Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 34/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 18, ze dne 8. 4. 2011

34

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 2009 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 9. března 2011. Podle odstavce 3 téhož článku dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorismu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti, podepsaná v Sofii dne 17. března 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Bulharské republiky
o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti

Vláda České republiky a vláda Bulharské republiky (dále jen „smluvní strany“),

s cílem spojit úsilí při rozvíjení a budování Evropské unie jakožto prostoru svobody, bezpečnosti a práva,

v úmyslu rozvíjet a posilovat přátelské vztahy a mezinárodní spolupráci smluvních stran,

přesvědčeny, že tato spolupráce má zásadní význam pro účinnou prevenci a boj proti trestné činnosti, zejména jde-li o organizovaný zločin, terorismus, nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami, obchodování s lidmi a nelegální migraci,

vedeny přáním navázat a rozvíjet spolupráci v oblasti vzdělávání a přípravy policistů a pracovníků dalších orgánů podílejících se na boji proti trestné činnosti (dále jen „policisté“),

vedeny úsilím poskytnout účinnou ochranu před trestnou činností svým občanům, jakož i dalším osobám žijícím na území států smluvních stran,

řídíce se vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky svých států,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky spolupracují prostřednictvím svých příslušných orgánů při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, jakož i ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti.

(2) Spolupráce podle odstavce 1 se uskutečňuje zejména v boji proti:

1.  trestné činnosti směřující proti životu, zdraví a osobní svobodě,
2.  terorismu a jeho financování,
3.  obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonnému obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,
4.  sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii,
5.  nelegální migraci ve všech formách jejího projevu,
6.  projevům extremismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie,
7.  nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory podle Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami přijaté 20. prosince 1988 ve Vídni,
8.  nezákonné výrobě, opatřování, držení, dovozu, vývozu, průvozu a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenským materiálem, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami, včetně nebezpečných odpadů,
9.  padělání a pozměňování, distribuci a používání padělaných a pozměněných peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku a úředních dokladů, zejména cestovních dokladů,
10.  podvodům, nezákonným finančním operacím, legalizaci výnosů z trestné činnosti,
11.  korupci a závažné hospodářské trestné činnosti,
12.  trestné činnosti, jejímž předmětem jsou umělecká díla a předměty kulturní a historické hodnoty,
13.  krádežím a jiným trestným činům, jejichž předmětem jsou motorová vozidla,
14.  trestným činům proti duševnímu vlastnictví,
15.  počítačové kriminalitě.

(3) Smluvní strany spolupracují rovněž při profesní přípravě policistů.

(4) Spolupráce podle této dohody nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních, která náleží do působnosti justičních orgánů.

Článek 2

V rámci spolupráce podle této dohody smluvní strany zejména:

1.  vyměňují si informace o trestných činech, o osobách podezřelých nebo účastnících se na páchání trestné činnosti, propojení pachatelů, informace o organizovaných skupinách páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin, o porušení trestněprávních předpisů a o přijatých opatřeních, včetně informací o plánovaných teroristických činech směřujících proti zájmům smluvních stran a o teroristických skupinách, jejichž členové plánují, páchají nebo již spáchali trestné činy na území států smluvních stran,
2.  spolupracují při pátrání po osobách a věcech,
3.  spolupracují při vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti a prostředků určených k financování terorismu,
4.  spolupracují při realizaci opatření prováděných na základě programů týkajících se ochrany svědka a dalších osob, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí,
5.  spolupracují při realizaci sledování zásilek v zájmu objasnění trestného činu nebo zjištění všech jeho pachatelů,
6.  poskytují si osobní, technickou a organizační pomoc při prevenci a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů,
7.  vyměňují si informace týkající se organizování velkých sportovních akcí za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti,
8.  v případě potřeby uskutečňují pracovní setkání týkající se konkrétních případů trestné činnosti za účelem konzultací, jakož i přípravy a koordinace opatření,
9.  v případě potřeby umožní v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy přítomnost policistů druhé smluvní strany při provádění policejních šetření na území svého státu; policistům není dovoleno provádění úkonů a opatření na území státu druhé smluvní strany,
10.  vyměňují si informace o výsledcích kriminalistických a kriminologických výzkumů, o přístupech a metodách boje s trestnou činností, strategiích odhalování a objasňování trestné činnosti, pracovních metodách a prostředcích,
11.  vyměňují si informace o metodách a specifických nových formách páchání trestné činnosti přesahující hranice smluvních stran,
12.  poskytují si informace o předmětech, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí, nebo jejich vzorky,
13.  v rámci spolupráce v oblasti boje s nelegální migrací si poskytují informace o případech a způsobech padělání a pozměňování a používání padělaných a pozměněných cestovních dokladů či dokladů pro pobyt v zahraničí, jakož i informace nezbytné pro potírání obchodu s lidmi a nelegální migrace,
14.  vyměňují si informace o právních předpisech, analytické a koncepční materiály a odbornou literaturu,
15.  spolupracují v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání a výcviku policistů, vzájemně vysílají odborníky s cílem prohlubovat jejich odborné znalosti a podporovat výměnu zkušeností a vzájemně se seznamovat s prostředky a metodami boje proti trestné činnosti.

