Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 68/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 31, ze dne 21. 9. 2009

68

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2008 byla v Praze podepsána Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 11. srpna 2009.

Podle článku 14 odst. 2 dnem vstupu této Smlouvy v platnost pozbyla platnosti Všeobecná bezpečnostní dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností, podepsaná ve Stockholmu dne 18. dubna 2000, vyhlášená pod č. 84/2000 Sb. m. s. a Příloha ke Všeobecné bezpečnostní dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností, podepsaná v Praze dne 14. června 2004, vyhlášená pod č. 84/2004 Sb. m. s.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD
BEZPEČNOSTNÍ SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM
O
VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ PREAMBULE

Česká republika a Švédské království (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi, nebo mezi veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty pod jejich jurisdikcí, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1
VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy se rozumí:

Utajovanou informací: informace, která podle právních předpisů některé ze smluvních stran vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, a která byla takto označena, bez ohledu na svoji formu.

Utajovanou smlouvou: smlouva, která obsahuje utajovanou informaci, nebo v souvislosti s níž může k seznámení se s utajovanou informací dojít.

Poskytující stranou: smluvní strana, včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci druhé smluvní straně.

Přijímající stranou: smluvní strana, včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci od poskytující strany.

Třetí stranou: stát, včetně veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů pod jeho jurisdikcí, nebo mezinárodní organizace, které nejsou stranami této Smlouvy.

ČLÁNEK 2
STUPNĚ UTAJENÍ

1. Utajovaná informace poskytnutá podle této Smlouvy musí být označena příslušným stupněm utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran. To platí i pro překlad, kopii, opis nebo výpis z utajované informace, který musí obsahovat další označení umožňující identifikovat poskytující stranu.

2. Následující stupně utajení se považují za rovnocenné:

V České republice Ve Švédském království
Obranné orgány Jiné orgány
PŘÍSNĚ TAJNÉ HEMLIG/TOP SECRET HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET
TAJNÉ HEMLIG/SECRET HEMLIG
DŮVĚRNÉ HEMLIG/CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ HEMLIG/RESTRICTED

3. S českými utajovanými informacemi označenými VYHRAZENÉ, DŮVĚRNÉ a TAJNÉ bude ve Švédsku jinými než obrannými orgány nakládáno jako s utajovanými informacemi stupně utajení HEMLIG a bude jim poskytnuta rovnocenná ochrana. V rámci jednotlivých projektů nebo programů se smluvní strany mohou dohodnout na použití výše uvedených čtyř stupňů utajení.

ČLÁNEK 3
PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

Orgány smluvních stran příslušné k zajišťování ochrany utajovaných informací a k provádění této Smlouvy (dále jen „příslušné bezpečnostní úřady“) jsou:

V České republice:

Národní bezpečnostní úřad

Ve Švédském království:

Militära säkerhetstjänsten (Národní bezpečnostní úřad)

ČLÁNEK 4
PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

1. Přístup k utajovaným informacím poskytnutým na základě této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným podle právních předpisů příslušné strany.

2. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si vzájemně uznávají osvědčení fyzických osob. Článek 2 odst. 2 se použije obdobně.

ČLÁNEK 5
OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Poskytující strana:

a)   zajistí označení utajované informace příslušným stupněm utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
b)   v případě nutnosti zajistí, že přijímající strana je informována, že poskytnutá utajovaná informace vyžaduje ochranu podle této Smlouvy;
c)   informuje přijímající stranu o všech podmínkách, na jejichž základě utajovanou informaci poskytuje, a omezeních při nakládání s ní;
d)   informuje přijímající stranu o všech následných změnách stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a)   poskytne, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, poskytnuté utajované informaci rovnocennou úroveň ochrany jako poskytující strana;
b)   zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn.

ČLÁNEK 6
VYZRAZENÍ A ZNEUŽITÍ UTAJOVANÉ INFORMACE

1. Přijímající strana všemi zákonnými prostředky zajistí, že poskytnutá utajovaná informace nebude vyzrazena nebo využita v rozporu s účelem a omezeními stanovenými poskytující stranou.

2. Utajované informace poskytnuté podle této Smlouvy lze vydat třetí straně pouze s výslovným souhlasem poskytující strany a v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímací strany.

ČLÁNEK 7
PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Utajované informace si smluvní strany předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytující strany diplomatickou cestou nebo způsobem, na kterém se příslušné bezpečnostní úřady dohodnou.

ČLÁNEK 8
NÁVŠTĚVY

1. Pokud není dohodnuto jinak, návštěvy zahrnující přístup k utajovaným informacím vyžadují předchozí schválení příslušným bezpečnostním úřadem.

