Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 65/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 31, ze dne 5. 8. 2010

65

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. listopadu 2008 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost, s výjimkou článků 8 až 10, na základě svého článku 26 dne 1. května 2010.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Spojených států amerických
o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti

Vláda České republiky a vláda Spojených států amerických (dále jen „strany“),

vedeny přáním spolupracovat jako partneři za účelem účinnější prevence a potírání závažné trestné činnosti, zejména terorismu,

uznávajíce, že sdílení informací je nezbytnou součástí boje proti závažné trestné činnosti, zejména terorismu,

uznávajíce důležitost prevence a potírání závažné trestné činnosti, zejména terorismu, při současném respektování základních práv a svobod, obzvláště práva na soukromí,

inspirovány Smlouvou o prohloubení přeshraniční spolupráce, zejména za účelem potírání terorismu, přeshraniční kriminality a nelegální migrace, podepsanou v Prümu 27. května 2005, a

snažíce se posílit a podpořit spolupráci mezi oběma stranami v duchu partnerství,

se dohodly následovně:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody

1. „účel výkonu trestní spravedlnosti“ zahrnuje činnosti vymezené jako výkon trestní spravedlnosti, tedy výkon jakékoliv z následujících činností: odhalování, vzetí do vazby, jiné dočasné omezení osobní svobody, podmíněné propuštění z vazby, propuštění z vazby po vynesení rozsudku, trestní stíhání, vynesení rozsudku, dohled při omezení osobní svobody nebo po propuštění nebo činnosti zaměřené na nápravu obviněných osob nebo pachatelů. Výkon trestní spravedlnosti zahrnuje také provádění kriminalistické identifikace;

2. „profily DNA“ se rozumí písmenný nebo číselný kód, který představuje řadu identifikačních prvků nekódující části analyzovaného vzorku lidské DNA, tj. specifické chemické formy na různých lokusech DNA;

3. „osobními údaji“ se rozumí jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“);

4. „zpracováním osobních údajů“ se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji, automatizovanými postupy či jinak, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, třídění, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování prostřednictvím předávání, šíření nebo jakéhokoli jiného zpřístupnění, kombinace nebo srovnávání, blokování nebo odstranění výmazem nebo znehodnocením osobních údajů;

5. „referenčními údaji“ se rozumí buď profil DNA a příslušný charakteristický znak, nebo daktyloskopické údaje a příslušný charakteristický znak. Referenční údaje neobsahují žádné údaje, podle kterých lze subjekt údajů přímo identifikovat. Referenční údaje, které nelze přiřadit k žádné osobě, jsou označeny tak, aby byly jako takové rozpoznatelné;

6. „závažnou trestnou činností“ se rozumí jednání zakládající trestný čin, za který může být uložen trest odnětí svobody s horní hranicí vyšší než jeden rok nebo trest přísnější.

Článek 2
Účel a rozsah

Účelem této dohody je prohloubit a posílit existující spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými při prevenci a potírání závažné trestné činnosti. Spoluprací podle této dohody není dotčeno poskytování právní pomoci ve věcech trestních, jež náleží do působnosti justičních orgánů. Ustanoveními této dohody nejsou dotčeny další existující či budoucí mechanismy spolupráce, včetně výměny informací, probíhající v souladu s národním právním řádem stran.

Článek 3
Daktyloskopické údaje

Za účelem provádění této dohody strany zajistí dostupnost referenčních údajů ze souborů pro národní automatizované daktyloskopické identifikační systémy, zřízené za účelem prevence a vyšetřování trestných činů. Referenční údaje zahrnují pouze daktyloskopické údaje a příslušný referenční znak.

Článek 4
Automatizované vyhledávání daktyloskopických údajů

1. Za účelem výkonu trestní spravedlnosti v souvislosti se závažnou trestnou činností umožní každá ze stran národním kontaktním místům druhé strany podle článku 7 přístup k referenčním údajům v automatizovaném daktyloskopickém identifikačním systému, který zřídila za tímto účelem, s oprávněním provádět automatizované vyhledávání porovnáváním daktyloskopických údajů. Vyhledávání lze provádět pouze v jednotlivých případech a v souladu s národním právním řádem strany provádějící vyhledávání.

