cílů v rámci dohodnutého harmonogramu.

3. Projekty musí mít podporu ze strany vedoucích pracovníků (jeden na české a jeden na argentinské straně), kteří mají odpovídající kvalifikaci pro řízení výzkumu a jsou schopni poskytnout záruku za zajištění finančních zdrojů. Každý vedoucí pracovník musí předložit vyplněné formuláře příslušnému orgánu, který odpovídá za vzájemnou spolupráci v té které zemi. Je třeba, aby formuláře byly předloženy v obou zemích ve stejné době, jinak nebudou zvažovány.

ČLÁNEK 4 - VÝBĚR PROJEKTŮ

1. Během procesu hodnocení v každé zemi budou zvažována následující kritéria:

a)   Projekt (tvůrčí náboj a originalita, význam navrhovaných cílů a očekávaných výsledků, provázanost cílů, metodiky a pracovního plánu).
b)   Výzkumná skupina (vědeckotechnické kompetence a schopnosti výzkumné skupiny, odborná příprava výzkumných pracovníků, velká prestiž v rámci mezinárodních sítí spolupráce ve vědecké přípravě).
c)   Spolupráce (relevance a možnost misí, vhodnost zázemí a podmínek pro spolupráci).
d)   Projekt musí být inovační.

2. Při hodnocení relevance projektu budou zvažovány:

a)   Obecné priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vědy, techniky a výrobních inovací.
b)   Projektové aktivity, které se týkají vědecké přípravy mladých výzkumných pracovníků.
c)   Rozpočtové možnosti každé země.

ČLÁNEK 5 - DÉLKA PROJEKTŮ

Předpokládaná délka projektů jsou dva roky bez možnosti prodloužení. Vybrané projekty budou realizovány v období od března 2010 do prosince 2011 (včetně jednoho hodnocení na konci prvního roku, kdy na základě předložené předběžné zprávy bude schváleno pokračování projektu v roce druhém).

ČLÁNEK 6 - DÉLKA MISÍ

Předpokládají se následující typy misí:

a)   Krátké mise: do 15 dnů (pro výzkumné pracovníky a vysokoškolské pedagogy).
b)   Dlouhé mise: 1, 2 nebo 3 měsíce (studenti doktorských programů - integrovaný nebo „sendvičový“ systém).

ČLÁNEK 7 - PŘÍNOSY

Veřejná podpora, kterou poskytnou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vědy, techniky a výrobních inovací bude použita výlučně na úhradu výdajů spojených s výměnnými pobyty osob z České republiky a Argentinské republiky za účelem realizace konkrétních projektových aktivit:

a)   Výdaje na cestu do hostitelské země a zpět včetně dopravy z hlavního města/města příjezdu na místo konání návštěvy a zdravotního pojištění bude hradit vysílající země.
b)   Hostitelská země bude hradit pobytové náklady.

ČLÁNEK 8 - HARMONOGRAM

1. Výzva k předkládání návrhů: od 15. září 2009 do 15. listopadu 2009.

2. Časový plán procesu hodnocení:

a)   První krok: od listopadu 2009: hodnocení „dvojicemi“ expertů, kteří budou v každé zemi jmenováni k hodnocení projektů a jejichž jména nebudou zveřejněna.
b)   Konečný dvoustranný výběr: leden 2010, Česko-argentinská vědecká komise provede konečný dvoustranný výběr z předložených návrhů a vydá konečné rozhodnutí v rámci dvoustranné dohody podepsané zástupci obou zemí. Toto rozhodnutí je nediskutovatelné.
c)   Schválené projekty budou realizovány v období od 1. března 2010 do 31. prosince 2011.

ČLÁNEK 9 - OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Partneři v rámci podpořených projektů budou povinni předložit Stranám kopii smlouvy uzavřené mezi těmito partnery, která se bude týkat realizace projektu, komercializace projektových výstupů, autorských honorářů a práv k duševnímu vlastnictví.

Dáno v Praze dne 27. července 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, anglickém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Miroslava Kopicová v. r.
ministryně
Za Ministerstvo vědy, techniky a výrobních inovací
Lino Baranao v. r.
ministr

E-shop

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o volbě prezidenta a zákon o volbách do Parlamentu ČR, novelizovaný jednací řád Senátu, dále zákon o Ústavním soudu, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Právo Evropské unie, 2. vydání

Právo Evropské unie, 2. vydání

prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc., prof. JUDr. Vladimír Týč, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.