Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 24/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 11, ze dne 30. 3. 2009

24

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě článku 10 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech1) bylo výměnou nót ze dne 23. ledna 2008 a 2. února 2009 sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 18. února 2009.

České znění české nóty a polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.Č. j. 524/2008-Var.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest navrhnout na základě článku 10 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané ve Varšavě dne 21. června 2006 (dále jen „Smlouva“), sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone v následujícím znění:

„Článek 1
Zřízení společných pracovišť

Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen „smluvní strany“) zřizují společná pracoviště umístěná:

a)   na území České republiky v prostorách objektu užívaného Policií České republiky v Chotěbuzi,
b)   na území Polské republiky v prostorách pracoviště Pohraniční stráže v Kudowě Słone (dále jen „pracoviště“).

Článek 2
Úkoly pracovišť

K hlavním úkolům pracovišť patří zejména:

a)   shromažďování a výměna informací podstatných pro zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, jakož i boje s trestnou činností v příhraničních oblastech, včetně využívání dostupných databází;
b)   podíl na koordinaci činností souvisejících s pátráním po osobách a věcech;
c)   zprostředkování předávání žádostí o vzájemnou pomoc podle Smlouvy, včetně žádostí o porovnání daktyloskopických údajů;
d)   poskytování pomoci při navazování kontaktů mezi příslušnými orgány obou států;
e)   účast při vypracování analýz, statistik a hodnocení na základě informací získaných v důsledku činnosti pracoviště;
f)   součinnost na organizování a implementaci společných školení, jakož i podíl na přípravě návrhů na rozvoj přeshraniční policejní spolupráce;
g)   podíl na koordinaci činností v oblasti prevence a boje proti trestné činnosti v příhraničních oblastech, včetně koordinace činností společných hlídek;
h)   podíl na koordinaci činností spojených s přeshraničním pronásledováním a případná pomoc při koordinaci činností spojených a přeshraničním sledováním;
i)   účast při koordinaci činností souvisejících s přípravou a realizací předávání a přebírání osob;
j)   podíl na vytváření pracovních skupin, na vysílání konzultantů a uskutečňování pracovních setkání týkajících se konkrétních případů trestné činnosti.

Článek 3
Zásady činnosti pracoviště

Stanovují se následující zásady činnosti pracovišť:

a)   personál pracovišť tvoří pracovníci:
1.  z polské strany: Policie a Pohraniční stráže a v případě potřeby Celní služby;
2.  z české strany: Policie České republiky a v případě potřeby Celní správy České republiky;

Ministerstvo zahraničních věcí
Polské republiky
Varšava

b)   organizaci a podrobná pravidla týkající se činnosti pracovišť stanoví Policejní prezidium České republiky, hlavní velitel Policie a hlavní velitel Pohraniční stráže v jednacím řádu po konzultaci s příslušnými celními správami v termínu do 14 dnů od data vstupu v platnost tohoto Ujednání;
c)   výměna informací na pracovištích se provádí:
1.  v písemné nebo elektronické podobě a v případech, které nesnesou odkladu, může výměna informací probíhat ústně; v takovém případě je vyžadováno bezodkladné písemné potvrzení o předání informace;
2.  v českém nebo polském jazyce.

Článek 4
Náklady na zřízení a provoz pracovišť a vybavení pracovišť

1. Každá ze smluvních stran nese náklady související se zřízením a provozem pracoviště nacházejícího se na území jejího státu, zejména zajistí bezplatně:

a)   služební místnosti a sociální zařízení, které budou odpovídat počtu pracovníků konajících službu na pracovištích;
b)   technické zabezpečení pracoviště;
c)   zařízení místnosti nezbytným kancelářským nábytkem a vybavením;
d)   rozvody nezbytné pro telefonní a faxové spojení a využívání datových sítí.

2. Smluvní strany vlastními silami a na vlastní náklady zajišťují pro potřebu vlastních pracovníků konajících službu na pracovištích vybavení telekomunikačním, informačním a technickým zařízením, nezbytným pro výkon služebních činností.