2. Potvrzení shody daktyloskopických údajů, které má v držení strana provádějící vyhledávání, k referenčním údajům, které má v držení strana spravující automatizovaný daktyloskopický identifikační systém, provádějí národní kontaktní místa provádějící vyhledávání za využití automatizovaného vyvolání referenčních údajů potřebných pro stanovení jednoznačné shody.

3. Oprávnění provádět vyhledávání podle odstavce 1 lze využívat pouze za účelem výkonu trestní spravedlnosti, což se na státních hranicích použije, pokud byla osoba, ve vztahu k níž jsou dodatečné údaje vyhledávány, určena k další kontrole.

Článek 5
Alternativní způsoby vyhledávání za použití identifikačních údajů

1. Do doby, než Česká republika oznámí Spojeným státům americkým, že je připravena umožnit přístup podle článku 4, provádí za účelem výkonu trestní spravedlnosti v souvislosti se závažnou trestnou činností urychlené porovnávání daktyloskopických referenčních údajů nebo jiných identifikačních údajů poskytnutých Spojenými státy americkými za účelem jejich přiřazení. Stanovení shody daktyloskopických údajů v držení Spojených států amerických k referenčním údajům v držení České republiky provádějí národní kontaktní místa Spojených států amerických za využití referenčních údajů poskytnutých Českou republikou potřebných pro stanovení jednoznačné shody.

2. Jiné identifikační údaje zahrnují jméno a datum narození a mohou zahrnovat i jiné údaje dohodnuté příslušnými orgány stran v prováděcích dohodách nebo ujednáních k této dohodě.

3. Žádosti o porovnání jsou podávány pouze v jednotlivých případech a v souladu s národním právním řádem žádající strany. Vyhledávání a porovnávání je prováděno v souladu s národním právním řádem strany provádějící vyhledávání.

Článek 6
Poskytování dalších údajů na základě shody mezi daktyloskopickými nebo jinými identifikačními údaji

Pokud postupy uvedené v článcích 4 a 5 ukáží shodu mezi daktyloskopickými údaji nebo jinými identifikačními údaji, poskytování jakýchkoli dalších dostupných osobních údajů a jiných informací vztahujících se k referenčním údajům se řídí, aniž by byl dotčen článek 11, národním právním řádem žádané strany, a pro účely trestního řízení předpisy a smlouvami o právní pomoci platnými pro žádanou stranu.

Článek 7
Národní kontaktní místa a provádění článků 4 a 5

1. Pro poskytování údajů podle článků 4 a 5 určí každá strana jedno nebo více národních kontaktních míst a oznámí je druhé straně diplomatickou cestou. Pravomoci kontaktních míst se řídí pro ně platným národním právním řádem. Ve vztahu k porovnávání jiných identifikačních údajů podle článku 5 strany zajistí, aby jedno nebo více národních kontaktních míst bylo dostupných dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.

2. Technické a procedurální podrobnosti týkající se vyhledávání prováděného podle článků 4 a 5 budou upraveny v jedné nebo více prováděcích dohodách nebo ujednáních k této dohodě.

Článek 8
Automatizované vyhledávání profilů DNA

1. Za účelem výkonu trestní spravedlnosti v souvislosti se závažnou trestnou činností, je-li to přípustné podle národního právního řádu obou stran a na základě vzájemnosti, může každá ze stran umožnit národnímu kontaktnímu místu druhé strany podle článku 10 přístup k referenčním údajům ve svých souborech analýzy DNA s oprávněním provádět automatizované vyhledávání porovnáním profilů DNA. Vyhledávání lze provádět pouze v jednotlivých případech a v souladu s národním právním řádem strany provádějící vyhledávání.

