Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 103/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 41, ze dne 23. 10. 2009

103

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2009 byla v Minsku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 13. května 2009.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Běloruské republiky
o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Běloruské republiky, dále jen „Smluvní strany“, přihlížejíce k tradičním dlouhodobým hospodářským vztahům, snažíce se upevňovat a podporovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, řídíce se zásadami rovnoprávnosti, vzájemné výhody a jinými zásadami mezinárodního práva, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany se budou snažit rozvíjet a upevňovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci v zájmu obou stran, na dlouhodobém základě a v souladu s právním řádem států každé ze Smluvních stran zejména v následujících oblastech:

lehký průmysl;
doprava včetně dopravních prostředků;
energetika;
zdravotnictví a farmaceutický průmysl;
chemický a petrochemický průmysl;
plynárenský průmysl;
dřevozpracující průmysl a celulózově - papírenský průmysl, lesní hospodářství;
elektronický a elektrotechnický průmysl, včetně výroby elektrických zařízení a domácích elektrospotřebičů;
hutnictví a metalurgie;
strojírenství a kovoobráběcí průmysl včetně výroby zemědělské, lesní a jiné techniky;
výroba zařízení pro potravinářský průmysl včetně zařízení pro zpracovatelský průmysl;
ekologické strojírenství;
těžební průmysl;
výroba stavebních materiálů;
modernizace a rekonstrukce elektráren včetně distribuční sítě;
modernizace a rekonstrukce plynovodů a ropovodů;
stavebnictví;
vzdělání;
statistika;
zemědělství;
standardizace, metrologie a posuzování shody;
turistika a sport;
jiné oblasti, které jsou předmětem společného zájmu.

Článek 2

1.  Za účelem splnění úkolů v oblastech stanovených v článku 1 této dohody vytvářejí Smluvní strany Smíšenou komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „Smíšená komise“).
2.  Způsob práce Smíšené komise bude upraven Statutem Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „Statut Smíšené komise“).
3.  Statut Smíšené komise bude schválen předsedy Smíšené komise na jejím prvním zasedání.

Článek 3

Smíšená komise bude zasedat podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát ročně střídavě v České republice a Běloruské republice.

Článek 4

1. Hlavní úkoly Smíšené komise jsou:

a)   projednání programů hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu;
b)   napomáhání vytváření příznivých podmínek pro poskytnutí vývozních úvěrů a zabezpečení financování hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce podnikatelským subjektům;
c)   účast v přípravě a realizaci přijatých programů podpory malého a středního podnikání;
d)   vytvoření podmínek pro účast subjektů obou stran na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných na území státu kterékoli ze Smluvních stran, a také pro spolupráci obchodně průmyslových komor států obou Smluvních stran;
e)   příprava návrhů na rozšíření spolupráce v oblasti ekologicky bezpečných systémů infrastruktury, a to zejména v oblastech:
energetiky;
silniční a železniční infrastruktury;
letecké dopravy;
sběru a zpracování průmyslového a domácího odpadu;
zavlažovacích systémů a meliorace;
f)   vypracování doporučení na organizaci společné činnosti v různých oblastech hospodářství s cílem zavádění ekologicky bezpečných technologií, racionálního využívání přírodních zdrojů, zabránění vyčerpání přírodního bohatství, rozšíření ekologicky čistých provozů v souladu s globálními a regionálními programy trvale udržitelného rozvoje;
g)   porovnání statistických údajů Smluvních stran.

2. Smíšená komise bude napomáhat rozvoji vzájemných kooperačních vztahů a jiných forem výrobní spolupráce.

Článek 5

1.  Spolupráce Smluvních stran se bude uskutečňovat v souladu s mezinárodními závazky států Smluvních stran včetně závazků, které pro každou ze Smluvních stran vyplývají z mezinárodních smluv, uzavřených mezi Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a členskými státy Evropské unie na straně jedné a Běloruskou republikou na straně druhé.
2.  Spoluprací Smluvních stran v rámci této dohody nejsou dotčeny závazky Smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních dohod, které uzavřely, jakož i z členství České republiky v Evropské unii a členství Běloruské republiky v mezinárodních seskupeních.

Článek 6

Na základě vzájemného souhlasu Smluvních stran do této dohody mohou být přijaty změny a doplňky formou jednotlivých protokolů, které jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 7

Smluvní strany budou řešit vzájemnými konzultacemi a/anebo vyjednáváním jakékoliv spory nebo rozdílnosti, vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty potvrzující splnění všech příslušných vnitrostátních postupů Smluvních stran.

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a její platnost končí uplynutím šestého měsíce po obdržení písemného oznámení jedné ze Smluvních stran druhé Smluvní straně o úmyslu vypovědět platnost této smlouvy.

Dáno v Minsku dne 22. ledna 2009, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Za vládu Běloruské republiky
Vasily Markovich v. r.
chargé d’affaires a. i. Velvyslanectví Běloruské republiky v České republice

E-shop

Kompetenční zákon. Komentář

Kompetenční zákon. Komentář

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření

Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právní úprava předběžných opatření je stále podrobnější a komplikovanější. Přibývají nové typy předběžných opatření a rovněž instituty, které mají zneužívání předběžných opatření zamezit. I z těchto důvodu naše nakladatelství přistoupilo k vydání tohoto Přehledu. Pokud se judikatura ...

Cena: 404 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.