2. Žádost o návštěvu se předkládá příslušnému bezpečnostnímu úřadu zpravidla nejméně dvacet (20) dnů před jejím zahájením a obsahuje:

a)   jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu;
b)   pracovní zařazení návštěvníka spolu s určením subjektu, který zastupuje;
c)   náležitosti osvědčení fyzické osoby návštěvníka;
d)   určení subjektu, kde se má návštěva uskutečnit;
e)   účel návštěvy nebo návštěv;
f)   data a dobu trvání návštěvy nebo návštěv.

3. Jakákoliv utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi je považována za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 9
UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Pokud jsou splněny procesní podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, smluvní strany si vzájemně uznávají osvědčení podnikatele. Příslušný bezpečnostní úřad může požadovat provedení bezpečnostní inspekce u subjektu s cílem zajistit, že jsou právní předpisy upravující ochranu utajovaných informací i nadále dodržovány.

2. Utajovaná smlouva stanoví pravidla pro určení stupně utajení a bezpečnostní požadavky na jednotlivé aspekty nebo části utajované smlouvy.

ČLÁNEK 10
BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. K dosažení a udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si příslušné bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací, o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění. Za tímto účelem mohou příslušné bezpečnostní úřady provádět vzájemné návštěvy.

2. Příslušné bezpečnostní úřady se vzájemně informují o aktuálních bezpečnostních rizicích, která mohou ohrozit poskytnutou utajovanou informaci.

3. Příslušné bezpečnostní úřady si na vyžádání a v souladu s vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele a dalších bezpečnostních řízeních.

4. Smlouva bude prováděna v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 11
BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT

1. V případě bezpečnostního incidentu, při kterém dojde ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo vyskytne-li se podezření, že k takovému incidentu došlo, příslušný bezpečnostní úřad přijímající strany o tom bezodkladně písemně informuje příslušný bezpečnostní úřad poskytující strany.

2. K tomu příslušné orgány přijímající strany (ve spolupráci s k tomu příslušnými úřady poskytující strany, je-li to vyžadováno) zahájí okamžitě vyšetřování v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Přijímající strana bezodkladně informuje poskytující stranu o okolnostech incidentu, vzniklé škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a výsledcích vyšetřování.

ČLÁNEK 12
VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Smlouva bude vykládána v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

2. Jakékoliv spory týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy budou řešeny konzultacemi mezi smluvními stranami a nebudou předány k urovnání žádnému národnímu nebo mezinárodnímu tribunálu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 13
NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními procedurami smluvních stran a vstoupí v platnost první den následující po doručení pozdějšího z písemných oznámení mezi smluvními stranami informujících o tom, že byly splněny všechny podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Vstupem této Smlouvy v platnost se ukončuje platnost Všeobecné bezpečnostní dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností, která byla podepsána 18. dubna 2000 ve Stockholmu a Přílohy k této dohodě podepsané 14. června 2004 v Praze. Veškerým utajovaným informacím, které byly podle Všeobecné bezpečnostní dohody nebo podle její Přílohy poskytnuty, bude zajištěna ochrana v souladu s touto Smlouvou.

3. Každá ze smluvních stran má právo kdykoliv tuto Smlouvu písemně vypovědět. V takovém případě platnost Smlouvy skončí uplynutím šesti (6) měsíců ode dne, kdy bylo oznámení o vypovězení doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana v souladu s touto Smlouvou i po ukončení její platnosti.

5. Smluvní strany se okamžitě informují o všech změnách svých právních předpisů, které by mohly mít vliv na ochranu utajované informace poskytnuté podle této Smlouvy. V takovém případě zahájí smluvní strany konzultace, aby zvážily případné změny této Smlouvy. Do té doby bude utajovaným informacím zajišťována ochrana podle ustanovení této Smlouvy, pokud poskytující strana písemně nepožádá o něco jiného.

Dáno v Praze dne 30. května 2008 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto Smlouvu.

Za Českou republiku
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Za Švédské království
Catherine von Heidenstam v. r.
mimořádná a zplnomocněná
v České republice velvyslankyně Švédského království

E-shop

Compliance v podnikové praxi

Compliance v podnikové praxi

Schenková, Lasák a kolektiv - C. H. Beck

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Veřejné zakázky stručně a prakticky

Michaela Poremská - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace je popsat základní kroky, které byli zadavatelé při zadávání veřejných zakázek zvyklí dělat za účinnosti předchozího zákona č. 137/2006 Sb., a převést je na kroky podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016. Kniha tedy ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Akcionářské dohody

Akcionářské dohody

Kristián Csach, Bohumil Havel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu. Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.