Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 26/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 14, ze dne 1. 4. 2011

26

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. září 2009 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku1).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 28. února 2011 a jeho ustanovení se budou provádět od 1. ledna 2012.

Podle odst. 2 téhož článku dnem, kterým se začne provádět tento Protokol, se ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko přestane provádět Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný dne 11. listopadu 2004 v Praze a vyhlášený pod č. 88/2005 Sb. m. s.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


1)   Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsaná dne 11. listopadu 2004 v Praze a vyhlášena pod č. 88/2005 Sb. m. s.

PŘEKLAD

PROTOKOL
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKO
KE SMLOUVĚ

MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
RADOU MINISTRŮ SRBSKA A ČERNÉ HORY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA REPUBLIKY SRBSKO,

přejíce si uzavřít Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána 11. listopadu 2004 v Praze a jejíž nedílnou součást tvoří Protokol podepsaný 11. listopadu 2004 v Praze (v tomto protokolu dále jen „Smlouva“),

se dohodly takto:

Článek 1

Rozumí se, že:

 -  výraz „Srbsko a Černá Hora“ uváděný ve Smlouvě označuje, ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko, Republiku Srbsko, respektive území Republiky Srbsko;
 -  výraz „příslušný úřad“ uváděný ve Smlouvě označuje, v případě Republiky Srbsko, Ministerstvo financí nebo jeho zmocněného zástupce, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad.

Článek 2

Do článku 24 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 6, který zní následovně:

„6. Ustanovení tohoto článku se bez ohledu na ustanovení článku 2 vztahují na daně všeho druhu a pojmenování.“

Článek 3

Článek 26 Smlouvy se mění následovně:

„Článek 26
VÝMĚNA INFORMACÍ

1. Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, u nichž lze předpokládat, že jsou relevantní ve vztahu k provádění ustanovení této smlouvy nebo ve vztahu k provádění nebo vymáhání vnitrostátních právních předpisů, které se vztahují na daně všeho druhu a pojmenování ukládané jménem smluvních států nebo jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů, pokud zdanění, které upravují, není v rozporu se Smlouvou. Výměna informací není omezena články 1 a 2.

2. Veškeré informace obdržené smluvním státem podle odstavce 1 budou udržovány v tajnosti stejným způsobem jako informace získané podle vnitrostátních právních předpisů tohoto státu a budou poskytnuty pouze osobám nebo úřadům (včetně soudů a správních úřadů), které se zabývají vyměřováním nebo vybíráním daní, které jsou uvedeny v odstavci 1, vymáháním nebo trestním stíháním ve věci těchto daní, rozhodováním o opravných prostředcích ve vztahu k těmto daním nebo dozorem výše uvedeného. Tyto osoby nebo úřady použijí tyto informace jen k těmto účelům. Mohou sdělit tyto informace při veřejných soudních řízeních nebo v soudních rozhodnutích.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 nebudou v žádném případě vykládána tak, že ukládají smluvnímu státu povinnost:

(1) provést správní opatření, která by porušovala právní předpisy a správní praxi tohoto nebo druhého smluvního státu;

(2) poskytnout informace, které nemohou být získány na základě právních předpisů nebo v běžném správním řízení tohoto nebo druhého smluvního státu;

(3) poskytnout informace, které by odhalily jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup, nebo informace, jejichž sdělení by bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

4. Jestliže jsou v souladu s tímto článkem jedním smluvním státem požadovány informace, druhý smluvní stát použije svých opatření zaměřených na získávání informací, aby získal požadované informace, i když tento druhý stát takové informace nepotřebuje pro své vlastní daňové účely. Povinnost obsažená v předchozí větě podléhá omezením odstavce 3, ale v žádném případě nebudou tato omezení vykládána tak, že umožňují smluvnímu státu odmítnout poskytnout informace pouze z toho důvodu, že nemá domácí zájem na takových informacích.

5. Ustanovení odstavce 3 nebudou v žádném případě vykládána tak, že umožňují smluvnímu státu odmítnout poskytnout informace pouze z toho důvodu, že informacemi disponuje banka, jiná finanční instituce, pověřenec nebo osoba, která jedná v zastoupení nebo jako zmocněnec, nebo proto, že se informace vztahují k vlastnickým podílům na osobě.“

Článek 4

1. Smluvní státy si vzájemně diplomatickou cestou oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost tohoto protokolu, který tvoří, ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko, nedílnou součást Smlouvy. Tento protokol vstoupí v platnost dnem pozdějšího z těchto oznámení a jeho ustanovení se budou provádět ve vztahu k daňovým rokům začínajícím 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Protokol vstoupí v platnost, nebo později.

2. Rozumí se, že dnem, kterým se začne provádět tento protokol, se ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko přestane provádět Protokol ke Smlouvě, který byl podepsán 11. listopadu 2004 v Praze.

Článek 5

Tento protokol zůstane v platnosti a bude se provádět do doby, kdy bude ukončena platnost a ukončeno provádění Smlouvy v souladu s ustanoveními jejího článku 29.

Na důkaz toho podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tento protokol.

Dáno v Praze dne 8. září 2009 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Eduard Janota v. r.
ministr financí
Za vládu
Republiky Srbsko
Diana Dragutinovic´ v. r.
ministryně financí

E-shop

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

Judikatura k rekodifikaci. Darování, koupě a směna

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.