Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 69/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 38, ze dne 21. 7. 2011

69

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 1974 byla v Praze podepsána Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 29. září 1978.

Česká republika a Argentina si výměnou nót ze dne 20. listopadu 2000 a 14. února 2001 potvrdily sukcesi České republiky do Základní dohody.

České znění Základní dohody se vyhlašuje současně.

Základní dohoda
o vědeckotechnické spolupráci
mezi
Československou socialistickou republikou
a
Argentinskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Argentinské republiky, vedeny přáním rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci mezi oběma zeměmi, uzavřely tuto základní dohodu o vědeckotechnické spolupráci:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují posilovat a usnadňovat rozvoj spolupráce na úsecích vědy a techniky.

Oblasti, formy a podmínky spolupráce budou stanoveny v souladu s ustanoveními této základní dohody ve specifických dodatkových dohodách mezi institucemi nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 2

Vědeckotechnická spolupráce upravovaná touto základní dohodou bude spočívat zejména ve

1.  výměně expertů a vědeckých pracovníků, výměně studií a jejich realizaci, konzultacích a výměně názorů na studie a projekty stanovené v dodatkových dohodách;
2.  poskytování stipendií kandidátům, kteří budou vybráni po vzájemné dohodě k absolvování kursů na území druhé strany k prohloubení znalostí a specializaci v oblastech nebo technických oborech, které mají prioritní význam pro vědecký a technologický pokrok;
3.  společném studiu experimentálních projektů vědeckého a technického charakteru, vybraných vzájemnými dohodami za účelem realizace národními nebo mezinárodními institucemi;
4.  zřizování technicko-pedagogických dokumentačních středisek a středisek specializovaných na výuku a zdokonalování;
5.  jakékoliv další činnosti vědeckotechnické spolupráce, která bude dohodnuta institucemi nebo organizacemi pověřenými smluvními stranami.

Článek 3

Za účelem zabezpečení systematické a pravidelné činnosti při řízení vědeckotechnické spolupráce, uskutečňované na základě této základní dohody, se obě strany zavazují:

1.  Společně zpracovávat přímo nebo prostřednictvím institucí nebo organizací pověřených smluvními stranami všeobecný program vědeckotechnické spolupráce mezi oběma zeměmi a stanovit opatření potřebná k realizaci příslušných specifických projektů.
2.  Při vypracování programů a technických projektů ať přímo nebo prostřednictvím institucí nebo organizací pověřených smluvními stranami brát v úvahu prioritu, která se přikládá národním cílům, zeměpisným oblastem a sférám činnosti, takovým způsobem, aby konkrétní projekty byly zahrnuty do příslušných plánů rozvoje.

Článek 4

Obě smluvní strany se v rámci programu spolupráce předpokládané touto základní dohodou zavazují:

1.  Poskytnout vědeckým pracovníkům, expertům, instruktorům a technikům, kteří budou vysláni podle této základní dohody a specifických dodatkových dohod, výsady a zvláštní výhody poskytované expertům mezinárodních organizací v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými v každé zemi.
2.  Osvobodit od dávek, daní a jiných veřejných zatížení dočasný dovoz a zpětný vývoz předmětů, nástrojů a zařízení určených smluvními stranami k realizaci různých projektů. V příslušných specifických dodatkových dohodách se stanoví předměty, nástroje nebo zařízení, které budou předmětem tohoto osvobození.

Článek 5

Se zřetelem na provádění této základní dohody se obě strany dohodly zřídit smíšenou komisi, složenou z jejich zástupců nebo zástupců jimi pověřených institucí nebo organizací. Úkolem smíšené komise bude vypracování programů spolupráce předpokládané touto základní dohodou. Smíšená komise bude předkládat smluvním stranám ke schválení všechny hlavní otázky, týkající se vědeckotechnické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Článek 6

Za účelem realizace ustanovení této dohody budou moci obě strany podepisovat protokoly a dohody nebo provádět výměnu nót z ní odvozených.

Článek 7

Tato základní dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po dni provedení výměny nót, jejichž prostřednictvím se smluvní strany budou vzájemně informovat, že byly splněny předpisy stanovené zákony jejich příslušných zemí pro její vstup v platnost.

Článek 8

Tato základní dohoda bude platit pět /5/ let a bude považována za mlčky prodlouženou vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze stran nevypoví písemně nejpozději šest /6/ měsíců před skončením období platnosti.

Výpověď této základní dohody neovlivní provádění dodatkových dohod uzavřených během její platnosti, pokud nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.

Vyhotoveno a podepsáno v Praze dne 12. května 1974 ve dvou původních vyhotoveních stejně platných v jazyce českém a španělském.

Za vládu Československé socialistické republiky
Ing. Andrej Barčák
ministr zahraničního obchodu
Za vládu Argentinské republiky
Don José Ber Gelbard
ministr ekonomie

E-shop

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

JUDr. Zdeněk Čáp, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. Miroslav Machala - Wolters Kluwer, a. s.

Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o inspekci práce, komentář

Zákon o inspekci práce, komentář

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.