Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 74/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 36, ze dne 8. 9. 2010

74

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. září 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 2. května 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU
A
SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI
O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI*)

Česká republika a Spojené státy americké (dále jen „smluvní strany“)

jsouce přesvědčeny, že mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a techniky upevní pouta přátelství a porozumění mezi jejich národy a posílí rozvoj vědy a techniky ku prospěchu obou zemí i lidstva,

s vědomím úspěšné vědeckotechnické spolupráce, která se rozvinula mezi oběma zeměmi v rámci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti vědy a techniky podepsané dne 11. června roku 1998 v Praze,

s přáním vybudovat dynamickou a účinnou mezinárodní spolupráci mezi širokým spektrem vědeckých organizací a jednotlivých vědců v obou těchto zemích a

stvrzujíce, že Česká republika a Spojené státy americké budou provozovat aktivity v rámci této dohody jako rovnocenní partneři

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

1. Smluvní strany budou rozvíjet, podporovat a umožňovat vědeckotechnickou spolupráci mezi oběma svými zeměmi založenou na společné zodpovědnosti a spravedlivém přispívání a přínosu v míře odpovídající potenciálu a zdrojům každé ze smluvních stran v oblasti vědy, techniky a technologie. Tato spolupráce může zahrnovat základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývojovou a inovační činnost.

2. Společné činnosti podle této dohody mohou probíhat ve formě koordinovaných programů a společných výzkumných projektů, společných vědeckých seminářů, konferencí a sympozií, výměny vědeckotechnických informací a dokumentace v rámci společné činnosti, výměny vědeckých pracovníků, odborníků a výzkumných pracovníků, výměny či společného využívání zařízení nebo materiálů a v dalších formách vědecké a technické spolupráce, které je možno v souladu s Dohodou dojednat.

3. Prioritu budou mít společné aktivity, které mohou podporovat společné vědeckotechnické cíle, rozvíjet partnerské vztahy mezi výzkumnými institucemi a podniky soukromého a veřejného sektoru a průmyslem, a zapojovat vědecké subjekty do řešení takových otázek, jako jsou podpora vědecky podloženého rozhodování, ochrana životního prostředí a biodiverzity, energetika, vesmír, globální monitorování, problematika HIV/AIDS a další zdravotní problematika, vzdělávání v oblasti vědy a techniky, inženýrství a udržitelný rozvoj.

ČLÁNEK 2

Vědeckotechnická spolupráce prováděná na základě Dohody podléhá mezinárodním smlouvám a právním předpisům platným ve státech smluvních stran a dostupnosti vhodných personálních a přidělených finančních zdrojů.

ČLÁNEK 3

1. Smluvní strany podporují a umožňují rozvoj přímých styků a spolupráce mezi státními institucemi, vysokými školami, výzkumnými pracovišti, podniky soukromého sektoru a dalšími subjekty obou zemí.

2. Státní instituce a určené subjekty obou smluvních stran mohou v souladu s Dohodou v konkrétních oblastech vědy, techniky a technologie uzavírat prováděcí dohody a další vhodná ujednání. Tato prováděcí ujednání budou zahrnovat dle potřeby témata spolupráce, postupy pro transfer a využívání zařízení a prostředků, a další relevantní otázky.

3. Jiné dohody a ujednání pro oblast vědeckotechnické spolupráce mezi státními institucemi v České republice a státními institucemi ve Spojených státech nejsou ustanoveními této dohody dotčeny.

ČLÁNEK 4

1. Každá smluvní strana umožňuje tam, kde je to vhodné a v souladu se svými zákony a předpisy vstup nebo výstup na své nebo ze svého území pro příslušné pracovníky a zařízení druhé smluvní strany zapojených či používaných v rámci projektů a programů v souladu s Dohodou.

2. Každá smluvní strana umožní tam, kde je to vhodné, rychlý a efektivní přístup osob druhé smluvní strany účastnících se společných činností podle Dohody do svých příslušných geografických oblastí, institucí, k údajům, materiálům a jednotlivým vědeckým a výzkumným pracovníkům a odborníkům dle potřeby tak, aby bylo možné dané činnosti vykonávat, za předpokladu, že tyto činnosti jsou vykonávány v souladu s jejími platnými zákony a předpisy o ochraně utajovaných skutečností a obchodního, či jiného tajemství.

3. Každá smluvní strana umožní bezcelní vstup materiálů a zařízení poskytnutých v souladu s vědecko-technickou spoluprací podle Dohody a v souladu s platnými zákony a předpisy smluvních stran.

4. Smluvní strany podle této Dohody nepředpokládají poskytnutí zahraniční pomoci. Pokud by se s ohledem na určitou činnost rozhodly jinak, příslušná prováděcí ujednání by musela být v souladu s požadavky zákonů České republiky a Spojených států, které upravují činnosti spojené se zahraniční pomocí.

ČLÁNEK 5

Ustanovení o ochraně a distribuci duševního vlastnictví vytvořeného nebo poskytnutého v průběhu společné činnosti podle Dohody obsahuje Příloha A. Ustanovení o zabezpečení informací a transferu technologií obsahuje Příloha B. Přílohy A a B tvoří nedílnou součást této dohody.

