Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 63/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 28, ze dne 14. 8. 2009

63

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. dubna 2009 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 15. května 2009.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU KOREJSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Korejské republiky (dále uváděné jako „Strany“),

se záměrem dále posilovat existující přátelské vztahy mezi oběma státy,

přejíce si rozšiřovat a rozvíjet svoje ekonomické vztahy a

v rámci příslušné legislativy platné v obou státech a v plném souladu se svými mezinárodními závazky,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

1. Strany budou podporovat rozvoj vzájemně výhodné hospodářské spolupráce ve všech oblastech a odvětvích svého hospodářství, založené na rovnosti a vzájemné výhodnosti, a v souladu s platnými vnitřními zákony a předpisy.

2. Spolupráce v rámci této Dohody bude prováděna s cílem využít hospodářský potenciál obou států k posílení jejich vzájemných hospodářských vztahů.

Článek 2

Spolupráce uvedená v článku 1 této Dohody bude mít následující formy:

  (a)  spolupráce při uskutečňování projektů vzájemného zájmu v oblastech
(i)   průmysl a hornictví,
(ii)   energetika,
(iii)   informatika a spoje,
(iv)   doprava,
(v)   ochrana životního prostředí,
(vi)   věda a technologie,
(vii)   stavebnictví a bytová výstavba,
(viii) zemědělství a potravinářský průmysl,
(ix)   spolupráce ve třetích zemích,
(x)   jiné oblasti spolupráce, které mohou být vzájemně dohodnuty;
(b)  podpora spolupráce mezi malými a středními podniky;
(c)  spolupráce v oblasti certifikace a standardizace;
(d)  rozvoj konzultačních, právních, bankovních a technických služeb, včetně těch, které zajišťují podporu při realizaci investičních projektů na území států obou Stran; a
(e)  iniciování a podpora různých forem kontaktů, výměna expertů a technického personálu, školení, účast na veletrzích a výstavách, hospodářské mise, propagační aktivity a hospodářská spolupráce na regionální úrovni.

Článek 3

Pro dosažení cílů této Dohody budou Strany usilovat, bez újmy platným zákonům a předpisům každého státu, aby byla usnadňována a podporována:

(a) komunikace a spolupráce mezi jejich vládními institucemi;
(b) výměna informací o národních hospodářských a průmyslových prioritách;
(c)  spojení mezi firmami, profesními organizacemi, komorami a sdruženími;
(d)  pořádání veletrhů a výstav;
(e)  pořádání společných seminářů a sympozií;
(f)  konzultační služby;
(g)  spolupráce mezi finančními institucemi; a
(h) vytváření společných podniků a jiných forem společných hospodářských aktivit.

Článek 4

1. Strany vytvoří Smíšenou komisi pro hospodářskou spolupráci (dále jen „Komise“).

2. Komise bude odpovídat především za:

   (a) pravidelné posuzování a hodnocení hospodářské spolupráce;
   (b) přípravu návrhů pro další rozvoj hospodářské spolupráce; a
   (c) zjišťování překážek rozvoje ekonomické spolupráce a návrhy opatření na jejich odstranění.

3. Kontaktními místy pro provádění této Dohody bude Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Korejské republiky.

4. Po vzájemné dohodě Stran mohou být v rámci Komise ustaveny:

   (a) pracovní skupiny pro spolupráci ve vybraných oblastech hospodářství; a
   (b) ad hoc expertní týmy zaměřené k činnosti na specifických projektech hospodářské spolupráce.

5. Komise se bude scházet, na úrovni vedoucích pracovníků, v pravidelných intervalech, střídavě v České republice a v Korejské republice.

Článek 5

1. Ustanovení této Dohody budou prováděna bez újmy právům a závazkům Stran vyplývajícím z mezinárodních smluv, jejichž jsou stranami, anebo z jejich členství v mezinárodních organizacích.

2. Tato Dohoda bude prováděna bez újmy právům a závazkům České republiky, vyplývajícím z jejího členství v Evropské unii.

Článek 6

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost datem doručení pozdější diplomatické nóty potvrzující, že byly splněny všechny vnitrostátní právní požadavky příslušné Strany pro vstup této Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou, pokud jedna ze Stran neoznámí písemně druhé Straně ukončení platnosti, přičemž ukončení platnosti bude účinné šest (6) měsíců po doručení oznámení o jejím ukončení.

3. Tato Dohoda může být písemně pozměněna nebo doplněna vzájemnou dohodou Stran.

NA DŮKAZ TOHOTO, níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni svými vládami za účelem podepsání Dohody, připojili své podpisy.

Dáno v Praze dne 21. dubna 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, korejském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. Martin Říman v. r.
ministr průmyslu a obchodu
ZA VLÁDU KOREJSKÉ REPUBLIKY
Kwon Čong-rak v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí a obchodu

E-shop

Právní řád a jeho souvislosti

Právní řád a jeho souvislosti

Prof. JUDr. František Zoulík, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je určena studentům, kteří pro svou kvalifikaci potřebují určité znalosti o právu. Jedná se o užitečné informace, které mají zpřístupnit a pomoci blíže pochopit právní problematiku, publikace zasahuje do různých oborů, značná část obsahu patří do obecné teorie práva, ale jsou v ...

Cena: 210 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vystětlivkami

Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vystětlivkami

Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního. Jedná se jak o vzory podání adresovaných správním orgánům, případně správnímu soudu, tak o vzory rozhodnutí správních ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek III  (§ 976 až 1474)

Občanský zákoník, komentář, svazek III (§ 976 až 1474)

Švestka, Dvořák, Fiala, Vychopeň, Winterová, Čáp, Thöndel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.