Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 38/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 13, ze dne 4. 5. 2009

38

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. září 2008 bylo v Baku podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

MEMORANDUM
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MEZI
MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM EKOLOGIE A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ REPUBLIKY ÁZERBÁJDŽÁN

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Ministerstvo ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán,
dále jen „Smluvní strany“,

vědomy si regionální a globální povahy otázek životního prostředí, naléhavosti hledat nákladově efektivní a trvalá řešení těchto otázek v rámci mezinárodní spolupráce, a důležitosti koordinace společných činností obou zemí;

na základě cílů a zásad stanovených v „Agendě 21“ schválené v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiru a v souladu se závěrečnými dokumenty Světového summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, 2002);

přesvědčeny, že spolupráce mezi oběma Smluvními stranami v oblasti ochrany životního prostředí je oboustranně výhodná a podpoří rozvoj přátelských vztahů mezi oběma zeměmi;

uvědomujíce si odpovědnost za zajištění bezpečnosti životního prostředí pro současné a budoucí generace;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti rozvíjet spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.

Článek 2

Smluvní strany budou spolupracovat v těchto oblastech:

•  ochrana vod a čištění odpadních vod;
•  nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů;
•  ochrana ovzduší;
•  revitalizace kontaminovaných území;
•  správa ekologicky citlivých oblastí a jejich ochrana, včetně chráněných území;
•  ochrana biologické rozmanitosti;
•  ochrana půdy;
•  podpora obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti;
•  klimatické změny;
•  posuzování vlivů na životní prostředí (EIA);
•  spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv;
•  spolupráce při přípravě a realizaci projektů financovaných z fondů EU;
•  spolupráce při přípravě a realizaci projektů financovaných mezinárodními organizacemi a institucemi;
•  ekologické vzdělávání a výchova;
•  výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí a rozvoj ekologicky šetrných technologií;
•  podpora komunikace a spolupráce mezi odvětvími (sektory) národního hospodářství v oblasti ochrany životního prostředí;
•  nástroje ochrany životního prostředí a jejich začlenění do hospodářských politik;
•  všechny další oblasti životního prostředí, které budou společně považovány za vhodné.

Článek 3

Spolupráce mezi Smluvními stranami podle tohoto Memoranda se bude provádět těmito formami:

•  příprava a implementace společných projektů;
•  výměna příslušných informací a materiálů týkajících se životního prostředí;
•  návštěvy expertů, vědců, delegací a praktikantů;
•  společná organizace seminářů, workshopů a setkání s účastí vědců, expertů a další veřejností;
•  další formy spolupráce, na kterých se strany vzájemně dohodnou.

Článek 4

Za účelem provádění tohoto Memoranda Smluvní strany podpoří instituce ochrany životního prostředí, organizace a podniky zabývající se ochranou životního prostředí ve svých zemích, aby mezi sebou navázaly a rozvíjely přímé kontakty.

Článek 5

Aby bylo zajištěno účinné provádění tohoto Memoranda, budou Smluvní strany sjednávat dvouleté programy spolupráce.

Každá Smluvní strana určí do tří měsíců od podpisu tohoto Memoranda koordinátora odpovědného za koordinaci plnění činnosti podle tohoto Memoranda.

Koordinátoři se budou setkávat pravidelně jednou za dva roky střídavě v České republice a v Republice Ázerbájdžán. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, mezinárodní cestovní náklady vzniklé při účasti na výše uvedených setkáních nese vysílající strana.

Článek 6

Spolupráce podle tohoto Memoranda se bude uskutečňovat v souladu s finančními možnostmi Smluvních stran a právními předpisy platnými v jejich zemích. Není-li dohodnuto jinak, každá ze Smluvních stran nese náklady, které jí vzniknou činností prováděnou podle tohoto Memoranda.

Článek 7

Zněním tohoto Memoranda nejsou dotčeny povinnosti Smluvních stran vyplývající z jakýchkoli dvoustranných a mnohostranných dohod.

Článek 8

Spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Memoranda se budou řešit přímým jednáním mezi Smluvními stranami.

Článek 9

V souladu s právními předpisy obou zemí mohou být výsledky a informace vzniklé při spolupráci podle tohoto Memoranda poskytnuty na základě souhlasu Smluvních stran třetí straně.

Článek 10

Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Každá Smluvní strana může Memorandum písemně vypovědět; v tomto případě platnost Memoranda skončí uplynutím 6 měsíců od data doručení písemného oznámení o výpovědi druhé straně.

Podepsáno v Baku dne 25. 9. 2008, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, ázerbájdžánském a anglickém jazyce. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

za Ministerstvo životního prostředí
České republiky
JUDr. Jan Dusík, MSc. v. r.
I. náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce zahraniční, legislativní a státní správy Ministerstva životního prostředí
za Ministerstvo ekologie a přírodních zdrojů
Republiky Ázerbájdžán
Hussein Bagirov v. r.
ministr ekologie a přírodních zdrojů

E-shop

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

JUDr. Zdeněk Čáp, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. Miroslav Machala - Wolters Kluwer, a. s.

Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již jedenáctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.