Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 6/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 2, ze dne 15. 1. 2009

6

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. září 2008 byl ve Varšavě podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2008 - 2010.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 18 odst. 3 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky
na léta 2008 - 2010

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním prohloubit vztahy mezi svými národy v oblasti kultury a v souladu s článkem 15 odstavcem 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané dne 30. září 2003 v Praze,

se dohodly takto:

Článek 1
Spolupráce v oblasti kultury

1. Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými tvůrci a sdruženími tvůrců, a také institucemi a organizacemi působícími v oblasti kultury a umění.

2. Smluvní strany budou podporovat uvádění literárních, hudebních, dramatických děl a výtvarné tvorby českých a polských autorů, se zvláštním přihlédnutím k dílům současných autorů.

Článek 2
Divadlo, hudba a tanec

1. Smluvní strany budou dle svých možností, na zásadách vzájemnosti a dle dramaturgických plánů pořadatelů podporovat účast českých a polských jednotlivců a souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních akcích pořádaných v České republice a v Polské republice. Svou pozornost přitom zaměří zejména na tyto akce:

1)  v České republice:
a) Mezinárodní festival „Divadlo“ v Plzni,
b)  Divadlo evropských regionů v Hradci Králové,
c) loutkářský festival „Skupova Plzeň“ (v sudých letech),
d) mezinárodní loutkářský festival „Spectaculo interesse Ostrava“ (v lichých letech),
e) Pražské quadriennale,
f) Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla „Tanec Praha“,
g) Mezinárodní hudební festival „Janáčkův máj“ v Ostravě,
h) Mezinárodní festival etnické hudby „Colours of Ostrava“,
i) Mezinárodní festival jazzového piana v Praze,
j) Mezinárodní hudební festival Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních,
k) Mezinárodní hudební soutěž „Pražské jaro“,
l) Svatováclavský hudební festival v Ostravě.
 2)  v Polské republice:
a) Festival divadel střední Evropy „Sousedé“ v Lublinu,
b) Divadelní festival „BEZ HRANIC“ v Těšíně,
c) Mezinárodní divadelní festival „Kontakt“ v Toruni,
d) Mezinárodní festival loutkového umění v Bielsko-Bialej,
e) Mezinárodní Chopinův festival v Lázních Duszniki (Duszniki Zdrój),
f) Mezinárodní festival staré hudby „Píseň našich kořenů“ v Jaroslavi,
g) Festival folkové hudby Polského rozhlasu „Nová tradice“ ve Varšavě,
h) Lodžská baletní setkání,
i) Mezinárodní festival „Wratislavia Cantans“,
j) Mezinárodní festival soudobé hudby „Varšavský podzim“;

2. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat přímou spolupráci mezi Divadelním ústavem v Praze a Divadelním ústavem Zbigniewa Raszewského ve Varšavě, zvláště pak v rámci projektu Středoevropská divadelní architektura, jehož cílem je zmapovat a prezentovat vývoj divadelní architektury jako svébytného architektonického tvaru.

Článek 3
Výtvarné umění

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci v oblasti výtvarného umění a uvádění tvorby českých výtvarných umělců v Polské republice a polských výtvarných umělců v České republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na projekty, na kterých se společně podílejí Centrum pro současné umění v Praze a Centrum pro současné umění ve Varšavě.

Článek 4
Muzea a galerie

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi českými a polskými galeriemi a muzei, jakož i dalšími institucemi a organizacemi působícími v oblasti vytváření, uchovávání a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví České republiky a Polské republiky.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci organizací a institucí uvedených v odstavci 1 při přípravě a realizaci výstav, zajišťování účasti jejich odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech a výzkumech a dalších odborných i kulturních aktivitách.

Svou pozornost zaměří zejména na tyto akce:

 1)  výstavní projekt „Mezinárodní trienále současného umění“, které se uskuteční v Praze v roce 2008;
2)  výstavní projekt „Barva a tvar“, na kterém spolupracuje Národní muzeum v Praze a Národní muzeum ve Vratislavi (předpokládaný termín realizace - rok 2008 ve Vratislavi);
3)  výstavní projekt „Svět afrických loutek“, na kterém spolupracuje Moravské zemské muzeum v Brně a Národní muzeum ve Štětíně (předpokládaný termín realizace - léta 2008 - 2009);
4)  výstavní projekt o výzkumech Mezopotámie, na kterém spolupracuje Moravské zemské muzeum v Brně, Národní muzeum ve Varšavě a Univerzita ve Varšavě (předpokládaný termín realizace - léta 2009 - 2010);
5)  zpracování a vydání Lexikonu muzejníků Horního Slezska, jehož zpracovateli a koordinátory jsou Slezské zemské muzeum v Opavě, Slezské muzeum v Katovicích a Slezsko-opolské muzeum v Opolí;
6)  česká národní expozice „Vězni z českých zemí v Osvětimi“, která je instalována ve Státním muzeu Osvětim-Březinka v Osvětimi;
7)  expozice „Česká moderna“, již organizuje Mezinárodní kulturní centrum v Krakově;
8)  výstavní projekt „Tři sochařky - Věra Janoušková, Eva Kmentová, Alina Szapocznikow“, který organizuje Správa Pražského hradu v rámci cyklu Figura XX v roce 2008;
9)  Bienále grafického designu v Brně, které organizuje Moravská galerie v Brně.

3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českým a polským výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

Článek 5
Kulturní dědictví

1.  Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat v oblasti ochrany movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví České republiky a Polské republiky.
2.  Smluvní strany se budou vzájemně informovat o právních předpisech týkajících se kulturního dědictví České republiky a Polské republiky a o zkušenostech z této oblasti.
3.  Smluvní strany budou podporovat činnost vedoucí k evidenci, dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví České republiky a Polské republiky a budou si vyměňovat informace o pokroku této oblasti.
4.  Smluvní strany budou v souladu s normami mezinárodního práva, právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice, na zásadách vzájemnosti a v mezích svých kompetencí bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků nacházejících se na území těchto států. Rovněž si budou vyměňovat informace a zkušenosti z této oblasti, se zvláštním zřetelem k aplikaci a účinnosti předpisů Evropské unie, které se týkají vývozu kulturních statků a navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území kteréhokoliv členského státu Evropské unie.

Článek 6
Spolupráce v rámci mezinárodních kulturních organizací

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými středisky Mezinárodního divadelního institutu (ITI), Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA), Mezinárodní organizace scénografů a divadelních techniků (OISTAT), Mezinárodní rady pořadatelů folklorních festivalů a lidového umění (CIOFF), Mezinárodní organizace pro dechovou hudbu (CISM), Mezinárodního sdružení pro amatérský film a video (UNICA) a Mezinárodní organizace amatérského divadla (AITA/IATA).

Článek 7
Autorské právo

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti práva autorského a práv s ním souvisejících, zvláště pak za účelem zamezení porušování těchto práv.

Článek 8
Tradiční lidová kultura, neprofesionální umělecké aktivity a estetické aktivity dětí a mládeže

1. *Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a polských institucí a organizací působících na území České republiky a Polské republiky v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, tradiční lidové kultury a estetických aktivit dětí a mládeže.

2. *Smluvní strany dle svých možností a dle dramaturgických plánů pořadatelů zajistí účast českých a polských jednotlivců, souborů, porotců a seminaristů na významných akcích konaných v dané oblasti kultury v České republice a v Polské republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

 1)  v České republice:
a) Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici,
b) festival českého amatérského divadla se zahraniční účastí „Jiráskův Hronov“,
c) festival amatérského loutkářství „Loutkářská Chrudim“,
d) Festival sborového umění Jihlava,
e) přehlídka českých amatérských filmů s mezinárodní účastí „Český lvíček“ v Ústí nad Orlicí,
f) Celostátní soutěž a výstava amatérské fotografie ve Svitavách.
 2)  v Polské republice:
a) Mezinárodní festival horských oblastí v Zakopaném v Polsku,
b) Týden beskydské kultury,
c) Mezinárodní folklórní festival v Zelené Hoře,
d) Festival regionálních dívčích sborů „Svátek dětí hor“ v Novém Saczu.

Článek 9
Audiovize

1. Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice podporovat přímou spolupráci českých a polských filmových producentů, jejímž cílem je realizace filmů a poskytování služeb v oblasti filmového průmyslu.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a polských institucí, organizací a profesních sdružení působících v oblasti audiovize, zejména především ve filmové produkci. Budou podporovat přímou spolupráci českého a polského filmového archivu a výměnu filmů na komerčním i nekomerčním základě.

