Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 64/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 30, ze dne 2. 8. 2010

64

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 2010 bylo ve Skopje podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti vzdělávání.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dnem podpisu.

Anglické znění Ujednání a jeho český překlad se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

UJEDNÁNÍ
MEZI
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ A VĚDY REPUBLIKY MAKEDONIE
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Republiky Makedonie (dále jen „smluvní strany“), vedeny společným zájmem o spolupráci v oblasti školství a vědy, s přesvědčením, že tato spolupráce přispěje k rozšíření vzájemných přátelských vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci základních škol, středních škol a rovněž vyšších odborných škol.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami působícími ve státech smluvních stran a také vzájemné dohody o takové spolupráci.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat těsnější spolupráci mezi českými a makedonskými výzkumnými institucemi financovanou z finančních zdrojů těchto institucí.

Článek 4

Smluvní strany si na požádání vymění informace o reformách vzdělávacích systémů svých států, právních předpisech a dokumentech týkajících se vzdělávání, informace o řízení, organizaci a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka, literatury a historie v Republice Makedonie na Univerzitě Sv. Cyrila a Metoděje ve Skopji a výuku makedonského jazyka na Univerzitě Karlově v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. Na požádání mohou příslušné smluvní strany vyslat české učitele, aby vyučovali český jazyk na makedonských veřejných vysokých školách, a makedonské učitele, aby vyučovali makedonský jazyk na českých veřejných vysokých školách.

Článek 6

V průběhu jednoho akademického roku budou smluvní strany podporovat výměnu 2 (dvou) profesorů, docentů nebo dalších vysokoškolských učitelů, akademických pracovníků nebo expertů za účelem přednášek, odborných konzultací, tvorby studijních programů, účasti na konferencích organizovaných příslušnými ministerstvy, vysokými školami a dalšími institucemi na stejné úrovni ve státech obou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna využít v jednom akademickém roce maximálně 20 (dvacet) dní. Pobyt jednotlivce nepřesáhne 10 (deset) dní.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat výměnu studentů bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovanou veřejnými vysokými školami v České republice a veřejnými vysokými školami v Republice Makedonie za účelem studijních pobytů v celkovém rozsahu 10 (deset) měsíců v rámci jednoho akademického roku. Délka jednotlivého studijního pobytu bude minimálně 2 (dva) měsíce.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výměnu studentů doktorských studijních programů uskutečňovanou veřejnými vysokými školami v České republice a veřejnými vysokými školami v Republice Makedonie za účelem studijních pobytů v celkovém rozsahu 10 (deset) měsíců v rámci jednoho akademického roku. Délka jednotlivého studijního pobytu bude minimálně 2 (dva) měsíce.

Článek 9

Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí kultury státu druhé smluvní strany si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou:

a) čtyři místa na Letní škole slovanských studií v České republice,

b) čtyři místa na letních kurzech makedonského jazyka a literatury v Republice Makedonie.

Článek 10

Osobám vyslaným na základě tohoto Ujednání vysílající smluvní strana uhradí dopravu do místa ve státě přijímající smluvní strany, kde se má pobyt uskutečnit, a zpět.

Přijímající smluvní strana uhradí osobám přijatým na základě tohoto Ujednání cestovní náklady po území svého státu vyplývající ze schváleného programu pobytu a v souladu se schváleným studijním plánem.

Článek 11

Všichni kandidáti nominovaní vysílající smluvní stranou musí mít dobrou znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo jiného jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 12

1.  Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě článku 5 tohoto Ujednání podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.
2.  Odměňování učitelů podléhá rovněž platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.
3.  Přijímající strana zajistí ubytování učitelů přijatých a schválených na základě článku 5 tohoto Ujednání.
4.  O nominaci nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhá smluvní strana písemně informována diplomatickou cestou nejpozději pět měsíců před začátkem nového akademického roku.

Článek 13

1.  Smluvní strany zajistí pobyt pro kandidáty nominované na základě článku 6 tohoto Ujednání po předložení pozvání/dopisů z hostitelské instituce, ve kterém tyto vyjádří souhlas s pobytem nominovaných. Nominace osob na základě článku 6 spolu se zvacími dopisy budou předkládány přijímající straně nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
2.  Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým na základě článku 6 tohoto Ujednání:
a)  stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu,
b)  bezplatně ubytování hotelového typu.

Článek 14

Při nominování kandidátů na základě článků 7, 8 a 9 tohoto Ujednání předloží vysílající smluvní strana vyplněné žádosti a další požadované dokumenty uvedené v dotaznících přijímající smluvní strany nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Nakládání s osobními daty se řídí příslušnými zákony o ochraně osobních údajů platnými ve státech smluvních stran.

Článek 15

Osobám přijatým na základě článků 7 a 8 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)  studium za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany,
b)  stravování a ubytování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany,
c)  stipendium podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany.

Článek 16

Přijímající smluvní strana uhradí účastníkům kurzů přijatým na základě článku 9 tohoto Ujednání registrační poplatek, ubytování, stravování a kurzovné.

Článek 17

Každá osoba, která je nominovaná vysílající smluvní stranou na studijní pobyt na území přijímající smluvní strany, požádá příslušnou instituci vysílající smluvní strany o vystavení smluvního formuláře, v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení podepsanou ve Skopji dne 7. října 2005, pro účely čerpání nutné a neodkladné zdravotní péče na území přijímající smluvní strany.

Článek 18

Toto Ujednání nevylučuje uskutečnění dalších akcí, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 19

Veškeré spory vztahující se k interpretaci nebo provádění tohoto Ujednání budou řešeny na základě vzájemných konzultací a jednání mezi smluvními stranami.

Článek 20

1.  Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu.
2.  Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Ujednání písemně vypovědět. Platnost Ujednání skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno ve Skopje dne 21. června 2010 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Jozef Braun v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Republice Makedonie
Za Ministerstvo školství a vědy Republiky Makedonie
Nikola Todorov v. r.
ministr školství a vědy

E-shop

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Aleš Borkovec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlastnictví akcií, včetně corporate governance u tohoto typu akciových společností. Akciová společnost s rozptýleným vlastnictvím je vrcholem evoluce v oblasti společnos-tí. Na jednu stranu se jedná ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů. Komentář: •seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, •obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii, •v rámci podrobného výkladu k textu ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá výkladem v názvu uvedených pojmů, a to z pohledu současné právní úpravy ve srovnání s tou dosavadní. Čtenář tedy v knize nalezne odlišnosti oproti úpravě před rekodifikací a dále srovnání s ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.