Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 83/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 32, ze dne 15. 12. 2008

83

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. listopadu 2008 byl v Buenos Aires podepsán Program spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 - 2011.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce v oblasti školství
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství Argentinské republiky
na léta 2009 - 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Argentinské republiky (dále jen „smluvní strany“),
vedeny společnými zájmy o další rozvíjení spolupráce v oblasti školství, vědy a mládeže, s přesvědčením, že tato spolupráce přispěje ke vzájemným vztahům a k jejich rozšíření,
v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci, podepsané v Buenos Aires 22. ledna 1986,
se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat materiály týkající se vzdělávání a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství.

Článek 2

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace týkající se reforem vzdělávacích systémů jejich států a legislativy upravující oblast školství.

Článek 3

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentující dějiny, zeměpis, hospodářství a kulturu států obou smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat a podněcovat:

a)   výměnu vědecké a pedagogické literatury,
b)   účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných na území státu druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokoškolských institucí, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 6

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. V souladu s požadavky přijímající smluvní strany budou vzájemně vysílat učitele českého jazyka a literatury a učitele španělského jazyka a argentinské literatury k pedagogickému působení na vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany si vymění odborníky z oblasti školství ke studiu otázek souvisejících se vzděláváním.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výměny akademických pracovníků ke studijním a přednáškovým pobytům. Způsob výměn a jejich délka budou domluveny mezi smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat výměny studentů magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Argentině. Studium v magisterských a doktorských studijních programech může trvat maximálně 2 roky. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 9 měsíců. Délka celkových výměn nepřesáhne 20 měsíců ročně.

Článek 10

Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou:

a)   tři místa na Letní škole slovanských studií v České republice,
b)   tři místa na letních kurzech španělského jazyka v Argentině.

OBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 11

1. Vysílající smluvní strana uhradí osobám přijatým na základě tohoto Programu spolupráce cestovní náklady do hlavního města státu druhé smluvní strany a zpět.

2. Přijímající smluvní strana uhradí cestovní náklady po území svého státu v souladu se schváleným programem pobytu.

Článek 12

1. Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě článku 6 tohoto Programu spolupráce podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

2. Přijímající smluvní strana zajistí učitelům přijatým na základě článku 6 tohoto Programu spolupráce finanční prostředky na pokrytí nákladů na ubytování a stravu a zabezpečí nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu.

3. O nominaci nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude přijímající smluvní strana písemně informována diplomatickou cestou nejpozději do 31. května každého roku.

Článek 13

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 7 a 8 tohoto Programu spolupráce, včetně materiálů obsahujících osobní údaje kandidátů a návrhu programu jejich pobytu, alespoň 3 měsíce před zahájením pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nejméně 1 měsíc před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3.Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu kandidátů nejpozději 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 14

Osobám přijatým na základě článků 7 a 8 tohoto Programu spolupráce přijímající smluvní strana poskytne:

a)   finanční prostředky na pokrytí nákladů na ubytování, stravu a zabezpečí nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu,
b)   v případě potřeby a na žádost vysílající smluvní strany tlumočníka pro přijímanou osobu, a to po dobu prvních 3 dnů v případě pobytu v délce nejvýše 1 týdne, v případě delšího pobytu pak po dobu nejvýše 1 týdne.

Článek 15

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 9 a 10 tohoto Programu spolupráce materiály obsahující údaje požadované na formulářích přijímající smluvní strany do 31. března každého roku.

2. Přijímající smluvní strana oznámí protistraně přijetí kandidátů nejpozději do 1. července každého roku.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně datum příjezdu kandidátů nejpozději 14 dnů před zahájením pobytu.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu podle článku 9 tohoto Programu spolupráce je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo jiného jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 16

Osobám přijatým na základě článku 9 tohoto Programu spolupráce přijímající smluvní strana poskytne:
Česká smluvní strana:

a)   bezplatné studium za stejných podmínek jako občanům svého státu,
b)   měsíční stipendium dle aktuálně platného stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice,
c)   možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích a stravování v menzách za stejných podmínek jako občanům svého státu,
d)   zabezpečí nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu.

Argentinská smluvní strana:

a)   roční školné na úhradu studia v magisterských a doktorských studijních programech,
b)   měsíční stipendium v souladu s podmínkami stanovenými Ministerstvem školství pro zahraniční studenty studující v Argentinské republice,
c)   základní zdravotní péči.

Článek 17

1. Česká strana poskytne účastníkům kurzů přijatým na základě článku 10 písm. a) tohoto Programu spolupráce ubytování, stravování, zápisné, výuku, exkurze a zabezpečí nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu.

2. Argentinská strana poskytne účastníkům kurzu přijatým na základě článku 10 písm. b) tohoto Programu spolupráce ubytování, stravování, zápisné, výuku a základní zdravotní péči.

Článek 18

Tento Program spolupráce nevylučuje organizaci dalších činností, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 19

1. Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2011. Následně bude jeho platnost automaticky prodloužena vždy na další dva roky do podpisu nového Programu spolupráce.

2. Každá ze smluvních stran může tento Program spolupráce písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Programy a aktivity zahájené podle tohoto Programu spolupráce během jeho platnosti budou dokončeny bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Programu spolupráce.

Dáno v Buenos Aires dne 3. 11. 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Ondřej Liška v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Za Ministerstvo školství Argentinské republiky
Juan Carlos Tedesco v. r.
ministr školství

E-shop

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová - C. H. Beck

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního soudu, které se oblastí soudních poplatků zabývají v hojné ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství je dlouhodobě opomíjeným právním předpisem v oblasti organizace soudů a státních zastupitelství. Tento komentář se snaží tuto ...

Cena: 209 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.