Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 49/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 20, ze dne 8. 6. 2009

49

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. září 2004 byla v Almaty podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 21. listopadu 2006.

České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Republiky Kazachstán
o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Republiky Kazachstán, dále jen Strany,

majíce na vědomí ustanovení Dohody o partnerství a spolupráci mezi Republikou Kazachstán, na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, ze dne 23. ledna 1995,

s ohledem na dlouholeté tradiční ekonomické vztahy, ve snaze upevňovat a podporovat ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci, řídíce se základními zásadními principy mezinárodního práva, se dohodly o následujícím:

Článek 1

Strany se snaží rozvíjet, upevňovat a prohlubovat ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci v zájmu obou zemí na vzájemně výhodném základě v těchto oblastech:

lehký průmysl,
doprava, včetně dopravních prostředků,
energetika, včetně vzájemné spolupráce na trzích třetích zemí,
zdravotnictví a farmaceutický průmysl,
chemický a petrochemický průmysl,
plynárenský průmysl,
průmysl papíru a celulózy,
elektrická zařízení a elektrické přístroje pro domácnost,
elektronický a elektrotechnický průmysl,
zemědělská technika,
zařízení pro potravinářský průmysl, včetně zařízení pro zpracovatelský průmysl,
ekologické strojírenství,
důlní a hutní průmysl,
výroba stavebních materiálů a zařízení,
modernizace a rekonstrukce elektráren, včetně sítí pro přenos elektrické energie,
rozšiřování a rekonstrukce plynovodů a ropovodů,
stavební práce jak v průmyslu, tak i v občanském stavitelství,
příprava odborníků pro různá průmyslová odvětví,
rozvoj konkrétních směrů vědecko-technické spolupráce,
jiné oblasti, které jsou předmětem společného zájmu.

Článek 2

1. Za účelem realizace směrů spolupráce, uvedených v článku 1 této Dohody, Strany vytvoří Česko-kazachstánskou mezivládní komisi pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (dále jen Komise) na úrovni náměstků ministrů.

2. Pracovní postup Komise, včetně otázek financování, bude stanoven Statutem Česko-kazachstánské mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (dále jen - Statut Komise).

3. Statut Komise schválí spolupředsedové Komise na jejím prvním zasedaní.

Článek 3

Zasedání Komise se budou konat podle potřeby, avšak nejméně jednou za rok, střídavě v České republice a v Republice Kazachstán.

Článek 4

1. Základní úkoly Komise jsou tyto:

a)   projednání programů ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu,
b)   vytvoření vzájemně přijatelných podmínek pro poskytování úvěrů a pro zajištění financování ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráce,
c)   zajištění vývoje a realizace společných programů pro podporu drobného a středního podnikání,
d)   vytvoření příslušných podmínek pro účast subjektů obou států na mezinárodních výstavách a veletrzích, uskutečňovaných na územích států Stran a též pro spolupráci obchodních a průmyslových komor Stran a jiných podnikatelských organizací,
e)   rozšíření spolupráce v oblasti ekologicky bezpečných systémů infrastruktury, mimo jiné i v oblasti:
energetiky,
silniční a železniční dopravy,
letecké dopravy,
telekomunikací,
sběru a zpracování průmyslového odpadu a odpadků z domácností,
zavlažovacích soustav a meliorací,
f)   ochrana životního prostředí a otázky ekologické bezpečnosti, přitom bude věnována pozornost hlavně racionálnímu využití přírodních zdrojů a také rozšíření sféry ekologicky čistých výrob v souladu s globálními a regionálními programy rozvoje průmyslu,
g)   zajištění vývoje speciálních programů, zaměřených na zvyšování úrovně bezpečnosti atomových reaktorů v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.

2. Komise napomáhá rozvoji kooperačních vztahů a jiných forem výrobní spolupráce.

Článek 5

1. Spolupráce Stran se uskutečňuje v souladu s Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Republikou Kazachstán, na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejích členskými státy ze dne 23. ledna 1995, na straně druhé a ostatními mezinárodními smlouvami mezi Evropskými společenstvími nebo Evropskými společenstvími a členskými státy, na straně jedné a Republikou Kazachstán, na straně druhé.

2. Spolupráce Stran v rámci této Dohody se nedotýká závazků zemí, vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jichž jsou účastníky, včetně členství České republiky v Evropské unii.

Článek 6

Po vzájemné dohodě Stran muže být tato Dohoda změněna nebo doplněna ve formě zvláštních protokolů, které budou nedílnou součástí této Dohody.

Článek 7

Pokud vzniknou spory nebo neshody při výkladu nebo provádění ustanovení této Dohody, budou je Strany řešit prostřednictvím vzájemných konzultací nebo jednání.

Článek 8

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného sdělení o tom, že Strany provedly vnitrostátní procedury, které jsou nezbytné k tomu, aby Dohoda vstoupila v platnost.

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a je platná do doby uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy jedna Strana obdrží písemné oznámení druhé Strany o jejím záměru ukončit platnost této Dohody.

Dáno v Almaty 8. září 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, kazašském a ruském, kdy všechny texty jsou stejně autentické.

V případě, že vzniknou rozpory při výkladu ustanovení této Dohody, budou se Strany řídit textem v jazyce ruském.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Tlapa, MBA v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
Za vládu Republiky Kazachstán
Adilbek Džaksybekov v. r.
ministr průmyslu a obchodu

E-shop

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Eva Burdová, JUDr. Jana Riedlová Jurková - Anag, spol. s r. o.

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření

Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právní úprava předběžných opatření je stále podrobnější a komplikovanější. Přibývají nové typy předběžných opatření a rovněž instituty, které mají zneužívání předběžných opatření zamezit. I z těchto důvodu naše nakladatelství přistoupilo k vydání tohoto Přehledu. Pokud se judikatura ...

Cena: 404 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.