Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 66/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 31, ze dne 21. 9. 2009

66

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. března 2008 byl v Hanoji podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic1), podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 5 dne 27. září 2009.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Protokol
mezi
vládou České republiky
a
vládou Vietnamské socialistické republiky
o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“) se dohodly změnit Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (dále jen „Dohoda“) následujícím způsobem:

ČLÁNEK 1

Odstavec 4 článku 3 Dohody se vypouští a nahrazuje se novými odstavci 4 až 6:

„4. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

5. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo vzájemné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

6. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.“.

ČLÁNEK 2

V článku 6 Dohody se na začátek první věty odstavce 1 vkládají následující slova:

„Aniž jsou dotčena opatření všeobecné povahy, která nejsou používána svévolně ani diskriminačně, založená na právech a závazcích, které smluvní strana převzala jako člen nebo strana celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu...“.

ČLÁNEK 3

1. V článku 8 odstavci 2 Dohody je znění první části věty následující:

„Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán v době šesti měsíců od data, kdy investor předložil žádost o řešení sporu, ...“.

2. V článku 8 odstavci 2 písm. c) se vypouští věta „Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany sporu.“.

3. Za odstavec 2 článku 8 Dohody se vkládá nový odstavec 3:

„3. Rozhodčí soud bude rozhodovat na základě práva, kdy vezme při svém rozhodování v úvahu zdroje práva v následujícím pořadí:- ustanovení této dohody a jiných příslušných dohod mezi smluvními stranami;- platné právo dotčené smluvní strany;- ustanovení zvláštních dohod vztahujících se k investici;- obecné principy mezinárodního práva.

Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu a bude vykonatelný v souladu s právním řádem příslušné smluvní strany.“.

ČLÁNEK 4

Za článek 10 Dohody se vkládá nový článek 11, jehož znění je následující:

„Základní bezpečnostní zájmy

1. Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů,

a)   týkající se trestných činů;
b)   týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a válečnými nástroji a transakcí s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které byly provedeny s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;
c)   učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo
d)   vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování atomových zbraní nebo jiných atomových výbušných zařízení nebo
e)   v souladu se svými závazky podle Charty OSN kroky k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu.“.

Následující články Dohody budou přečíslovány.

ČLÁNEK 5

Protokol vstoupí v platnost devadesátým dnem po pozdější notifikaci, kterou si smluvní strany oznámily, že vnitřní právní postupy pro vstup Dohody v platnost byly ukončeny. Protokol zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody.

Dáno v Hanoji dne 21. března 2008, ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, vietnamském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglický text.

Za vládu
České republiky
JUDr. Ivo Žďárek v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Vietnamské socialistické republice
Za vládu
Vietnamské socialistické republiky
Vo Hong Phuc v. r.
ministr plánování a investic

1)   Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Hanoji dne 25. listopadu 1997 byla vyhlášena pod č. 212/1998 Sb.

E-shop

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura zařazená do druhého vydání tohoto přehledu mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti školství. Rozhodnutí jsou řazena do tematických celků počínaje ústavním právem na vzdělání přes výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství, judikaturu ...

Cena: 770 KčKOUPIT

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.