Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 46/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 20, ze dne 11. 5. 2010

46

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2009 byla v Baku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 30. března 2010.

České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
ládou Ázerbájdžánské republiky
o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci

Vláda České republiky a vláda Ázerbájdžánské republiky, dále jen „Smluvní strany“, přihlížejíce k tradičním dlouhodobým hospodářským vztahům, snažíce se upevňovat a podporovat hospodářskou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci, řídíce se zásadami rovnoprávnosti, vzájemných výhod a jinými zásadami mezinárodního práva, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou usilovat o rozvoj a upevňování hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráce na dlouhodobém základě a v souladu s právním řádem států každé ze Smluvních stran zejména v následujících oblastech:

a)   hospodářská a vědeckotechnická spolupráce
   strojírenství;
   doprava vč. dopravních prostředků;
   energetika;
   ropný, plynárenský a chemický průmysl;
   elektronický a elektrotechnický průmysl;
   komunální hospodářství;
   hutnictví a metalurgie;
   těžební průmysl;
   modernizace a rekonstrukce elektráren, vč. distribuční sítě;
   modernizace a rekonstrukce plynovodů a ropovodů;
   stavebnictví;
   zemědělství;
   standardizace, metrologie a posuzování shody;
   jiné oblasti, které jsou předmětem společného zájmu;
b)   kulturní spolupráce
   kultura a umění (divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění, tanec, kinematografie, památková péče, tradiční lidová kultura, knihovny, muzea, galerie);
   účast umělců a odborníků na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách, konferencích a setkáních kulturního charakteru;
   výměna zkušeností a informací v oblasti kulturní politiky obou zemí;
   výměny výstav.

Článek 2

1. Za účelem splnění úkolů v oblastech stanovených v článku 1 této dohody vytvářejí Smluvní strany Smíšenou komisi pro hospodářskou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci (dále jen „Smíšená komise“).

2. Smíšená komise může vytvářet pracovní skupiny.

3. Způsob práce Smíšené komise bude upraven Statutem Smíšené komise.

4. Statut Smíšené komise bude schválen spolupředsedy Smíšené komise na jejím prvním zasedání.

Článek 3

Smíšená komise bude zasedat podle potřeby, zpravidla jedenkrát ročně střídavě v České republice a Ázerbájdžánské republice.

Článek 4

1. Hlavní úkoly Smíšené komise jsou:

a)   projednání a schválení programů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu;
b)   napomáhání vytváření příznivých podmínek pro poskytnutí vývozních úvěrů podnikatelským subjektům a pro zabezpečení financování hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráce;
c)   účast při přípravě a realizaci přijatých programů podpory malého a středního podnikání;
d)   vytvoření podmínek pro účast podnikatelských subjektů obou států na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných na území státu kterékoli ze Smluvních stran, a také pro spolupráci obchodně průmyslových komor ze států obou Smluvních stran;
e)   projednání programů kulturní spolupráce;
f)   vytváření příznivých podmínek pro účast obou států na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách a knižních veletrzích.

2. Smíšená komise bude napomáhat rozvoji vzájemných kooperačních vztahů a jiných forem spolupráce.

Článek 5

1. Spolupráce Smluvních stran se bude uskutečňovat v souladu s mezinárodními závazky států Smluvních stran včetně závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, uzavřených mezi Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a členskými státy Evropské unie na straně jedné a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé.

2. Spoluprací Smluvních stran v rámci této dohody nejsou dotčeny závazky států Smluvních stran, vyplývající z jiných mezinárodních smluv, které uzavřely, jakož i z členství České republiky v Evropské unii a členství Ázerbájdžánské republiky v mezinárodních integračních seskupeních.

Článek 6

Na základě vzájemného souhlasu Smluvních stran mohou být přijaty změny a doplňky této dohody formou dodatkových protokolů, které budou nedílnou součástí této dohody a jež vstoupí v platnost dle postupu stanoveného v článku 8.

Článek 7

Smluvní strany budou řešit vzájemnými konzultacemi nebo vyjednáváním jakékoliv spory nebo rozdílnosti vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody.

Článek 8

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení diplomatickou cestou pozdější nóty potvrzující splnění všech příslušných vnitrostátních procedur Smluvních stran, nezbytných pro vstup Dohody v platnost.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a její platnost končí uplynutím šestého měsíce po obdržení písemného oznámení diplomatickou cestou jedné ze Smluvních stran druhé Smluvní straně o úmyslu vypovědět platnost této dohody.

Dáno v Baku dne 31. října 2009, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ázerbájdžánském a ruském, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu této dohody je rozhodující znění v ruském jazyce.

Za vládu České republiky
Radek Matula v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Ázerbájdžánské republice
Za vládu Ázerbájdžánské republiky
Šahin Mustafajev v. r.
ministr ekonomického rozvoje

E-shop

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky ve všech oblastech, které se tak či onak dotýkají lidí, se lze setkat s problematikou ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.