Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 26/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 14, ze dne 1. 4. 2011

26

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. září 2009 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku1).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 28. února 2011 a jeho ustanovení se budou provádět od 1. ledna 2012.

Podle odst. 2 téhož článku dnem, kterým se začne provádět tento Protokol, se ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko přestane provádět Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný dne 11. listopadu 2004 v Praze a vyhlášený pod č. 88/2005 Sb. m. s.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


1)   Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsaná dne 11. listopadu 2004 v Praze a vyhlášena pod č. 88/2005 Sb. m. s.

PŘEKLAD

PROTOKOL
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKO
KE SMLOUVĚ

MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
RADOU MINISTRŮ SRBSKA A ČERNÉ HORY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA REPUBLIKY SRBSKO,

přejíce si uzavřít Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána 11. listopadu 2004 v Praze a jejíž nedílnou součást tvoří Protokol podepsaný 11. listopadu 2004 v Praze (v tomto protokolu dále jen „Smlouva“),

se dohodly takto:

Článek 1

Rozumí se, že:

 -  výraz „Srbsko a Černá Hora“ uváděný ve Smlouvě označuje, ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko, Republiku Srbsko, respektive území Republiky Srbsko;
 -  výraz „příslušný úřad“ uváděný ve Smlouvě označuje, v případě Republiky Srbsko, Ministerstvo financí nebo jeho zmocněného zástupce, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad.

Článek 2

Do článku 24 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 6, který zní následovně:

„6. Ustanovení tohoto článku se bez ohledu na ustanovení článku 2 vztahují na daně všeho druhu a pojmenování.“

Článek 3

Článek 26 Smlouvy se mění následovně:

„Článek 26
VÝMĚNA INFORMACÍ

1. Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, u nichž lze předpokládat, že jsou relevantní ve vztahu k provádění ustanovení této smlouvy nebo ve vztahu k provádění nebo vymáhání vnitrostátních právních předpisů, které se vztahují na daně všeho druhu a pojmenování ukládané jménem smluvních států nebo jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů, pokud zdanění, které upravují, není v rozporu se Smlouvou. Výměna informací není omezena články 1 a 2.

2. Veškeré informace obdržené smluvním státem podle odstavce 1 budou udržovány v tajnosti stejným způsobem jako informace získané podle vnitrostátních právních předpisů tohoto státu a budou poskytnuty pouze osobám nebo úřadům (včetně soudů a správních úřadů), které se zabývají vyměřováním nebo vybíráním daní, které jsou uvedeny v odstavci 1, vymáháním nebo trestním stíháním ve věci těchto daní, rozhodováním o opravných prostředcích ve vztahu k těmto daním nebo dozorem výše uvedeného. Tyto osoby nebo úřady použijí tyto informace jen k těmto účelům. Mohou sdělit tyto informace při veřejných soudních řízeních nebo v soudních rozhodnutích.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 nebudou v žádném případě vykládána tak, že ukládají smluvnímu státu povinnost:

(1) provést správní opatření, která by porušovala právní předpisy a správní praxi tohoto nebo druhého smluvního státu;

(2) poskytnout informace, které nemohou být získány na základě právních předpisů nebo v běžném správním řízení tohoto nebo druhého smluvního státu;

(3) poskytnout informace, které by odhalily jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup, nebo informace, jejichž sdělení by bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

4. Jestliže jsou v souladu s tímto článkem jedním smluvním státem požadovány informace, druhý smluvní stát použije svých opatření zaměřených na získávání informací, aby získal požadované informace, i když tento druhý stát takové informace nepotřebuje pro své vlastní daňové účely. Povinnost obsažená v předchozí větě podléhá omezením odstavce 3, ale v žádném případě nebudou tato omezení vykládána tak, že umožňují smluvnímu státu odmítnout poskytnout informace pouze z toho důvodu, že nemá domácí zájem na takových informacích.

5. Ustanovení odstavce 3 nebudou v žádném případě vykládána tak, že umožňují smluvnímu státu odmítnout poskytnout informace pouze z toho důvodu, že informacemi disponuje banka, jiná finanční instituce, pověřenec nebo osoba, která jedná v zastoupení nebo jako zmocněnec, nebo proto, že se informace vztahují k vlastnickým podílům na osobě.“

Článek 4

1. Smluvní státy si vzájemně diplomatickou cestou oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost tohoto protokolu, který tvoří, ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko, nedílnou součást Smlouvy. Tento protokol vstoupí v platnost dnem pozdějšího z těchto oznámení a jeho ustanovení se budou provádět ve vztahu k daňovým rokům začínajícím 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Protokol vstoupí v platnost, nebo později.

2. Rozumí se, že dnem, kterým se začne provádět tento protokol, se ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko přestane provádět Protokol ke Smlouvě, který byl podepsán 11. listopadu 2004 v Praze.

Článek 5

Tento protokol zůstane v platnosti a bude se provádět do doby, kdy bude ukončena platnost a ukončeno provádění Smlouvy v souladu s ustanoveními jejího článku 29.

Na důkaz toho podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tento protokol.

Dáno v Praze dne 8. září 2009 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Eduard Janota v. r.
ministr financí
Za vládu
Republiky Srbsko
Diana Dragutinovic´ v. r.
ministryně financí

E-shop

Trestní řízení z pohledu obhajoby

Trestní řízení z pohledu obhajoby

P. Vantuch - C. H. Beck

Publikace Trestní řízení z pohledu obhajoby si klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Reaguje na situace, které se v praxi vyskytují běžně, nebo alespoň opakovaně. ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2016

Abeceda personalisty 2016

Brůha, Bukovjan, Čornejová, Kalvoda, Leštinská, Pelech, Schmied, Stýblo, Šenk, Trylč, Valenta - Anag, spol. s r. o.

Je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám a účetním, své v ní však naleznou také majitelé malých firem zastávající rovněž funkci hlavních manažerů. Personální činnosti od A do Z Abeceda personalisty ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Cenné papíry v novém občanském zákoníku, komentář, § 514-544

Cenné papíry v novém občanském zákoníku, komentář, § 514-544

Marek, Ježek - C. H. Beck

Právem cenných papírů se rozumí účelový souhrn právních norem, jejichž předmětem úpravy jsou cenné papíry jako zvláštní objekty právních vztahů a vztahy mezi subjekty práva vznikající v souvislosti s vydáváním ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.