2. Pokud automatizované vyhledávání ukáže shodu poskytnutého profilu DNA s profilem DNA uloženým v souboru druhé strany, strana provádějící vyhledávání obdrží automatizovaným sdělením referenční údaje, u nichž byla zjištěna shoda. Není-li zjištěna shoda, je tato skutečnost sdělena automatizovanou cestou.

Článek 9
Poskytování dalších údajů na základě shody mezi profily DNA

Pokud postup uvedený v článku 8 ukáže shodu mezi profily DNA, poskytování jakýchkoliv dalších dostupných osobních údajů a jiných informací vztahujících se k referenčním údajům se řídí, aniž by byl dotčen článek 11, národním právním řádem žádané strany, a pro účely trestního řízení předpisy a smlouvami o právní pomoci platnými pro žádanou stranu.

Článek 10
Národní kontaktní místo a provádění článku 8

1. Pro poskytování údajů podle článku 8 určí každá strana národní kontaktní místo a oznámí je druhé straně diplomatickou cestou. Pravomoci kontaktního místa se řídí pro ně platným národním právním řádem.

2. Technické a procedurální podrobnosti týkající se vyhledávání prováděného podle článku 8 budou upraveny v jedné nebo více prováděcích dohodách nebo ujednáních k této dohodě.

Článek 11
Poskytování informací za účelem prevence a potírání závažné trestné činnosti, zejména terorismu

1. Za účelem prevence a potírání závažné trestné činnosti, zejména terorismu, mohou strany v souladu se svým národním právním řádem poskytnout v jednotlivých případech, a to i bez žádosti, příslušnému národnímu kontaktnímu místu druhé strany určenému podle odstavce 5 informace, včetně osobních údajů, a to v rozsahu, který je nezbytný vzhledem k zvláštním okolnostem nasvědčujícím tomu, že jakákoliv osoba:

a.  spáchá nebo spáchala teroristický trestný čin či trestné činy s terorismem související nebo trestné činy související s teroristickou skupinou nebo spolčením tak, jak tyto trestné činy definuje národní právní řád poskytující strany, nebo
b.  prochází či prošla výcvikem za účelem spáchání trestných činů uvedených v bodě a, nebo
c.  spáchá nebo spáchala závažný trestný čin nebo se podílí na činnosti organizované zločinecké skupiny nebo spolčení.

2. Poskytované osobní údaje zahrnují, jsou-li k dispozici, příjmení, křestní jména, dřívější jména, jiná jména, další používaná jména, alternativní pravopis jmen, pohlaví, datum a místo narození, nynější a předchozí občanství, číslo pasu, čísla jiných osobních dokladů a daktyloskopické údaje, jakož i popis okolností vyvolávajících domněnku uvedenou v odstavci 1.

3. Poskytující strana může v souladu se svým národním právním řádem stanovit podmínky pro použití těchto údajů přijímající stranou. Pokud přijímající strana takové údaje přijme, je veškerými těmito podmínkami vázána.

4. Obecná omezení týkající se právních standardů přijímající strany v oblasti zpracování osobních údajů nemohou být stanovena poskytující stranou jako podmínka pro poskytnutí údajů podle odstavce 3.

5. Pro účely poskytování informací podle tohoto článku určí každá strana jedno nebo více národních kontaktních míst a oznámí je druhé straně diplomatickou cestou. Pravomoci národních kontaktních míst se řídí pro ně platným národním právním řádem.

Článek 12
Jiné formy spolupráce za účelem prevence a potírání závažné trestné činnosti

Za účelem prevence a potírání závažné trestné činnosti mohou strany, v souladu se svým národním právním řádem, spolupracovat v dalších oblastech včetně:

1. pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestné činnosti, jakož i po osobách, které se snaží vyhnout trestní odpovědnosti nebo uniknout výkonu trestu;

2. pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků;

3. získávání informací z veřejných záznamů a veřejných rejstříků;

4. výměny informací a nejlepší praxe týkající se programů a opatření na ochranu svědků, kterým v souvislosti se spoluprací a poskytnutím svědectví v trestním řízení hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí;

