Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 15/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 8, ze dne 17. 3. 2011

15

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 2009 byla v Rijádu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 13. března 2011.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Dohoda
mezi
Českou republikou
a
Královstvím Saúdské Arábie
o
podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká republika a Království Saúdské Arábie (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním zintenzívnit hospodářskou spolupráci mezi oběma smluvními stranami,

hodlajíce vytvořit příznivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

uznávajíce, že vzájemná podpora a ochrana takových investic je způsobilá podnítit soukromou podnikatelskou iniciativu a zvýšit prosperitu obou smluvních stran,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Pro účely této dohody:

1.  pojem „investice“ označuje každou majetkovou hodnotu vlastněnou nebo ovládanou investorem smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:
a)   movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna ostatní majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy a záruky, požívací práva a obdobná práva;
b)   akcie, obligace a nezajištěné dluhopisy společností a jiné formy práv nebo podílů ve společnostech, stejně jako cenné papíry vydané smluvní stranou nebo kterýmikoli jejími investory;
c)   peněžní pohledávky jako půjčky nebo nároky na jakékoli plnění mající hospodářskou hodnotu a související s investicí;
d)   práva z oblasti duševního vlastnictví, jako jsou autorská práva, patenty, průmyslové vzory, technické postupy, know-how, práva z ochranných známek, obchodní tajemství, obchodní jména a goodwill;
e)   práva vyplývající ze zákona nebo veřejnoprávní smlouvy nebo jakékoliv licence, povolení nebo koncese vydané podle zákona.
Jakékoliv rozšíření nebo změna formy, ve které jsou hodnoty investovány nebo reinvestovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice, za předpokladu, že jsou v souladu s právním řádem smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna;
2.  pojem „výnosy“ znamená částky plynoucí z investice, zejména zisky, dividendy, autorské honoráře, přírůstky kapitálu nebo jakékoliv podobné poplatky nebo platby;
3.  pojem „investor“ znamená:
a)   ve vztahu k České republice:
I.   fyzickou osobu mající státní občanství České republiky v souladu s jejími platnými zákony; nebo
II.   jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejími zákony a uznanou jimi za právnickou osobu, která má trvalé sídlo na jejím území;
b)   ve vztahu ke Království Saúdské Arábie:
I.   fyzické osoby mající státní občanství Království Saúdské Arábie v souladu s právem Království Saúdské Arábie;
II.   jakoukoli společnost, která má právní subjektivitu a je zřízena v souladu s právem Království Saúdské Arábie a má svoje ústředí na jejím území, jako jsou korporace, podniky, družstva, obchodní společnosti, konsorcia, úřady, instituce, fondy, organizace, obchodní sdružení a jiné podobné subjekty bez ohledu na to, zda jsou s ručením omezeným či nikoli;
III.   jeho veřejné finanční instituce a úřady jako Měnová agentura Saúdské Arábie, veřejné fondy a podobné vládní instituce existující v Saúdské Arábii, které vznikly v souladu s jejím právním řádem;
které uskutečňují nebo uskutečnily investici na území druhé smluvní strany;
4.  pojem „území“ znamená:
a)   ve vztahu k České republice území České republiky, nad kterým vykonává svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem;
b)   ve vztahu ke Království Saudské Arábie oblasti v rámci pozemních hranic, mořské nebo podmořské oblasti, vzdušný prostor a oblasti výlučné ekonomické zóny a kontinentální šelf, nad nimiž Království Saudské Arábie vykonává svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci podle mezinárodního práva.

Článek 2

1.  Každá smluvní strana bude na svém území podporovat, pokud je to možné, investice investorů druhé smluvní strany a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem. Takovýmto investicím bude v každém případě poskytnuto řádné a spravedlivé zacházení.
2.  Žádná ze smluvních stran jakýmkoli způsobem nepoškodí svévolnými nebo diskriminačními opatřeními řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s investicemi investora druhé smluvní strany na svém území.

Článek 3

1.  Každá smluvní strana poskytne již připuštěným investicím a investičním výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a investičním výnosům investorů jakéhokoli třetího státu.
2.  Každá smluvní strana poskytne, v souladu se svým právním řádem, již připuštěným investicím a investičním výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a investičním výnosům svých investorů.
3.  Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany ve vztahu k řízení, provozování, udržování, užívání, využití nebo nakládání s investicemi nebo ve vztahu k prostředkům k zajištění jejich práv k takovým investicím, jako jsou převody a odškodnění nebo ve vztahu k jakékoli další aktivitě s tím spojené, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu, je-li příznivější.
4.  Ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany a jejich investicím výhody z jakéhokoli zacházení, upřednostnění nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat investorům jakéhokoli třetího státu na základě jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, společném trhu, zóně volného obchodu nebo jiných formách regionální hospodářské spolupráce, nebo na základě mezinárodní smlouvy nebo oboustranné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.
5.  Zacházení poskytované podle tohoto článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje jedna ze smluvních stran investorům jakéhokoli třetího státu nebo jejich investicím či výnosům na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo jiné smlouvy týkající se daňových záležitostí nebo domácího zákonodárství týkajícího se zdanění.

