Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 87/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 35, ze dne 2. 10. 2009

87

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2002 byla v Nikósii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 22. června 2005.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Kyperské republiky
o
mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží

Vláda České republiky a vláda Kyperské republiky, dále jen „smluvní strany“,

přejíce si podporovat dopravu cestujících a zboží silničními vozidly mezi oběma státy a v tranzitu přes jejich území,

se dohodly takto:

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Rozsah a aplikace

Ustanovení této Dohody budou aplikována na mezinárodní dopravu cestujících a zboží silničními vozidly evidovanými na území státu jedné nebo druhé smluvní strany mezi územími České republiky a Kyperské republiky a v tranzitu přes ně, stejně jako do a z třetích států.

Článek 2
Definice

Pro účely této Dohody:

(a)   pojem „dopravce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je oprávněna ve státě jedné či druhé smluvní strany v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy provádět mezinárodní silniční dopravu cestujících a zboží za úplatu nebo na svůj vlastní účet;
(b)   pojem „vozidlo pro cestující“ znamená jakékoliv motorové vozidlo, které má více než osm sedadel kromě sedadla řidiče. Tento pojem také zahrnuje přívěs spojený s vozidlem pro cestující a určený pro přepravu zavazadel cestujících;
(c)   pojem „nákladní vozidlo“ znamená jakékoliv motorové vozidlo, které je konstruováno pro přepravu zboží po silnicích. Tento pojem také zahrnuje přívěs spojený s nákladním vozidlem a návěs tažený tahačem, bez ohledu na místo evidence.

Článek 3
Příslušné orgány

1.  Příslušné orgány pro provádění této Dohody jsou:
v případě České republiky:
Ministerstvo dopravy a spojů
v případě Kyperské republiky:
Ministerstvo spojů a prací.
2.  V případě změny kteréhokoli příslušného orgánu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku bude název nového orgánu oznámen druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

II. PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

Článek 4
Povolovací režim

Veškerá přeprava cestujících mezi územími států smluvních stran a v tranzitu přes ně, s výjimkou přepravy specifikované v článku 6, podléhá povolovacímu režimu.

Článek 5
Pravidelné služby

1.  Pro účely této Dohody znamená „pravidelná služba“ dopravní službu, která zajišťuje přepravu cestujících v určené frekvenci na určených trasách, přičemž cestující mohou nastoupit a vystoupit na předem určených zastávkách.
2.  Pravidelné služby mezi územími států smluvních stran nebo v tranzitu přes ně budou společně schváleny příslušnými orgány smluvních stran. Každý příslušný orgán vydá povolení pro část cesty, která se uskuteční na jeho území.
3.  Příslušné orgány smluvních stran společně určí podmínky vydání licence, zejména její trvání, frekvenci dopravních operací a jízdní řád, který bude užíván, stejně jako jakékoli další detaily nezbytné pro hladký a efektivní provoz služby.
4.  Žádost o povolení bude zaslána příslušnému orgánu smluvní strany, na území jejíhož státu je vozidlo evidováno, který má právo žádost přijmout nebo odmítnout. V případě, že nejsou připomínky, oznámí tento orgán tuto skutečnost příslušnému orgánu druhé smluvní strany a připojí k ní všechny nezbytné dokumenty pro schválení nebo neschválení. K žádosti nutno připojit dokumenty obsahující nezbytné detaily (požadované období, během něhož bude služba provozována v průběhu roku, datum zamýšleného zahájení služby, trasu, frekvenci služby a jízdní řád). Příslušné orgány smluvních stran mohou požadovat další dokumenty, pokud to považují za nezbytné.

Článek 6
Služby nepodléhající povolení

1. Následující dopravní služby nepodléhají povolení:

(a)   „přeprava se zavřenými dveřmi“, t. j. služba, při které totéž vozidlo přepravuje stejnou skupinu cestujících celou cestu a přiveze je zpět do místa odjezdu, které leží na území státu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno,
(b)   služba, kdy jízda tam je s cestujícími a jízda zpět je prázdná,
(c)   služba, kde jízda tam je bez cestujících a kde všichni cestující nastoupí na stejném místě a jsou přepraveni na území státu smluvní strany, v němž je evidováno vozidlo, a kdy tentýž dopravce tyto cestující přivezl službou v souladu s písmenem b) výše na území státu smluvní strany, kde při této jízdě nastupují,
(d)   tranzitní služba příležitostného charakteru.

2. Pro každou příležitostnou dopravní službu musí být připravený a organizátorem před začátkem cesty potvrzený dokument, který bude obsahovat následující údaje:

(a)   jméno a adresa dopravce;
(b)   místo odjezdu a určení;
(c)   státní poznávací značka;
(d)   jméno řidiče;
(e)   typ služby;
(f)   seznam cestujících.

Tento dokument bude ve vozidle a bude vždy k dispozici pro kontrolu.

Článek 7
Ostatní služby podléhající povolení

Všechny ostatní nepravidelné služby neuvedené v článku 6 podléhají povolovacímu řízení, které bude schváleno Smíšenou komisí zřízenou v souladu s článkem 15 této Dohody.

III. PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Článek 8
Povolovací režim

Dopravci oprávnění ve státě některé smluvní strany mohou provádět mezinárodní silniční dopravu zboží mezi územími států smluvních stran, v tranzitu přes ně nebo do a z třetích států bez povolení.

