Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 72/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 38, ze dne 21. 7. 2011

72

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2009 byl v Praze podepsán Program spolupráce v oblasti vědy a techniky - společné vědeckotechnické projekty 2010-2011.

Program vstoupil v platnost s odvoláním na článek 24 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu1) dnem podpisu.

České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


1) Vídeňská úmluva o smluvním právu přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.

PROGRAM SPOLUPRÁCE V OBLASTI VĚDY A TECHNIKY
společné vědeckotechnické projekty 2010-2011

V rámci Dohody o spolupráci v oblasti vědy a techniky mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vědy, techniky a výrobních inovací Argentinské republiky, která byla podepsána v březnu 2006,

dále jen „Strany“,

vedeny přáním rozvíjet spolupráci ve vědě a výzkumu,

vedouce v patrnosti přínos, který v tomto smyslu představuje v oblasti informačních a komunikačních technologií a vývoje technologií v přírodních a technických vědách společný program „e-Golems“ Biennale,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1 - CÍLE

1. Strany budou podporovat projekty spolupráce v oblasti vědy a techniky realizované všemi relevantními institucemi zabývajícími se vědeckovýzkumnou činností za účelem společného rozvoje v těchto oblastech.

2. Strany budou podporovat vztahy mezi svými vědeckými obcemi, které umožní výměnné projekty mezi skupinami výzkumných pracovníků z České republiky a Argentinské republiky v rámci společného rozvoje vědy a techniky. Tyto projekty budou zahrnovat mise, vědeckou přípravu, workshopy a setkání předních vědců s mladými výzkumnými pracovníky.

ČLÁNEK 2 - OBLASTI VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCE

Strany budou podporovat spolupráci zejména v následujících oblastech:

Informační a komunikační technologie
Biotechnologie
Výzkum životního prostředí a klimatu

ČLÁNEK 3 - ZPŮSOBY SPOLUPRÁCE

1. Vyhlášení výzvy k předkládání návrhů společných projektů výzkumu a vývoje ze strany české a argentinské vědecké obce.

2. Společný projekt výzkumu a vývoje sestává z účasti dvou nebo více výzkumných týmů z České republiky a Argentinské republiky a jeho smyslem je prostřednictvím výměny osob dosáhnout stanovených cílů v rámci dohodnutého harmonogramu.

3. Projekty musí mít podporu ze strany vedoucích pracovníků (jeden na české a jeden na argentinské straně), kteří mají odpovídající kvalifikaci pro řízení výzkumu a jsou schopni poskytnout záruku za zajištění finančních zdrojů. Každý vedoucí pracovník musí předložit vyplněné formuláře příslušnému orgánu, který odpovídá za vzájemnou spolupráci v té které zemi. Je třeba, aby formuláře byly předloženy v obou zemích ve stejné době, jinak nebudou zvažovány.

ČLÁNEK 4 - VÝBĚR PROJEKTŮ

1. Během procesu hodnocení v každé zemi budou zvažována následující kritéria:

a)   Projekt (tvůrčí náboj a originalita, význam navrhovaných cílů a očekávaných výsledků, provázanost cílů, metodiky a pracovního plánu).
b)   Výzkumná skupina (vědeckotechnické kompetence a schopnosti výzkumné skupiny, odborná příprava výzkumných pracovníků, velká prestiž v rámci mezinárodních sítí spolupráce ve vědecké přípravě).
c)   Spolupráce (relevance a možnost misí, vhodnost zázemí a podmínek pro spolupráci).
d)   Projekt musí být inovační.

2. Při hodnocení relevance projektu budou zvažovány:

a)   Obecné priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vědy, techniky a výrobních inovací.
b)   Projektové aktivity, které se týkají vědecké přípravy mladých výzkumných pracovníků.
c)   Rozpočtové možnosti každé země.

ČLÁNEK 5 - DÉLKA PROJEKTŮ

Předpokládaná délka projektů jsou dva roky bez možnosti prodloužení. Vybrané projekty budou realizovány v období od března 2010 do prosince 2011 (včetně jednoho hodnocení na konci prvního roku, kdy na základě předložené předběžné zprávy bude schváleno pokračování projektu v roce druhém).

ČLÁNEK 6 - DÉLKA MISÍ

Předpokládají se následující typy misí:

a)   Krátké mise: do 15 dnů (pro výzkumné pracovníky a vysokoškolské pedagogy).
b)   Dlouhé mise: 1, 2 nebo 3 měsíce (studenti doktorských programů - integrovaný nebo „sendvičový“ systém).

ČLÁNEK 7 - PŘÍNOSY

Veřejná podpora, kterou poskytnou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vědy, techniky a výrobních inovací bude použita výlučně na úhradu výdajů spojených s výměnnými pobyty osob z České republiky a Argentinské republiky za účelem realizace konkrétních projektových aktivit:

a)   Výdaje na cestu do hostitelské země a zpět včetně dopravy z hlavního města/města příjezdu na místo konání návštěvy a zdravotního pojištění bude hradit vysílající země.
b)   Hostitelská země bude hradit pobytové náklady.

ČLÁNEK 8 - HARMONOGRAM

1. Výzva k předkládání návrhů: od 15. září 2009 do 15. listopadu 2009.

2. Časový plán procesu hodnocení:

a)   První krok: od listopadu 2009: hodnocení „dvojicemi“ expertů, kteří budou v každé zemi jmenováni k hodnocení projektů a jejichž jména nebudou zveřejněna.
b)   Konečný dvoustranný výběr: leden 2010, Česko-argentinská vědecká komise provede konečný dvoustranný výběr z předložených návrhů a vydá konečné rozhodnutí v rámci dvoustranné dohody podepsané zástupci obou zemí. Toto rozhodnutí je nediskutovatelné.
c)   Schválené projekty budou realizovány v období od 1. března 2010 do 31. prosince 2011.

ČLÁNEK 9 - OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Partneři v rámci podpořených projektů budou povinni předložit Stranám kopii smlouvy uzavřené mezi těmito partnery, která se bude týkat realizace projektu, komercializace projektových výstupů, autorských honorářů a práv k duševnímu vlastnictví.

Dáno v Praze dne 27. července 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, anglickém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PhDr. Miroslava Kopicová v. r.
ministryně
Za Ministerstvo vědy, techniky a výrobních inovací
Lino Baranao v. r.
ministr

E-shop

Nesporná řízení III

Nesporná řízení III

Karel Svoboda - C. H. Beck

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., Mgr. Luboš Brim, Mgr. Hana Adamová - Wolters Kluwer, a. s.

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto soukromoprávního institutu. V zájmu srozumitelnosti autoři svůj teoretický výklad průběžně prokládají ilustrativními ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.