3. Smluvní strana, na území jejíhož státu bylo zřízeno pracoviště, umožní pracovníkům druhé smluvní strany:

a)   používat zařízení uvedené v odstavci 2;
b)   plný online přístup do celostátních informačních systémů/databází, ke kterým mají tito pracovníci přístup v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy;
c)   telefonické a faxové spojení, včetně mezinárodního;
d)   instalaci, zapojení a údržbu zařízení uvedeného v odstavci 2.

4. Náklady související s dalším vybavením, které není uvedeno v tomto Ujednání, jsou hrazeny samostatně každou ze smluvních stran.

Článek 5
Označení a režim práce pracovišť

1. Pracoviště budou označena úředními tabulemi a státními symboly států smluvních stran v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

2. Pracoviště budou fungovat nepřetržitě ve směnném režimu.

Článek 6
Hodnocení činnosti pracovišť

Provádění tohoto Ujednání bude vyhodnocováno orgány uvedenými v článku 7 odst. 1 Smlouvy, jimž jsou podřízeni pracovníci, kteří tvoří personál pracoviště, formou pracovních setkání shrnujících činnost pracoviště za každé pololetí daného kalendářního roku.“.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s tímto návrhem tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone, které vstoupí v platnost uplynutím čtrnácti dnů od doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky svou hlubokou úctou.

Varšava, 23. ledna 2008

PŘEKLAD

DPT I 2265-5-2008/cz/25

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky zasílá projevy úcty Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a dovoluje si potvrdit obdržení nóty číslo 524/2008-Var ze dne 23. ledna 2008 v následujícím znění:

„Velvyslanectví České republiky ve Varšavě zasílá projevy úcty Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest navrhnout na základě článku 10 odstavec 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané ve Varšavě dne 21. června 2006, dále jen „Smlouva“, sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone v následujícím znění:

„Článek 1
Zřízení společných pracovišť

Vláda České republiky a vláda Polské republiky, dále jen „smluvní strany“, zřizují společná pracoviště umístěná:

a)   na území České republiky v prostorách objektu užívaného Policií České republiky v Chotěbuzi;
b)   na území Polské republiky v prostorách pracoviště Pohraniční stráže v Kudowě Słone; dále jen „pracoviště“.

Velvyslanectví
České republiky
ve Varšavě

Článek 2
Úkoly pracovišť

K hlavním úkolům pracovišť patří zejména:

a)   shromažďování a výměna informací podstatných pro zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, jakož i boje s trestnou činností v příhraničních oblastech, včetně využívání dostupných databází;
b)   podíl na koordinaci činností souvisejících s pátráním po osobách a věcech;
c)   zprostředkování předávání žádostí o vzájemnou pomoc podle Smlouvy, včetně žádostí o porovnání daktyloskopických údajů;
d)   poskytování pomoci při navazování kontaktů mezi příslušnými orgány obou států;
e)   účast při vypracování analýz, statistik a hodnocení na základě informací získaných v důsledku činnosti pracoviště;
f)   součinnost na organizování a implementaci společných školení, jakož i podíl na přípravě návrhů na rozvoj přeshraniční policejní spolupráce;
g)   podíl na koordinaci činností v oblasti prevence a boje proti trestné činnosti v příhraničních oblastech, včetně koordinace činností společných hlídek;
h)   podíl na koordinaci činností spojených s přeshraničním pronásledováním a případná pomoc při koordinaci činností spojených s přeshraničním sledováním;
i)   účast při koordinaci činností souvisejících s přípravou a realizací předávání a přebírání osob;
j)   podíl na vytváření pracovních skupin, na vysílání konzultantů a uskutečňování pracovních setkání týkajících se konkrétních případů trestné činnosti.

