Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 16/2010 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2010, částka 7, ze dne 23. 2. 2010

16

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. prosince 2009 byl v Soulu podepsán Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009-2011.

Prováděcí program vstoupil v platnost na základě svého článku V odst. V.4 dnem podpisu.

Anglické znění Prováděcího programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD
Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury
mezi
vládou České republiky
a
vládou Korejské republiky
na léta 2009-2011

Vláda České republiky a vláda Korejské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním rozvíjet svou spolupráci v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury a posilovat stávající přátelské svazky mezi oběma státy, se v souladu s článkem 7 Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky podepsané v Soulu dne 6. října 1994

dohodly takto:

I. ŠKOLSTVÍ:

I.1 Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce vysokých škol ve státech smluvních stran.

I.2 Smluvní strany si na požádání vymění informace o struktuře a organizaci vzdělávacích systémů ve svých státech a aktuálních otázkách v oblasti vzdělávání.

I.3 Smluvní strany se budou navzájem informovat o kongresech, konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí, které se budou konat na území států smluvních stran.

I.4 Smluvní strany budou podporovat výuku jazyka, literatury, dějin a dalších aspektů kultury druhé země.

I.5

I.5.1 Za účelem podpory studia českého jazyka a kultury v Korejské republice česká smluvní strana každoročně nabídne korejské smluvní straně 4 (čtyři) stipendia k účasti v kurzech českého jazyka na Letních školách slovanských studií pořádaných veřejnými vysokými školami v České republice.

I.5.2 Za účelem podpory studia korejského jazyka a kultury v České republice korejská smluvní stana každoročně nabídne české smluvní straně 4 (čtyři) stipendia k účasti v letních kurzech korejského jazyka pořádaných vysokými školami v Korejské republice.

I.6

I.6.1 Česká smluvní strana každoročně nabídne korejské smluvní straně 2 (dvě) stipendia, každé v délce 24 (dvaceti čtyř) měsíců ke studijním nebo výzkumným pobytům na veřejných vysokých školách v České republice. Tato stipendia jsou určena pro absolventy bakalářských studijních programů a umožňují jim absolvovat studium, jež nevede k získání titulu, věnovat se výzkumu nebo studiu v magisterských studijních programech. Uchazeči o přijetí ke studiu v magisterských studijních programech musí mít velice dobrou znalost českého jazyka, protože mohou absolvovat pouze studium, v jehož rámci výuka probíhá v českém jazyce. Studium, které nevede k získání titulu, a možnost provádět výzkum se nabízejí rovněž uchazečům, kteří nehovoří česky a mají velice dobrou znalost anglického jazyka. O přijetí uchazečů rozhodují autonomně veřejné vysoké školy v České republice, které mohou od uchazečů požadovat, aby vykonali přijímací zkoušky.

I.6.2 Korejská smluvní strana každoročně nabídne české smluvní straně 2 (dvě) stipendia pro studenty akreditovaných magisterských nebo doktorských studijních programů českých veřejných vysokých škol v délce dvou let pro studenty magisterských studijních programů a tří let pro studenty doktorských studijních programů. V případě akreditovaných magisterských studijních programů v České republice, které nenavazují na bakalářské studijní programy, jsou vhodnými kandidáty studenti čtvrtých, pátých a šestých ročníků těchto magisterských studijních programů. O přijetí uchazečů rozhodnou autonomně korejské veřejné vysoké školy, které od uchazečů vyžadují, aby úspěšně vykonali přijímací zkoušky.

I.6.3 Obory studia/výzkumu budou dohodnuty diplomatickou cestou.

I.6.4 Podmínkou přijetí kandidátů ke studijním nebo výzkumným pobytům je dobrá znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo jazyka schváleného přijímající smluvní stranou. Korejští kandidáti, kteří se ucházejí o přijetí do magisterských studijních programů uskutečňovaných českými veřejnými vysokými školami, musí mít velmi dobrou znalost českého jazyka, jejíž osvojení může být ověřeno příslušnou zkouškou.

II. SPORT A MLÁDEŽ

II.1 Smluvní strany budou usnadňovat rozvíjení přímé spolupráce mezi českými a korejskými sportovními organizacemi. Sjednávání konkrétních aktivit spolupráce v oblasti sportu a jejich úhrada je v kompetenci těchto sportovních organizací.