Článek 3

(1) Každá smluvní strana může nasazovat do letadel, která jsou ve státě této smluvní strany registrována, své ozbrojené policisty, kteří mají za úkol zajišťovat bezpečnost na palubě letadla (dále jen „bezpečnostní doprovod letadla“). Bezpečnostní doprovody letadel se uskutečňují v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 a jejími přílohami, zejména Přílohou 17, jakož i ostatními dokumenty k její realizaci a při zohlednění oprávnění velitele letadla podle Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadel z Tokia ze dne 14. září 1963, jakož i v souladu s ostatními příslušnými mezinárodními úpravami, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

(2) Ministerstva vnitra smluvních stran dohodnou způsob a podmínky nasazení bezpečnostních doprovodů letadel ve zvláštním protokolu.

Článek 4

Orgány příslušnými k bezprostřední spolupráci podle této dohody jsou v rámci svých kompetencí:

za vládu České republiky

Ministerstvo vnitra,
orgány Policie České republiky,
Ministerstvo financí - Finanční analytický útvar,
Generální ředitelství cel;

za vládu Bulharské republiky

Ministerstvo vnitra,
Státní agentura pro národní bezpečnost,
Agentura pro cla.

Článek 5

(1) Smluvní strany si nejpozději ke dni vstupu této dohody v platnost vzájemně sdělí adresy, telefonní, faxové a jiné spojení orgánů uvedených v článku 4 a jejich útvarů. Orgány uvedené v článku 4 se budou neprodleně informovat o změnách v těchto údajích.

(2) Smluvní strany se budou neprodleně informovat o veškerých změnách v kompetencích a názvech orgánů uvedených v článku 4.

Článek 6

(1) Pomoc na základě této dohody se poskytuje na žádost. Žádost o poskytnutí informací, vzorků, přijetí opatření nebo jinou formu spolupráce podle této dohody se podává písemně, příp. faxem nebo elektronickou poštou prostřednictvím orgánů uvedených v článku 4. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením.

(2) Žádosti podle odstavce 1 vyhoví příslušný orgán žádané smluvní strany bez zbytečného odkladu. Příslušný orgán žádané smluvní strany si může vyžádat doplňující informace, je-li to nutné k vyhovění žádosti.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si v jednotlivých případech navzájem sdělují bez žádosti informace, pokud se domnívají, že jsou pro druhou smluvní stranu potřebné pro prevenci a odhalování trestných činů nebo pro zjišťování jejich pachatelů nebo ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti.

Článek 7

(1) Každá smluvní strana může žádost o poskytnutí pomoci podle této dohody zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem jejího státu, nebo pokud by to bylo v rozporu s vnitrostátním právním řádem nebo s mezinárodními závazky.

(2) V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se o této skutečnosti smluvní strany neprodleně písemně informují.

(3) Pro vyhovění žádosti mohou smluvní strany stanovit podmínky, které jsou pro druhou smluvní stranu závazné.

Článek 8

Při provádění této dohody používají příslušné orgány smluvních stran anglický jazyk.

Článek 9

(1) Každá smluvní strana může po dohodě s druhou smluvní stranou vysílat na území státu druhé smluvní strany styčné úředníky.

(2) Styční úředníci vyvíjejí na území státu druhé smluvní strany podpůrnou a poradní činnost. Podávají informace a vyřizují své úkoly v rámci pokynů udělených jim vysílající smluvní stranou. Poskytují pomoc při navazování kontaktů a podílejí se na organizaci pracovních setkání.

