Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 26/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 12, ze dne 22. 4. 2009

26

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 dne 8. srpna 2004.

Podle článku 19 Dohody dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsaná dne 16. září 1991 v Praze.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU POLSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ A VĚDY

Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen „smluvní strany“),

-   vycházejíce z ustanovení Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci podepsané v Krakově 6. října 1991,
-   přejíce si rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy,
-   vedeny snahou přispět k vytváření evropského kulturního prostoru,
-   opírajíce se o bohaté zkušenosti ze vzájemné spolupráce a příznivé podmínky pro její rozvoj plynoucí z přímého sousedství a jazykové blízkosti,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy, jakož i v dalších oblastech, na něž se vztahují ustanovení této Dohody.

(2) Smluvní strany budou vytvářet podmínky pro přímou spolupráci státních a nestátních institucí a organizací, občanských sdružení, právnických a fyzických osob v zájmu naplňování této Dohody.

(3) Smluvní strany budou podporovat vznik a činnost společných česko-polských a polsko-českých organizací, sdružení a nadací, sloužících k dosažení cílů této Dohody.

(4) Spolupráce podle této Dohody se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

Článek 2

(1) Smluvní strany budou podporovat zájem o kulturní dědictví a současnou kulturu státu druhé smluvní strany.

(2) Smluvní strany, s přihlédnutím k vzájemným potřebám a možnostem, budou usilovat o šíření nejcennějších děl literární, hudební, dramatické, výtvarné a filmové tvorby reprezentujících stát druhé smluvní strany.

Článek 3

(1) Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat činnost kulturních a vědeckých zastoupení druhé strany na území svého státu.

(2) Smluvní strany budou podporovat v rámci své působnosti činnost Českého centra ve Varšavě a činnost Polského institutu v Praze.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat kulturní, školskou a vědeckou spolupráci na mezinárodním fóru a v rámci mezinárodních organizací zaměřených na kulturu, vzdělávání a vědu. Zvláště budou napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ.

Článek 5

Smluvní strany budou při rozvíjení kulturní spolupráce podporovat zejména přímou spolupráci kulturních organizací a institucí a v jejím rámci:

a)   šíření literatury druhé smluvní strany v originále i prostřednictvím překladů,
b)   konání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními organizacemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, hudební tělesa a jiné kulturní instituce zabývající se touto činností,
c)   výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, hudby, výtvarného umění, filmu, muzejnictví, uchovávání, ochrany a konzervace architektonického a kulturního dědictví a památek, a také přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů,
d)   výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,
e)   reciproční účast divadelních a hudebních umělců a souborů na významných mezinárodních festivalech konaných ve státech smluvních stran,
f)   účast na mezinárodních filmových festivalech, filmových přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných ve státech smluvních stran v souladu s organizačními pravidly těchto akcí.

Článek 6

(1) Smluvní strany si budou vzájemně pomáhat v oblasti ochrany, uchování a zajištění integrity kulturního dědictví.

(2) Smluvní strany podniknou kroky v zájmu identifikace, evidence a vědeckého popisu českých kulturních statků nacházejících se na území Polské republiky a polských kulturních statků nacházejících se na území České republiky.

(3) Smluvní strany se zavazují, že navrátí kulturní statky nelegálně vyvezené z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany, v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce veřejných a vědeckých knihoven.

Článek 8

Smluvní strany budou při rozvíjení školské spolupráce zejména podporovat:

a)   přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,
b)   výuku českého a polského jazyka, a to především prostřednictvím výměn učebních materiálů a vysíláním lektorů,
c)   výměnu informací, pedagogické a metodické literatury a jiných didaktických a odborných materiálů.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat výměnu mládeže a přímou spolupráci jejich organizací, jakož i spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, zejména:

a)   přímé kontakty vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,
b)   řešení společných výzkumných projektů,
c)   výměnu vědeckotechnických informací a materiálů,
d)   pořádání společných seminářů a jiných akcí, umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

Článek 11

Smluvní strany zajistí příslušníkům české národnostní menšiny žijícím na území Polské republiky a příslušníkům polské národnostní menšiny žijícím na území České republiky podmínky přispívající k zachování, rozvoji a vyjadřování jejich národnostní, náboženské, kulturní a jazykové identity v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti archivnictví včetně přímých vztahů státních archivů. V souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran budou smluvní strany na základě vzájemnosti podporovat badatelské využívání archiválií uložených v archivech v jejich kompetenci.

Článek 13

Smluvní strany zajistí občanům státu druhé smluvní strany patřičnou a účinnou ochranu v oblasti duševního vlastnictví včetně autorského práva a práv s ním souvisejících. Smluvní strany zajistí rovněž nezbytné prostředky a postupy vedoucí k dodržování práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a v souladu s mezinárodními smlouvami, včetně - v rozsahu autorského práva a práv s ním souvisejících - Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886, ve znění doplňků a revizí včetně Pařížského aktu z 24. července 1971, a Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací (Římská úmluva ze dne 26. října 1961), jejichž jsou Česká republika a Polská republika smluvními státy.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků uskutečňovanou mezi příslušnými organizacemi států smluvních stran.

Článek 15

(1) Smluvní strany budou realizovat ustanovení této Dohody na zásadě reciprocity.

(2) Konkrétní formy a finanční podmínky spolupráce budou dojednávány v časově omezených programech nebo protokolech mezi příslušnými resorty a institucemi.

(3) Pro realizaci projektů a programů, uvedených v odstavci 2 tohoto článku, budou smluvní strany moci, pokud to budou považovat za nutné, požádat o finanční pomoc z vnějších zdrojů, jako jsou mezinárodní organizace a třetí státy.

(4) Tato Dohoda nevylučuje možnost navázání spolupráce i v jiných oblastech, pokud bude odpovídat cílům a záměrům této Dohody.

Článek 16

(1) Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

(2) Programy výměn, projekty a akce zahájené podle této Dohody zůstanou v platnosti až do svého ukončení bez ohledu na dobu platnosti této Dohody.

Článek 17

Závazky převzaté státy smluvních stran v rámci jiných, platných mezinárodních smluv zůstávají touto Dohodou nedotčeny.

Článek 18

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran, což bude stvrzeno výměnou nót. Dohoda vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů ode dne doručení pozdější nóty.

Článek 19

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsaná dne 16. září 1991 v Praze.

Dáno v Praze dne 30. září 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
PhDr. Vladimír Špidla v. r.
předseda vlády
ZA VLÁD POLSKÉ REPUBLIKY
Leszek Miller v. r.
předseda vlády

E-shop

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva životního prostředí. Jádrem právní úpravy je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR

Praktický průvodce GDPR

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím! Zásadní změny v oblasti ochrany osobních ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer, a. s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.