Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 48/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 20, ze dne 8. 6. 2009

48

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. května 2005 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 18. července 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Ruské federace
o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen Smluvní strany,

majíce na zřeteli dlouhodobé tradiční hospodářské vztahy,

přejíce si upevňovat a podporovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci,

řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a ostatními principy mezinárodního práva,

se dohodly o následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet, upevňovat a diverzifikovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci ve všech oblastech řídíce se principy rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti v souladu s právním řádem států každé ze Smluvních stran.

Článek 2

Berouce na vědomí dlouholeté vztahy a dosaženou úroveň hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce, Smluvní strany se shodly v tom, že budou spolupracovat na dlouhodobém základě zejména v následujících oblastech:

lehký průmysl,
doprava, včetně výroby dopravních prostředků,
energetika, včetně společné spolupráce na třetích trzích,
zdravotnictví a farmaceutický průmysl,
chemický a petrochemický průmysl,
plynárenský průmysl,
dřevozpracující průmysl, včetně papírenského průmyslu,
výroba elektrozařízení a elektrických domácích spotřebičů,
elektronický a elektrotechnický průmysl,
metalurgie, včetně kovozpracujícího průmyslu,
výroba průmyslových zařízení,
agroprůmyslový komplex,
výroba zemědělské a lesní techniky,
výroba zařízení pro potravinářský průmysl, včetně zařízení zpracovatelského průmyslu,
ochrana životního prostředí, včetně rozpracování a zavádění odpovídajících technologií,
důlní průmysl,
výroba stavebních materiálů a zařízení,
modernizace a rekonstrukce elektráren, včetně přenosových elektrických sítí,
rozšíření a rekonstrukce plynovodů a ropovodů, včetně výstavby a odkrývání nových nalezišť,
průmyslová a občanská výstavba,
vzdělávání a výcvik specialistů v různých odvětvích průmyslu,
standardizace, metrologie a hodnocení shody.

Článek 3

Za účelem naplňování cílů uvedených v článku 1 této Dohody Smluvní strany zřizují smíšenou Mezivládní komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále - Mezivládní komise), složenou ze zástupců zainteresovaných orgánů státní moci, organizací a podnikatelských struktur.

Článek 4

Mezivládní komise bude zasedat dle potřeby nejméně jednou ročně vždy střídavě v České republice a v Ruské federaci. Mezivládní komise schvaluje svůj jednací řád.

Článek 5

1. Hlavními úkoly Mezivládní komise jsou:

a)   posuzování stavu hospodářské spolupráce,
b)   připravování návrhů, směřujících k dalšímu rozvoji hospodářské spolupráce,
c)   specifikace problémů, omezujících rozvoj hospodářské spolupráce a příprava návrhů na přijetí odpovídajících opatření s cílem odstranění těchto problémů.

2. Mezivládní komise se zaměří především na tyto směry činnosti:

a)   posuzování otázek hospodářské, průmyslové, vědecko-technické spolupráce a inovační spolupráce v oblastech představující oboustranný zájem,
b)   napomáhání vytváření podmínek na financování hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráce,
c)   vypracování doporučení na podporu malého a středního podnikání v oblastech představujících oboustranný zájem,
d)   napomáhání vytváření nezbytných podmínek pro účast na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných na území státu jedné ze Smluvních stran, a také pro spolupráci obchodně-průmyslových komor států obou Smluvních stran,
e)   napomáhání spolupráci při rozvoji infrastruktury, a to zejména v následujících oblastech:
- energetika,
- silniční a železniční doprava,
- námořní a vnitrozemské vodní cesty,
- letecká doprava,
- telekomunikací,
- sběru a užití průmyslových a komunálních odpadů, meliorace půdy a vodního hospodářství,
f)   napomáhání racionálnímu využívání přírodních zdrojů, jakož i rozšíření sféry ekologicky čistých výrobních provozů s přihlédnutím ke stávajícím, respektive připravovaným globálním a regionálním programům rozvoje průmyslu, ve kterých jsou zúčastněné obě Smluvní strany,
g)   zpracování návrhů na zajištění bezpečnosti a stability dodávek elektrické energie, ropy a zemního plynu a taktéž získávání potencionálních investorů. Přitom bude věnována zvláštní pozornost otázkám dodávek elektrické energie, plynu, ropy a ropných produktů,
h)   spolupráce v oblasti jaderné energetiky a jaderného strojírenství, včetně otázek zvýšení úrovně bezpečnosti jaderných elektráren v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.

3. Mezivládní komise bude napomáhat rozvoji jiných forem spolupráce, jakož i posuzovat všechny otázky, spojené s použitím této Dohody.

Článek 6

Tato Dohoda se nedotýká práv a závazků Smluvních stran, vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jejichž účastníky jsou Česká republika a Ruská federace, a také z jejich členství v mezinárodních organizacích.

Ve vztahu k otázkám, upraveným Dohodou o partnerství a spolupráci, zakládající partnerství mezi Ruskou federací na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsanou 24. června 1994 na ostrově Korfu, se všemi jejími následujícími změnami a doplňky, přednost mají ustanovení uvedené Dohody o partnerství a spolupráci.

Článek 7

Smluvní strany se dohodly, že jejich zájmy v oblasti hospodářských vztahů zajišťují: z české strany na území Ruské federace - odpovídající organizační složky Velvyslanectví České republiky a konzulárních úřadů České republiky v Ruské federaci, z ruské strany na území České republiky - Obchodní zastupitelství Ruské federace, které je nedílnou součástí Velvyslanectví Ruské federace v České republice, jejichž status se řídí příslušnými ustanoveními Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961 nebo Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963.

Článek 8

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty informující o schválení Dohody Smluvními stranami v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 9

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran může tuto Dohodu písemně vypovědět doručením písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně. Platnost Dohody skončí 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.

Dáno v Moskvě dne 26. května 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Urban v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za vládu Ruské federace
Sergej Jevgenijevič Naryškyn v. r.
vedoucí Úřadu vlády a ministr vlády Ruské federace

E-shop

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

JUDr. Petr Vojtek - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi

Ing. Bc. Martin Durec - GRADA Publishing, a. s.

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou. Na začátku vás seznámí s relevantními právními předpisy a dále v ní najdete praktické účetní a daňové ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.