3. Smluvní strany budou podporovat účast českých a polských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných v České republice a v Polské republice, přičemž zvláštní pozornost zaměří na tyto akce:

 1)  v České republice:
a) Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,
b) Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,
c) Mezinárodní festival animovaných filmů „Anifest“ v Třeboni,
d) Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě,
e) Mezinárodní studentský festival „FRESH FILM FEST“ v Karlových Varech,
f) Filmový festival „Třinecké filmové léto“.
 2)  v Polské republice:
a) Krakovský filmový festival,
b) Mezinárodní filmový festival „Lubuské filmové léto“ v Lagově,
c) Festival polských hraných filmů v Gdyni,
d) Varšavský mezinárodní filmový festival,
e) Mezinárodní festival umění kameramanů „CAMERIMAGE“ v Lodži,
f) Mezinárodní filmový festival „ERA NOVÉ HORIZONTY“.

4. Smluvní strany budou spolupracovat, také prostřednictvím příslušných institucí, na tvorbě nových právních předpisů příznivých rozvoji národní kinematografie.

5. Smluvní strany budou podporovat vzájemné kontakty v oblasti veřejnoprávního rozhlasu a veřejnoprávní televize, především ve formě sdílení a výměny televizních materiálů týkajících se kulturních událostí.

Článek 10
Literatura a knihovny

1.  Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur.
2.  Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci národních knihoven a dalších českých a polských knihoven, literárních muzeí a kulturních a vzdělávacích institucí, jakož i rozvoj konkrétní spolupráce v oblasti nových technologií, a to zvláště v oblasti zpřístupňování této části kulturního dědictví odborné a laické veřejnosti.
3.  Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a polskými vydavatelskými organizacemi zejména v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v České republice a v Polské republice.
4.  Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat překládání děl české literatury do polského jazyka a děl polské literatury do českého jazyka.

Článek 11
Kulturní aktivity národnostních menšin

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat kulturní aktivity české národnostní menšiny v Polské republice a polské národnostní menšiny v České republice a jejich vydavatelskou činnost v mateřském jazyce.

Článek 12
Spolupráce v rámci Visegrádské skupiny a Středoevropské iniciativy

Smluvní strany budou podporovat kulturní projekty realizované v rámci Visegrádské skupiny a Středoevropské iniciativy.

Článek 13
Spolupráce v rámci Evropské unie

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci českých a polských institucí a organizací, které spolupracují v oblasti kultury v rámci programů Evropské unie.

Článek 14
Spolupráce v rámci UNESCO

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Polské komise pro UNESCO.

Článek 15
Přeshraniční spolupráce

Smluvní strany budou pokračovat ve spolupráci v rámci Pracovní skupiny pro kulturní rozvoj při Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci ve smyslu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci, podepsané dne 8. září 1994 ve Varšavě.

Článek 16
Výměna odborníků

1. Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky působící v oblasti kultury ke studijně pracovním pobytům, každoročně šest odborníků z české strany a šest odborníků z polské strany k pobytům v maximální délce trvání čtrnácti dnů každý.

2. Výměna odborníků se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými v České republice a v Polské republice za těchto organizačních a finančních podmínek:

 1)  Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně návrh na vyslání svých odborníků nejpozději dva měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede:
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) název instituce nebo organizace, která bude v přijímajícím státu odborným garantem pobytu,
c) návrh programu pobytu včetně termínu jeho uskutečnění,
d) jazykové znalosti kandidáta;
2)  Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své rozhodnutí o přijetí navrhovaného kandidáta k pobytu nejpozději 30 dní před datem plánovaného pobytu;
3)  Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob (dopravní prostředek) dopravy kandidáta nejpozději tři týdny před plánovaným datem pobytu;
4)  Vysílající smluvní strana hradí náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět;
5)  Přijímající smluvní strana poskytne ubytování a částku na stravné a kapesné;
6)  Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímající smluvní strana náklady na dopravu na území svého státu.

Článek 17
Výměna výstav

Výměna výstav bude realizována na základě organizačních a finančních podmínek dohodnutých přímo jejich organizátory.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

1.  Tento Program spolupráce nevylučuje uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami diplomatickou cestou nebo cestou pracovních kontaktů.
2.  Spory, které mohou vzniknout při provádění tohoto Programu spolupráce, budou řešit smluvní strany jednáním vedeným diplomatickou cestou.
3.  Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2010.
4.  Platnost tohoto Programu spolupráce se automaticky prodlužuje do doby vstupu v platnost nového Programu spolupráce, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví, a to s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno ve Varšavě dne 29. září 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury České republiky
Ing. Jaromír Talíř v. r.
náměstek ministra
Ministr kultury a národního dědictví Polské republiky
Bogdan Zdrojewski v. r.

E-shop

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich účetního zachycení. Prvořadá pozornost je věnována způsobům kalkulace ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Vítek a kolektiv - C. H. Beck

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, který byl přijat dne 31. května 2015, zavádí do ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.