Článek 4

1.  Investice investorů každé ze smluvních stran budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.
2.  Investice investorů kterékoli ze smluvních stran nebudou druhou smluvní stranou vyvlastněny, znárodněny nebo podrobeny jakémukoli jinému opatření, ať již trvalému nebo dočasnému, jehož účinek by byl rovnocenný vyvlastnění nebo znárodnění (dále jen „vyvlastnění“), s výjimkou veřejného zájmu této smluvní strany, za předpokladu, že vyvlastnění nebude diskriminační a bude v souladu s domácím zákonodárstvím a za okamžitou, přiměřenou a účinnou náhradu.
Taková náhrada se bude rovnat hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před datem, kdy se skutečné nebo hrozící vyvlastnění stalo veřejně známým.
Náhrada bude zaplacena bez prodlení a bude zahrnovat sazbu úroků od data vyvlastnění do data platby, určenou na základě převažující tržní sazby úroků; bude účinně realizovatelná a volně převoditelná.
3.  Dotčený investor má právo na neodkladné přezkoumání zákonnosti takového vyvlastnění a výše odškodnění soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna, v souladu s principy obsaženými v tomto článku.

Článek 5

1.  Investorům jedné nebo druhé smluvní strany, jejichž investice utrpí škody na území druhé smluvní strany následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, revoluce, výjimečného stavu nebo nepokojů, bude poskytnuto druhou smluvní stranou zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné hodnotné plnění. Takové platby budou volně převoditelné.
2.  Tato dohoda nebrání žádné ze smluvních stran použít opatření nezbytná pro udržení veřejného pořádku, splnění jejích závazků ve vztahu k udržení nebo obnovení mezinárodního míru nebo bezpečnosti nebo ochranu jejích vlastních základních bezpečnostních zájmů, které mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, společném trhu nebo zóně volného obchodu.

Článek 6

1.  Jestliže jedna smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou provede platbu svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:
a)   postoupení každého práva nebo nároku investora této smluvní straně nebo agentuře zmocněné smluvní stranou, jakož i,
b)   že tato smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a že převezme závazky vztahující se k investici.
2.  Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 7

1.  Aniž jsou dotčena obecně platná opatření, která nebudou použita svévolným nebo diskriminačním způsobem, přijatá v rámci celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu, jichž je smluvní strana členem, každá smluvní strana zajistí investorům druhé smluvní strany volný převod plateb spojených s investicemi a investičními výnosy, které investoři vlastní na území druhé smluvní strany, zejména:
a)   kapitálové a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;
b)   výnosy;
c)   částky na splacení půjček;
d)   výnosy z likvidace nebo prodeje celé nebo jakékoli části investice;
e)   náhrada stanovená v článcích 4 a 5;
f)   platby vzniklé z řešení sporů podle článku 11;
g)   mzdy a jiné odměny zahraničních zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni a mají povolení pracovat v souvislosti s investicí.
2.  Převody podle tohoto článku budou provedeny bez prodlení podle převažujícího směnného kurzu k datu platby. Převody budou uskutečněny do země určené příslušnými žadateli o převod v jakékoli volně směnitelné měně odsouhlasené žadateli o převod.
3.  V případě, že neexistuje převažující směnný kurz, bude směnný kurz odpovídat křížovému kurzu - získanému z těch kurzů, které by použil Mezinárodní měnový fond pro převod příslušných měn na zvláštní práva čerpání.
4.  Za převod provedený „bez zbytečného prodlení“ ve smyslu tohoto článku bude považován převod uskutečněný ve lhůtě, která je běžně požadována pro splnění převodních formalit. Tato lhůta začíná dnem, ve kterém byla předložena příslušná žádost, a za žádných okolností, s výjimkou případů stanovených v odstavci 1 tohoto článku, nepřekročí dva měsíce.

Článek 8

1.  Pokud právní řád jedné nebo druhé smluvní strany nebo její závazky podle mezinárodního práva, existující v současné době nebo vzniklé v budoucnu mezi smluvními stranami vedle této dohody, obsahují úpravu, ať obecnou nebo zvláštní, poskytující investicím investorů druhé smluvní strany příznivější zacházení, než je zacházení stanovené touto dohodou, bude mít tato úprava, v rozsahu, ve kterém je příznivější, přednost před touto dohodou.
2.  Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu se zvláštními ustanoveními smluv je příznivější, než jaké je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 9

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a použijí se také na investice uskutečněné před vstupem Dohody v platnost investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, které jsou v souladu s právním řádem druhé smluvní strany. Ustanovení této dohody se však nepoužijí na spory týkající se investice, které vznikly před vstupem Dohody v platnost, nebo na nároky, které byly vyřešeny před jejím vstupem v platnost.