5. poskytování osobní, technické a organizační podpory při prevenci a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, včetně výměny informací o zvláštních vyšetřovacích technikách a dohodách o zaručení beztrestnosti nebo dohodách o vině pro spolupracující obviněné;

6. uskutečňování pracovních setkání týkajících se konkrétních vyšetřovaných případů trestné činnosti za účelem přípravy a koordinace opatření;

7. výměny informací o výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu, o vyšetřovací praxi, pracovních metodách a prostředcích;

8. výměny informací o organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin a o metodách a nových formách páchání trestné činnosti přesahující státní hranice stran;

9. poskytování informací o vývoji a trendech týkajících se předmětů používaných k páchání trestné činnosti a způsobů, jimiž zločinci nakládají s výnosy trestné činnosti;

10. výměny právních předpisů, analytických a koncepčních materiálů a odborné literatury; a

11. spolupráce v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání a výcviku policistů a příslušníků dalších orgánů vynucujících právo, a vzájemného vysílání odborníků s cílem prohlubovat jejich odborné znalosti a podporovat výměnu zkušeností a seznamovat se s prostředky a metodami boje proti trestné činnosti.

Článek 13
Ochrana soukromí a osobních údajů

1. Strany uznávají, že způsob zpracovávání osobních údajů získaných od druhé strany má rozhodující význam pro zachování důvěry při provádění této dohody.

2. Strany se zavazují zpracovávat osobní údaje řádně a v souladu se svým vnitrostátním právem a:

a.  zajistit, že poskytnuté osobní údaje budou přiměřené a odpovídající konkrétnímu účelu jejich poskytnutí;
b.  uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný konkrétní účel, pro nějž byly v souladu s touto dohodou poskytnuty nebo dále zpracovávány; a
c.  zajistit, že přijímající strana bude bez zbytečného odkladu upozorněna na případně nepřesné osobní údaje, aby mohla provést příslušnou opravu.

3. Tato dohoda nezakládá práva žádné soukromé osoby, včetně práva získat, potlačit nebo vyloučit jakékoli důkazy nebo bránit předávání osobních údajů. Práva existující nezávisle na této dohodě nicméně nejsou dotčena.

Článek 14
Zvýšená ochrana zvláštních kategorií osobních údajů

1. Osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory nebo náboženská či jiná přesvědčení, členství v odborových svazech nebo údaje týkající se zdravotního stavu a sexuálního života smějí být poskytovány pouze v případě, že mají obzvláštní důležitost pro účely této dohody.

2. Strany, uznávajíce obzvláštní citlivost výše uvedených kategorií osobních údajů, přijmou náležitá ochranná opatření, a to zejména příslušná bezpečnostní opatření, aby chránily takové údaje.

Článek 15
Omezení zpracovávání osobních údajů a jiných informací za účelem jejich ochrany

1. Aniž by byl dotčen odstavec 3 a článek 11 odstavec 3, mohou strany zpracovávat údaje obdržené podle této dohody:

a.  pro účely jimi vedeného trestního vyšetřování a řízení;
b.  za účelem zabránění vážné hrozbě pro jejich veřejnou bezpečnost
c.  v rámci jiného než trestního soudního nebo správního řízení, které přímo souvisí s vyšetřováním uvedeným v bodě a; nebo
d.  pro jakýkoliv jiný účel, avšak pouze s předchozím souhlasem strany, která údaje předala.

2. Strany nepředají údaje poskytnuté podle této dohody žádnému třetímu státu, mezinárodní instituci nebo soukromému subjektu bez souhlasu strany, která údaje poskytla, a bez záruk jejich náležité ochrany.

3. Strana smí provádět automatizované vyhledávání v automatizovaném daktyloskopickém identifikačním systému nebo souborech analýzy DNA druhé strany podle článku 4 nebo 8 a zpracovávat údaje získané takovým vyhledáváním, včetně sdělení, zda byla či nebyla nalezena shoda, pouze za účelem:

a.  zjištění, zda se porovnávané daktyloskopické údaje nebo profily DNA shodují;
b.  přípravy a podání následné žádosti o pomoc v souladu se svým národním právním řádem, včetně předpisů o právní pomoci, v případě, že se tyto údaje shodují; nebo
c.  vedení záznamů, požadovaného nebo povoleného jejím národním právním řádem.

