Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 21/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 12, ze dne 28. 3. 2011

21

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. června 2010 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic1), podepsané dne 13. října 1997 v Bělehradě.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 16. března 2011.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


1)   Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 13. října 1997 v Bělehradě byla vyhlášena pod č. 23/2001 Sb. m. s.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU REPUBLIKY SRBSKO
O ZMĚNÁCH DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A FEDERÁLNÍ VLÁDOU SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE O VZÁJEMNÉ PODPOŘE A OCHRANĚ INVESTIC, PODEPSANÉ DNE 13. ŘÍJNA 1997

Vláda České republiky a vláda Republiky Srbsko (dále jen „smluvní strany“) se dohodly na následujících změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (dále jen „původní Dohoda“):

ČLÁNEK 1

V článku 1 původní Dohody se odstavec 4 mění následovně:

„4. Pojem „území“ znamená:

(1) ve vztahu k Republice Srbsko: prostor, nad kterým Republika Srbsko vykonává, v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy a mezinárodním právem, svrchovaná práva a jurisdikci;

(2) ve vztahu k České republice: území České republiky, nad kterým Česká republika vykonává svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem.“.

ČLÁNEK 2

V článku 2 původní Dohody se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„3. Každá smluvní strana bude, v souladu se svými právními předpisy, upravujícími vstup, pobyt a práci fyzických osob, posuzovat v dobré víře žádosti investorů druhé smluvní strany ohledně vstupu a přechodného pobytu na jejím území za účelem jejich účasti na činnostech týkajících se uskutečňování, rozvíjení, řízení, udržování, užívání a využití jejich investic nebo nakládání s nimi.“.

ČLÁNEK 3

V článku 3 původní Dohody se odstavec 3 mění následovně:

„3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebudou vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člen celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.“.

ČLÁNEK 4

V článku 3 původní Dohody se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které zní:

„4. Smluvní strana uznává, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo dvoustranné smlouvy na základě vzájemnosti této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

5. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům prospěch jakéhokoli zacházení, upřednostnění nebo výsady, které může smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy nebo ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění.“.

ČLÁNEK 5

V článku 6 původní Dohody se na úvod první věty odstavce 1 vkládá následující text: „Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropskou unií…“.

ČLÁNEK 6

V článku 9 odstavci 2 původní Dohody je za slova „nemůže být vyřešen jednáními“ vložen následující text: „ve lhůtě šesti měsíců od data, kdy investor předložil žádost o řešení sporu“.

ČLÁNEK 7

Do původní Dohody se vkládá nový článek 11 následujícího znění:

„ČLÁNEK 11
Základní bezpečnostní zájmy

„1. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů,

(1) týkající se trestných činů;
(2)  týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a vojenskými prostředky a transakcí s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které byly provedeny s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;
(3)  učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo
(4)  vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování atomových zbraní nebo jiných atomových výbušných zařízení, nebo

(5) v souladu se svými závazky podle Charty OSN k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu.“.

ČLÁNEK 8

Články 11, 12 a 13 původní Dohody jsou přečíslovány na články 12, 13 a 14.

ČLÁNEK 9

V článku 13 odstavci 3 původní Dohody se slova „ustanovení článků 1 až 12 zůstanou“ mění a znějí následovně: „ustanovení článků 1 až 13 zůstanou“.

ČLÁNEK 10

Tato dohoda vstoupí v platnost třicátým dnem po pozdější notifikaci, kterou si smluvní strany vzájemně oznámí splnění vnitrostátních postupů vyžadovaných jejich právními řády pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu platnosti původní Dohody.

Dáno v Bělehradě dne 4. června 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, srbském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Eduard Janota v. r.
ministr financí
Za vládu Republiky Srbsko
Mladjan Dinkić v. r.
místopředseda vlády
a ministr ekonomiky a regionálního rozvoje

E-shop

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně, 4. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.