Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 69/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 33, ze dne 19. 8. 2010

69

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2005 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu1).

Jménem České republiky byl Opční protokol podepsán v New Yorku dne 20. září 2006.

S Opčním protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Opčního protokolu, dne 23. září 2008.

Opční Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku VI odst. 1 dne 19. srpna 2010 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Opčního protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Opční protokol
k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu

Smluvní státy tohoto Protokolu,

připomínajíce znění Úmluvy o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijaté 9. prosince 1994 v New Yorku,

hluboce znepokojeny pokračujícími útoky proti personálu Organizace spojených národů a přidruženému personálu,

uznávajíce, že operace Organizace spojených národů vedené za účelem poskytování humanitární, politické či rozvojové pomoci při budování míru a poskytování naléhavé humanitární pomoci, které představují pro personál Organizace spojených národů a přidružený personál zvláštní rizika, vyžadují, aby byl rozšířen rozsah právní ochrany takového personálu podle Úmluvy,

přesvědčeny o potřebě mít k dispozici účinný režim zajišťující, aby pachatelé útoků proti personálu Organizace spojených národů a přidruženému personálu účastnícímu se operací Organizace spojených národů byli pohnáni před soud,

se dohodly takto:

Článek I
Vztah k Úmluvě

Tento Protokol doplňuje Úmluvu o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatou 9. prosince 1994 v New Yorku (dále zvanou „Úmluva“) a Úmluva a Protokol budou mezi smluvními státy tohoto Protokolu považovány a vykládány společně jako jediný dokument.

Článek II
Uplatňování Úmluvy na operace Organizace spojených národů

1. Smluvní státy tohoto Protokolu budou uplatňovat tuto Úmluvu, vedle operací definovaných v článku 1 písm. c) Úmluvy, i na všechny ostatní operace Organizace spojených národů ustavené příslušným orgánem Organizace spojených národů v souladu s Chartou Organizace spojených národů a prováděné na základě pravomoci Organizace spojených národů a pod její kontrolou za účelem:

(a)  poskytování humanitární, politické či rozvojové pomoci při budování míru, nebo
(b)  poskytování naléhavé humanitární pomoci.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na jakýkoliv stálý úřad Organizace spojených národů, jako je ústředí organizace či její specializované agentury zřízené na základě dohody s Organizací spojených národů.

3. Hostitelský stát může učinit u generálního tajemníka Organizace spojených národů prohlášení, že nebude uplatňovat ustanovení tohoto Protokolu na operaci podle článku II odst. 1 písm. b), která je prováděna pouze za účelem řešení přírodní katastrofy. Takové prohlášení musí být učiněno před zahájením operace.

Článek III
Povinnost smluvního státu podle článku 8 Úmluvy

Povinnost smluvního státu tohoto Protokolu s ohledem na uplatňování článku 8 Úmluvy na operace Organizace spojených národů definované v článku II tohoto Protokolu není na újmu jeho právu přijmout opatření k výkonu jeho národní jurisdikce vůči jakémukoliv personálu Organizace spojených národů či přidruženému personálu, který porušuje zákony a předpisy takového státu, pokud takové uplatňování neporušuje jakékoliv jiné mezinárodněprávní závazky tohoto smluvního státu.

Článek IV
Podpis

Tento Protokol je otevřen k podpisu všemi státy v ústředí Organizace spojených národů po dobu dvanácti měsíců, od 16. ledna 2006 do 16. ledna 2007.

Článek V
Souhlas s tím být vázán Opčním protokolem

1. Tento Protokol podléhá ratifikaci, přijetí či schválení signatářskými státy. Listiny o ratifikaci, přijetí či schválení budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

2. Po 16. lednu 2007 bude tento Protokol otevřen k přístupu jakéhokoli nesignatářského státu. Listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

3. Jakýkoli stát, který není smluvním státem Úmluvy, může ratifikovat, přijmout nebo schválit tento Protokol či kněmu přistoupit, pokud zároveň ratifikuje, přijme nebo schválí Úmluvu či k ní přistoupí v souladu s jejími články 25 a 26.

Článek VI
Vstup v platnost

1. Tento Protokol vstoupí v platnost třicet dní poté, co bylo u generálního tajemníka Organizace spojených národů uloženo dvacet dva listin o ratifikaci, přijetí, schválení či přístupu.

2. Pro každý stát, který tento Protokol ratifikuje, přijme či schválí nebo k němu přistoupí po uložení dvacáté druhé listiny o ratifikaci, přijetí, schválení či přístupu, vstoupí tento Protokol v platnost třicátý den po uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení či přístupu tohoto státu.

Článek VII
Výpověď

1. Smluvní stát může tento Protokol vypovědět písemným oznámením generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

2. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy generální tajemník Organizace spojených národů toto oznámení obdržel.

Článek VIII
Autentická znění

Původní vyhotovení tohoto Protokolu, jehož arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění jsou stejně autentická, je uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, jenž zašle jeho ověřené opisy všem státům.

Dáno v New Yorku osmého dne měsíce prosince roku dva tisíce pět.


1)   Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatá v New Yorku 9. prosince 1994 byla vyhlášena pod č. 46/1999 Sb.

E-shop

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stávající zákon ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I.

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I.

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., JUDr. Adam Doležal, LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Výběr judikatury v této publikaci je prvním souborem zdravotnické judikatury vycházejícím v nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Je to soubor velmi různorodý, rozčleněný do jedenácti částí, jejichž obsahem jsou zejména ústavní aspekty poskytování zdravotní péče, kvalifikační předpoklady ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.