Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 89/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 35, ze dne 2. 10. 2009

89

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. srpna 2001 byla v Katovicích podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva se na základě článku 14 odst. 1 předběžně prováděla ode dne jejího podpisu a na základě téhož ustanovení vstoupila v platnost dne 27. června 2005.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi
ČESKOU REPUBLIKOU
a
POLSKOU REPUBLIKOU
o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki

Česká republika a Polská republika, (dále jen „smluvní strany“),

vedeny snahou usnadnit silniční provoz mezi oběma státy,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Silnice I/58 na území České republiky a státní silnice č. 78 na území Polské republiky budou propojeny v novém místě v lokalitě Bohumín a Chalupki v hraničním úseku II (IV), mezi hraničními znaky 8/1 a 8/2.

2. Za tím účelem budou realizovány následující stavební záměry:

a)  nový hraniční most přes řeku Odru,
b)  nový úsek státní silnice č. 78 (přístupová komunikace k hraničnímu mostu) v lokalitě Chalupki na území Polské republiky,
c)  nový úsek silnice I/58 (přístupová komunikace k hraničnímu mostu) v lokalitě Bohumín na území České republiky.

3. Smluvní strany budou usilovat o to, aby stavební záměry uvedené v odstavci 2 byly dokončeny v roce 2003.

Článek 2

1. Pro provedení ustanovení článku 1 se polská strana zavazuje:

a)  zajistit přípravu výstavby hraničního mostu,
b)  vypracovat projektovou dokumentaci nezbytnou pro výběrové řízení na výstavbu hraničního mostu,
c)  provést mezinárodní výběrové řízení na výstavbu hraničního mostu,
d)  zadat stavební práce,
e)  provádět investorský dozor za účasti zástupce české strany,
f)  vybudovat přístupovou komunikaci k hraničnímu mostu na svém území,
g)  vymáhat v záruční době na zhotoviteli, aby odstranil případné vady a chyby spojené s plněním kontraktu.

2. Pro provedení ustanovení článku 1 se česká strana zavazuje vybudovat na svém území přístupovou komunikaci k hraničnímu mostu.

3. Hraniční most bude projektován, realizován a převzat podle norem, technických a stavebních předpisů platných v Polské republice a za podmínek stanovených příslušnými vodohospodářskými orgány smluvních stran při respektování Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních tocích, podepsané v Praze dne 21. března 1958, v platném znění.

4. Každá smluvní strana zajistí na svém území inženýrsko-geologický průzkum a geodetické zaměření.

5. Česká strana předá polské straně výsledky průzkumu uvedeného v odstavci 4 spolu s geodetickými podklady.

6. Polská strana dohodne s českou stranou kritéria pro výběr firem a dokumentaci pro výběrové řízení.

7. Polská strana zajistí zástupcům české strany účast na činnosti komise pro výběrové řízení pro stavbu hraničního mostu.

8. Výběrové řízení uvedené v odstavci 1 písm. c) se uskuteční podle právních předpisů platných v Polské republice.

9. Všechny práce spojené s výstavbou hraničního mostu musí být prováděny způsobem, který nenaruší průběh státních hranic.

10. Provádění ustanovení odstavců 2, 4, 5 a 6 bude za českou stranu zajišťovat Ředitelství silnic a dálnic České republiky, provádění ustanovení odstavců 1, 3, 4, 6 a 7 bude za polskou stranu zajišťovat Generální ředitelství veřejných silnic (dále jen „příslušné orgány“).

Článek 3

1. Každá smluvní strana zajistí v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a na své náklady, aby byla včas vydána příslušná povolení a rozhodnutí nutná pro výstavbu hraničního mostu.

2. Každá smluvní strana zajistí na svém území pozemky potřebné pro stavbu hraničního mostu.

Článek 4

Smluvní strany budou společně prostřednictvím příslušných orgánů a za účasti zhotovitele stavby přebírat práce podle polských právních a technických předpisů v souladu s podmínkami kontraktu na výstavbu hraničního mostu.

