Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 60/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 28, ze dne 12. 7. 2010

60

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2010 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dnem podpisu. Podle ustanovení odst. 2 téhož článku v okamžiku vstupu v platnost této Dohody byla ukončena platnost Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky podepsané v New Delhi dne 15. března 1993 a vyhlášené pod č. 173/1993 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU INDICKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Indické republiky, dále uváděné jako Smluvní strany:

Inspirovány tradičními přátelskými styky a srdečnými vztahy, které mezi oběma státyexistují;

S přáním rozvíjet a prohloubit hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;

S vědomím nutnosti existence odpovídající právní úpravy česko-indických vztahů v souladu se zákony a předpisy platnými v každém z obou států,

Se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK I
Cíle

Smluvní strany se dohodly, že cíle Dohody, v souladu se zákony a předpisy platnými v každém státě, budou:

(a)   podpora aktivit zaměřených na rozvoj dvoustranné hospodářské spolupráce;
(b)   podpora a rozvoj obchodních kontaktů a souvisejících příležitostí;
(c)   napomáhání růstu oboustranných investic a poznávání ekonomických a investičních příležitostí v každém příslušném státě;
(d)   podpora spolupráce v oblastech vzájemného zájmu.

ČLÁNEK II
Hospodářská spolupráce

Smluvní strany sdílejí zásady svobodné tržní ekonomiky. V důsledku toho souhlasí s podporováním a usnadňováním širší spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou států, včetně podnikatelských společenství, sdružení, institucí a vládních agentur, v souladu se zákony a právními předpisy, platnými v každém z těchto států. S tímto cílem se dohodly:

(a)   uskutečňovat výměnu informací o hospodářském vývoji a vzájemném obchodu, hospodářských plánech, prognózách a strategiích;
(b)   poznávat investiční příležitosti a usnadňovat investiční toky výměnou informací o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice i o jejich změnách a o sektorech potenciálně zajímavých pro vzájemnou spolupráci;
(c)   podporovat hospodářské a investiční mise, analýzy trhu, výměnu informací, podnikatelských a institucionálních kontaktů a ostatních iniciativ, které přiblíží potenciální podnikatelské partnery;
(d)   informovat se vzájemně o průmyslových veletrzích, výstavách, podnikatelských misích a dalších podpůrných činnostech;
(e)   usnadňovat ve veřejném a soukromém sektoru pohyb odborníků, techniků, investorů a obchodních zástupců;
(f)   vyhledávat a podporovat možnosti rozvoje společného podnikání ve třetích státech vycházející z partnerství českých a indických firem;
(g)   povzbuzovat zakládání společných podniků;
(h)   povzbuzovat spolupráci ve vědě a technice včetně kontaktů českých a indických vzdělávacích, výcvikových a výzkumných institucí.

ČLÁNEK III
Instituce

1.  Provádění této Dohody bude vyžadovat úzkou součinnost a konzultace mezi oběma Smluvními stranami. Proto obě Smluvní strany tímto ustavují Smíšenou komisi pro hospodářskou spolupráci za účelem plnění záměrů této Dohody. Smíšená komise se bude scházet v pravidelných intervalech. Zasedání Smíšené komise se budou konat střídavě v České republice a v Indii, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. Složení Smíšené komise bude oběma Smluvními stranami dohodnuto formou výměny dopisů.
2.  Z každé Smluvní strany bude následující koordinační místo pro koordinaci a dohled nad prováděním této Dohody:
a)   v případě České republiky bude koordinačním místem Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastupované náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky jako spolupředsedou Smíšené komise; a
b)   v případě Indie bude koordinačním místem Ministerstvo obchodu a průmyslu (sekce obchodu) zastupované tajemníkem ve funkci „Additional Secretary, Government of India“ jako spolupředsedou Smíšené komise.
3.  Smíšená komise může ustavit výbory nebo pracovní skupiny, jak bude nezbytné. Podle potřeby může Komise zahrnovat zástupce příslušných organizací podnikové sféry a institucí z obou stran s cílem napomoci provádění této Dohody.
4.  Pokud Smíšená komise nerozhodne jinak, koordinační místa jí předloží na každé z jejích pravidelných zasedání zprávy, podávající přehled o činnosti výborů nebo pracovních skupin, které mohou být ustaveny v rámci této Dohody.
5.  Úkoly Komise budou tvořit zejména následující činnosti:
a)   rozhovory o rozvoji vzájemných hospodářských vztahů;
b)   poznávání nových příležitostí pro další rozvoj hospodářské spolupráce;
c)   koncipování námětů pro zlepšení podmínek hospodářské spolupráce mezi podniky obou zemí; a
d)   tvorba doporučení v souvislosti s prováděním této Dohody.

ČLÁNEK IV
Závěrečná ustanovení

1.  Tato Dohoda vstoupí v platnost datem podpisu a zůstane v platnosti po dobu neurčitou, pokud nebude ukončena písemným oznámením jedné ze Smluvních stran druhé Smluvní straně s tím, že ukončení vstoupí v platnost 6 měsíců po doručení oznámení o ukončení platnosti.
2.  V okamžiku vstupu v platnost této Dohody bude ukončena platnost Obchodní dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou z 15. března 1993.
3.  Na žádost kterékoliv Smluvní strany může být tato Dohoda kdykoliv upravena nebo změněna po písemném souhlasu obou Smluvních stran.
4.  Změna nebo ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na ujednání a smlouvy uzavřené v jejím rámci.
5. 
(a)  Ustanovení této Dohody budou prováděna bez újmy právům a závazkům Smluvních stran vyplývajícím z mezinárodních smluv, jejichž jsou stranami, a/nebo z jejich členství v mezinárodních organizacích.
(b)  Tato Dohoda bude prováděna bez újmy právům a závazkům České republiky, vyplývajícím z jejího členství v Evropské unii.

NA DŮKAZ TOHOTO, níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni za tím účelem, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 8. června 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, hindském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Za vládu Indické republiky
Sachin Pilot v. r.
státní ministr pro komunikační a informační technologie

E-shop

Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech

Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech

Jan Kysela a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V knize vycházející k 20. výročí ustavení Senátu se autorsky sešly více než dvě desítky senátorů, právníků a politologů, což umožnilo vznik pestré a přitom sevřené mozaiky názorů a analýz prohlubujících naše ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na náklady řízení a odměnu exekutora, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.