(3) Styční úředníci jedné smluvní strany vyslaní do třetího státu mohou po vzájemné dohodě smluvních stran a za předpokladu písemného souhlasu třetího státu zastupovat i zájmy druhé smluvní strany.

Článek 10

Předávání osobních údajů (dále jen „údaje“) a nakládání s předanými údaji se řídí následujícími podmínkami:

1.  Přijímající smluvní strana může údaje použít pouze pro účely a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou. K jiným účelům lze údaje použít pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany.
2.  Přijímající smluvní strana na žádost předávající smluvní strany podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.
3.  Údaje se mohou předávat výlučně orgánům uvedeným v článku 4 a dalším orgánům, které se podílejí na boji proti trestné činnosti. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze na základě písemného souhlasu předávající smluvní strany.
4.  Předávající smluvní strana je povinna zajistit správnost předávaných údajů, jakož i dbát na to, zda je jejich předání nutné a účelné. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající smluvní stranu. Ta musí nesprávné údaje opravit, nebo šlo-li o údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.
5.  Osobě, o níž byly údaje předány, bude na její žádost po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany poskytnuta informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že tomu nebrání vnitrostátní právní předpisy smluvní strany, která byla o poskytnutí informace požádána.
6.  Přijímající smluvní strana je povinna přijaté údaje zlikvidovat, pokud je již nepotřebuje ke splnění účelu, pro který byly předány. V případě skončení platnosti této dohody je nutno všechny údaje, jež byly přijaty na jejím základě, zlikvidovat, a to nejpozději k datu ukončení její platnosti, nebude-li nahrazena novou dohodou.
7.  Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přebírání a likvidaci údajů. Evidence obsahuje informace o důvodu předání údajů, předávajícím a přijímajícím orgánu, čase předání, obsahu údajů, jakož i o jejich likvidaci.
8.  Smluvní strany jsou povinny předané údaje účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim, proti jejich neoprávněnému dalšímu předávání a proti jejich neoprávněným změnám a zveřejnění.

Článek 11

Smluvní strany si vyměňují utajované informace na základě zvláštní smlouvy o předávání a ochraně utajovaných informací mezi jejich státy.

Článek 12

Poskytování předaných informací a materiálů třetím státům a mezinárodním organizacím je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

Článek 13

Pokud se příslušné orgány smluvních stran předem nedohodnou jinak,

1.  náklady spojené s realizací spolupráce podle článku 2 bodu 4 nese smluvní strana, která o poskytnutí pomoci žádá,
2.  náklady spojené s realizací ostatních forem spolupráce nese smluvní strana, která pomoc druhé smluvní straně poskytuje s tím, že obě smluvní strany budou dbát na vzájemnou vyváženost a reciprocitu nákladů.

Článek 14

(1) Orgány uvedené v článku 4 mohou v případě potřeby na základě této dohody uzavírat prováděcí protokoly.

(2) V případě potřeby se budou na žádost jedné smluvní strany či po vzájemné dohodě zástupci orgánů uvedených v článku 4 setkávat za účelem vyhodnocování spolupráce podle této dohody.

Článek 15

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody budou řešeny jednáními mezi orgány uvedenými v článku 4. Nepodaří-li se vyřešit spory tímto způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 16

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 17

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem doručení druhé nóty, kterou se smluvní strany diplomatickou cestou vzájemně informují o splnění příslušných vnitrostátních postupů potřebných pro její vstup v platnost.

(2) Každá ze smluvních stran může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně diplomatickou cestou. Platnost Dohody bude ukončena šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

(3) Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorismu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti ze dne 17. března 1999.

Dáno v Bruselu dne 30. listopadu 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Pecina, MBA, v. r.
ministr vnitra
Za vládu Bulharské republiky
Cvetan Cvetanov v. r.
ministr vnitra

E-shop

Právo pro zdravotnické pracovníky - 2. vydání

Právo pro zdravotnické pracovníky - 2. vydání

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je druhým doplněným a upraveným vydáním publikace z roku 2014. Jak již název napovídá, je určena zejména pro zdravotnické pracovníky všech kategorií. Klade si za cíl seznámit je se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib - Anag, spol. s r. o.

Příručka Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Vychází z nejaktuálnějšího znění legislativy Výklad v publikaci zohledňuje stav k 1. 6. 2018. ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.