Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 86/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 33, ze dne 30. 12. 2008

86

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. září 2007 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými1).

Správní ujednání vstoupí v platnost na základě svého článku 11 dne 1. ledna 2009.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.


1) Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými podepsaná dne 7. září 2007 v Praze byla vyhlášena pod č. 85/2008 Sb. m. s.

SPRÁVNÍ UJEDNANÍ
O PROVÁDĚNÍ SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

Příslušný úřad České republiky a

příslušný úřad Spojených států amerických,

v souladu s čl. 13 písm. a) Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými ze dne 7. září 2007, dále jen „Smlouva“, se dohodly takto:

ČÁST I
Obecná ustanovení

Článek 1

Výrazy použité v tomto správním ujednání mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Článek 2

1. Institucemi uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. d) Smlouvy jsou:

a)   za Spojené státy - the Social Security Administration (Správa sociálního zabezpečení);
b)   za Českou republiku - Česká správa sociálního zabezpečení.

2. Instituce uvedené v odstavci 1 tohoto článku se dohodnou na společných postupech a formulářích nezbytných k provádění Smlouvy a tohoto správního ujednání.

ČÁST II
Ustanovení o pojištění

Článek 3

1. 
a)  Pokud osoba podléhá právním předpisům jednoho smluvního státu v souladu s částí II Smlouvy, instituce tohoto smluvního státu vydá na žádost zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné osvědčení stanovující, že daná osoba podléhá těmto právním předpisům, a obsahující údaj o době platnosti tohoto osvědčení.
b)  Je-li to možné, bude zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou osvědčení vyžádáno předem.
c)  Osvědčení dokládá, že se na danou osobu nevztahují právní předpisy druhého smluvního státu o povinném pojištění ve vztahu k danému zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti.
2.  Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku vydávají a výjimky podle článku 10 Smlouvy udělují instituce uvedené v článku 2 tohoto správního ujednání.
3.  Zaměstnavatel a zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná předloží, bude-li možno předem, žádost o výjimku podle článku 10 Smlouvy instituci smluvního státu, podle jehož právních předpisů je pojištění požadováno.
4.  Instituce smluvního státu, která vydává osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku, poskytne podle potřeby kopii osvědčení nebo dohodnuté informace z tohoto osvědčení instituci druhého smluvního státu.

ČÁST III
Ustanovení o dávkách

Článek 4

1. Žádosti o dávky na základě Smlouvy se podávají na formulářích dohodnutých institucemi obou smluvních států.

2. Instituce smluvního státu, u níž je žádost o dávky podle Smlouvy podána jako první, postoupí žádost instituci druhého smluvního státu, s vyznačením data přijetí této žádosti. Instituce prvního smluvního státu rovněž poskytne na dohodnutých formulářích doklad o průběhu dob pojištění získaných podle jeho právních předpisů a další informace, jež má k dispozici, které mohou být požadovány institucí druhého smluvního státu k dokončení řízení o dávce.

3. Instituce smluvního státu, která obdrží žádost, jež byla jako první podána u instituce druhého smluvního státu, neprodleně poskytne instituci druhého smluvního státu tytéž informace uvedené v odst. 2 tohoto článku, které jsou vyžadovány k ukončení řízení o dávce v prvním smluvním státě.

4. Instituce smluvního státu, u které byla žádost o dávky podána, ověří informace týkající se žadatele a jeho rodinných příslušníků. Druh informací, které podléhají ověření, bude dohodnut institucemi obou smluvních států.

ČÁST IV
Různá ustanovení

Článek 5

Za účelem provádění Smlouvy poskytne instituce jednoho smluvního státu na žádost instituci druhého smluvního státu dostupné informace týkající se nároku každé určené osoby v souladu s opatřeními dohodnutými podle čl. 2 odst. 2 tohoto správního ujednání.

Článek 6

Pro zjednodušení provádění Smlouvy a tohoto správního ujednání se instituce mohou dohodnout na opatřeních pro poskytování a výměnu dat elektronickou cestou v souladu s článkem 15 Smlouvy.

Článek 7

1. Je-li administrativní pomoc požadována na základě článku 14 Smlouvy, bude bezplatná. Výdaje jiné než standardní personální a provozní náklady instituce poskytující tuto pomoc budou refundovány, nebude-li mezi příslušnými úřady nebo institucemi smluvních států dohodnuto jinak.

2. Instituce jednoho smluvního státu poskytne na žádost bezplatně instituci druhého smluvního státu veškeré lékařské informace a dokumentaci, které má k dispozici, týkající se invalidity žadatele nebo příjemce dávky.

3. Vyžaduje-li instituce jednoho smluvního státu, aby se osoba na území druhého smluvního státu, která pobírá nebo žádá o dávky na základě Smlouvy, podrobila lékařskému vyšetření, zajistí toto vyšetření, pokud je uvedenou institucí požadováno, instituce druhého smluvního státu v souladu s pravidly instituce, která vyšetření provádí, a na náklady instituce, která si vyšetření vyžádala.

4. Instituce jednoho smluvního státu uhradí částky dlužné na základě odstavců 1 nebo 3 tohoto článku po předložení výkazu výdajů institucí druhého smluvního státu.

Článek 8

1. Dávky se vyplácí přímo oprávněným osobám v souladu s právními předpisy smluvních států.

2. Instituce smluvních států neprovádí při výplatě dávek podle Smlouvy žádné srážky na své administrativní výdaje.

Článek 9

Instituce obou smluvních států si vymění statistické údaje o počtu osvědčení vydaných na základě článku 3 tohoto správního ujednání a o platbách provedených ve prospěch příjemců na základě Smlouvy. Uvedené statistické údaje budou poskytovány každoročně v dohodnuté formě.

Článek 10

Příslušné úřady si mohou vzájemně písemně oznámit změny v názvech institucí bez potřeby měnit toto správní ujednání.

Článek 11

Toto správní ujednání vstupuje v platnost dnem, kdy vstupuje v platnost Smlouva, a platí po stejnou dobu.

Dáno v Praze dne 7. září 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
RNDr. Petr Nečas v. r.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Za Spojené státy americké
Richard W. Graber v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojených států amerických v České republice

E-shop

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem

Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., Mgr. Ondřej Novák, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů v oblasti pracovního práva. Do výběru byly zařazeny pouze rozsudky vynesené v letech 2011 a 2012, takže představují zcela aktuální stanoviska vrcholných soudních instancí a odrážejí jejich ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v teorii a praxi

Smluvní pokuta v teorii a praxi

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený praktický pohled na jedno z nejčastějších ujednání obsažených ve smlouvách. Nepříliš rozsáhlá právní úprava smluvní pokuty vytváří celou řadu problematických otázek. Výklad vychází z dosavadního občanského a obchodního zákoníku, zároveň však již pojednává o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.