ČLÁNEK 6

Není-li v prováděcích protokolech o spolupráci či ujednáních podle článku 3 dohodnuto písemnou formou jinak, jsou vědeckotechnické informace, které nejsou předmětem ochrany vlastnictví, získané ze společné činnosti podle Dohody poskytovány obvyklými informačními kanály v souladu s článkem 5 a v souladu s platnými právními řády České republiky a Spojených států světovému vědeckému společenství.

ČLÁNEK 7

Se souhlasem smluvních stran mohou být k účasti na činnostech prováděných podle Dohody přizváni vědečtí pracovníci, techničtí odborníci, orgány a instituce třetích zemí či mezinárodních organizací. Náklady takové účasti nese přizvaná strana, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

ČLÁNEK 8

1. Smluvní strany souhlasí, že budou pravidelně a na základě žádosti jedné ze smluvních stran konzultovat naplňování Dohody a vývoj své spolupráce v oblasti vědy, techniky a technologie.

2. Každá ze smluvních stran ustanoví výkonného tajemníka pro zabezpečení plánování a koordinace činností podle Dohody a pro přípravu pravidelných zpráv o činnostech prováděných v souladu s Dohodou.

3. Výkonnými pověřenými zástupci odpovědnými za provádění Dohody jsou za ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, za USA Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických.

ČLÁNEK 9

V případě, že u smluvních stran dojde k rozdílnému výkladu nebo provádění ustanovení Dohody, vyřeší je smluvní strany pomocí jednání a konzultací.

ČLÁNEK 10

1. Tato dohoda vstoupí v platnost poté, kdy se smluvní strany diplomatickou cestou vzájemně informují písemnou nótou o splnění svých příslušných vnitrostátních požadavků nutných ke vstupu Dohody v platnost. Datum poslední písemné nóty se považuje za datum, kdy Dohoda vstoupí v platnost.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu deseti (10) let a smluvní strany se mohou písemně dohodnout na její změně či prodloužení její platnosti na další desetileté období. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět s nejméně devadesátidenní (90) výpovědní lhůtou. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nemá ukončení platnosti Dohody vliv na dokončení jakékoli společné činnosti již prováděné podle Dohody a ke dni ukončení platnosti Dohody zatím nedokončené.

Dáno v Praze dne 6. září 2007 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Mgr. Dana Kuchtová v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy*
Za Spojené státy americké
Richard W. Graber v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojených států amerických v České republice

PŘÍLOHA A
Práva k duševnímu vlastnictví

I. Obecný závazek

Smluvní strany zabezpečí dostatečnou a účinnou ochranu duševního vlastnictví vytvořeného či poskytnutého v souladu s Dohodou a příslušnými prováděcími ujednáními. Práva k tomuto duševnímu vlastnictví se udělují v souladu s touto přílohou.

II. Rozsah

A.  Tato Příloha se vztahuje na všechny společné činnosti prováděné v souladu s Dohodou, pokud se smluvní strany nebo jimi určení zástupci nedohodnou jinak.
B.  Pro účely Dohody znamená výraz „duševní vlastnictví“ předmět vymezený v Článku 2 Úmluvy zakládající Světovou organizaci pro duševní vlastnictví, podepsané 14. července 1967 ve Stockholmu.
C.  Každá ze smluvních stran zajistí v případě potřeby smlouvami nebo jinými právními ujednáními se svými spolupracujícími subjekty, aby druhá smluvní strana mohla nabýt práva k duševnímu vlastnictví udělovaná podle této Přílohy. Rozdělení těchto práv mezi smluvní stranu a příslušníky státu smluvní strany, upravené právními předpisy a zavedenými postupy dané smluvní strany, není touto Přílohou dotčeno nebo pozměněno.
D.  Není-li stanoveno v Dohodě jinak, spory týkající se duševního vlastnictví a vzniklé z této dohody, se řeší jednáním mezi příslušnými spolupracujícími institucemi, nebo, je-li to nezbytné, mezi smluvními stranami či jejich pověřenými zástupci. Po vzájemné dohodě smluvních stran se sporná záležitost předkládá rozhodčímu soudu za účelem vydání závazného rozhodnutí v souladu s platnými pravidly mezinárodního práva. Pokud se smluvní strany či jejich pověření zástupci nedohodnou písemnou formou jinak, jsou rozhodná arbitrážní pravidla UNCITRAL (Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní obchodní právo).
E.  Ukončení nebo uplynutí platnosti této dohody nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé podle této Přílohy.