Článek 5

Údržba hraničního mostu se bude řídit ustanoveními Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích, podepsané ve Varšavě dne 9. března 1998.

Článek 6

1. Každá smluvní strana bude hradit cenu stavby části hraničního mostu nacházející se na jejím území.

2. Česká strana uhradí polské straně správní náklady ve výši 10 % z nákladů na stavbu, připadajících na ni podle odstavce 1.

3. Každá smluvní strana uhradí náklady na vykoupení pozemků a stavbu přístupových komunikací k hraničnímu mostu, nacházejících se na jejím území.

4. Existující i nově zpracovaná dokumentace, zejména geodetické podklady a inženýrsko-geologický průzkum, nutná pro projektování hraničního mostu bude dána bezplatně příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

Článek 7

Část hraničního mostu, která se bude nacházet na území jedné ze smluvních stran, se stane jejím vlastnictvím.

Článek 8

1. Zhotovitel provádějící výstavbu hraničního mostu bude v kontraktu na výstavbu mostu zavázán vystavovat polské straně samostatné faktury za provedení:

a)  spodní stavby, t. j. opěr a pilířů,
b)  nosné konstrukce včetně příslušenství mostu, na území každé smluvní strany.

2. Česká strana uhradí polské straně podíl zálohových plateb týkajících se výstavby hraničního mostu, které na ni připadají a které budou poskytovány zhotoviteli v souladu s postupem stavebních prací.

3. Polská strana sdělí české straně s dvouměsíčním předstihem odhadovanou finanční potřebu pro splátky a současně ji bude informovat o stavu plateb formou přehledů, ve kterých budou uvedeny výše a termíny plateb.

4. Konečné vyúčtování nákladů na výstavbu hraničního mostu mezi smluvními stranami bude provedeno ve lhůtě do 30 dnů po konečné přejímce stavby.

5. Všechny platby české strany se uskuteční v eurech (EUR).

6. Česká strana obdrží originály kontraktů na výstavbu mostu a kopie účetních dokladů s originály podpisů.

Článek 9

1. Státní příslušníci smluvních stran a státní příslušníci třetích států, kteří budou provádět práce spojené se stavbou hraničního mostu a kteří nepodléhají vízové povinnosti v žádné ze smluvních stran ani v žádném z členských států Evropské unie, smějí k plnění úkolů podle této smlouvy překračovat státní hranice v prostoru staveniště hraničního mostu a zdržovat se v té části staveniště, která leží na území druhé smluvní strany, bez povolení k pobytu, pokud se mohou prokázat platným cestovním dokladem pro překračování státních hranic.

2. Státní příslušníci jiných států, kteří podléhají vízové povinnosti alespoň v jedné ze smluvních stran a kteří budou provádět práce podle této smlouvy, smějí překračovat státní hranice v prostoru staveniště a zdržovat se v té části staveniště, která leží na území druhé smluvní strany, pokud jim bylo uděleno vízum a mohou se prokázat platným cestovním dokladem pro překračování státních hranic.

3. Státní příslušníci uvedení v odstavcích 1 a 2 jsou osvobozeni od povinnosti dostat povolení k zaměstnání pro cizince, bez ohledu na to, zda budou práce prováděny na území České republiky nebo Polské republiky.

4. Podrobnosti týkající se bezpečnosti a pořádku v prostoru staveniště hraničního mostu budou dohodnuty příslušnými pohraničními orgány.

Článek 10

Příslušné orgány smluvních stran oznámí v požadované době svým pohraničním a celním orgánům termín zahájení a ukončení výstavby hraničního mostu.

Článek 11

1. Na dodávky zboží a služeb uskutečňovaných v souvislosti s výstavbou hraničního mostu budou uplatňovány polské daňové předpisy týkající se daně z přidané hodnoty zboží a služeb.

