Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 44/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 24, ze dne 17. 5. 2011

44

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. června 2009 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 4. dubna 2011.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 1. června 2011.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

S m l o u v a
mezi
Českou republikou
a
Slovenskou republikou
o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích

Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany“),

vedeny snahou zkvalitnit silniční provoz mezi oběma státy a
vycházejíce z průběhu státních hranic, jak je vymezen Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích (Židlochovice, 4. ledna 1996), a respektujíce Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách (Židlochovice, 16. prosince 1999),

se dohodly v oblasti údržby a oprav silničních mostních objektů (dále jen „mostů“) a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany provádějí tuto smlouvu prostřednictvím svých příslušných orgánů. Těmito orgány jsou

v České republice:

pro dálnice a silnice I. třídy:  Ministerstvo dopravy,

-

 pro silnice II. a III. třídy:  Zlínský kraj, Jihomoravský kraj,

pro místní komunikace:  obec Žítková, obec Starý Hrozenkov,

ve Slovenské republice:

pro dálnice a silnice I. třídy:  Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky,

pro silnice II. a III. třídy:  Trenčínský samosprávný kraj, Trnavský samosprávný kraj,

-

pro místní komunikace: obec Drietoma.

(2) Příslušné orgány zabezpečí údržbu a opravy mostů a úseků silnic v souladu s jejich rozdělením uvedeným v přílohách č. 1 a 2 prostřednictvím subjektů uvedených v příloze č. 3.

(3) Přílohy č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

(4) Příslušné orgány se budou přímo písemně informovat o kontaktních údajích pro vzájemné spojení a pro spojení se subjekty, které zajišťují údržbu a opravy mostů a úseků silnic (adresa, telefon, fax, e-mail).

Článek 2

(1) Údržba mostů zahrnuje všechny práce, které jsou nezbytné k běžné letní a zimní údržbě. Opravy mostů zahrnují všechny práce, které nemění prostorové uspořádání ani statické parametry a současně zachovávají zatížitelnost mostů.

(2) Údržba a opravy úseků silnic zahrnují zejména údržbu a opravy vozovky, svislého a vodorovného dopravního značení, odvodňovacích zařízení, letní a zimní údržbu.

(3) Veškeré práce při údržbě a opravách mostů a úseků silnic musí být prováděny v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích.

(4) Údržba a opravy mostů a úseků silnic budou prováděny v souladu s vnitrostátními právními a technickými předpisy obou smluvních stran.

(5) Povolení na opravu mostu nebo úseku silnice zabezpečuje včas příslušný subjekt, který zodpovídá za jejich údržbu a opravy, včetně povolení vyžadovaných předpisy druhé smluvní strany. Smluvní strany upouštějí od úhrady správních poplatků za vydání těchto povolení.

(6) Tato smlouva se netýká přestavby (změna technických a provozních parametrů) stávajících a výstavby nových hraničních mostů a úseků silnic. Příprava, realizace a financování těchto záměrů bude předmětem jiných mezinárodních smluv nebo jiných dohod.

(7) Pro účely této smlouvy se úsekem silnice rozumí i úsek dálnice a úsek místní komunikace.

Článek 3

(1) Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně bezplatně předají do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy kopie dokumentů, a to zejména dokumentaci stávajícího stavu, statické výpočty, protokoly hlavních prohlídek mostů, mostní listy a smlouvy s ostatními subjekty, týkající se mostů a úseků silnic, u kterých nastane změna oproti současnému stavu rozdělení údržby, či při budoucí změně příloh č. 1 a 2.

(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 tohoto článku týkající se mostů a úseků silnic, u kterých nastane změna, budou mezi příslušnými orgány předány protokolárně.

Článek 4

(1) O plánovaných pracích souvisejících s údržbou a opravami mostů a úseků silnic, které způsobí pozastavení nebo omezení rozsahu přeshraničního provozu, budou subjekty uvedené v příloze č. 3 informovat nejpozději 3 měsíce před zahájením prací příslušný orgán své smluvní strany a odpovídající subjekt druhé smluvní strany.

(2) V případě havárie nebo živelní pohromy, která způsobí pozastavení nebo omezení provozu na mostech a silnicích, bude příslušný orgán jedné smluvní strany o situaci neprodleně informovat příslušný orgán druhé smluvní strany.

(3) Postup odstranění následků havárie a náhrada škod na mostech a úsecích silnic dotčených touto smlouvou budou dohodnuty mezi příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 5

(1) Subjekty uvedené v příloze č. 3 zabezpečují provádění běžných prohlídek stavu mostů a úseků silnic v intervalech daných vnitrostátními právními a technickými předpisy smluvních stran pro mosty a silnice, které udržují a opravují podle příloh č. 1 a 2. O těchto prohlídkách se vyhotovují protokoly.

(2) Subjekty uvedené v příloze č. 3 zabezpečují jedenkrát za 4 roky provádění společných hlavních prohlídek a v případě potřeby též provádění mimořádných prohlídek mostů a úseků silnic. Nejpozději 14 dní před uskutečněním těchto prohlídek zabezpečí výše uvedené subjekty předání protokolů o běžných prohlídkách příslušnému subjektu druhé smluvní strany.

Článek 6

(1) Náklady na údržbu mostů a úseků silnic hradí smluvní strana, která zabezpečuje jejich údržbu podle příloh č. 1 a 2.

(2) Náklady na opravy mostů hradí obě smluvní strany stejným dílem, s výjimkou nákladů na opravy předpolí dálničního mostu ev. č. D2-058, které hradí smluvní strana zabezpečující jejich opravy podle přílohy č. 1.

(3) Náklady na opravy úseků silnic podle přílohy č. 2 hradí obě smluvní strany stejným dílem, s výjimkou nákladů na opravy úseku dálnice D2 na slovenském území, které hradí slovenská strana.

(4) K opravě mostu nebo úseku silnice uzavřou příslušné orgány a subjekty dohodu, která bude vycházet ze zásad financování uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

Článek 7

Pro veřejné zakázky a výběrová řízení, která se uskutečňují v souvislosti s údržbou a opravami mostů a úseků silnic podle této smlouvy, se použijí právní předpisy té smluvní strany, která odpovídá za údržbu a opravy.

Článek 8

K osazování cizích zařízení na mosty a do ochranného pásma silnic a k pracím s tím spojeným se vyjadřují příslušné orgány obou smluvních stran. Silniční ochranná pásma jsou definována v právních předpisech smluvních stran.

Článek 9

Osazování reklam včetně informačních a propagačních zařízení na mostech uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě a v ochranném pásmu silnic uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě je zakázáno.

Článek 10

Spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny jednáním mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky. Pokud tato ministerstva nedospějí k dohodě, bude spor řešen jednáním smluvních stran.

Článek 11

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze. Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

(2) Změny smlouvy a jejích příloh budou schvalovány postupem podle odstavce 1 tohoto článku.

(3) Každá smluvní strana může tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Platnost smlouvy skončí uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Bratislavě dne 17. června 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ing. Gustav Slamečka, MBA, v. r.
ministr dopravy
Za Slovenskou republiku
Ľubomír Vážny v. r.
ministr dopravy, pošt a telekomunikací

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 600 KčKOUPIT

ÚZ č. 1246 - Sociální pojištění 2018

ÚZ č. 1246 - Sociální pojištění 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Do publikace jsou již zapracovány rozsáhlé změny všech čtyř nosných zákonů, které nabývají ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

David Kosař, Tereza Papoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.