Článek 3
Zásady činnosti pracoviště

Stanovují se následující zásady činnosti pracovišť:

a)   personál pracovišť tvoří pracovníci:
1.  z polské strany: Policie a Pohraniční stráže a v případě potřeby Celní služby;
2.  z české strany: Policie České republiky a v případě potřeby Celní správy České republiky;
b)   organizaci a podrobná pravidla týkající se činnosti pracovišť stanoví Policejní prezidium České republiky, hlavní velitel Policie a hlavní velitel Pohraniční stráže v jednacím řádu po konzultaci s příslušnými celními správami v termínu 14 dnů od data vstupu v platnost tohoto Ujednání;
c)   výměna informací na pracovištích se provádí:
1.  v písemné nebo elektronické podobě a v případech, které nesnesou odkladu, může výměna informací probíhat ústně; v takovém případě je vyžadováno bezodkladné písemné potvrzení o předání informace;
2.  v českém nebo polském jazyce.

Článek 4
Náklady na zřízení a provoz pracovišť a vybavení pracovišť

1. Každá ze smluvních stran nese náklady související se zřízením a provozem pracoviště nacházejícího se naúzemí jejího státu, zejména zajistí bezplatně:

a)   služební místnosti a sociální zařízení, které budou odpovídat počtu pracovníků konajících službu na pracovištích;
b)   technické zabezpečení pracoviště;
c)   zařízení místností nezbytným kancelářským nábytkem a vybavením;
d)   rozvody nezbytné pro telefonní a faxové spojení a využívání datových sítí.

2. Smluvní strany vlastními silami a na vlastní náklady zajišťují pro potřebu vlastních pracovníků konajícíchslužbu na pracovištích vybavení telekomunikačním, informačním a technickým zařízením, nezbytným pro výkon služebních činností.

3. Smluvní strana, na území jejíhož státu bylo zřízeno pracoviště, umožní pracovníkům druhé smluvní strany:

a)   používat zařízení uvedené v odstavci 2;
b)   plný online přístup do celostátních informačních systémů/databází, ke kterým mají tito pracovníci přístup v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy;
c)   telefonické a faxové spojení, včetně mezinárodního;
d)   instalaci, zapojení a údržbu zařízení uvedeného v odstavci 2.

4. Náklady související s dalším vybavením, které není uvedeno v tomto Ujednání, jsou hrazeny samostatně každou ze smluvních stran.

Článek 5
Označení a režim práce pracovišť

1. Pracoviště budou označena úředními tabulemi a státními symboly států smluvních stran v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

2. Pracoviště budou fungovat nepřetržitě ve směnném režimu.

Článek 6
Hodnocení činnosti pracovišť

Provádění tohoto Ujednání bude vyhodnocováno orgány uvedenými v článku 7 odstavec 1 Smlouvy, jimž jsou podřízeni pracovníci, kteří tvoří personál pracoviště, formou pracovních setkání shrnujících činnost pracoviště za každé pololetí daného kalendářního roku.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s tímto návrhem tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone, které vstoupí v platnost uplynutím čtrnácti dnů od doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě využívá této příležitosti a opětovně zasílá projevy hluboké úcty Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky.“.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky si dovoluje oznámit, že vláda Polské republiky vyjadřuje souhlas s výše uvedeným a přijímá návrh Velvyslanectví, aby citovaná nóta a tato odpověď na ni, při zohlednění, že úkoly pracovišť, uvedené v článku 2 Ujednání, odpovídají rozsahu spolupráce vyplývající ze Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané ve Varšavě dne 21. června 2006, a z Prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, vyhotovené v Schengenu dne 19. června 1990, tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone, které vstoupí v platnost uplynutím čtrnácti dnů ode dne obdržení této nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky si současně dovoluje požádat o předání informace o datu obdržení této nóty českou stranou pro správné určení data vstupu v platnost jmenovaného Ujednání.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti a opětovně zasílá projevy hluboké úcty Velvyslanectví České republiky ve Varšavě.

Varšava, dne 2. února 2009


1)   Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006 byla vyhlášena pod č. 62/2007 Sb. m. s.

E-shop

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

Pracovní právo v praxi, základní praconěprávní vztahy a rekodifikace

JUDr. Antonín Kottnauer - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, zasáhl i do pracovního práva, neboť opustil dosavadní oborové dělení práva. Vzájemná práva a povinnosti osob tvoří ve svém souhrnu soukromé právo. Proto sem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Začali jste s ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.