II.2 Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi českými a korejskými organizacemi mládeže. Sjednávání konkrétních aktivit spolupráce v oblasti mládeže a jejich úhrada je v kompetenci těchto organizací mládeže.

II.3 Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat odborné materiály z oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

III. KULTURA

III.1 Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury. Za tímto účelem si vymění odborníky a umělce na celkovou dobu maximálně 20 (dvacet) dní ročně.

III.2 Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat informační materiály o významných národních a mezinárodních kulturních a uměleckých akcích pořádaných v obou zemích.

III.3 Smluvní strany budou podle svých možností podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, na základě oboustranného zájmu prostřednictvím:

a)  spolupráce divadel, hudebních, literárních, výtvarných a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže;
b)  vzájemných styků mezi sdruženími, svazy a asociacemi sdružujícími spisovatele, překladatele, hudebníky, divadelní umělce, architekty, filmové tvůrce, fotografy a jiné umělce;
c)  účasti svých umělců na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách, konferencích a setkáních kulturního charakteru pořádaných druhou smluvní stranou, v souladu se statuty těchto akcí.

III.4 Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci a výměnu odborníků v oblasti ochrany elektronického kulturního dědictví a v oblasti digitálního zpřístupnění kulturního dědictví zejména v knihovnách.

III.5 Smluvní strany budou podporovat překládání a popularizaci své literatury ve státu druhé smluvní strany. Ministerstvo kultury České republiky informuje korejskou smluvní stranu o tom, že může poskytnout granty určené k podpoře vydávání překladů české literatury. O grant žádají zahraniční vydavatelé.

III.6 Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat informace týkající se ochrany kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků obou smluvních stran a jejich navracení původním vlastníkům.

III.7 Příslušné orgány smluvních stran budou spolupracovat při navracení uměleckých děl nezákonně vyvezených ze svých zemí a budou si vyměňovat poznatky o konzervování, restaurování a ochraně kulturního dědictví před všemi druhy zničení.

III.8 Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výměnu výstav, jejichž podmínky budou dohodnuty diplomatickou cestou. Výstavy budou doprovázeny 1 (jedním) kurátorem, jehož pobyt ve státě přijímající smluvní strany za tímto účelem nebude delší než 7 (sedm) dní.

III.9 Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat vzájemnou spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie, budou podporovat vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v obou státech a budou podporovat spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, na jejíchž konkrétních formách se mohou dohodnout příslušné organizace obou zemí.

IV. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

IV.1 ŠKOLSTVÍ:

IV.1.1

IV.1.1.1 Při nominaci kandidátů podle oddílu I.5 tohoto Prováděcího programu předloží vysílající smluvní strana přijímající smluvní straně materiály, které budou obsahovat údaje požadované v příslušném formuláři přihlášky, nejpozději do 31. března každého roku.

IV.1.1.2 Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně nejpozději do 30. června každého roku, zda byli nominovaní kandidáti přijati, a současně sdělí vysílající smluvní straně názvy institucí, které je přijímají k účasti v jazykových kurzech.

IV.1.1.3 Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu stipendistů nejméně 2 (dva) týdny před zahájením pobytu.

IV.1.2

IV.1.2.1 Při nominaci kandidátů podle oddílu I.6 tohoto Prováděcího programu předloží vysílající smluvní strana přijímající smluvní straně materiály, které budou obsahovat údaje požadované v příslušném formuláři přihlášky přijímající smluvní strany, v termínu stanoveném přijímající smluvní stranou.

IV.1.2.2 Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června každého roku vysílající smluvní straně, zda byli nominovaní kandidáti vybráni, a současně sdělí vysílající smluvní straně názvy institucí, které je přijímají ke studijním/výzkumným pobytům.

IV.1.2.3 Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu stipendistů nejméně 2 (dva) týdny před zahájením pobytu.

IV.1.3 Přijímající smluvní strana poskytne účastníkům jazykových kurzů přijatým na základě oddílu I.5 tohoto Prováděcího programu zdarma stravování a ubytování a úhradu zápisného a výdajů za případné exkurze pořádané v rámci kurzu.

IV.1.4 Osobám přijatým ke studijním a výzkumným pobytům na základě oddílu I.6 tohoto Prováděcího programu přijímající smluvní strana poskytne:

a)  bezplatné studium;
b)  stipendium v souladu s platnými právními předpisy svého státu;
c)  možnost ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

IV.1.5 Česká smluvní strana uhradí českým kandidátům vyslaným do Korejské republiky na základě oddílů I.5 a I.6 tohoto Prováděcího programu výdaje za mezinárodní dopravu do místa určení v Korejské republice a zpět.

