Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 42/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 15, ze dne 29. 5. 2009

42

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. března 2009 bylo v Tokiu podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení1).

Správní ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 1. června 2009.

České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


1)   Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení podepsaná dne 21. února 2008 v Praze byla vyhlášena pod č. 41/2009 Sb. m. s.

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU
A
JAPONSKEM
O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Podle článku 20 odstavce 1 písmene a) Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsané v Praze dne 21. února 2008, se příslušné úřady České republiky a Japonska dohodly takto:

Část I
Všeobecná ustanovení

Článek 1
Definice

1. Pro účely tohoto správního ujednání „Smlouva“ znamená Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsanou v Praze dne 21. února 2008.

2. Ostatní výrazy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Článek 2
Styčná místa

Podle článku 20 odstavce 1 písmene b) Smlouvy se za styčná místa určují:

(a)   za Českou republiku:
Česká správa sociálního zabezpečení;
(b)   za Japonsko:
(i)   pro Národní důchod a důchodové pojištění zaměstnanců,  
Správa sociálního zabezpečení;
(ii)   pro Vzájemný podpůrný důchod pro státní veřejné úředníky,
Federace sdružení vzájemné pomoci státních veřejných zaměstnanců;
(iii)   pro Vzájemný podpůrný důchod pro místní veřejné úředníky a personál s obdobným statutem,
Sdružení Penzijního fondu pro místní veřejné úředníky; a
(iv)   pro Vzájemný podpůrný důchod pro personál soukromých škol,  
Společnost pro podporu a vzájemnou pomoc soukromých škol Japonska.

Část II
Ustanovení o používání právních předpisů

Článek 3
Pojištění zaměstnaných a samostatně výdělečně činných osob

1. Pokud se na zaměstnance nebo samostatně výdělečně činnou osobu vztahují právní předpisy smluvního státu podle článku 7 odstavce 1, 2, 4 nebo 5, článku 8, článku 9 odstavce 2 nebo článku 10 Smlouvy, styčné místo tohoto smluvního státu vystaví na žádost zaměstnance a jeho zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné potvrzení uvádějící, že se na takového zaměstnance nebo na samostatně výdělečně činnou osobu vztahují právní předpisy tohoto smluvního státu, s vyznačením doby platnosti takového potvrzení. Potvrzení prokazuje, že zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba je vyňata z právních předpisů o povinném pojištění druhého smluvního státu.

2. Styčné místo smluvního státu, které vydává potvrzení uvedené v odstavci 1 tohoto článku, zašle kopii potvrzení nebo informaci obsaženou v potvrzení, rozhodnou-li se tak styčná místa obou smluvních států, styčnému místu druhého smluvního státu.

3. Písemnou žádost při provádění článku 7 odstavce 2 nebo 5, nebo článku 10 Smlouvy předloží zaměstnanec a jeho zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná styčnému místu smluvního státu, jehož právní předpisy mají být podle žádosti používány.

4. Jestliže se podle článku 7 odstavců 2 a 5 Smlouvy povolí zaměstnanci nebo samostatně výdělečně činné osobě další vynětí z právních předpisů smluvního státu, kde taková osoba pracuje, nepřesáhne tato další doba vynětí v zásadě tři roky.

Část III
Ustanovení o dávkách

Článek 4
Přepočet dob pojištění

Pro přepočet ke sčítání dob pojištění podle článku 13 Smlouvy

(a)   doba pojištění 12 měsíců získaná podle právních předpisů Japonska bude odpovídat 365 dnům doby pojištění získané podle právních předpisů České republiky a doba pojištění jeden měsíc získaná podle právních předpisů Japonska bude odpovídat 30 dnům doby pojištění získané podle právních předpisů České republiky. Celkové doby pojištění získané podle právních předpisů obou smluvních států v jednom kalendářním roce však nemohou přesáhnout 365 dní.
(b)   Doby pojištění získané podle právních předpisů České republiky budou přepočítávány podle právních předpisů Japonska.

Článek 5
Vyřizování žádosti

1. Jestliže příslušná instituce smluvního státu obdrží žádost o dávku osoby, která získala doby pojištění podle právních předpisů druhého smluvního státu nebo obou smluvních států, zašle tato příslušná instituce žádost prostřednictvím styčných míst smluvních států příslušné instituci druhého smluvního státu s uvedením data, kdy žádost obdržela.

