Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 33/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 17, ze dne 27. 4. 2011

33

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 2010 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích1)

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. února 2011.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 1. dubna 2011. Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha I - Hraniční dokumentární dílo, která nahrazuje Přílohu I - Hraniční dokumentární dílo Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, oznámenou pod č. 316/1999 Sb.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


1) Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná dne 4. ledna 1996 v Židlochovicích byla vyhlášena pod č.  246/1997 Sb. ze dne 4. ledna 1996.

SMLOUVA
mezi
Českou republikou
a
Slovenskou republikou,
kterou se mění a doplňuje Smlouva
mezi
Českou republikou
a
Slovenskou republikou
o společných státních hranicích

ze dne 4. ledna 1996

Česká republika a Slovenská republika

vedeny přáním zabezpečit stabilitu státních hranic a jejich efektivnější správu a údržbu a majíce na zřeteli ochranu životního prostředí se dohodly takto:

Článek 1

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996 (dále jen "Smlouva o státních hranicích") se mění a doplňuje takto:

1. Článek 2 odst. 1 zní:

"(1) Státní hranice jsou nepohyblivé a probíhají od bodu styku státních hranic smluvních stran a Polské republiky až k bodu styku státních hranic smluvních stran a Rakouské republiky tak, jak byly určeny k 25. červenci 1997 a jsou znázorněny v hraničním dokumentárním díle, které tvoří přílohu I této smlouvy a je její nedílnou součástí. Výjimkou je úsek státních hranic na soutoku hraničního vodního toku Morava s vodním tokem Dyje od nepohyblivého bodu střednice koryta hraničního vodního toku Morava, ležícího na spojnici hraničních znaků 41C a 41S, k bodu určenému střednicí koryta hraničního vodního toku Morava, ležícího na spojnici hraničních znaků 41S a 41Ö, v kterém jsou státní hranice pohyblivé a přizpůsobují se postupným přirozeným změnám polohy koryta hraničního vodního toku Morava.".

2. Článek 2 odst. 2 písm. d), h) a i) se vypouští. Dosavadní písmena e) až g) se označují jako d) až f).

3. V článku 3 odst. 1 se za slova "Změny průběhu státních hranic" vkládají slova "k 25. červenci 1997".

4. V článku 5 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pro účely této smlouvy se hraničními vodními toky rozumí vodní toky nebo jejich úseky, kterými probíhají státní hranice, včetně těch, které státní hranice opakovaně protínají, a jsou uvedeny v hraničním dokumentárním díle.".

5. V článku 6 odst. 1 písm. a) a b) se slovo "příkopů" nahrazuje slovem "strží".

6. V článku 6 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

"(6) Průběh státních hranic lze dočasně vyznačit signalizačními zařízeními, jejichž tvar, rozměry, materiál a označení určuje Směrnice pro vyznačování, zaměřování a údržbu státních hranic podle článku 25 odst. 2 této smlouvy. Pokud se dále v této smlouvě uvádí pojem hraniční znak, rozumí se tímto pojmem i signalizační zařízení.".

7. Článek 7 zní:

"Článek 7

Státní hranice probíhají

a) po přímé spojnici po sobě následujících hraničních znaků osazených přímo v hraniční čáře nebo nevyznačených či dočasně vyznačených lomových bodů hraniční čáry,
b) po přímé spojnici po sobě následujících nevyznačených lomových bodů hraniční čáry na hraničních cestách a stržích,
c) po přímé spojnici po sobě následujících nevyznačených či dočasně vyznačených lomových bodů hraniční čáry, popř. hraničních znaků osazených přímo v hraniční čáře na hraničních vodních tocích.".

8. Články 8 a 9 se ruší.

9. V článku 10 se slovo "příkopy" nahrazuje slovem "strže".

10. Článek 11 zní:

"Článek 11

Smluvní strany zabezpečí údržbu objektů umístěných na pozemcích koryt hraničních vodních toků tak, aby nebyla ohrožena zřetelnost průběhu státních hranic.".

