Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 89/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 34, ze dne 30. 12. 2008

89

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 12. září 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Peruánské republiky
o hospodářské a průmyslové spolupráci

Vláda České republiky a vláda Peruánské republiky (dále jen „Strany“),

přejíce si posílit vzájemnou hospodářskou a průmyslovou spolupráci ve prospěch ekonomického a sociálního rozvoje obou států;

vedeny zájmem stanovit vhodný rámec pro stálý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a přijímat opatření směřující k podpoře hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce, se zvláštní pozorností věnovanou rozvoji malých a středních podniků;

respektujíce závazky, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii a z členství Peruánské republiky v Andském společenství, se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1
Všeobecná ustanovení

1.  Cílem této dohody je podpora a rozvoj hospodářských, průmyslových a investičních vztahů mezi Českou republikou a Peruánskou republikou v souladu s příslušnými platnými vnitrostátními právními řády a s ustanoveními této dohody.
2.  Za tímto účelem budou Strany podporovat spolupráci mezi osobami, veřejnými a soukromými podniky a institucemi obou států s cílem zvýšit úroveň hospodářských vztahů, s důrazem na rozvoj malých a středních podniků.

ČLÁNEK 2
Oblasti spolupráce

Strany se zavazují podporovat hospodářskou spolupráci v oblastech a způsoby, které budou upřesněny vzájemnou dohodou, a to především v následujících oblastech:

a)   Energetika (výstavba a modernizace elektráren, distribučních sítí a elektrického vedení: hydroenergetické projekty; dodávky zařízení, příslušenství a náhradních dílů, mimo jiné);
b)   Zemědělsko-průmyslový rozvoj;
c)   Strojírenství (automobilový průmysl, obráběcí a textilní stroje, elektromotory, traktory, zemědělská technika, mimo jiné);
d)   Technologie na ochranu životního prostředí (zalesňování, úprava vody, zpracování odpadu, mimo jiné);
e)   Podpora udržitelného rozvoje lesů;
f)   Průzkum a využívání přírodních zdrojů, zejména souvisejících s důlním průmyslem;
g)   Systémy městské dopravy a infrastruktury;
h)   Technické normy, certifikace a metrologie;
i)   Další oblasti společného zájmu.

ČLÁNEK 3
Způsoby spolupráce

1.  Strany se budou vhodným způsobem informovat o národních hospodářských programech, jakož i o perspektivách a prioritách uvedených v těchto programech, které budou mít vliv na hospodářské vztahy mezi oběma státy.
2.  Strany budou podporovat investiční příležitosti a možnosti hospodářské spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou států formou vzájemné výměny informací a zkušeností, posilováním spolupráce mezi agenturami a institucemi na podporu obchodu, průmyslu a investic. Stejně tak budou podporovat spolupráci mezi podnikatelskými sdruženími obou států.
3.  Strany budou podporovat uskutečňování podnikatelských misí, organizaci a/nebo účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, sympoziích, konferencích a jiné aktivity, které přispějí k rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a ke vzniku nových podnikatelských příležitostí.
4.  Strany budou podporovat intenzivnější účast malých a středních podniků na rozvoji vzájemných hospodářských vztahů.
5.  Strany budou podporovat spolupráci mezi českými a peruánskými fyzickými a právnickými osobami v oblastech společného zájmu ve třetích zemích.

ČLÁNEK 4
Smíšená česko-peruánská komise pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci

