Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 28/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 12, ze dne 22. 4. 2009

28

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. března 2009 byl v Praze podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Pákistánské islámské republiky na léta 2009 - 2011.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 13 dnem podpisu.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD
PROGRAM SPOLUPRÁCE
MEZI MINISTERSTVEM KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM KULTURY PÁKISTÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY
NA LÉTA 2009 - 2011

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Pákistánské islámské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou a podporovat vzájemné vztahy v oblasti kultury, a

v souladu s Kulturní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán, podepsanou dne 29. ledna 1976 v Praze,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a podporovat přímou spolupráci mezi tvůrci, profesními sdruženími, kulturními organizacemi a institucemi působícími v oblasti kultury. Každá smluvní strana dle možností podpoří uvádění a popularizaci literárních, hudebních, dramatických i výtvarných děl autorů druhé země na základě příslušných uměleckých plánů pořadatelů.

Článek 2

(1) Smluvní strany si v průběhu platnosti tohoto Programu spolupráce na zásadách reciprocity a v rámci svých možností vymění ročně maximálně 2 (dva) odborníky z různých oblastí kultury a umění ke studijně pracovním pobytům v maximální délce trvání 14 (čtrnáct) dní každý.

(2) Výměna odborníků z oblasti kultury se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Pákistánské islámské republice dle všeobecných organizačních a finančních pravidel obsažených v článku 11 tohoto Programu spolupráce.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Pákistánské islámské republice dle svých možností podporovat účast jednotlivých interpretů, souborů a odborníků na významných hudebních, divadelních a tanečních akcích, organizovaných v České republice a v Pákistánské islámské republice, v souladu s podmínkami stanovenými pro pořádání těchto akcí.

Článek 4

(1) Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi muzei, galeriemi a dalšími institucemi v oblasti výtvarného umění a rovněž mezi organizacemi a institucemi zabývajícími se ochranou kulturního dědictví.

(2) Smluvní strany budou podporovat výměnu výstav uměleckých děl ze sbírek muzeí a galerií. Budou se vzájemně a s dostatečným předstihem informovat o výstavních projektech a o možné spolupráci mezi muzei a galeriemi.

(3) Výměna výstav bude realizována v souladu s obecnou zásadou, že vysílající smluvní strana odpovídá za pojištění a mezinárodní přepravu exponátů a přijímající smluvní strana nese náklady spojené s pohybem exponátů ve své zemi. Všechny ostatní organizační a finanční podmínky budou dohodnuty přímo mezi případnými organizátory výstavy.

Článek 5

Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí přijímat opatření vedoucí k zamezení nezákonného dovozu, vývozu kulturních statků ve vlastnictví každé země a převodu vlastnictví kulturních statků každé země, a přijímat opatření vedoucí k jejich navrácení, a to v souladu s Úmluvou UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970.

Článek 6

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a součinnost mezi institucemi působícími v oblasti památkové péče.

(2) Spolupráce, uvedená v bodě 1 tohoto článku, bude zahrnovat výměnu zkušeností v oblasti financování ochrany movitých a nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území, a také v oblasti jejich využití a obnovy včetně restaurování.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a rozvoj přímých kontaktů institucí a organizací působících v oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže a v rámci svých možností budou rovněž podporovat vzájemnou účast umělců, souborů, porotců a odborníků z této oblasti na významných akcích pořádaných v obou státech v souladu s podmínkami konání těchto akcí.

Článek 8

(1) Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi svazy spisovatelů, literárními institucemi a dalšími kulturními organizacemi a institucemi. Smluvní strany budou podporovat prostřednictvím speciálních programů překládání a vydávání významných děl svých národních literatur ve druhé zemi.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí, případně dalšími kulturními a informačními institucemi, a budou rozvíjet konkrétní spolupráci v oblasti nových technologií, národních digitálních knihoven a digitalizace, zvláště s ohledem na zpřístupnění kulturního dědictví.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat účast umělců a odborníků v oblasti médií a audiovize z obou zemí na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v České republice a v Pákistánské islámské republice v souladu s organizačními pravidly těchto akcí, a taktéž přímou spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v audiovizuální oblasti.

