Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 46/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 18, ze dne 29. 5. 2009

46

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. dubna 2009 bylo v Mnichově podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění
o spolupráci v oblasti vysokého školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorské státní ministerstvo pro vědu, výzkum a umění (dále jen „smluvní strany“) vycházejíce z dosavadní úspěšné spolupráce a přání pokračovat v ní,

s cílem přispět k rozšíření spolupráce uskutečňované na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci, podepsané v Praze, dne 30. září 1999

se dohodly takto:

I. Vysoké školy

Článek 1

(1) Spolupráce smluvních stran uskutečňovaná na základě tohoto Ujednání bude zaměřena zejména, na výměnu studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, a rovněž i na výměnu akademických a vědeckých pracovníků na bázi reciprocity. Smluvní strany se budou snažit poskytnout pro tento účel potřebné stipendijní prostředky. Kromě toho budou usilovat o zajištění konzultací s akademickými pracovníky působícími ve státech smluvních stran a umožní výuku příslušného jazyka státu druhé smluvní strany. Současně se smluvní strany pokusí podle svých možností zprostředkovat odbornou nebo vědeckou praxi pro studenty doktorských studijních programů.

(2) Česká smluvní strana nabídne každoročně:

a)   stipendium na dobu jednoho semestru pro jednoho studenta bakalářského nebo magisterského studijního programu se zaměřením na bohemistiku ze Svobodného státu Bavorsko,
b)   stipendia pro tři studenty doktorských studijních programů ze Svobodného státu Bavorsko, pro každého na dobu jednoho až dvou semestrů,
c)   stipendia pro čtyři studenty bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů ze Svobodného státu Bavorsko k účasti v kursech Letní školy slovanských studií.

(3) Bavorská smluvní strana nabídne každoročně:
Stipendia pro osm absolventů magisterských studijních programů z České republiky, pro každého na dobu dvou semestrů; tato stipendia umožní pokračovat v dalším studiu na bavorské vysoké škole vedoucím k získání doktorského titulu nebo dokončení tohoto studia.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci vysokých škol uskutečňovanou na základě přímých dohod vysokých škol, upravujících formy a podmínky této spolupráce. Za naplňování v tomto Ujednání uvedených stipendijních výměn a programů mobility je na české straně odpovědné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na bavorské straně Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (dále jen „Centrum BAYHOST“).

Článek 3

Bavorská smluvní strana bude prostřednictvím Centra BAYHOST v souladu s ustanoveními svých Programů podporovat akademické a vědecké pracovníky, studenty vyšších ročníků magisterských studijních programů a studenty doktorských studijních programů. Na základě žádosti podané vyučujícím bavorské vysoké školy, popř. pracovníkem bavorské univerzity podpoří bavorská smluvní strana také multilaterální projekty vysokých škol a univerzit. Budou-li projekty s českými partnery bavorskou stranou finančně podpořeny, česká strana se bude snažit na tyto projekty podle svých možností také finančně přispět.

II. Finanční a organizační ustanovení

Článek 4

Studium studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů přijímaných podle článku 1 odst. 2 písm. a) a b) a článku 1 odst. 3 bude osvobozeno od studijních poplatků.

Článek 5

Smluvní strany nabídnou studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů přijímaným podle článku 1 odst. 2 písm. a) a b) a článku 1 odst. 3 ubytování ve vysokoškolských zařízeních. Ubytování uhradí studenti z poskytnutého stipendia.

Článek 6

(1) Výše stipendia poskytovaného českou smluvní stranou studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů ze Svobodného státu Bavorsko přijatým podle článku 1 odst. 2 písm. a) a b) se bude řídit platnými vnitrostátními právními předpisy české smluvní strany, přičemž výše stipendia, jež bude poskytováno studentům bakalářských a magisterských studijních programů přijímaným podle článku 1 odst. 2 písm. a), bude činit alespoň 9 000 Kč měsíčně, a výše stipendia, jež bude poskytováno studentům doktorských studijních programů přijímaným podle článku 1 odst. 2 písm. b), bude činit alespoň 9 500 Kč měsíčně.

(2) Česká smluvní strana uhradí účastníkům kursů Letní školy slovanských studií přijímaným podle článku 1 odst. 2 písm. c) poplatky za zápis a výuku, exkurze, ubytování a stravování.

Článek 7

Výše stipendia poskytovaného bavorskou smluvní stranou studentům doktorských studijních programů z České republiky přijímaným podle článku 1 odst. 3 bude činit 700 EUR měsíčně; v případě, že tito studenti mají vyživovací povinnosti ke členu své rodiny (dítě), obdrží 860 EUR měsíčně.

Článek 8

Výdaje stipendistů z České republiky, vyslaných podle článku 1 odst. 3, za cestu do prvního místa jejich studijního pobytu ve státě přijímající smluvní strany a zpět z posledního místa studijního pobytu ve státě přijímající smluvní strany uhradí česká smluvní strana. Případné výdaje stipendistů z České republiky za cesty konané ve státě přijímající smluvní strany související se schváleným studijním a výzkumným programem budou uhrazeny ze stipendia. Stipendistům ze Svobodného státu Bavorsko, vyslaným podle článku 1 odst. 2 písm. a) až c), nebudou smluvními stranami výdaje za cesty do státu přijímající smluvní strany a zpět hrazeny.

Článek 9

(1) Česká smluvní strana přijímá přihlášky kandidátů ze Svobodného státu Bavorsko do 31. března příslušného akademického roku. Bavorská strana přijímá přihlášky uchazečů z České republiky prostřednictvím Centra BAYHOST do 15. února příslušného akademického roku.

(2) Smluvní strany budou informovat vybrané kandidáty nejpozději do 15. června a svá rozhodnutí zašlou na vědomí druhé smluvní straně.

III. Závěrečná ustanovení

Článek 10

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu tří let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další jeden rok, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Mnichově dne 21. dubna 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Ondřej Liška v. r.
ministr
Za Bavorské státní ministerstvo pro vědu, výzkum a umění
Dr. Wolfgang Heubisch v. r.
ministr

E-shop

Akciová společnost

Akciová společnost

Tomáš Dvořák - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Těžiště práce je obsaženo v rozboru ...

Cena: 1 785 KčKOUPIT

Zákon o platebním styku, komentář

Zákon o platebním styku, komentář

Beran, Doležalová, Strnadel, Štěpánová - C. H. Beck

Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. nebankovních poskytovatelů platebních služeb (např. mobilní operátoři nebo vydavatelé ...

Cena: 1 040 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.