Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 91/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 44, ze dne 26. 10. 2010

91

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 211. zasedání Rady Evropské kosmické agentury ve dnech 10. a 11. června 2009 bylo v souladu s článkem XVI odst. 3 Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury1) přijato nové znění Přílohy II Úmluvy.

Příloha II vstoupila v platnost dne 1. ledna 2010 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu nového znění Přílohy II v platnost přestala platit Příloha II vyhlášená pod č. 92/2009 Sb. m. s.

Anglické znění Přílohy II a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


1) Úmluva o založení Evropské kosmické agentury přijatá dne 30. května 1975 v Paříži byla vyhlášena pod č. 92/2009 Sb. m. s.

PŘEKLAD

PŘÍLOHA II
FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek I - Hlavní principy

Finanční management agentury slouží účelům stanoveným článkem II Úmluvy a je oporou provádění dlouhodobé evropské kosmické politiky, kterou schválila Rada. Agentura užívá mezinárodně platné účetní standardy a řídí se principy řádného finančního managementu, hospodárnosti a účinnosti v plánování a managementu zdrojů, transparentnosti, odpovědnosti a kontroly užívání veřejných prostředků, dostupnosti a rovnosti při zapojování zdrojů členských států. Ve finančním systému se odráží víceletý charakter činností a programů agentury. Tento systém podléhá účinné vnitřní kontrole a nezávislému auditu.

Finanční plány, rozpočty a účetnictví, včetně příspěvků členských států, budou vyjádřeny v eurech, měně pro výkaznictví a transakce.

Rozpočtový rok agentury začíná prvním lednem a končí jednatřicátým prosincem.

Článek II - Plánování

1.  Generální ředitel stanoví takové nástroje plánování, které budou považovány za vhodné k provedení optimalizace využití zdrojů agentury tak, aby byla zajištěna plynulá konsolidace provádění programů a příprava odpovídajícího finančního krytí ze strany členských států. K těmto plánům patří mimo jiné:
dlouhodobý plán pokrývající období deseti let obsahující všechny schválené a zamýšlené programy a aktivity společně s předpokládanými finančními příspěvky a výdaji;
roční a víceleté plány nákladů sestavené na základě závazků členských států ve věci schválených aktivit a programů a na základě dohody uzavřené s jinými financujícími subjekty; tyto plány budou pokrývat společné náklady, které předpokládá čl. I odst. 3 a čl. XIII odst. 1 Úmluvy.
2.  Tyto výše uvedené plány budou v souladu s finančními předpisy alespoň jednou za rok s dostatečným předstihem pro schválení rozpočtů nebo kdykoliv to bude nezbytné za účelem schválení rozpočtů přezkoumány a předloženy Radě nebo podřízeným subjektům, jež Rada jmenuje.

Článek III - Financování

1.  Roční rozpočty agentury dávají členským státům a jiným financujícím subjektům k dispozici roční nástroj k postupnému plnění víceletých závazků při zajištění plynulého provádění schválených programů a aktivit agentury. Tyto rozpočty představují závazný základ pro požadování příspěvků členských států.
2.  Veškeré náklady (včetně investičních nákladů na užití společné infrastruktury) související s aktivitami a programy mimo působnost čl. V odst. 1 a čl. IX Úmluvy nese žádající strana, pokud Rada nerozhodne jinak.
3.  Generální ředitel stanoví pro členské státy a jiné financující subjekty vhodný systém výkaznictví a účetnictví tak, aby byla zajištěna transparentnost a možnost zpětného vysledování stavu jejich financování v rámci jednotlivých aktivit a programů.

Článek IV - Rozpočty

1.  Generální ředitel připraví na základě plánů uvedených výše v čl. II odst. 2 návrhy následujících rozpočtů, které budou obsahovat žádosti o poskytnutí financování na příští rok, a předloží je Radě:
a.  návrh všeobecného rozpočtu pro povinné aktivity uvedené v čl. V odst. 1 písm. a. Úmluvy;
b.  návrhy rozpočtů přidružených k rozpočtu všeobecnému, pokud byly tyto vytvořeny, jak je stanoveno ve finančních předpisech;
c.  návrhy rozpočtů pro fakultativní programy uvedené v čl. V odst. 1 písm. b. Úmluvy.
2.  Návrhy rozpočtů pro daný rok se před koncem předešlého rozpočtového roku předkládají ke schválení Radě. Postupy pro přezkumy rozpočtů a jakákoliv prozatímní opatření potřebná v případě neschválení rozpočtů před začátkem rozpočtového roku, na nějž se vztahují, udávají finanční předpisy.
3.  Pro programy a aktivity financované jinými subjekty se Radě předkládají zvláštní rozpočty.

