Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 5/2009 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2009, částka 2, ze dne 15. 1. 2009

5

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. února 2006 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti obranného průmyslu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 29. listopadu 2007.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
KABINETEM MINISTRŮ UKRAJINY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANNÉHO PRŮMYSLU

Vláda České republiky a Kabinet ministrů Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“),

majíce na zřeteli ustanovení Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou ze dne 26. dubna 1995,

zdůrazňujíce, že vztahy přátelství a spolupráce, jež budou nadále rozvíjeny a upevňovány na základě principů vzájemného zájmu a rovnoprávnosti, přispějí ke společným zájmům obou států, jakož i míru a bezpečnosti ve světě,

vyjadřujíce svůj zájem o rozvoj spolupráce na základě využití nejlepších výsledků vědy a techniky v oblasti obranného průmyslu,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Účel Dohody

Účelem této Dohody je stanovení hlavních principů a postupů spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti obranného průmyslu v rámci vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran.

Článek 2
Vymezení pojmů

1. „Obranný materiál“ je vojenský materiál a zboží dvojího užití.

2. „Technické služby“ jsou služby, které mají vztah k výzkumu, vývoji, výrobě, modernizaci, opravám a údržbě obranného materiálu.

3. „Katalogizace“ je proces, jehož podstatou je získávání, uchovávání a aktualizování údajů o výrobcích podle principů, předpisů a postupů stanovených vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran a podle vzájemně schválených dokumentů.

4. „Oprávněná osoba“ je podnikatelský subjekt a jiná právnická osoba, která má právo provádět mezinárodní ekonomickou spolupráci v oblasti obranného průmyslu v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

5. „Kompetentní orgány“ jsou centrální orgány výkonné moci odpovědné za provádění ustanovení této Dohody podle vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran.

Článek 3
Kompetentní orgány

Kompetentní orgány jsou:

za českou stranu:

Ministerstvo obrany České republiky,
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky;

za ukrajinskou stranu:

Ministerstvo průmyslové politiky Ukrajiny,
Ministerstvo obrany Ukrajiny.

Článek 4
Oblasti spolupráce

Smluvní strany budou spolupracovat v rámci vnitrostátních právních předpisů jejich států v následujících oblastech:

a)   výzkum, vývoj, modernizace, opravy a výroba v oblasti obranného průmyslu;
b)   prodej obranného materiálu vyvinutého či vyrobeného v rámci společných projektů třetím státům na základě vzájemné dohody;
c)   vyhledávání možností provádění společných programů vývoje, výroby a modernizace obranného materiálu a souvisejících technických služeb v zájmu ozbrojených sil států smluvních stran a, bude-li to dohodnuto, i třetích stran;
d)   výměna vědeckých a technických informací, výměna informací o obranných průmyslových standardech používaných smluvními stranami a systému ověřování jakosti, výměna katalogizačních údajů o výrobcích vyráběných smluvními stranami a používaných druhou smluvní stranou, jakož i výměna dokumentů vztahujících se ke všem výše uvedeným oblastem;
e)   účast na vojensko-průmyslových veletrzích, komerčních výstavách a sympoziích organizovaných na území států smluvních stran;
f)   spolupráce v dalších oblastech obranného průmyslu na základě vzájemné dohody smluvních stran.

Článek 5
Komise

Za účelem provádění ustanovení této Dohody smluvní strany zřizují společnou mezivládní česko-ukrajinskou Komisi (dále jen „Komise“). Komise v době určené smluvními stranami připraví a schválí Statut své činnosti.

Článek 6
Kontrakty

Podmínky spolupráce na společných projektech budou stanoveny v kontraktech uzavřených mezi oprávněnými osobami. Ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na realizaci již uzavřených kontraktů.

Článek 7
Duševní vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví pocházejících ze vzájemné aktivity v rámci této Dohody bude řešena podle vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran a mezinárodního práva.

Článek 8
Výměna a ochrana utajovaných informací

Předávání a ochrana utajovaných informací smluvními stranami v rámci této Dohody budou realizovány podle vnitrostátních právních předpisů států smluvních stran.

Článek 9
Ověřování jakosti

Způsob ověřování jakosti obranného materiálu bude určen v samostatné dohodě.

Článek 10
Řešení sporů

Jakékoliv spory týkající se výkladu a provádění ustanovení této Dohody budou do 90 dnů od přijetí písemného oznámení jedné ze smluvních stran řešeny jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 11
Změny a dodatky

Tato Dohoda může být měněna vzájemně dohodnutými změnami nebo dodatky. Změny nebo dodatky budou vypracovány ve formě samostatných protokolů, které budou nedílnou součástí Dohody a vstoupí v platnost způsobem stanoveným pro vstup této Dohody v platnost.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda zůstává v platnosti po dobu pěti let a vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího písemného oznámení smluvní strany o ukončení příslušných vnitrostátních právních postupů nezbytných pro vstup Dohody v platnost.

Jestliže kterákoli smluvní strana neoznámí diplomatickou cestou v písemné formě druhé smluvní straně nejpozději šest měsíců před ukončením příslušného pětiletého období svůj záměr tuto Dohodu vypovědět, Dohoda bude automaticky prodlužována na další pětiletá období.

Kterákoli smluvní strana může tuto Dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně se šestiměsíční lhůtou.

Dáno v Praze dne 17. února 2006 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ukrajinském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
JUDr. Karel Kühnl v. r.
ministr obrany
ZA KABINET MINISTRŮ UKRAJINY
Volodymyr Mykolajovyč Šandra v. r.
ministr průmyslové politiky

E-shop

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., Mgr. Ing. Lukáš Pěsna - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Oceňování v účetnictví

Oceňování v účetnictví

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel. Soudobá vědecká literatura v posledních ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právo pro ředitele škol v kostce

Právo pro ředitele škol v kostce

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě. Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou ...

Cena: 526 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.