11. Článek 12 zní:

"Článek 12

Změny průběhu státních hranic mohou být provedeny jen na základě mezinárodní smlouvy.".

12. Článek 14 odst. 2 zní:

"(2) Zaměření polohy koryta hraničních vodních toků a objektů na nich se provede při každém druhém přezkoušení státních hranic.".

13. Článek 14 odst. 4 a 5 zní:

"(4) Na základě výsledků přezkoušení podle odstavců 1 až 3 se vyhotovují dokumenty, ve kterých jsou zejména dokumentovány a vyznačeny změny oproti platnému stavu hraničního dokumentárního díla (dále jen "hraniční dokumenty").

(5) Hraniční dokumenty podle odstavce 4 se schvalují v souladu s vnitrostátními postupy. Schválené hraniční dokumenty se stávají součástí hraničního dokumentárního díla na základě mezinárodní smlouvy.".

14. Článek 20 zní:

"Článek 20

Smluvní strany chrání hraniční znaky, měřické značky a jiná zařízení sloužící k zaměřování státních hranic a ochraně hraničních znaků a informační zařízení o státních hranicích před poškozením, zničením, neoprávněným přemístěním a používáním v rozporu s jejich určením.".

15. V článku 22 odst. 1 se vypouští slova "celní a pasové kontrole,".

16. Článek 23 zní:

"Článek 23

Před zahájením prací souvisejících s vyhledáváním nebo dobýváním nerostného bohatství nebo s realizací stavebních opatření jakéhokoli druhu uvnitř pruhu o šířce 50 m po obou stranách státních hranic smluvní strany dohodnou potřebná opatření z hlediska vyznačení průběhu státních hranic.".

17. Článek 25 odst. 1 písm. c) zní:

"c) rozhoduje o způsobu, druhu a změnách vyznačení průběhu státních hranic, zejména na hraničních vodních tocích a zařízeních sloužících veřejné dopravě, hraničních cestách a stržích,".

18. V článku 25 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) přijímá opatření v souvislosti se vznikem a zánikem hraničních vodních toků, hraničních cest a strží,".

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako e) až i).

19. Článek 25 odst. 1 písm. g) a h) zní:

"g) zpracovává a předkládá k vyslovení souhlasu hraniční dokumenty ve smyslu článku 14 odst. 4 této smlouvy,
h) zpracovává a předkládá příslušným orgánům smluvních stran návrhy změn a doplnění hraničního dokumentárního díla,".

20. V článku 29 odst. 4 se slova "závěrečné zprávy, kterou" nahrazují slovy "závěrečného protokolu, který".

21. Článek 30 zní:

"Článek 30

Členové Hraniční komise, smíšených technických skupin, přizvaní experti a pomocné síly se při plnění úkolů podle této smlouvy prokazují na státních hranicích nebo v jejich blízkosti dokladem, kterým mohou prokázat svoji totožnost, spolu s písemným pověřením Hraniční komise.".

22. Článek 31 se ruší.

23. V článku 33 se slovo "příkopů" nahrazuje slovem "strží".

24. Příloha I Smlouvy o státních hranicích se nahrazuje přílohou k této smlouvě.

Článek 2

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

(2) Dnem vstupu v platnost zvláštní smluvní úpravy o nepohyblivosti bodu styku státních hranic České republiky, Slovenské republiky a Rakouské republiky "Dyje - Morava" pozbude platnosti druhá věta článku 2 odst. 1 Smlouvy o státních hranicích.

(3) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato smlouva pozbude platnosti společně se Smlouvou o státních hranicích.

Dáno v Bratislavě dne 13. května 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v českém jazyce a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová v. r.
náměstkyně ministra vnitra
Za Slovenskou republiku
Jozef Buček v. r.
státní tajemník Ministerstva vnitra

  (Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem druhého, aktualizovaného vydání předkládané monografie je představení specifik stavebnictví, zejména pak základních právních a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů. Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.