Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 14/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 7, ze dne 4. 3. 2011

14

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. srpna 2008 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Varšavě dne 25. září 2009.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 2 dne 26. října 2009.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
POLSKOU REPUBLIKOU
O PROVÁDĚNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ V OBLASTI SPOLEČNÝCH STÁTNÍCH HRANIC

Česká republika a Polská republika (dále jen „smluvní strany“)

vedeny přáním zajistit vhodné podmínky pro provádění geologických prací v oblasti státních hranic,

ve snaze spolupracovat ve věcech spojených s prováděním geologických prací v oblasti státních hranic,

usilujíce o předcházení důlním škodám, které mohou být způsobeny v důsledku geologických prací prováděných v oblasti státních hranic,

se dohodly takto:

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely této smlouvy v ní použité pojmy mají tento význam:

1.  „státní hranice“ - plocha, která prochází svisle hraniční čárou po zemském povrchu, oddělující území smluvních stran, jejich vzdušný prostor a podzemní část;
2.  „geologické práce“ - provádění veškerých činností v rámci průzkumu ložiska pod povrchem země, včetně důlních děl a geologických vrtů;
3.  „důlní dílo“ - prostor v hornině, který vznikl v důsledku geologických prací;
4.  „záchranná akce“ - akce prováděná v souvislosti s ohrožením života, zdraví, s obecným ohrožením, nebo ohrožením životního prostředí v souvislosti s geologickými pracemi;
5.  „havárie“ - náhlé působení zevních vlivů způsobující ohrožení života, zdraví nebo smrt, které nastalo v souvislosti s geologickými pracemi.

Článek 2
Provádění geologických prací

(1) Provádění geologických prací v oblasti státních hranic, týkající se průzkumu ložisek černého uhlí, která se nacházejí na území smluvních stran, bude probíhat v souladu s právními předpisy, platnými na území smluvní strany, na jejímž území budou geologické práce prováděny.

(2) Smluvní strany budou spolupracovat při provádění geologických prací v oblasti státních hranic.

Článek 3
Důlní díla

(1) Podzemní důlní díla budou prováděna:

1.  ze strany území České republiky ve směru a na území Polské republiky nebo
2.  ze strany území Polské republiky ve směru a na území České republiky.

(2) Spojení důlních děl s povrchem země nastane s výjimkou odst. 3 výhradně: v případě uvedeném v odst. 1 bod 1 - na území České republiky a v případě uvedeném v odst. 1 bod 2 - na území Polské republiky.

(3) V případě ohrožení života, zdraví, obecného ohrožení nebo životního prostředí bude moci spojení podzemních důlních děl s povrchem země nastat pro potřeby vedení záchranné akce, v případě uvedeném v odst. 1 bod 1 - také na území Polské republiky a v případě uvedeném v odst. 1 bod 2 - také na území České republiky.

(4) Průběh státních hranic v důlních dílech bude vyznačován na základě souřadnic stanovených v platné hraniční dokumentaci, v důlně měřické a geologické dokumentaci, a to jednoznačným a zřetelným způsobem.

Článek 4
Provádění činností spojených s geologickými pracemi pod zemí

(1) Provádění činností spojených s geologickými pracemi pod zemí na území druhé smluvní strany se bude uskutečňovat v případech opodstatněných technologiemi prováděných geologických prací, v případě vzniku havárie nebo provádění záchranné akce a v případě vykonávání kontrolních činností.

(2) Každá ze smluvních stran umožní provádění činností uvedených v odst. 1:

1.  pracovníkům provádějícím geologické práce;
2.  pracovníkům vědecko-výzkumných organizací smluvních stran;
3.  pracovníkům záchranných sborů smluvních stran - v případě vzniku havárie nebo provádění záchranné akce;
4.  pracovníkům báňského dozoru a jiných kontrolních orgánů působících na základě právních předpisů platných na území smluvních stran.

(3) Provádění činností uvedených v odst. 1 bude se také týkat strojů, důlních zařízení, dopravy rubaniny a materiálů nezbytných k realizaci geologických prací pomocí nezbytné technické infrastruktury a v případě vzniku havárie nebo provádění záchranné akce - také vybavení záchranných sborů, dopravních prostředků, zařízení a materiálů nebo prostředků na pomoc poškozeným, nezbytných pro poskytnutí pomoci na žádost druhé smluvní strany.

Článek 5
Spolupráce orgánů dozoru a kontroly

(1) Orgány báňského dozoru a další kontrolní orgány smluvních stran budou spolupracovat při realizaci úkolů v oblasti dozoru a kontroly při provádění geologických prací, v případě havárie nebo záchranné akce.

(2) Spolupráce orgánů dozoru a kontroly uvedených v odst. 1 bude spočívat v:

1.  koordinaci kontrolních činností prováděných v souvislosti s výkonem geologických prací a současně v jejich společném provádění;
2.  vzájemném průběžném informování o faktickém stavu prováděných geologických prací, zjištěném kontrolní činností, o zjištěných závadách a také o existujících nebo předvídatelných přírodních a technických ohroženích;
3.  získávání stanovisek příslušného orgánu druhé smluvní strany týkajících se návrhu správních rozhodnutí ve vztahu k činnosti v oblasti prováděných geologických prací.

(3) Náklady související se spoluprací orgánů báňského dozoru a dalších kontrolních orgánů uvedených v odst. 1 ponese smluvní strana, na jejímž území tyto náklady vznikly, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(4) Zvláštní pravidla výkonu dozoru a kontroly nad prováděním geologických prací stanoví právní předpisy platné na území smluvních stran.

Článek 6
Orgány dozoru a kontroly

(1) Názvy orgánů uvedených v čl. 4 odst. 2 bodu 4 a čl. 5 odst. 1 si smluvní stranv sdělí diplomatickou cestou do 30 dnů ode dne vstupu této smlouvy v platnost.

(2) V případě změn v názvech nebo působnostech orgánů dozoru a kontroly se přiměřeně použije ustanovení odstavce 1.

Článek 7
Odpovědnost za škody

Odpovědnost za škody způsobené geologickými pracemi a nároky vyplývající z titulu těchto škod upravují právní předpisy platné na území té smluvní strany, na jejímž území škody vznikly.

Článek 8
Vztah k jiným mezinárodním smlouvám

(1) Tato smlouva neporušuje práva a povinnosti žádné smluvní strany vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou obě strany vázány.

(2) Tato smlouva neporušuje rovněž Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a Polské lidové republiky o spolupráci při těžbě ložisek černého uhlí ležících v prostoru společných polsko-československých státních hranic, která byla podepsána v Katovicích dne 2. prosince 1984.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Výměna ratifikačních listin se uskuteční ve Varšavě.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost uplynutím třiceti (30) dnů ode dne výměny ratifikačních listin.

(3) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Může být vypovězena diplomatickou cestou každou ze smluvních stran. V tom případě pozbude platnosti uplynutím devadesáti (90) dnů ode dne doručení oznámení o výpovědi.

Dáno v Praze dne 19. srpna 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ing. Tomáš Hüner v. r
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Za Polskou republiku
Henryk Jacek Jezierski v. r.
náměstek ministra pro životní prostředí

E-shop

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II.

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Mgr. Radek Visinger - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie podrobně popisuje institut stížnosti pro porušení zákona v trestním řízení a mapuje jeho pozici v systému mimořádných opravných prostředků. Po více jak 15 letech představuje kniha první komplexní pojednání o tomto mimořádném opravném prostředku zakotveném v českém právním ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.