Článek 10

Smluvní strany v rámci svých příslušných kompetencí budou usilovat o zajištění ochrany práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními úmluvami, kterých se Česká republika a Pákistánská islámská republika účastní.

Článek 11

Výměnu odborníků z oblasti kultury dle článku 2 tohoto Programu spolupráce budou smluvní strany uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Pákistánské islámské republice na základě následujících všeobecných podmínek:

(1) Vysílající strana sdělí diplomatickou cestou přijímající straně návrh na vyslání svých kandidátů nejpozději 3 (tři) měsíce před datem plánované cesty. Uvede jméno a příjmení kandidáta, návrh programu jeho pobytu včetně termínu jeho trvání, a taktéž úroveň jeho jazykových znalostí.

(2) Přijímající strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí o přijetí navrhovaného kandidáta na studijně pracovní pobyt 2 (dva) měsíce před plánovaným datem jeho příjezdu.

(3) Vysílající strana oznámí přijímající straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy kandidáta 1 (jeden) měsíc před plánovaným datem jeho příjezdu.

(4) Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní dopravu v obou směrech.

(5) Vysílající strana uhradí poplatek za vydání víza, pokud nebude kandidát platby tohoto poplatku na základě rozhodnutí příslušného orgánu zproštěn.

(6) Přijímající strana uhradí náklady na ubytování hotelového typu a vyplatí částku na stravné a kapesné v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

a)   přijímající česká strana poskytne částku na stravné a kapesné, která v současné době činí 380 Kč (korun českých) denně; tato částka může být změněna v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající české smluvní strany.
b)   přijímající pákistánská strana poskytne bezplatné ubytování a stravování v souladu s platnými vnitrostátními zákonnými a finančními předpisy a v naléhavých případech poskytne zdravotní péči.

(7) Přijímající strana uhradí náklady na dopravu na území svého státu v souladu se schváleným programem pobytu.

(8) Při výběru osob vysílaných podle tohoto Prováděcího programu dají smluvní strany přednost těm kandidátům, kteří ovládají jazyk státu přijímající smluvní strany nebo anglický jazyk.

(9) Smluvní strany přijmou k pobytu osoby komerčně zdravotně pojištěné pro pobyt v zahraničí. Kopii dokladu o jeho sjednání vysílající strana předloží přijímající straně spolu s informací o přesném datu příjezdu v termínu dle bodu 3 tohoto článku.

Článek 12

Veškeré aktivity a výměny uvedené v tomto Programu spolupráce se budou uskutečňovat v mezích rozpočtových možností smluvních stran. Tento Program spolupráce nevylučuje uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami diplomatickou cestou. Pochybnosti, které vzniknou při výkladu nebo provádění ustanovení tohoto Programu spolupráce, budou řešit smluvní strany cestou jednání a konzultací.

Článek 13

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2011. Platnost tohoto Programu spolupráce bude automaticky prodloužena do data vstupu v platnost nového programu spolupráce. Každá smluvní strana může písemně vypovědět tento Program spolupráce s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.

Dáno v Praze 3. března 2009 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

za Ministerstvo kultury České republiky
Mgr. Václav Jehlička
ministr kultury ČR
za Ministerstvo kultury Pákistánské islámské republiky
Athar Mahmood
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Pákistánské islámské republiky v České republice

E-shop

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

ÚZ č. 1148 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1148 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika menším novelám živnostenského zákona, zákona o volném oběhu služeb a dalších předpisů. Velkou novelou byl dotčen zákon o uznávání odborné kvalifikace a zákon o některých ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmluvní fáze do okamžiku jejího podpisu. Publikace: •přináší výklad jednotlivých smluvních doložek, •poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.