Strana spravující automatizovaný daktyloskopický identifikační systém nebo soubory analýzy DNA může zpracovávat údaje poskytnuté stranou provádějící vyhledávání v průběhu automatizovaného vyhledávání v souladu s články 4 a 8 pouze v případě, že je to nutné pro účely porovnání, poskytování automatizovaných odpovědí na vyhledávání nebo vedení záznamů podle článku 17. Údaje poskytnuté za účelem porovnání se odstraní okamžitě po porovnání údajů nebo po automatizovaných odpovědích na vyhledávání, není-li pro účely uvedené v bodech b a c nutné jejich další zpracování.

Článek 16
Opravy, blokování a odstranění údajů

1. Na žádost poskytující strany je strana přijímající v souladu se svým národním právním řádem povinna opravit, blokovat nebo odstranit údaje obdržené podle této dohody, které jsou nesprávné nebo neúplné nebo jejichž shromažďování nebo další zpracování odporuje této dohodě nebo platným předpisům poskytující strany.

2. Zjistí-li jedna ze stran, že údaje, které podle této dohody obdržela od druhé strany, nejsou správné, přijme tato strana veškerá náležitá opatření proti mylnému spoléhání se na tyto údaje, k nimž patří zejména doplnění, odstranění nebo oprava takových údajů.

3. Každá ze stran uvědomí druhou stranu, zjistí-li, že věcné údaje, které poskytla druhé straně nebo od druhé strany obdržela podle této dohody, jsou nesprávné nebo nespolehlivé nebo jsou předmětem vážných pochybností.

Článek 17
Dokumentace

1. Každá ze stran vede záznam o poskytnutí a obdržení údajů předaných podle této dohody. Účelem tohoto záznamu je:

a.  zajistit efektivní monitorování ochrany údajů v souladu s národním právním řádem příslušné strany;
b.  umožnit stranám účinně využívat oprávnění stanovená články 16 a 20; a
c.  zajistit bezpečnost údajů.

2. Záznam obsahuje:

a.  informaci o poskytnutých údajích;
b.  datum poskytnutí údajů; a
c.  příjemce údajů, jsou-li údaje poskytnuty jiným subjektům.

3. Zaznamenané údaje musí být chráněny náležitými opatřeními proti zneužití a jiným formám nevhodného použití a musejí být uchovávány po dobu dvou let. Po této lhůtě pro uchování musí být zaznamenané údaje neprodleně zničeny, neodporuje-li to národnímu právnímu řádu, včetně platných předpisů o ochraně a uchovávání údajů.

Článek 18
Bezpečnost údajů

1. Strany zajistí, aby byla použita nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě nebo neoprávněnému zveřejnění, pozměnění, přístupu nebo jakékoli neoprávněné formě zpracování. Strany zejména zajistí, aby k takovým údajům mohly mít přístup pouze osoby, jež mají oprávnění seznamovat se s osobními údaji.

2. V prováděcích dohodách nebo ujednáních upravujících postupy automatizovaného vyhledávání v automatizovaných daktyloskopických identifikačních systémech nebo souborech analýzy DNA podle článků 4 a 8 bude zakotveno:

a.  náležité využívání moderních technologií k zajištění ochrany, bezpečnosti, důvěrnosti a neporušenosti údajů;
b.  uplatňování příslušných šifrovacích a autorizačních postupů při využívání obecně přístupných sítí; a
c.  mechanismus, jenž zajistí, aby byla prováděna pouze přípustná vyhledávání.

