Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 121/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 49, ze dne 22. 12. 2009

121

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. března 1998 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 15. února 2001.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 15. února 2001.

Podle článku 13 dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou Dohoda mezi Federálním ministerstvem dopravy a spojů Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy, námořní plavby a spojů Polské lidové republiky o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na československo-polských státních hranicích, podepsaná v Muszyně dne 13. července 1988 a oznámená pod č. 42/1988 Sb.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi
ČESKOU REPUBLIKOU
a
POLSKOU REPUBLIKOU
o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích

Česká republika a Polská republika, dále jen „Smluvní strany“, vedeny snahou usnadnit silniční provoz mezi oběma stáry, se dohodly v oblasti údržby silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic takto:

Článek 1

/1/ Smluvní strany prostřednictvím svých příslušných správních orgánů, uvedených v příloze č. 3, zabezpečí údržbu hraničních silničních mostních objektů a společných úseků silnic na společných česko-polských státních hranicích v souladu s jejich rozdělením uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2.

/2/ Změny v přílohách uvedených v odstavci 1 mohou být prováděny výměnou diplomatických nót.

/3/ Změny v příloze č. 3 mohou být prováděny ministry dopravy obou smluvních stran.

Článek 2

/1/ Pojem „údržba mostů“ znamená všechny práce, které jsou nezbytné k běžné letní a zimní údržbě a opravám silničních hraničních mostů, ale nemění prostorové uspořádání, statické parametry a současně zachovávají zatížitelnost mostů. K pracím spojeným s údržbou mostních objektů patří zejména údržba a opravy konstrukce nosného systému, podpěr, úložných prahů, říms, křídel mostů, vozovek, chodníků, svodidel, zábradlí, dilatačních zařízení, ložisek, svahových kuželů a odvodňovacích zařízení.

/2/ Potřeba stálého osvětlení silničních hraničních mostních objektů, financování a provedení jeho instalace bude předmětem jiné dohody mezi příslušnými správními orgány Smluvních stran.

/3/ Příslušné správní orgány Smluvních stran zajistí prostřednictvím svých organizací údržbu přístupových silnic k hraničním mostům a odvodňovacím zařízením na území svého státu.

/4/ Příslušné správní orgány Smluvních stran zajistí vhodné podmínky pro průtok velké vody a proplutí ledových ker pod silničními hraničními mosty.

Článek 3

K pracím spojeným s údržbou a opravami společných hraničních úseků silnic patří zejména údržba a opravy vozovky, horizontálního a vertikálního dopravního značení, zařízení pro bezpečnost chodců a pro provoz motorových a nemotorových vozidel a také odvodňovacího zařízení a zimní údržba silnic.

Článek 4

/1/ Všechny práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic budou prováděny způsobem, jenž respektuje vyznačení průběhu státních hranic.

/2/ Všechny práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, jež mohou mít vliv na označení nebo průběh státních hranic, vyžadují souhlas Stálé česko-polské hraniční komise.

Článek 5

/1/ Příslušné správní orgány každé Smluvní strany odpovídají za řádný technický stav vozovek a jejich dopravní značení na silničních hraničních mostních objektech a společných úsecích silnic, které udržují (shodně s přílohami č. 1 a č. 2) tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.

/2/ Příslušný orgán každé Smluvní strany, který odpovídá za údržbu daného mostního objektu nebo společného úseku silnice, odpovídá za škodu způsobenou třetím osobám a zprošťuje příslušný orgán druhé Smluvní strany těchto závazků.

Článek 6

/1/ Příslušné správní orgány Smluvních stran si vzájemně předají do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy kopie dokumentů, a to zejména dokumentaci stávajícího stavu, statické výpočty, protokoly hlavních prohlídek mostů, mostní listy a smlouvy s ostatními organizacemi týkající se silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, pro které nastává změna udržující strany v souladu s přílohami č. 1 a č. 2.

/2/ Objekty, u kterých nastane změna udržující strany v souladu s přílohami č. 1 a č. 2, budou předány protokolárně.

Článek 7

/1/ Příslušné orgány Smluvních stran se budou vzájemně informovat o pracích souvisejících s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na státních hranicích s předstihem nejpozději:

a)  čtrnáct dní před jejich zahájením, pokud tyto práce nezpůsobí omezení chodců a provozu motorových vozidel,
b) tři měsíce před jejich zahájením, pokud tyto práce způsobí omezení chodců a provozu motorových vozidel anebo pokud bude doprava zastavena na dobu delší než dvě hodiny.

/2/ Příslušné správní orgány Smluvních stran budou informovat pohraniční a celní orgány svého státu o přípravě, zahájení a předpokládaném termínu ukončení prací spojených s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na státních hranicích v termínech uvedených v odstavci 1.

/3/ V případě havárie daného mostního objektu nebo společného úseku silnice budou příslušné správní orgány té Smluvní strany, které přísluší údržba daného mostního objektu nebo společného úseku silnice, okamžitě informovat o situaci příslušné správní orgány druhé Smluvní strany. Postup likvidace následků havárie a náhrada za způsobené škody budou dohodnuty příslušnými orgány Smluvních stran.

