Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 84/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 42, ze dne 19. 10. 2010

84

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. února 2010 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dne 9. srpna 2010.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU REPUBLIKY MAKEDONIE
O HOSPODÁŘSKÉ A PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCI

Vláda České republiky a vláda Republiky Makedonie (dále uváděné jako „Strany“);

přejíce si vytvořit náležitý rámec pro trvalý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a přijímat opatření nezbytná k podpoře a rozvoji dvoustranných hospodářských vztahů ku prospěchu obou zemí;

s ohledem na závazky vyplývající pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii a pro Republiku Makedonii z její kandidatury na členství v Evropské unii,

se dohodly na následujícím:

Článek I
Cíle

Strany budou, na základě této Dohody a v souladu s právními předpisy platnými na územích států Stran, podporovat rozvoj vzájemných hospodářských vztahů a podporovat hospodářskou a průmyslovou spolupráci.

Článek II
Oblasti spolupráce

Strany se shodly na podpoře hospodářské spolupráce v následujících oblastech, které budou blíže upřesněny vzájemnou dohodou:

a)   energetický sektor;
b)   rozvoj zemědělského průmyslu a lesnictví;
c)   automobilový, letecký a kosmický průmysl a tvorba výrobních prostředků;
d)   informační technologie;
e)   technologie ochrany životního prostředí;
f)   infrastruktura;
g)   dopravní systémy;
h)   stavebnictví a společné projekty na třetích trzích;
i)   technické standardy, certifikace a metrologie;
j)   jiné oblasti oboustranného zájmu.

Článek III
Formy spolupráce

1. Tato Dohoda se mimo jiné může vztahovat na následující činnosti:

a)   podpora rozvoje průmyslové, technické a technologické spolupráce, zahrnující jak výměnu informací v těchto oblastech, tak i podporu návrhů studií investičních projektů;
b)   vypracování studií a implementace společných projektů zaměřených na rozvoj průmyslu, výroby a zpracování surovin a energetických zdrojů, dopravu, telekomunikace a všech ostatních oblastí společného zájmu;
c)   spolupráci umožňující transfer technologií, technickou pomoc, školení expertů a navrhování společných dokumentů včetně těch, týkajících se třetích zemí;
d)   organizování obchodních misí, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, organizování veletrhů, sympozií, konferencí a jiných událostí určených přispět k rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a nových obchodních příležitostí;
e)   podpora a vyhledávání příznivých podmínek pro financování společných projektů sjednaných na základě této Dohody.

2. Tento seznam není uzavřený a nevylučuje jiné formy spolupráce, které mohou Strany určit jako oblast společného zájmu.

3. Činnosti předvídané touto Dohodou mohou být prováděny na základě dohod mezi příslušnými subjekty obou zemí.

Článek IV
Společný výbor dvoustranné hospodářské spolupráce

S cílem usnadnit provádění této Dohody a v úsilí rozšířit a rozvíjet vzájemné hospodářské vztahy, zřizují Strany tímto Společný výbor dvoustranné hospodářské spolupráce, dále jen „Společný výbor“.

Článek V
Společný výbor bude vykonávat zejména následující činnosti:

a)   sloužit jako poradní orgán Stran v oblastech hospodářské, průmyslové, investiční a obchodní podpory;
b)   vyměňovat informace o hospodářském rozvoji a o rozvojových programech v obou zemích a usnadňovat vyhledávání příležitostí pro posílení dvoustranné hospodářské, obchodní, investiční a průmyslové spolupráce;
c)   navrhovat, posuzovat, hodnotit a určovat prioritní oblasti, ve kterých by bylo možné provádět konkrétní projekty hospodářské a obchodní spolupráce a určovat předpoklady jejich provádění, a také společné projekty a programy zahrnující určovaní strategických cílů a jiných forem činnosti;
d)   klást důraz na rozvoj spolupráce malých a středních podniků obou zemí;
e)   v mezích kompetencí a v souladu s právními předpisy platnými na územích států Stran hledat vzájemně uspokojivé řešení všech sporů, které mohou vyvstat v souvislosti s prováděním této Dohody.

Článek VI

1.  Společnému výboru budou společně předsedat zástupci příslušných ministerstev, zodpovědných za hospodářskou a průmyslovou spolupráci obou Stran, na úrovni státních tajemníků nebo náměstků ministrů, anebo zástupci jimi zmocnění za tímto zvláštním účelem.
2.  Společný výbor se bude skládat ze zástupců příslušných veřejných organizací a institucí obou zemí. Společný výbor může pozvat zástupce dalších veřejných organizací a institucí obou zemí, stejně jako zástupce soukromého sektoru, kteří budou mít zájem na rozvoji vzájemné spolupráce, aby se podíleli na jeho práci.
3.  Společný výbor může ustanovit ad hoc anebo stálé expertní skupiny a může delegovat některé ze svých povinností na takové skupiny. Zprávy a doporučení těchto skupin a dalších subjektů zmíněných v odstavci 2 tohoto článku budou předloženy Společnému výboru k uvážení.
4.  Společný výbor se bude scházet v době, kterou budou Strany považovat za příhodnou, střídavě v České republice a v Republice Makedonie, v dohodnutých termínech, s tím, že tato setkání se mohou konat také prostřednictvím videokonferencí.

Článek VII
Konzultace

Strany mohou, na požádání kterékoli z nich přímo anebo prostřednictvím Společného výboru, zahájit konzultace, týkající se jakéhokoli tématu, který ovlivňuje anebo může ovlivnit výklad anebo provádění této Dohody.

Článek VIII
Zvláštní ujednání

1.  Spolupráce mezi Stranami na základě této Dohody bude probíhat v souladu s mezinárodními závazky Stran, včetně závazků vyplývajících z mezinárodních smluv uzavřených Evropskými společenstvími anebo Evropskými společenstvími a členskými státy Evropské unie na straně jedné a Republikou Makedonie na straně druhé.
2.  Spoluprací mezi Stranami na základě této Dohody nejsou dotčeny závazky kterékoli Strany, vyplývající z jiných jí uzavřených mezinárodních smluv anebo z členství České republiky v Evropské unii a členství Republiky Makedonie v mezinárodních sdruženích.

Článek IX
Závěrečná ustanovení

1.  Tato Dohoda vstoupí v platnost datem přijetí pozdější nóty, v níž si Strany vzájemně oznámí diplomatickou cestou splnění vnitrostátních právních postupů nezbytných pro vstup Dohody v platnost.
2.  Tato Dohoda zůstane v platnosti až do doby, dokud nebude jednou ze Stran vypovězena. Každá ze Stran může Dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí po uplynutí šesti měsíců od data takovéto notifikace.
3.  Nedohodly-li se Strany jinak, neovlivní ukončení platnosti této Dohody provádění probíhajících činností.
4.  Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou Stran.

Dáno v Praze, dne 10. února 2010, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, makedonském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Za vládu Republiky Makedonie
Vladimir Pesevski v. r.
místopředseda vlády

E-shop

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám dochází u zákona o silniční dopravě (115 změn a doplnění) a u zákona o pozemních komunikacích (22 změn a doplnění od 1. 1. 2018). Mění se rovněž ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.