IV.1.6 Osoby vysílané do státu druhé smluvní strany na základě ustanovení tohoto Prováděcího programu zodpovídají za sjednání a úhradu svého cestovního zdravotního pojištění pro svůj pobyt v přijímající zemi v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

IV.2 KULTURA:

IV.2.1 Výměna osob

IV.2.1.1 Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nejpozději 2 (dva) měsíce před plánovaným zahájením návštěvy návrh nominovaných osob dle oddílů III.1 a III.8 tohoto Prováděcího programu, který bude obsahovat:

a)  jméno a příjmení a stručný popis odborné činnosti nominované osoby;
b)  termín návštěvy;
c)  návrh programové náplně pobytu.

IV.2.1.2 Vysílající smluvní strana hradí cestovní náklady do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.

IV.2.1.3 Každá osoba vysílaná v rámci oddílu III.1 a III.8 tohoto Prováděcího programu zodpovídá za sjednání a úhradu svého cestovního zdravotního pojištění pro svůj pobyt v přijímající zemi v souladu s příslušnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany.

IV.2.1.4 Přijímající smluvní strana hradí:

a)  cestovní náklady na území svého státu dle programu pobytu;
b)  náklady na ubytování hotelového typu;
c)  výdaje za stravování v souladu s platnými právními předpisy svého státu.

IV.2.2 Výměna výstav

IV.2.2.1 Výměna výstav se uskuteční na základě podmínek a zásad vyplývajících z přímého ujednání mezi pověřenými organizátory obou smluvních stran. Nejpozději 8 (osm) týdnů před plánovaným termínem zahájení výstavy zašle vysílající smluvní strana technické požadavky a materiály dané výstavy přijímající smluvní straně (soupis exponátů, podklady pro propagaci apod.).

IV.2.2.2 Vysílající smluvní strana dopraví exponáty do místa konání nejpozději do 1 (jednoho) týdne před zahájením výstavy.

IV.2.2.3 Vysílající smluvní strana hradí, pokud nebude dohodnuto jinak:

a)  náklady na mezinárodní přepravu exponátů do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět;
b)  pojistné náklady v době přepravy a trvání výstavy ve státě přijímající smluvní strany.

IV.2.2.4 Přijímající smluvní strana hradí náklady na organizaci výstavy, pronájem prostor a propagaci.

IV.2.2.5 Přijímající smluvní strana zajistí bezpečnost exponátů. V případě ztráty nebo zničení nebo poškození exponátů předá přijímající smluvní strana vysílající smluvní straně všechny potřebné dokumenty týkající se škody. V případě poškození exponátů nebude přijímající smluvní strana provádět opravy těchto exponátů bez souhlasu vysílající smluvní strany.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V.1

V.1.1 Každá z aktivit uskutečňovaných v rámci tohoto Prováděcího programu bude realizována v souladu s právními předpisy státu té smluvní strany, která za uskutečnění příslušné aktivity podle tohoto Prováděcího programu odpovídá.

V.1.2 Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto Prováděcího programu budou realizovány v závislosti na dostupných rozpočtových zdrojích smluvních stran při zachovávání reciprocity.

V.2 Ustanovení tohoto Prováděcího programu nevylučují možnost realizace dalších aktivit v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

V.3 Návrhy na případné změny a doplnění tohoto Prováděcího programu smluvní strany projednají diplomatickou cestou.

V.4 Tento Prováděcí program vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2011. Jeho platnost může být prodloužena o 1 (jeden) rok, pokud s tím obě smluvní strany vyjádří písemně souhlas.

Dáno v Soulu dne 30. prosince 2009 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Mgr. Jaroslav Olša v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Korejské republice
Za vládu Korejské republiky
Čo Te-šik v. r.
vrchní ředitel pro kulturní otázky Ministerstva zahraničních věcí a obchodu

E-shop

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Michal Šindelář - GRADA Publishing, a. s.

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této publikace je ukázat na právní, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Zákon o pomoci v hmotné nouzi - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o pomoci v hmotné nouzi - Praktický komentář, 2. vydání

Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková - Wolters Kluwer, a. s.

„Nový“, resp. aktualizovaný komentář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o životním a existenčním minimu přináší navíc podrobný výklad všech změn, které od roku 2016 v této oblasti nastaly. Především ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.