Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 20/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 12, ze dne 28. 3. 2011

20

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2010 byl v Praze podepsán Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic1), podepsané dne 11. října 1996 v Praze.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 dne 24. března 2011.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


1)   Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 11. října 1996 v Praze byla vyhlášena pod č. 43/1998 Sb.

Protokol
mezi
Českou republikou
a
Indickou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze

Česká republika a Indická republika (dále jen „smluvní strany“) se dohodly na změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze, (dále jen „Dohoda“) jak následuje:

ČLÁNEK 1

V článku 3 Dohody je odstavec 3 vypuštěn a nahrazuje se odstavci 3 až 5, které zní:

"(3) Ustanovení odstavců (1) a (2) tohoto článku se nebudou vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena jakékoli existující či budoucí celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

(4) Závazky smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu také zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo vzájemné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

(5) Ustanovení odstavců (1) a (2) tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na základě jakékoli mezinárodní smlouvy nebo ujednání týkající se zcela nebo převážné zdanění.“.

ČLÁNEK 2

Do článku 6 Dohody se jako odstavec 4 vkládá následující text:

„Nic v této dohodě nebude bránit kterékoli ze smluvních stran přijmout nebo zachovávat v dobré víře a spravedlivým a nediskriminačním způsobem bezpečnostní opatření, po omezenou dobu trvání, která mohou být přijata za výjimečných okolností při vzniku nebo hrozbě vážných makroekonomických potíží nebo vážných potíží s platební bilancí smluvní strany nebo celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu, zóny volného obchodu nebo regionální hospodářské organizace, jichž smluvní strana je nebo se může stát členem.“.

ČLÁNEK 3

Článek 12 Dohody se ruší a je nahrazen novým článkem 12 následujícího znění:

„Základní bezpečnostní zájmy

Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout v dobré víře kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů, nebo že je bráněno v přijetí opatření vyplývajících z členství smluvní strany v jakékoli existující či budoucí celní, hospodářské nebo měnové unii, společném trhu nebo zóně volného obchodu. Tyto kroky nebo opatření mohou zahrnovat zejména, ne však výlučně, taková:

(a)  týkající se trestných činů;
(b)  týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a vojenskými prostředky a obchodu s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, který je prováděn přímo či nepřímo s cílem zásobovat vojenské síly, nebo
(c)  učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo
(d)  přijaté v souladu se svými závazky podle Charty OSN k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.“.

ČLÁNEK 4

Za článek 14 se vkládá nový článek 14 bis následujícího znění:

„Vzájemné konzultace

Smluvní strany mohou v případě nezbytnosti vzájemně konzultovat záležitosti týkající se jakékoli změny této dohody. Změny budou provedeny po dohodě a vstoupí v platnost v den přijetí poslední notifikace, kterou si smluvní strany oznámily, že jejich vnitrostátní postupy pro vstup těchto změn v platnost byly ukončeny a zůstanou v platnosti po dobu platnosti Dohody.“.

ČLÁNEK 5

Protokol vstoupí v platnost třicátým dnem po pozdější notifikaci, kterou si smluvní strany oznámily, že jejich vnitrostátní postupy pro vstup Protokolu v platnost byly ukončeny. Protokol zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.

Dáno v Praze dne 8. 6. 2010 ve dvojím původním vyhotovení v jazyce českém, hindském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Jan Málek v. r.
náměstek ministra financí
Za Indickou republiku
Dinkar Prakash Srivastava v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Indické republiky v České republice

E-shop

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Již 4., aktualizované vydání publikace si klade za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se všichni denně setkáváme. Toto vydání reaguje, stejně ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Le Francais juridique 2009

Le Francais juridique 2009

Loena Černá, Blanka Kulhajová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice právnické francouzštiny je příručkou pro studium právnického názvosloví a zároveň úvodem do francouzského práva. Ve dvanácti lekcích nás seznamuje s právními odvětvími, prameny práva, francouzským ústavním právem a soudnictvím a trestním procesem. Každá lekce je rozdělena ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou

Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., JUDr. František Vondruška - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší zcela nový komentář k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Autoři, kteří působí na Nejvyšším státním zastupitelství, dílo zpracovali tak, aby bylo formou i obsahem co nejpřístupnější čtenářům nejen z řad státních zástupců, ale i ostatních právníků. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.