Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 98/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 50, ze dne 17. 12. 2010

98

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2010 byl v Praze podepsán Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 - 2013.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 29 dnem podpisu.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD
Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 - 2013

Vláda České republiky a vláda Řecké republiky (dále jen „smluvní strany“) se v souladu s článkem 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci, podepsané v Praze dne 10. února 1976, a ve snaze podporovat přátelské vztahy a úzkou spolupráci v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu dohodly takto:

I. ŠKOLSTVÍ A VĚDA

Článek 1

Smluvní strany si na požádání vymění informace o struktuře a organizaci vzdělávacích systémů svých států a aktuálních otázkách v oblasti vzdělávání.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami ve svých státech.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o nabídce studijních programů a dalších možnostech studia na vysokých školách ve svých státech.

Článek 4

Smluvní strany si mohou každoročně vyměnit šest (6) pedagogických a výzkumných pracovníků akademií věd a vysokých škol k pobytům v délce maximálně sedmi (7) dnů za účelem editace vědeckých publikací, organizace společných výzkumných projektů, poskytování přednášek a/nebo účasti na konferencích a seminářích ve státě druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany si navzájem každoročně nabídnou:

a)   jedno (1) stipendium v délce deseti (10) měsíců k postgraduálnímu studijnímu nebo výzkumnému pobytu, které může být rozděleno na dvě (2) stipendia v délce pěti (5) měsíců. Řecká smluvní strana každoročně vyhlásí seznam postgraduálních studijních programů, z něhož si budou moci čeští kandidáti vybírat;
b)   dvě (2) stipendia k účasti v letních jazykových kurzech.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat šíření jazyka a kultury státu druhé smluvní strany.

Řecká smluvní strana informuje českou smluvní stranu o tom, že Ministerstvo školství Řecka zřídilo systém zkoušek pro účely hodnocení a certifikace znalosti novořečtiny.

Zkouška vede k získání státního certifikátu o zběhlosti v novořečtině. Řecké ministerstvo oficiálně pověřilo Centrum řeckého jazyka v Soluni prováděním zkoušek vedoucích k získání státního certifikátu.

Řecká smluvní strana má zájem o to, aby české úřady uznávaly v souladu s právními předpisy české smluvní strany tento certifikát jako doklad, který oficiálně stvrzuje úroveň zběhlosti v řeckém jazyce.

Článek 7

Řecká smluvní strana informuje českou smluvní stranu o tom, že Ministerstvo školství Řecka zřídilo systém zkoušek pro účely hodnocení a certifikace znalosti moderních cizích jazyků.

Zkouška vede k získání státního certifikátu o zběhlosti v cizím jazyce. Cílem je sjednocení systému certifikace znalosti cizích jazyků v Řecku a v ostatních evropských zemích.

Řecká smluvní strana má zájem o to, aby české úřady uznávaly v souladu s právními předpisy české smluvní strany tento certifikát jako doklad, který oficiálně stvrzuje úroveň zběhlosti v cizím jazyce.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi archivy a knihovnami zřízenými na vysokých školách ve svých státech a za tímto účelem si budou vyměňovat informační materiály a dokumenty, jež se příslušných vysokoškolských archivů a knihoven týkají.

Článek 9

Smluvní strany budou usnadňovat rozvíjení spolupráce základních a středních škol a vyšších odborných škol ve státech smluvních stran zprostředkováním kontaktů a informací.

Článek 10

Smluvní strany si prostřednictvím svých příslušných orgánů na vyžádání vymění učebnice a další didaktické materiály.

II. KNIHOVNY

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí, případně dalšími kulturními a informačními institucemi.

III. KULTURA

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci kulturních institucí i spolupráci v rámci mezinárodních organizací v oblasti kultury.

Článek 13

Smluvní strany si budou prostřednictvím svých příslušných kompetentních orgánů vyměňovat informace týkající se památkové péče, archeologie a systému ochrany movitého kulturního dědictví a způsobů státní podpory těchto oborů ochrany kulturního dědictví. Za tímto účelem si budou vyměňovat také publikace.

