Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 20/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 12, ze dne 28. 3. 2011

20

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2010 byl v Praze podepsán Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic1), podepsané dne 11. října 1996 v Praze.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 dne 24. března 2011.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


1)   Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 11. října 1996 v Praze byla vyhlášena pod č. 43/1998 Sb.

Protokol
mezi
Českou republikou
a
Indickou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze

Česká republika a Indická republika (dále jen „smluvní strany“) se dohodly na změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze, (dále jen „Dohoda“) jak následuje:

ČLÁNEK 1

V článku 3 Dohody je odstavec 3 vypuštěn a nahrazuje se odstavci 3 až 5, které zní:

"(3) Ustanovení odstavců (1) a (2) tohoto článku se nebudou vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena jakékoli existující či budoucí celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

(4) Závazky smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu také zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo vzájemné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

(5) Ustanovení odstavců (1) a (2) tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na základě jakékoli mezinárodní smlouvy nebo ujednání týkající se zcela nebo převážné zdanění.“.

ČLÁNEK 2

Do článku 6 Dohody se jako odstavec 4 vkládá následující text:

„Nic v této dohodě nebude bránit kterékoli ze smluvních stran přijmout nebo zachovávat v dobré víře a spravedlivým a nediskriminačním způsobem bezpečnostní opatření, po omezenou dobu trvání, která mohou být přijata za výjimečných okolností při vzniku nebo hrozbě vážných makroekonomických potíží nebo vážných potíží s platební bilancí smluvní strany nebo celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu, zóny volného obchodu nebo regionální hospodářské organizace, jichž smluvní strana je nebo se může stát členem.“.

ČLÁNEK 3

Článek 12 Dohody se ruší a je nahrazen novým článkem 12 následujícího znění:

„Základní bezpečnostní zájmy

Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout v dobré víře kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů, nebo že je bráněno v přijetí opatření vyplývajících z členství smluvní strany v jakékoli existující či budoucí celní, hospodářské nebo měnové unii, společném trhu nebo zóně volného obchodu. Tyto kroky nebo opatření mohou zahrnovat zejména, ne však výlučně, taková:

(a)  týkající se trestných činů;
(b)  týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a vojenskými prostředky a obchodu s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, který je prováděn přímo či nepřímo s cílem zásobovat vojenské síly, nebo
(c)  učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo
(d)  přijaté v souladu se svými závazky podle Charty OSN k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.“.

ČLÁNEK 4

Za článek 14 se vkládá nový článek 14 bis následujícího znění:

„Vzájemné konzultace

Smluvní strany mohou v případě nezbytnosti vzájemně konzultovat záležitosti týkající se jakékoli změny této dohody. Změny budou provedeny po dohodě a vstoupí v platnost v den přijetí poslední notifikace, kterou si smluvní strany oznámily, že jejich vnitrostátní postupy pro vstup těchto změn v platnost byly ukončeny a zůstanou v platnosti po dobu platnosti Dohody.“.

ČLÁNEK 5

Protokol vstoupí v platnost třicátým dnem po pozdější notifikaci, kterou si smluvní strany oznámily, že jejich vnitrostátní postupy pro vstup Protokolu v platnost byly ukončeny. Protokol zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.

Dáno v Praze dne 8. 6. 2010 ve dvojím původním vyhotovení v jazyce českém, hindském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Jan Málek v. r.
náměstek ministra financí
Za Indickou republiku
Dinkar Prakash Srivastava v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Indické republiky v České republice

E-shop

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

ÚZ č. 1175 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2017

ÚZ č. 1175 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017, účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.