/4/ Zaměstnanci - občané Smluvních stran provádějící v souladu s touto Smlouvou práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic mohou překračovat společné státní hranice přes hraniční přechody, nebo se souhlasem příslušných pohraničních orgánů Smluvních stran i mimo hraniční přechody, a to na základě dokladů opravňujících k překročení státních hranic.

/5/ Zaměstnanci - občané jiných států, kteří provádějí práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, mohou překračovat česko-polské státní hranice přes hraniční přechody, pokud mají u sebe doklady a povolení vyžadované v souladu s právními předpisy Smluvních stran.

/6/ Zaměstnanci, kteří vykonávají na území druhé Smluvní strany v souladu s touto Smlouvou práce spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, nepotřebují pro výkon těchto činností pracovní povolení druhé Smluvní strany.

Článek 8

/1/ Veškeré náklady spojené s údržbou silničních hraničních mostních objektů, uvedených v článku 2 odstavec 1, a s údržbou společných úseků silnic, uvedených v článku 3, na česko-polských státních hranicích hradí ta Smluvní strana, která zajišťuje jejich údržbu v souladu s přílohami č. 1 a č. 2.

/2/ Tato Smlouva se netýká přestavby (změna technických a provozních parametrů) stávajících a výstavby nových silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic. Příprava, realizace a financování těchto záměrů bude předmětem jiných dohod.

Článek 9

/1/ Příslušné správní orgány každé Smluvní strany zajistí provádění prohlídek stavu silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, které udržují, v souladu s platnými předpisy svých států.

/2/ Příslušné správní orgány Smluvních stran si vzájemně vymění výsledky prohlídek uvedených v odstavci 1 nejpozději dva týdny před plánovanou společnou prohlídkou objektu.

/3/ Zástupci příslušných správních orgánů Smluvních stran budou provádět společné prohlídky stavu silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích v maximálně pětiletých intervalech. Tyto prohlídky budou prováděny za účasti zástupců pohraničních orgánů Smluvních stran.

/4/ Společnou prohlídku organizují, protokol připravují a příslušným správním orgánům druhé Smluvní strany předávají příslušné správní orgány té Smluvní strany, které udržují mostní objekt nebo společný úsek silnice.

/5/ Mimořádná společná prohlídka může být provedena na základě návrhu příslušného správního orgánu jedné Smluvní strany po dohodě s příslušným správním orgánem druhé Smluvní strany.

/6/ Na základě prohlídek uvedených v odstavci 3 se mohou příslušné správní orgány Smluvních stran dohodnout na nutnosti přestavby silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic. Návrh na přestavbu silničního hraničního mostního objektu nebo společného úseku silnice vypracuje příslušný správní orgán té Smluvní strany, který tento objekt udržuje.

Článek 10

/1/ Příslušné správní orgány Smluvních stran jmenují své zástupce uvedené v článku 9 odstavec 3 a vzájemně se o nich budou písemně informovat v průběhu 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy.

/2/ O změnách zástupců uvedených v odstavci 1 se budou příslušné správní orgány Smluvních stran informovat písemně.

Článek 11

/1/ Pro dodávky materiálu, výrobků a prací, které se uskutečňují v souvislosti s údržbou silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic, platí vnitrostátní právní předpisy týkající se zdanění materiálu, výrobků a prací té Smluvní strany, která odpovídá za údržbu mostního objektu nebo společného úseku silnice.

/2/ Materiál a výrobky dovezené z celního území jedné Smluvní strany, použité pro práce prováděné v rámci této Smlouvy na území druhé Smluvní strany, jsou posuzovány jako materiál a výrobky použité na území té Smluvní strany, která je povinna tyto práce provést.

/3/ Provedené práce a služby poskytnuté v rámci této Smlouvy na území druhé Smluvní strany jsou posuzovány jako práce a služby poskytnuté na území té Smluvní strany, která je povinna tyto práce provést.

Článek 12

/1/ Rozdílná stanoviska vzniklá při provádění Smlouvy budou na návrh příslušných správních orgánů řešena cestou bezprostředních jednání mezi zmocněnci ministrů dopravy Smluvních stran.

/2/ V případě nedosažení shody v průběhu jednání, uvedených v odstavci 1, budou spory řešeny diplomatickou cestou.

Článek 13

Dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou „Dohoda mezi Federálním ministerstvem dopravy a spojů Československé socialistické republiky a Ministerstvem dopravy, námořní plavby a spojů Polské lidové republiky o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na československo-polských státních hranicích“ podepsaná v Muszyně dne 13. července 1988.

Článek 14

/1/ Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Praze.

/2/ Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá Smluvní strana ji může písemně vypovědět nótou a v tomto případě pozbude platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi.

Dáno ve Varšavě dne 9. března 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Petr Moos v. r.
ministr dopravy a spojů
Za Polskou republiku:
Eugeniusz Morawski v. r.
ministr dopravy a mořského hospodářství

E-shop

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži ...

Cena: 680 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek V  (§ 1721 až 2520)

Občanský zákoník, komentář, svazek V (§ 1721 až 2520)

Švestka, Dvořák, Fiala, Palikánová, Pelikán, Bányaiová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: • ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.