Článek 10

1.  Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití Dohody by měly být, pokud to bude možné, vyřešeny přátelsky konzultacemi, zprostředkováním nebo smírčím jednáním mezi vládami obou smluvních stran.
2.  Pokud spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců způsoby stanovenými výše, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu.
3.  Takovýto rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následovně: Každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce a tito dva rozhodci se dohodnou na občanovi třetího státu jako předsedovi, který bude jmenován vládami obou smluvních stran. Rozhodci budou jmenováni ve lhůtě dvou měsíců a předseda ve lhůtě tří měsíců ode dne, ve kterém jedna ze smluvních stran informovala druhou smluvní stranu, že zamýšlí předložit spor rozhodčímu soudu.
4.  Pokud nebyly dodrženy lhůty uvedené výše v odstavci 3, kterákoli ze smluvních stran může, pokud neexistuje jiné ujednání, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, provede nezbytná jmenování místopředseda. Je-li místopředseda občanem některé smluvní strany nebo také nemůže vykonat tento úkon, provede nezbytná jmenování další služebně nejstarší člen soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.
5.  Rozhodčí soud přijímá svá rozhodnutí většinou hlasů. Takováto rozhodnutí jsou konečná a závazná pro strany sporu. Každá smluvní strana uhradí náklady svého rozhodce a náklady na právní zastoupení v rozhodčím řízení. Náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud může stanovit odlišná pravidla týkající se nákladů. Ve všech ostatních záležitostech určí rozhodčí soud vlastní pravidla řízení.

Článek 11

1.  Spory mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany týkající se investic a vzniklé v souvislosti s těmito investicemi na území první smluvní strany by měly být, pokud to bude možné, vyřešeny přátelsky konzultacemi nebo jednáním.
2.  Jestliže spor nemůže být vyřešen způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku ve lhůtě šesti měsíců od data, kdy byla žádost o řešení sporu předložena, je investor oprávněn předložit spor, podle své volby, k vyřešení příslušnému soudu smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna, nebo k rozhodčímu řízení:
a)   Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic, zřízeného podle Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D.C. 18. března 1965;
b)   rozhodčího soudu ad hoc, ustaveného podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL); nebo
c)   jakékoliv jiné formy řešení sporů dohodnuté stranami sporu.
3.  Každá smluvní strana tímto souhlasí s předložením investičního sporu mezinárodnímu rozhodčímu řízení. Pokud je však spor předložen v souladu s odstavcem 2 příslušnému soudu smluvní strany, nemůže investor současně zahájit mezinárodní rozhodčí řízení.
4.  Pokud se investor rozhodne pro rozhodčí řízení, smluvní strana souhlasí, že nebude požadovat vyčerpání vnitrostátních postupů pro řešení sporu.
5.  Žádná ze smluvních stran zúčastněných ve sporu není oprávněna v jakékoli fázi rozhodčího řízení nebo výkonu rozhodčího nálezu vznést jako námitku skutečnost, že investor, který je protistranou ve sporu, obdržel odškodnění pokrývající úplně nebo částečně jeho ztráty na základě záruky stanovené v článku 6 této dohody.
6.  Rozhodčí soud při rozhodování sporu vezme v úvahu:
- platné právo dotčené smluvní strany;
ustanovení této dohody a jiných příslušných dohod mezi smluvními stranami;
ustanovení zvláštních dohod vztahujících se k investici;
použitelné obecné principy mezinárodního práva.
7.  Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu a bude vykonatelný v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím.

Článek 12

Každá smluvní strana může navrhnout druhé smluvní straně konzultace v jakékoli záležitosti týkající se této dohody. Tyto konzultace se budou konat v místě a v čase dohodnutém diplomatickou cestou.

Článek 13

1.  Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou cestou splnění ústavních postupů požadovaných pro vstup této dohody v platnost, Dohoda vstoupí v platnost třicet dní od data druhé notifikace. Dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let a poté zůstane v platnosti po dobu neurčitou. Po uplynutí lhůty deseti let může být tato dohoda kteroukoli smluvní stranou kdykoli písemně vypovězena při dodržení dvanáctiměsíční výpovědní lhůty.
2.  Pro investice uskutečněné před datem ukončení platnosti této dohody zůstanou ustanovení článků 1 až 12 účinná po další období patnácti let od data ukončení platnosti této dohody.

Dáno v Rijádu dne 18. listopadu 2009 odpovídajícímu 1. Dhu al-Hijjah 1430, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Eduard Janota v. r.
ministr financí
Za Království Saúdské Arábie
Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf v. r.
ministr financí

E-shop

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

Daňový řád - změny do 1. 6. 2018

JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková - Anag, spol. s r. o.

Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Úplné aktuální znění daňového ...

Cena: 599 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.