1.  S cílem usnadnit aplikaci této dohody a ve snaze posílit hospodářskou a průmyslovou spolupráci mezi oběma státy Strany zakládají Smíšenou česko-peruánskou komisi pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci, dále jen „Komise“.
2.  Komise bude, mimo jiné, vykonávat následující funkce:
a)   hodnotit vývoj a perspektivy dvoustranné hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce;
b)   navrhovat, vyhodnocovat a určovat prioritní oblasti, v nichž by bylo možné uskutečňovat konkrétní projekty hospodářské a podnikatelské spolupráce, náležitosti potřebné pro jejich uskutečňování, jakož i projekty a programy spolupráce zahrnující stanovení strategických cílů a směrů činnosti;
c)   věnovat zvláštní pozornost intenzivnější účasti malých a středních podniků na rozvoji dvoustranných hospodářských vztahů;
d)   podporovat rozvoj průmyslové, technické a technologické spolupráce, jakož i spolupráce v oblasti certifikací, licencí a metrologie, včetně výměny informací z těchto oblastí;
e)   napomáhat spolupráci mezi agenturami specializovanými na podporu investic za účelem rozvoje společných programů zaměřených na posilování toku investic mezi oběma státy;
f)   hodnotit plnění této dohody a sjednaných projektů a programů spolupráce;
g)   být poradním orgánem Stran pro oblast hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce.
3.  Komisi budou společně předsedat představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva produkce Peru na úrovni náměstků ministrů, nebo jejich zástupci, nebo náměstky ministra určení funkcionáři.
4.  Komise se budou zúčastňovat představitelé různých orgánů a institucí veřejného sektoru obou států a Komise bude moci ke své činnosti přizvat zástupce soukromého sektoru, kteří budou mít zájem o rozvoj vzájemné spolupráce.
5.  Komise bude moci vytvářet skupiny expertů ad hoc či trvalé povahy a přenášet na ně úkoly. Zprávy a doporučení těchto skupin, stejně jako dalších státních orgánů, osob a institucí uvedených v odstavci 4, budou předkládány k posouzení Komisi.
6.  Komise se bude scházet když to Strany uznají za vhodné, střídavě v Praze a v Limě v dohodnutých termínech, přičemž takové schůzky bude možné uskutečňovat též prostřednictvím videokonferencí.

ČLÁNEK 5
Konzultace

Strany mohou na žádost kterékoliv z nich přímo nebo prostřednictvím Komise kdykoliv uskutečnit konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit výklad nebo provádění této dohody.

ČLÁNEK 6
Zvláštní ustanovení

1.  Ustanovení této dohody budou prováděna tak, aby nebyla v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a z členství Peruánské republiky v Andském společenství.
2.  Tuto dohodu nelze provádět ani vykládat způsobem, který by měnil nebo ovlivňoval závazky vyplývající z následujících právních dokumentů:
Dohoda z Cartageny;
Dohoda o zřízení a statutu Soudu Andského společenství a dalších nástrojích, které podle článku 1 Dohody o Soudu tvoří právní uspořádání Andského společenství;
Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Cartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, na straně druhé (Cartagena, 1983);
Rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Cartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívijskou republikou, Kolumbijskou republikou, Ekvádorskou republikou, Peruánskou republikou a Venezuelskou republikou (Kodaň, 1993);
Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Řím, 2003);
Jakákoli jiná dohoda, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Peruánskou republikou nebo Andským společenstvím na straně druhé.

ČLÁNEK 7
Změny

Na žádost jedné ze Stran lze tuto dohodu měnit po vzájemné dohodě obou Stran.

ČLÁNEK 8
Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí pozdější diplomatické nóty, která potvrdí splnění veškerých vnitřních formálních požadavků státu příslušné Strany, nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

ČLÁNEK 9
Doba platnosti

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoli vypovězena jednou ze Stran prostřednictvím písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou druhé Straně 6 (šest) měsíců předem, po jejichž uplynutí její platnost skončí.

ČLÁNEK 10
Ukončení platnosti

V případě ukončení platnosti této dohody budou nadále prováděna její ustanovení týkající se nesplněných závazků vyplývajících z činností vykonávaných na jejím základě.Podepsáno ve městě Praze dne 6. měsíce prosince roku 2007, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za vládu Peruánské republiky
José Antonio García Belaúnde v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., Mgr. Luboš Brim, Mgr. Hana Adamová - Wolters Kluwer, a. s.

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název Bezdůvodné obohacení. Pokouší se výstižnou formou představit současnou právní úpravu tohoto soukromoprávního institutu. V zájmu srozumitelnosti autoři svůj teoretický výklad průběžně prokládají ilustrativními ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Právo pro ředitele škol v kostce

Právo pro ředitele škol v kostce

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě. Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou ...

Cena: 526 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.