IV. DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 9
Kabotáž

Provádění dopravních operací dopravcem ze státu jedné smluvní strany mezi dvěma místy na území státu druhé smluvní strany je zakázáno, pokud příslušný orgán této druhé smluvní strany neudělí zvláštní povolení.

Článek 10
Hmotnost a rozměry vozidel

1.  Pokud jde o hmotnost a rozměry vozidel, neuplatní žádná smluvní strana vůči vozidlům evidovaným na území státu druhé smluvní strany podmínky, které jsou více omezující než ty, které uplatňuje vůči vozidlům evidovaným na území svého vlastního státu.
2.  Dopravci ze státu jedné smluvní strany jsou povinni dodržovat vnitrostátní právní předpisy státu druhé smluvní strany, pokud jde o hmotnost a rozměry vozidel vjíždějících na území státu této smluvní strany. V případě, že hmotnost a rozměry vozidla použitého k dopravě překračují maximální hmotnost a/nebo rozměry povolené na území státu smluvní strany, kde se dopravní operace provádí, musí dopravce předem obdržet speciální povolení od příslušného orgánu této smluvní strany.

Článek 11
Daně a poplatky

1.  Vozidla pro dopravu cestujících a zboží evidovaná na území státu jedné smluvní strany a dočasně dovezená na území státu druhé smluvní strany budou osvobozena od všech daní, poplatků a dalších poplatků ukládaných na oběh nebo vlastnictví vozidel na území státu posledně jmenované smluvní strany.
2.  Osvobození podle tohoto článku se nevztahuje na poplatky za užití silnic a na daně z přidané hodnoty, ani na celní a spotřební daně na spotřebu paliva motorových vozidel, s výjimkou paliva ve výrobcem pevně zabudovaných palivových nádržích vjíždějících vozidel.

Článek 12
Dovoz náhradních dílů pro opravy vozidel

Náhradní díly dočasně dovezené na území státu druhé smluvní strany a určené pro opravu vozidel provozovaných v souladu s touto Dohodou budou osvobozeny od cla a jiných dovozních poplatků a daní. Vyměněné díly budou znovu vyvezeny nebo zničeny pod kontrolou příslušných celních orgánů druhé smluvní strany.

Článek 13
Vnitrostátní právní předpisy

Pro všechny otázky, které nejsou upraveny ustanoveními této Dohody nebo mezinárodními úmluvami nebo smlouvami závaznými pro obě smluvní strany, budou uplatňovány vnitrostátní právní předpisy států smluvních stran.

Článek 14
Porušení Dohody

1. Jestliže dopravce ze státu jedné smluvní strany poruší jakékoli ustanovení této Dohody na území státu druhé smluvní strany, může příslušný orgán smluvní strany, na území jejíhož státu k porušení došlo, aniž by to bylo na úkor jakéhokoli právního postupu, který může být podniknut na tomto území, informovat příslušný orgán první smluvní strany o okolnostech porušení.

Příslušný orgán smluvní strany, na území jejíhož státu k porušení došlo, může požádat příslušný orgán druhé smluvní strany:

(a)   aby varoval dopravce, jehož se to týká, zdůrazňujíce, že jakékoli následné porušení předpisů může vést k odmítnutí vstupu jeho vozidla na území, na němž se porušení předpisů událo po období, které může být specifikováno ve varování, nebo
(b)   aby písemně oznámil uvedenému dopravci, že vstup jeho vozidla na území, na němž k porušení došlo, byl dočasně nebo trvale zakázán v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2. Příslušný orgán smluvní strany, který obdrží takovou žádost od příslušného orgánu druhé smluvní strany, jí vyhoví a co nejdříve bude informovat příslušný orgán této druhé smluvní strany o přijatém opatření.

Článek 15
Smíšená komise

Pro efektivní provádění této Dohody a diskusi o jakýchkoli otázkách z ní vyplývajících bude zřízena Smíšená komise složená z vládních úředníků a expertů jmenovaných příslušnými orgány smluvních stran. Smíšená komise se bude scházet vždy na žádost jednoho nebo druhého příslušného orgánu v termínu vyhovujícím oběma stranám.

Článek 16
Vstup v platnost

1.  Tato Dohoda vstoupí v platnost 30. den po doručení pozdějšího oznámení o schválení Dohody v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.
2.  Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena kteroukoli smluvní stranou zasláním písemného oznámení druhé smluvní straně diplomatickou cestou. Dohoda pozbude platnost po uplynutí šesti měsíců po dni, kdy bylo takové oznámení doručeno.

Článek 17
Doplňky

Jakékoli doplňky této Dohody budou sjednány písemně mezi smluvními stranami a vstoupí v platnost v souladu s postupem uvedeným v článku 16.

Článek 18
Zrušující ustanovení

Vstupem této Dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Kyperskou republikou platnost Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě, podepsaná v Nicosii dne 7. ledna 1982.

Dáno v Nikósii dne 20. května 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, řeckém a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou autentické. V případě rozdílů ve výkladu této Dohody bude rozhodující anglický text.

Za vládu
České republiky
Věra Jeřábková v. r.
velvyslankyně České republiky v Kyperské republice
Za vládu
Kyperské republiky
Averof Neophytou v. r.
ministr spojů a prací

E-shop

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář, 7. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář, 7. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty. Sedmé, aktualizované vydání komentáře zahrnuje poslední novelu zákona o DPH, jež s účinností od 1. července 2017 zejména změnila aplikaci DPH u mank a škod, ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1226 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 165 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.