Článek V - Pokladník

Hotovostní zdroje agentury poskytnuté členskými státy spravuje generální ředitel jako hlavní pokladník. Přiznané úroky se připisují jednotlivým členským státům v souladu s pravidly, jež udávají finanční předpisy.

Článek VI - Účetnictví

1.  Systém finančního a nákladového účetnictví představuje hlavní finanční záznam aktivit a činností agentury. Je oporou účinnému managementu a kontrole zdrojů agentury prostřednictvím přesného a včasného záznamu finančních transakcí a stanovení a měření nákladů.
2.  Systém finančního účetnictví se řídí všeobecně přijímanými účetními principy a využívá při zveřejňování ročních účetních závěrek mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor.
3.  Generální ředitel zajistí, že účetnictví představuje spolehlivý a úplný záznam roční finanční výkonnosti agentury a věrný odraz její finanční situace na konci každého rozpočtového roku.
4.  Generální ředitel předkládá Radě do 31. října příslušného roku roční účetní závěrky za předchozí rok, které prošly auditem, za účelem schválení a udělení absolutoria za svůj management.

Článek VII - Příspěvky

1.  Financování aktivit a programů, které předpokládá článek V Úmluvy, bude pokryto z příspěvků členských států vypočtených v souladu s článkem XIII Úmluvy.
2.  Při přistoupení nového státu k Úmluvě budou v souladu s jejím článkem XXII příspěvky jednotlivých členských států přepočteny. Nový sazebník se vytvoří na základě statistiky národního důchodu za roky, jež byly použity k výpočtu sazebníku stávajícího.
3.  Způsob poskytování příspěvků, který zajistí řádné financování agentury, bude určen ve finančních předpisech.
4.  Generální ředitel oznámí členským státům výši jejich příspěvku a data, kdy mají být platby uhrazeny.

Článek VIII - Vnitřní kontrola

Generální ředitel zavede celkový systém vnitřních kontrol za účelem sledování výkonnosti a dosahování cílů, posouzení hospodárnosti, účinnosti a účelnosti činností a ověření jejich pravidelnosti a shody s použitelnými pravidly a předpisy.

Článek IX - Vnější kontrola

1.  Účetnictví agentury, její účetní závěrku, resp. finanční výkazy a finanční management prozkoumá nezávislá revizní komise. Rada dvoutřetinovou většinou členských států určí členské státy, kterým bude při dodržení spravedlivého způsobu střídání svěřena nominace auditorů k působení v této komisi, přičemž tito budou pokud možno pocházet z řad zkušených auditních úředníků těchto členských států. Funkci předsedy vykonává jeden z členů revizní komise během předposledního roku svého mandátu.
2.  Účelem auditu je ověřit a osvědčit, že jsou roční účetní závěrky v souladu s knihami a evidenčními záznamy agentury a že jsou zákonné a správné. Po konci každého rozpočtového roku sestaví komise zprávu, která bude po schválení většinou členů komise předložena Radě. Komise také podává zprávy o hospodářském managementu finančních zdrojů agentury.
3.  Revizní komise plní i další funkce tak, jak jsou uvedeny ve finančních předpisech, a všechny účetní knihy a záznamy, které se považují k provedení auditu za nezbytné, jsou jí kdykoliv přístupné. Přístup k utajovaným informacím se řídí použitelnými pravidly a předpisy.

Článek X - Finanční předpisy

Podrobná pravidla pro provedení této Přílohy II a jiných příslušných ustanovení jsou uvedena ve finančních předpisech ve znění schváleném Radou.

E-shop

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z řady Právo prakticky se věnuje interpretaci norem sousedského práva, tj. souboru specifických právních norem zabývajících se vzájemnou konkurencí vlastnických práv k pozemkům a ke stavbám, zabývá se jejich vztahem k ostatním normám, včetně norem veřejného práva. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Jiří Macek - C. H. Beck

Předkládaná publikace je pokračováním knihy Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže z let 1992 až 1999, vydané Nakladatelstvím C. H. Beck v r. 2000. Druhý díl obsahuje shodně výběr z rozhodnutí ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, 1. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Anag, spol. s r. o.

Každý podnikatel dnes ví, že v rámci podnikání musí respektovat a dodržovat řadu právních předpisů. Daňové zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce nebo třeba obchodní zákoník jsou nasnadě. Osobní údaje ve světě podnikání Podnikatel však také má zaměstnance, chce využívat dnes ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.