Článek 14

Smluvní strany si během platnosti tohoto programu vymění nejvíce čtyři (4) odborníky z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména z oborů památkové péče, archeologie, ochrany movitého kulturního dědictví a z oblasti místní a regionální kultury. Délka pobytu každé z těchto osob nepřesáhne sedm (7) dnů.

Článek 15

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat dostupné informace o uměleckých festivalech ve státě druhé smluvní strany a podpoří účast uměleckých souborů na těchto akcích v souladu s dramaturgickými plány pořadatelů a s podmínkami platnými pro organizování těchto akcí. Smluvní strany budou v rámci svých možností a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat také účast umělců a souborů z oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury na významných akcích konaných v této oblasti.

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi asociacemi a dalšími profesními organizacemi sdružujícími výkonné umělce, autory uměleckých děl, architekty a zájemce o umělecké aktivity, a dále budou podporovat přímou spolupráci českých a řeckých institucí působících v České republice a v Řecké republice v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury.

Článek 17

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a řeckými vydavatelskými organizacemi.

2. Smluvní strany budou prostřednictvím programů připravených svými příslušnými orgány podporovat iniciativy vydavatelství za účelem překladů a vydávání současných literárních děl ve druhé zemi. Za tímto účelem se v průběhu platnosti tohoto programu uskuteční výměna jednoho nebo dvou odborníků z této oblasti. Délka těchto pobytů nepřesáhne sedm (7) dní.

Článek 18

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi asociacemi spisovatelů a literárními institucemi. Za tímto účelem smluvní strany uskuteční výměnu jednoho až dvou (1 - 2) spisovatelů na dobu sedmi (7) dnů pro každého z nich, aby si vyměnili názory na záležitosti svého zájmu.

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat účast svých zástupců na knižních veletrzích pořádaných ve státech smluvních stran.

Článek 20

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie a vzájemnou účast umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, představeních a filmových kulturních akcích organizovaných ve státech obou smluvních stran v souladu s dramaturgickými plány pořadatelů a podmínkami platnými pro organizování těchto akcí.

Článek 21

Smluvní strany budou podporovat výměnu tří až čtyř (3 - 4) osobností z různých oblastí současné kultury (kinematografie, divadlo, hudba, výtvarné umění, lidová kultura apod.) na dobu sedmi (7) dnů pro každého z nich, aby si vyměnily názory na záležitosti svého zájmu.

Článek 22

Během platnosti tohoto programu si příslušné instituce obou smluvních stran vymění dle finančních možností jednu uměleckou výstavu, jejíž téma a podmínky realizace budou projednány příslušnými institucemi smluvních stran diplomatickou cestou.

IV. SPORT

Článek 23

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a tělesné výchovy a podporovat navazování přímých kontaktů a užší spolupráce mezi sportovními organizacemi. O obsahu a podrobnostech této spolupráce včetně finančních podmínek rozhodnou přímo tyto sportovní organizace.

V. MLÁDEŽ

Článek 24

Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a řeckými organizacemi mládeže. Sjednávání konkrétních aktivit spolupráce a jejich úhrada je v kompetenci příslušných mládežnických organizací.

Článek 25

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace z oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto programu budou uskutečňovány v souladu se zásadou reciprocity a v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 27

Tento program nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 28

Připojená příloha obsahující všeobecné a finanční podmínky výměn podle tohoto programu je nedílnou součástí tohoto programu.

Článek 29

Tento program vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2013. Platnost tohoto programu bude poté prodloužena do doby, kdy vstoupí v platnost nový program, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto programu nebude mít vliv na dokončení aktivit, které byly započaty v době jeho platnosti.

Dáno v Praze dne 16. listopadu 2010 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky
Ing. Eva Bartoňová v. r.
státní tajemnice a náměstkyně
ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Za vládu
Řecké republiky
Constantinos Kokossis v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Řecké republiky v České republice

E-shop

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně postihuje i souvislosti s jinými předpisy právního řádu České ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

ÚZ č. 1262 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1262 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v souvislosti s novelou stavebního zákona k menším změnám správního řádu a soudního řádu správního. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o některých přestupcích a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vyhlášku upravující zkoušky ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.