Článek 19
Transparentnost - poskytování informací subjektům údajů

1. Žádné z ustanovení této dohody nelze vykládat tak, aby odporovalo povinnostem stran stanoveným jejich právními předpisy poskytnout informace subjektům údajů ohledně účelu zpracovávání údajů a identity správce údajů, příjemců údajů nebo kategorií příjemců, ohledně existence práva na přístup k údajům, které se jich týkají, a práva na odstranění chyb v těchto údajích, stejně jako jakékoli další informace, například o právním základu pro zpracování, k němuž jsou tyto údaje určeny, časových lhůtách pro uchovávání údajů a opravných prostředcích, jsou-li takové další informace s ohledem na účely a konkrétní skutečnosti, za kterých jsou údaje zpracovávány, nezbytné pro zajištění řádného zpracování údajů z hlediska jejich subjektů.

2. Poskytnutí takových informací lze odmítnout v souladu s příslušnými právními předpisy stran, včetně případů, kdy by poskytnutí těchto informací mohlo ohrozit:

a.  účel jejich zpracovávání;
b.  vyšetřování nebo trestní stíhání vedené příslušnými orgány České republiky nebo Spojených států amerických; nebo
c.  práva a svobody třetích stran.

Článek 20
Informace

Přijímající strana informuje poskytující stranu na její žádost o zpracovávání předaných údajů a dosaženém výsledku. Přijímající strana zajistí, aby její odpověď byla bez zbytečného odkladu sdělena poskytující straně.

Článek 21
Vztah k jiným smlouvám

Žádné z ustanovení této dohody nelze vykládat tak, aby byla omezena nebo jinak dotčena ustanovení jakékoli jiné existující smlouvy nebo dohody, jíž jsou strany vázány.

Článek 22
Konzultace

1. Příslušné orgány stran provádí pravidelné vzájemné konzultace ohledně provádění ustanovení této dohody.

2. V případě jakýchkoli rozporů týkajících se výkladu nebo provádění této dohody strany provádějí vzájemné konzultace za účelem nalezení jejich řešení.

Článek 23
Výdaje

Každá ze stran hradí výdaje vynaložené jejími orgány při provádění této dohody. Ve zvláštních případech se strany mohou dohodnout na jiných opatřeních.

Článek 24
Ukončení platnosti Dohody

Každá ze stran může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Platnost Dohody bude ukončena uplynutím tří měsíců od data tohoto oznámení. Ustanovení této dohody se budou nadále vztahovat na údaje předané před ukončením její platnosti.

Článek 25
Změny a provádění Dohody

1. Na žádost kterékoliv z nich zahájí strany vzájemné konzultace o změnách této dohody. Dohodu lze kdykoli změnit písemnou dohodou stran.

2. Strany si oznámí své příslušné orgány v oblasti prevence a potírání trestné činnosti podle národního právního řádu zodpovědné za provádění této dohody, zejména za sjednávání nezbytných prováděcích dohod nebo ujednání k této dohodě.

Článek 26
Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost, s výjimkou článků 8 až 10, prvního dne druhého měsíce následujícího po datu pozdější nóty, jíž bude dokončena výměna diplomatických nót, kterými si strany oznámí splnění všech vnitrostátních požadavků nezbytných pro vstup Dohody v platnost. Strany budou Dohodu předběžně provádět od data podpisu v rozsahu slučitelném s jejich vnitrostátním právem. Články 8 až 10 vstoupí v platnost teprve po uzavření prováděcích dohod nebo ujednání podle článku 10, a to prvního dne druhého měsíce následujícího po datu pozdější nóty, jíž bude dokončena výměna diplomatických nót, jimiž si strany oznámí, že jsou schopny provádět tyto články na základě zásady vzájemnosti. Výměna nót proběhne, pouze pokud zákony Spojených států amerických umožní prověřování DNA uvedené v článcích 8 až 10.

Dáno v Praze dne 12. listopadu 2008 ve dvojím vyhotovení, každé v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
MUDr. Mgr. Ivan Langer v. r.
ministr vnitra
Za vládu
Spojených států amerických
Richard W. Graber v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojených států amerických v České republice

E-shop

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Robert Krč, Petr Dovolil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci správně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1263 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1263 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 59 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.