Příslušná instituce prvního smluvního státu spolu se žádostí zašle příslušné instituci tohoto druhého smluvního státu prostřednictvím styčných míst smluvních států též:

(a)   veškeré informace, které má k dispozici a které mohou být pro příslušnou instituci tohoto druhého smluvního státu potřebné pro stanovení nároku žadatele na dávku,
(b)   formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů prvního smluvního státu a
(c)   je-li to potřebné a souhlasí-li s tím oprávněná osoba, informaci o svém rozhodnutí o dávce, pokud bylo učiněno.

2. Příslušná instituce druhého smluvního státu poté rozhodne o nároku žadatele na dávku a s jeho souhlasem prostřednictvím styčných míst smluvních států oznámí své rozhodnutí příslušné instituci prvního smluvního státu, je-li to potřebné.

Příslušná instituce tohoto druhého smluvního státu spolu se svým rozhodnutím zašle, v případě potřeby nebo na žádost příslušné instituce prvního smluvního státu, příslušné instituci prvního smluvního státu také:

(a)   veškeré informace, které má k dispozici a které mohou být pro příslušnou instituci prvního smluvního státu potřebné pro stanovení nároku na dávku,
(b)   formulář, v němž uvede zejména doby pojištění získané podle právních předpisů, které provádí.

3. Příslušné instituce každého smluvního státu v rámci svých pravomocí ověří, zda dokumenty přiložené k žádosti splňují formu potvrzení vystavovaných odpovídajícími úřady. Styčná místa obou smluvních států se dohodnou na dokumentech, které mají být ověřovány způsobem, jenž je v souladu se zákony a předpisy, jimiž se řídí.

Článek 6
Zasílání opravných prostředků a prohlášení

Opravný prostředek nebo jakékoli jiné prohlášení podle článku 23 Smlouvy se zasílá prostřednictvím styčných míst smluvních států příslušnému úřadu nebo příslušné instituci druhého smluvního státu s uvedením data, kdy takový opravný prostředek nebo prohlášení byl příslušným úřadem nebo příslušnou institucí přijat.

Článek 7
Lékařské informace a dokumentace týkající se zdravotního postižení žadatele nebo příjemce dávky

Příslušná instituce smluvního státu poskytne na žádost příslušné instituce druhého smluvního státu a v míře povolené právními předpisy, jimiž se řídí, příslušné instituci druhého smluvního státu lékařské informace a dokumentaci, kterou má k dispozici a jež se týká zdravotního postižení žadatele nebo příjemce dávky. Žádost o informace a dokumentaci a jejich poskytnutí se uskuteční prostřednictvím styčných míst smluvních států.

Část IV
Různá a závěrečná ustanovení

Článek 8
Výměna statistických údajů

Styčná místa smluvních států si budou vyměňovat ročně statistické údaje o platbách příjemcům vyplacených na základě Smlouvy. Tyto statistické údaje budou zahrnovat údaje o počtu příjemců a celkové částce dávek s rozdělením podle jednotlivých druhů dávek vyplacených na základě Smlouvy. Tyto statistické údaje budou vyhotoveny ve formě dohodnuté styčnými místy.

Článek 9
Formuláře a podrobné postupy

Styčná místa smluvních států, v případě potřeby spolu s příslušnými úřady, se společně dohodnou na formulářích a podrobných postupech potřebných pro provádění Smlouvy.

Článek 10
Vstup v platnost

1. Toto správní ujednání vstoupí v platnost v den, kdy vstoupí v platnost Smlouva a bude platit po stejnou dobu.

2. Příslušné úřady si mohou vzájemně písemně oznámit změny v názvech styčných míst bez potřeby změny Správního ujednání.

Dáno v Tokiu 17. března 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, japonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za příslušný úřad České republiky:
Mgr. Michal Sedláček v. r.
náměstek ministra práce a sociálních věcí
Za příslušné úřady Japonska:
Yutaka Katagiri v. r.
Národní policejní agentura
Shuichi Kitazaki v. r.
Ministerstvo vnitra a spojů
Tetsuya Fujimoto v. r.
Ministerstvo financí
Yoshinori Murata v. r.
Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie
Akio Koide v. r.
Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální péče

E-shop

Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu

Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu

Petr Bezouška - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se do rukou dostává první dílo z nové ediční řady srovnávacích komentářů, připravované nakladatelstvím Wolters Kluwer. Publikace byla vytvořena ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners, která se podílí na přípravě řady srovnávacích komentářů k občanskému zákoníku pro ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, ...

Cena: 343 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.