Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 84/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 32, ze dne 15. 12. 2008

84

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. listopadu 2008 bylo v Brasílii podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 - 2011.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky
o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 - 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Brazilské federativní republiky (dále jen „smluvní strany“),

vzhledem k existující tradici širokých výměn a spolupráce mezi vysokými školami a výzkumnými institucemi působícími ve státech smluvních stran,

majíce na zřeteli článek 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o kulturní spolupráci, podepsané v Praze dne 7. dubna 1989,

vedeny společnou snahou rozvíjet spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy,

se dohodly takto:

Článek 1
Cíle

Cílem tohoto Ujednání je zejména:

a)   vytvoření podmínek pro spolupráci mezi českými a brazilskými akademickými pracovníky, výzkumnými pracovníky a studenty na základě trvalých institucionálních opatření a prostřednictvím společných výzkumných projektů v oblastech společného zájmu, na kterých se smluvní strany předem dohodnou,
b)   výměna vědeckých informací a odborné dokumentace,
c)   výměna zkušeností z oblasti reformy vysokoškolského vzdělávání a vědeckého vývoje škol mezi smluvními stranami.

Článek 2
Provádění Ujednání

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude odpovídat za provádění tohoto Ujednání v České republice,

2. Nadace CAPES - Brazilská federální agentura pro podporu a hodnocení postgraduálního vzdělávání Ministerstva školství Brazilské federativní republiky bude odpovídat za implementaci tohoto Ujednání v Brazílii.

Článek 3
Oblasti spolupráce

Výměnné programy spolupráce se soustředí zejména na následující oblasti; oblasti spolupráce mohou být na základě vzájemné dohody smluvních stran rozšířeny:

a)   Technika;
b)   Informační a komunikační technologie;
c)   Umění;
d)   Environmentální vědy;
e)   Biotechnologie;
f)   Sociální a ekonomické vědy.

Článek 4
Provádění

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu provádění tohoto Ujednání:

a)   smluvní strany budou, na základě společné dohody, každoročně publikovat výzvu k podávání návrhů společných výzkumných projektů;
b)   návrhy společných výzkumných projektů budou předkládány současně v České republice a v Brazilské federativní republice a budou zahrnovat mobilitu akademických pracovníků, výzkumných pracovníků a studentů vysokých škol a výzkumných institucí;
c)   návrhy společných výzkumných projektů budou hodnoceny v České republice a v Brazilské federativní republice pomocí konzultantů ad hoc určených institucemi zodpovědnými za provádění tohoto Ujednání;
d)   o konečném schválení projektů rozhodne česko-brazilská komise ustavena podle článku 6;
e)   smluvní strany budou rozhodovat o financování společně, přičemž budou respektovat platné právní předpisy.

2. Další podmínky provádění tohoto Ujednání budou písemně sjednány smluvními stranami.

Článek 5
Formy spolupráce

1. Formy spolupráce v rámci společných výzkumných projektů jsou následující:

a)   výměna studentů doktorských studijních programů na dobu ne delší než 1 (jeden) akademický rok;
b)   výměna profesorů a výzkumných pracovníků na dobu ne delší než 1 (jeden) měsíc;
c)   společné organizování dílen, seminářů a dalších akademických setkání.

2. Smluvní strany budou podporovat v rámci společných výzkumných projektů společné studijní zaměření studentů a meziuniverzitní dohody o udělování dvojích diplomů.

3. Smluvní strany dohodnou i jiné akademické aktivity.

Článek 6
Společná komise

1. Smluvní strany se dohodly na vytvoření Společné komise pro naplňování a pokračování vzájemné spolupráce, která bude sestávat ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a zástupců nadace CAPES Ministerstva školství Brazilské federativní republiky.

2. Společná komise se bude scházet dle potřeby, aby zhodnotila činnost za uplynulé období a vymezila činnost pro období následující, aby navrhla další aktivity, které mohou podpořit spolupráci mezi oběma zeměmi.

Článek 7
Finanční podmínky

1. Náklady spojené s výměnnými pobyty brazilských akademických pracovníků a studentů v České republice ponese CAPES - Brazilská federální agentura pro podporu a hodnocení postgraduálního vzdělávání Ministerstva školství Brazilské federativní republiky, v souladu s jeho vnitřními předpisy.

2. Náklady spojené s výměnnými pobyty českých akademických pracovníků a studentů v Brazilské federativní republice ponese Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, v souladu s jeho vnitřními předpisy.

3. Smluvní strany osvobodí studenty od poplatků za studium školních poplatků v rámci činností, které jsou součástí tohoto Programu.

Článek 8
Platnost Ujednání

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2011. Následně bude automaticky prodlužováno vždy na další tři roky, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

2. Ukončení platnosti tohoto Ujednání neovlivní již probíhající aktivity, projekty a programy, započaté na jeho základě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

Dáno v Brasílii dne 6. listopadu 2008, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a portugalském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Ondřej Liška v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství Brazilské federativní republiky
Fernando Haddad v. r.
ministr školství

E-shop

ÚZ č. 1152 - Informace, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1152 - Informace, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 29 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Poskytování informací a jejich ochrana (svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností), Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru) ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Valná hromada s.r.o.

Valná hromada s.r.o.

JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma valné hromady s. r. o. Kniha se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem tohoto nejvyššího orgánu s. r. o. Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy valné ...

Cena: 603 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1.1.2016

Zákoník práce s komentářem k 1.1.2016

Andraščíková, Hloušková, Hormannová, Knebl, Schmied, Tomandlová, Trylč - Anag, spol. s r. o.

Dnem 1. října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Novela zákoníku práce č. 205/2015 ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.