III. Rozdělení práv

A.  Každá smluvní strana má nárok na nevýhradní, neodvolatelnou, bezúplatnou licenci ve všech zemích k překládání, rozmnožování a veřejné šíření vědeckotechnických článků, zpráv a knih vzniklých z přímé spolupráce podle této dohody. Všechny veřejně distribuované rozmnožemny děl chráněných autorským právem a vzniklých v souladu s tímto ustanovením musí uvádět jména autoru díla, pokud autor uvedení svého jména výslovně neodmítne.
B.  Práva ke všem formám duševního vlastnictví, s výjimkou práv popsaných ve výše uvedené části III.A., se dělí takto:
(1)  Hostující vědečtí pracovníci obdrží práva, ocenění, bonusy a autorské honoráře v souladu s postupy hostitelské instituce.
(2) 
(a)  Veškeré duševní vlastnictví, které vytvořily osoby zaměstnané či sponzorované jednou ze smluvních stran v rámci jiných společných činností než činností podle části III.B.(1), jsou vlastnictvím této smluvní strany. Duševní vlastnictví, které vytvořily osoby zaměstnané či sponzorované oběma smluvními stranami, je společným vlastnictvím obou smluvních stran. Kromě toho má každý tvůrce nárok na ocenění, bonusy a autorské honoráře v souladu s postupy instituce, která tohoto tvůrce zaměstnává či sponzoruje.
(b)  Není-li v prováděcím či jiném ujednání dohodnuto jinak, má každá ze smluvních stran na svém příslušném území veškerá práva využívat duševního vlastnictví či udělit licenci k duševnímu vlastnictví vytvořenému v průběhu společných činností.
(c)  Práva smluvní strany mimo území této smluvní strany upravuje vzájemná dohoda beroucí v úvahu míru přispění smluvních stran a jejich spolupracujících subjektů ke společným činnostem, úroveň závazků při získání právní ochrany a licenčním řízení k duševnímu vlastnictví a zajištění dalších příslušných náležitostí.
(d)  Jestliže konkrétní projekt vedl k vytvoření duševního vlastnictví podle zákonů jedné smluvní strany, nikoliv však smluvní strany druhé, pak bez ohledu na výše uvedené odstavce III.B.(2)(a) a (b) má smluvní strana, jejíž zákony takový typ ochrany upravují, právo využívat či udělit licenci k duševnímu vlastnictví celosvětově, nicméně tvůrci duševního vlastnictví mají nárok na ocenění, bonusy a autorské honoráře v souladu s odstavcem III.B.(2)(a).
(e)  V případě každého vynálezu, který je výsledkem společné činnosti, informuje smluvní strana zaměstnávající či sponzorující autora/y druhou smluvní stranu ihned o vynálezu a o dokumentaci a informacích nutných k tomu, aby druhá smluvní strana mohla zajistit své případné oprávněné nároky. Každá ze smluvních stran může za účelem ochrany svých práv vztahujících se k vynálezu písemně požádat druhou smluvní stranu o oddálení publikování či zveřejnění takové dokumentace či informace. Pokud není písemnou dohodou stanoveno jinak, tato časová prodleva nesmí být delší než šest měsíců od data, kdy smluvní strana o svém vynálezu informovala druhou smluvní stranu.

IV. Obchodní důvěrné informace

V případě, že v rámci Dohody vzniknou či jsou poskytnuty informace, které byly včas klasifikovány jako obchodní důvěrné informace, musí každá smluvní strana a její spolupracující subjekty chránit takové informace v souladu s platnými zákony, předpisy a správními postupy. Informaci lze označit za „obchodně důvěrnou“, jestliže osoba disponující touto informací z ní může odvodit ekonomický prospěch, nebo může získat konkurenční výhodu proti těm, kteří tuto informaci nemají, a tato informace není obecně známá či veřejné dostupná z jiných zdrojů, a vlastník této informace ji předtím neuvolnil bez včasného oznámení povinnosti zacházet s touto informací jako s důvěrnou.

PŘÍLOHA B
Povinnosti tykající se bezpečnosti

I. Ochrana informací

Obě smluvní strany souhlasí, že podle Dohody nebudou poskytovány žádné informace či zařízení chráněné v zájmu státní obrany či zahraničních vztahů států obou smluvních stran, nebo utajované v souladu s jejich platnými zákony a právními předpisy. V případě, že jsou v průběhu společných činností prováděných v souladu s Dohodou zjištěny informace či zařízení, o nichž je známo, či se předpokládá, že vyžadují takovou ochranu, musí o tom být okamžitě uvědoměny příslušné orgány a smluvní strany projednají potřebu a úroveň příslušné ochrany pro takové informace či zařízení.

II. Transfer technologií

Transfer neutajovaných informací a zařízení v rámci exportního řízení mezi smluvními stranami podle Dohody je prováděn v souladu s příslušnými zákony a právními předpisy každé ze smluvních stran s cílem zabránit neoprávněnému transferu či zpětnému transferu takových informací a zařízení poskytovaných či vzniklých v rámci Dohody. Pokud to kterákoliv ze smluvních stran považuje za nutné, budou do smluv nebo prováděcích ujednání podle Dohody zahrnuta podrobná ustanovení na ochranu před neoprávněným transferem či zpětným transferem takových informací či zařízení.

E-shop

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Mgr. Pavel Knebl - Wolters Kluwer, a. s.

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají. V publikaci naleznete ...

Cena: 286 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.