Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 11/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 4, ze dne 19. 2. 2009

11

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2008 bylo v Bogotě podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku X dnem podpisu.

České znění Memoranda a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

MEMORANDUM
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MEZI
MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BYDLENÍ A ÚZEMNÍHO ROZVOJE KOLUMBIJSKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí České republiky a Ministerstvo životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky, dále jen „Strany“,

uznávajíce práva a povinnosti každé země chránit životní prostředí a přírodu a zajistit racionální využívání přírodních zdrojů;

uznávajíce globální charakter přírodních zdrojů a jejich omezené zdroje;

uvědomujíce si výjimečný význam ochrany životního prostředí a lidského zdraví před následky nepředvídatelných událostí;

uvědomujíce si odpovědnost za zajištění bezpečnosti životního prostředí pro současné a budoucí generace;

berouce v úvahu skutečnost, že následky událostí mohou mít přeshraniční dopady;

v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a mezinárodními smlouvami, jimiž jsou Česká republika a Kolumbijská republika vázány;

přesvědčeny o tom, že dlouhodobá spolupráce je důležitým faktorem dalšího rozvoje přátelských vztahů Stran

se dohodly takto:

Článek I

Strany budou na základě rovnosti a ku vzájemnému prospěchu rozvíjet bilaterální spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů.

Článek II

Strany budou na základě tohoto Memoranda spolupracovat v následujících oblastech:

- ochrana přírody, biologické, geologické a krajinné rozmanitosti, ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich přirozených prostředí;
- správa a udržitelné využívání přírodních zdrojů;
- správa chráněných přírodních území a jejich ekosystémů;
- ochrana ovzduší;
- změna klimatu;
- vodní hospodářství;
- odpadové hospodářství;
- rozvoj environmentálních technologií;
- rozvoj legislativy a norem ochrany životního prostředí;
- finanční nástroje pro opatření v oblasti životního prostředí;
- spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv;
- ekologická výchova a vzdělávání;
- omezování antropogenních/průmyslových vlivů a rizik;
- ekologicky šetrné formy cestovního ruchu;
- management rizik;
- ekologie města;
- udržitelný rozvoj;
- strategické nástroje a regulace v oblasti životního prostředí na národní úrovni.

Článek III

Spolupráce mezi Stranami na základě tohoto Memoranda bude vedena následujícím způsobem:

identifikací a realizací společných programů a projektů v daných oblastech spolupráce;
výměnou informací;
vzájemným pořádáním konferencí, sympozií, seminářů a setkání odborníků;
výměnou odborné literatury a publikací v daných oblastech spolupráce;
pořádáním školicích programů.

Článek IV

Strany budou vypracovávat dvouleté programy spolupráce, ve kterých se určí konkrétní aktivity, jež se budou realizovat, a příslušné závazky obou Stran.

Článek V

Každá Strana do šesti měsíců od podpisu tohoto Memoranda jmenuje koordinátora odpovědného za činnosti podle tohoto Memoranda, vypracování dvouletých programů spolupráce, jejich realizaci a hodnocení.

Koordinátoři se budou setkávat pravidelně jednou za dva roky střídavě v České republice a Kolumbijské republice.

Článek VI

Spolupráce podle tohoto Memoranda se bude provádět podle finančních možností Stran a právních předpisů platných v jejich zemích.

Nedohodnou-li se Strany jinak, mezinárodní cestovní náklady, vzniklé při účasti na výše zmíněných setkáních, nese vysílající Strana.

Článek VII

Tímto Memorandem nejsou dotčeny závazky Stran vyplývající z jakýchkoli dvoustranných a mnohostranných dohod.

Článek VIII

Spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Memoranda se budou řešit přímým jednáním mezi Stranami.

Článek IX

V souladu s právními předpisy obou států a na základě předchozího písemného souhlasu Stran mohou být výsledky a informace vzniklé při spolupráci podle tohoto Memoranda zpřístupněny třetím stranám.

Článek X

Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu oběma Stranami.

Toto Memorandum může být změněno pouze dohodou obou Stran, a to písemnou formou.

Každá Strana může toto Memorandum písemně vypovědět; v tomto případě platnost Memoranda skončí uplynutím šesti měsíců od data doručení příslušného písemného oznámení druhé Straně.

Podepsáno v Bogotě dne 15. května 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, španělském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu je rozhodné anglické znění.

Za Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ing. Mgr. Zdeněk Krejčí v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Kolumbijské republice
Za Ministerstvo životního prostředí, bydlení a územního rozvoje
Kolumbijské republiky
Juan Lozana Ramírez v. r.
ministr

E-shop

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

MVDr. Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Jak podat přiznání, přehled na „sociálku“, přihlášku zdravotní pojišťovně, žalobu, žádost, odvolání...? K čemu je datová schránka? A co to vůbec je? Potřebuji email a elektronický podpis? Jak a kdy ho mám nebo musím použít? Co to jsou ty „portály“? Nemusíte být vůbec účetní, ekonom ...

Cena: 308 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

JUDr. Petr Kazda, Mgr. Karolína Kazdová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Cena: 395 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Účetní předpisy pro podnikatele, komentář

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář účetních předpisů obsahuje výklad jednotlivých paragrafů zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českých účetních standardů po implementaci směrnice 2013/34/EU, která s sebou přinesla především úpravu struktury a obsahu účetní závěrky a jejích jednotlivých ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.