2. Vybavení, nářadí, zařízení a dopravní prostředky používané pro práce v rámci této smlouvy mohou být dočasně dovezeny z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany s úplným osvobozením od cla za podmínky, že budou vyvezeny po vlastním použití ve lhůtě stanovené při celním řízení. Nepožaduje se zajištění celního dluhu, který by mohl vzniknout ve vztahu ke zboží uvedenému v první větě.

3. Za zboží neuvedené v odstavci 2 a dovezené z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany nebudou účtovány poplatky související s dovozem s výjimkou cla, pokud toto zboží bude použito pro výstavbu hraničního mostu. Výše uvedené ustanovení bude aplikováno od zahájení stavby.

4. Zboží potřebné pro stavbu hraničního mostu nebude podléhat při dovozu a vývozu žádným zákazům a omezením.

5. Příslušné daňové a celní orgány smluvních stran si budou vzájemně poskytovat nezbytné informace a pomoc při uplatňování svých vnitrostátních platných právních předpisů podle ustanovení odstavců 1 až 4. Zástupci těchto orgánů budou oprávněni zdržovat se v prostoru staveniště hraničního mostu a přijímat tam opatření podle ustanovení odstavců 1 až 4.

Článek 12

1. Za účelem provádění této smlouvy bude ustavena Smíšená česko-polská komise. Bude složena z vedoucích a členů obou delegací. Smluvní strany si vzájemně sdělí jména vedoucích delegací ve Smíšené komisi.

2. Každý vedoucí delegace může po dohodě s vedoucím delegace druhé smluvní strany svolat zasedání Smíšené komise. Zasedání se musí konat do jednoho měsíce od doručení návrhu na jeho svolání.

3. Úlohou Smíšené komise je určování postupů a řešení problémů týkajících se výstavby hraničního mostu a přijímání rozhodnutí, zejména ve věcech:

a)  konstrukce a parametrů hraničního mostu,
b)  určení rozsahu prací,
c)  ověření stavebního projektu mostu, harmonogramu prací a návrhů na zadání zakázek,
d)  plateb a podmínek splátek,
e)  zásad přejímky mostního objektu,
f)  rozdělení nákladů na výstavbu hraničního mostu,
g)  přejímky a předání dokončeného hraničního mostu do správy a údržby.

4. Delegace ve Smíšené komisi budou povinny si vzájemně pomáhat při přípravě dokumentace, kterou budou považovat za nezbytnou k přijetí rozhodnutí Smíšené komise.

5. Vedoucí delegací ve Smíšené komisi mohou pozvat na zasedání experty.

6. Smíšená komise bude přijímat závěry po vzájemné dohodě vedoucích delegací.

7. Příslušné orgány určí zmocněnce pro řešení různých problémů výstavby, včetně provádění společného posuzování rozsahu a kvality prací a kontroly vyúčtování. Podrobný rozsah činností výše uvedených zmocněnců bude určen na prvním zasedání Smíšené komise.

Článek 13

1. Rozdílná stanoviska vzniklá při výkladu a provádění této smlouvy budou řešena přímým jednáním mezi zmocněnci ministrů smluvních stran, v jejichž kompetenci je doprava, na návrh příslušných orgánů nebo Smíšené komise.

2. V případě nedosažení shody v průběhu jednání uvedených v odstavci 1 budou spory řešit smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 14

1. Tato smlouva podléhá schválení ve shodě s právními předpisy každé smluvní strany, což bude potvrzeno výměnou diplomatických nót. Smlouva vstoupí v platnost v den doručení pozdější nóty druhé smluvní straně. Ustanovení této smlouvy budou předběžně prováděna ode dne jejího podpisu, pokud je to v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé ze smluvních stran.

2. Tato smlouva zůstane v platnosti až do doby splnění závazků z ní vyplývajících.

3. Smlouva může být změněna, doplněna nebo zrušena jen po vzájemné dohodě smluvních stran.

Dáno v Katovicích dne 25. srpna 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Jaromír Schling v. r.
ministr dopravy a spojů
Za Polskou republiku:
Jerzy Widzyk v. r.
ministr dopravy a mořského hospodářství

E-shop

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.