Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 69/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 38, ze dne 21. 7. 2011

69

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 1974 byla v Praze podepsána Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 29. září 1978.

Česká republika a Argentina si výměnou nót ze dne 20. listopadu 2000 a 14. února 2001 potvrdily sukcesi České republiky do Základní dohody.

České znění Základní dohody se vyhlašuje současně.

Základní dohoda
o vědeckotechnické spolupráci
mezi
Československou socialistickou republikou
a
Argentinskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Argentinské republiky, vedeny přáním rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci mezi oběma zeměmi, uzavřely tuto základní dohodu o vědeckotechnické spolupráci:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují posilovat a usnadňovat rozvoj spolupráce na úsecích vědy a techniky.

Oblasti, formy a podmínky spolupráce budou stanoveny v souladu s ustanoveními této základní dohody ve specifických dodatkových dohodách mezi institucemi nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 2

Vědeckotechnická spolupráce upravovaná touto základní dohodou bude spočívat zejména ve

1.  výměně expertů a vědeckých pracovníků, výměně studií a jejich realizaci, konzultacích a výměně názorů na studie a projekty stanovené v dodatkových dohodách;
2.  poskytování stipendií kandidátům, kteří budou vybráni po vzájemné dohodě k absolvování kursů na území druhé strany k prohloubení znalostí a specializaci v oblastech nebo technických oborech, které mají prioritní význam pro vědecký a technologický pokrok;
3.  společném studiu experimentálních projektů vědeckého a technického charakteru, vybraných vzájemnými dohodami za účelem realizace národními nebo mezinárodními institucemi;
4.  zřizování technicko-pedagogických dokumentačních středisek a středisek specializovaných na výuku a zdokonalování;
5.  jakékoliv další činnosti vědeckotechnické spolupráce, která bude dohodnuta institucemi nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 3

Za účelem zabezpečení systematické a pravidelné činnosti při řízení vědeckotechnické spolupráce, uskutečňované na základě této základní dohody, se obě strany zavazují:

1.  Společně zpracovávat přímo nebo prostřednictvím institucí nebo organizací pověřených smluvními stranami všeobecný program vědeckotechnické spolupráce mezi oběma zeměmi a stanovit opatření potřebná k realizaci příslušných specifických projektů.
2.  Při vypracování programů a technických projektů ať přímo nebo prostřednictvím institucí nebo organizací pověřených smluvními stranami brát v úvahu prioritu, která se přikládá národním cílům, zeměpisným oblastem a sférám činnosti, takovým způsobem, aby konkrétní projekty byly zahrnuty do příslušných plánů rozvoje.

Článek 4

Obě smluvní strany se v rámci programu spolupráce předpokládané touto základní dohodou zavazují:

1.  Poskytnout vědeckým pracovníkům, expertům, instruktorům a technikům, kteří budou vysláni podle této základní dohody a specifických dodatkových dohod, výsady a zvláštní výhody poskytované expertům mezinárodních organizací v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými v každé zemi.
2.  Osvobodit od dávek, daní a jiných veřejných zatížení dočasný dovoz a zpětný vývoz předmětů, nástrojů a zařízení určených smluvními stranami k realizaci různých projektů. V příslušných specifických dodatkových dohodách se stanoví předměty, nástroje nebo zařízení, které budou předmětem tohoto osvobození.

Článek 5

Se zřetelem na provádění této základní dohody se obě strany dohodly zřídit smíšenou komisi, složenou z jejich zástupců nebo zástupců jimi pověřených institucí nebo organizací. Úkolem smíšené komise bude vypracování programů spolupráce předpokládané touto základní dohodou. Smíšená komise bude předkládat smluvním stranám ke schválení všechny hlavní otázky, týkající se vědeckotechnické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Článek 6

Za účelem realizace ustanovení této dohody budou moci obě strany podepisovat protokoly a dohody nebo provádět výměnu nót z ní odvozených.

Článek 7

Tato základní dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po dni provedení výměny nót, jejichž prostřednictvím se smluvní strany budou vzájemně informovat, že byly splněny předpisy stanovené zákony jejich příslušných zemí pro její vstup v platnost.

Článek 8

Tato základní dohoda bude platit pět /5/ let a bude považována za mlčky prodlouženou vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze stran nevypoví písemně nejpozději šest /6/ měsíců před skončením období platnosti.

Výpověď této základní dohody neovlivní provádění dodatkových dohod uzavřených během její platnosti, pokud nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.

Vyhotoveno a podepsáno v Praze dne 12. května 1974 ve dvou původních vyhotoveních stejně platných v jazyce českém a španělském.

Za vládu Československé socialistické republiky
Ing. Andrej Barčák
ministr zahraničního obchodu
Za vládu Argentinské republiky
Don José Ber Gelbard
ministr ekonomie

E-shop

Listina základních práv a svobod s komentářem

Listina základních práv a svobod s komentářem

Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny, případně jim bylo věnováno podstatně méně prostoru. Komentář k ...

Cena: 1 563 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2016

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2016

Mgr. Zdeněk Schmied, JUDr. František Vlasák - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Zohledňuje ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ÚZ č. 1097 - Zdravotní pojištění

ÚZ č. 1097 - Zdravotní pojištění

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Ke změnám došlo od 1. 9. 2015 zejména u zákona o veřejném zdravotním pojištění (48 změn a doplnění – mj. se mění pravidla pro změnu pojišťovny), menší novely se dotkly zákona o pojistném na ...

Cena: 95 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.