Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 48/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 20, ze dne 8. 6. 2009

48

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. května 2005 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 18. července 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Ruské federace
o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen Smluvní strany,

majíce na zřeteli dlouhodobé tradiční hospodářské vztahy,

přejíce si upevňovat a podporovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci,

řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a ostatními principy mezinárodního práva,

se dohodly o následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet, upevňovat a diverzifikovat hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci ve všech oblastech řídíce se principy rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti v souladu s právním řádem států každé ze Smluvních stran.

Článek 2

Berouce na vědomí dlouholeté vztahy a dosaženou úroveň hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce, Smluvní strany se shodly v tom, že budou spolupracovat na dlouhodobém základě zejména v následujících oblastech:

lehký průmysl,
doprava, včetně výroby dopravních prostředků,
energetika, včetně společné spolupráce na třetích trzích,
zdravotnictví a farmaceutický průmysl,
chemický a petrochemický průmysl,
plynárenský průmysl,
dřevozpracující průmysl, včetně papírenského průmyslu,
výroba elektrozařízení a elektrických domácích spotřebičů,
elektronický a elektrotechnický průmysl,
metalurgie, včetně kovozpracujícího průmyslu,
výroba průmyslových zařízení,
agroprůmyslový komplex,
výroba zemědělské a lesní techniky,
výroba zařízení pro potravinářský průmysl, včetně zařízení zpracovatelského průmyslu,
ochrana životního prostředí, včetně rozpracování a zavádění odpovídajících technologií,
důlní průmysl,
výroba stavebních materiálů a zařízení,
modernizace a rekonstrukce elektráren, včetně přenosových elektrických sítí,
rozšíření a rekonstrukce plynovodů a ropovodů, včetně výstavby a odkrývání nových nalezišť,
průmyslová a občanská výstavba,
vzdělávání a výcvik specialistů v různých odvětvích průmyslu,
standardizace, metrologie a hodnocení shody.

Článek 3

Za účelem naplňování cílů uvedených v článku 1 této Dohody Smluvní strany zřizují smíšenou Mezivládní komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále - Mezivládní komise), složenou ze zástupců zainteresovaných orgánů státní moci, organizací a podnikatelských struktur.

Článek 4

Mezivládní komise bude zasedat dle potřeby nejméně jednou ročně vždy střídavě v České republice a v Ruské federaci. Mezivládní komise schvaluje svůj jednací řád.

Článek 5

1. Hlavními úkoly Mezivládní komise jsou:

a)   posuzování stavu hospodářské spolupráce,
b)   připravování návrhů, směřujících k dalšímu rozvoji hospodářské spolupráce,
c)   specifikace problémů, omezujících rozvoj hospodářské spolupráce a příprava návrhů na přijetí odpovídajících opatření s cílem odstranění těchto problémů.

2. Mezivládní komise se zaměří především na tyto směry činnosti:

a)   posuzování otázek hospodářské, průmyslové, vědecko-technické spolupráce a inovační spolupráce v oblastech představující oboustranný zájem,
b)   napomáhání vytváření podmínek na financování hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráce,
c)   vypracování doporučení na podporu malého a středního podnikání v oblastech představujících oboustranný zájem,
d)   napomáhání vytváření nezbytných podmínek pro účast na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných na území státu jedné ze Smluvních stran, a také pro spolupráci obchodně-průmyslových komor států obou Smluvních stran,
e)   napomáhání spolupráci při rozvoji infrastruktury, a to zejména v následujících oblastech:
- energetika,
- silniční a železniční doprava,
- námořní a vnitrozemské vodní cesty,
- letecká doprava,
- telekomunikací,
- sběru a užití průmyslových a komunálních odpadů, meliorace půdy a vodního hospodářství,
f)   napomáhání racionálnímu využívání přírodních zdrojů, jakož i rozšíření sféry ekologicky čistých výrobních provozů s přihlédnutím ke stávajícím, respektive připravovaným globálním a regionálním programům rozvoje průmyslu, ve kterých jsou zúčastněné obě Smluvní strany,
g)   zpracování návrhů na zajištění bezpečnosti a stability dodávek elektrické energie, ropy a zemního plynu a taktéž získávání potencionálních investorů. Přitom bude věnována zvláštní pozornost otázkám dodávek elektrické energie, plynu, ropy a ropných produktů,
h)   spolupráce v oblasti jaderné energetiky a jaderného strojírenství, včetně otázek zvýšení úrovně bezpečnosti jaderných elektráren v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.

3. Mezivládní komise bude napomáhat rozvoji jiných forem spolupráce, jakož i posuzovat všechny otázky, spojené s použitím této Dohody.

Článek 6

Tato Dohoda se nedotýká práv a závazků Smluvních stran, vyplývajících z jiných mezinárodních smluv, jejichž účastníky jsou Česká republika a Ruská federace, a také z jejich členství v mezinárodních organizacích.

Ve vztahu k otázkám, upraveným Dohodou o partnerství a spolupráci, zakládající partnerství mezi Ruskou federací na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsanou 24. června 1994 na ostrově Korfu, se všemi jejími následujícími změnami a doplňky, přednost mají ustanovení uvedené Dohody o partnerství a spolupráci.

Článek 7

Smluvní strany se dohodly, že jejich zájmy v oblasti hospodářských vztahů zajišťují: z české strany na území Ruské federace - odpovídající organizační složky Velvyslanectví České republiky a konzulárních úřadů České republiky v Ruské federaci, z ruské strany na území České republiky - Obchodní zastupitelství Ruské federace, které je nedílnou součástí Velvyslanectví Ruské federace v České republice, jejichž status se řídí příslušnými ustanoveními Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961 nebo Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963.

Článek 8

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty informující o schválení Dohody Smluvními stranami v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 9

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran může tuto Dohodu písemně vypovědět doručením písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně. Platnost Dohody skončí 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.

Dáno v Moskvě dne 26. května 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Urban v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za vládu Ruské federace
Sergej Jevgenijevič Naryškyn v. r.
vedoucí Úřadu vlády a ministr vlády Ruské federace

E-shop

Evropská úmluva o lidských právech

Evropská úmluva o lidských právech

Kmec, Kosař, Kratochvíl, Bobek - C. H. Beck

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních ...

Cena: 3 730 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek I (§ 1 až 654)

Občanský zákoník, komentář, svazek I (§ 1 až 654)

Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, T. Dvořák, Svoboda, Pavlík a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější očekávánou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš ...

Cena: 2 382 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Pavla Sýkorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.