Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 82/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 32, ze dne 15. 12. 2008

82

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 2008 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROTOKOL
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY BULHARSKÉ REPUBLIKY
O
SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Bulharské republiky, dále jen „strany“,

odvolávajíce se na Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o vzájemné spolupráci, podepsané v Praze dne 21. září 1995,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Účel Protokolu

Tento Protokol stanoví zásady a podmínky spolupráce v oblasti vojenské geografie.

Článek 2
Přílohy

Geografické materiály určené k výměně jsou definovány v přílohách, které zároveň obsahují adresy a podrobnosti o zasílání a netvoří nedílnou součást tohoto Protokolu. Obsah těchto příloh může být kdykoliv měněn na základě písemné dohody výkonných orgánů.

Článek 3
Výkonné orgány

Tento Protokol bude na české straně prováděn Geografickou službou Armády České republiky (dále jen „GEOS“) a na bulharské straně Vojenskou geografickou službou Bulharské armády (dále jen „MGS“).

Článek 4
Formy spolupráce

Spolupráce bude prováděna formou:

1. Setkání odborníků výkonných orgánů za účelem konzultací, výměny zkušeností a názorů na aktuální problematiku, které budou mít následující cíle:

a)  dosažení interoperability a přechod k geoprostorovým standardům NATO,
b)  přechod od klasických k digitálním geoinformačním technologiím.

2. Výměny geodetických a mapových dat a materiálů.

a)  Vyměňované materiály budou v souladu s geoprostorovými normami NATO nebo normami poskytující strany.
b)  Materiály budou poskytovány pravidelně nebo na žádost. O poskytnutí materiálů na žádost bude rozhodováno jednotlivě.

3. Výměny stanovených technických publikací a literatury.

Článek 5
Implementace

Návrhy konkrétních společných aktivit budou vyměněny a sladěny do 31. 5. každého roku s ohledem na jejich zařazení do ročního plánu dvoustranné spolupráce mezi stranami na následující rok.

Článek 6
Poskytování produktů

1. Materiály budou zasílány s průvodními dopisy přímo výkonným orgánům. Náklady na zabalení a poštovné nese poskytující strana.

2. Průvodní dopisy budou vyhotoveny ve 2 výtiscích, z nichž jedna bude odesílána jako předběžná zpráva příjemci a druhá bude připojena k zásilce.

3. Žádosti o poskytnutí produktů budou zasílány přímo výkonným orgánům.

4. Poskytující strana nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

Článek 7
Bezpečnostní požadavky

1. Výkonné orgány si na základě tohoto Protokolu budou vyměňovat pouze neutajovaná data a materiály.

2. Strany zajistí ochranu vyměňovaných dat a materiálů, včetně autorských práv, v souladu s platným právem státu příslušné strany.

3. Přijímající strana bude respektovat veškerá omezení uložená poskytující stranou týkající se reprodukce, rozmnožování, tisku a majetkových práv.

4. Vyměňovaná geografická data a materiály musí být užívány výhradně pro účely obrany jednoho ze států stran. Strany mají povinnost neužívat vyměněná data a materiály a další informace získané v průběhu spolupráce v neprospěch druhé strany a nepředávat je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

Článek 8
Účtování

1. Pravidelná výměna bude prováděna bezúplatně. Materiály poskytnuté na žádost podléhají vyúčtování a budou ohodnoceny ve Standardních mapových jednotkách (SMU) podle vysvětlení v Přílohách. Finanční platby za vojenské geografické produkty a vyměňované informace jsou vyloučeny.

2. Peněžní hodnota přiřazená SMU bude každoročně přezkoumávána a určována výkonnými orgány.

3. Bilance vzájemné spolupráce podle tohoto Protokolu bude každoročně provedena každým výkonným orgánem k 31. 12. příslušného roku a odeslána druhému výkonnému orgánu do 31. 3. roku následujícího. Dopisy budou obsahovat seznamy poskytnutých a přijatých produktů, materiálů a služeb, zvlášť pro poskytnuté pravidelně a pro poskytnuté na žádost (dále jen „seznam“).

4. Předané seznamy budou zkontrolovány oběma výkonnými orgány a vzájemně písemně odsouhlaseny.

5. Jestliže některý výkonný orgán nepovažuje bilanci vzájemné spolupráce za vyrovnanou, dohodnou se výkonné orgány na vyrovnání ve formě poskytnutí dalších produktů, specifikací a technických dokumentů, materiálů a služeb straně, která poskytla více produktů, materiálů nebo služeb. Vyrovnání bude provedeno v souladu s podmínkami dohodnutými mezi výkonnými orgány.

6. Po dohodě výkonných orgánů může být vyrovnání bilance přeneseno do dalšího kalendářního roku.

7. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu bude nedílnou součástí vypořádací dohody závěrečná bilance vzájemné spolupráce ke dni pozbytí platnosti. Případné vyrovnání bilance podléhá odstavci 5 tohoto článku.

Článek 9
Nároky

Nároky vzniklé v rámci provádění tohoto Protokolu a jeho Příloh budou řešeny v souladu s článkem VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsané v Londýně dne 19. 6. 1951.

Článek 10
Spory

Jakékoli spory vznikající z výkladu nebo implementace tohoto Protokolu nebo z nedostatku úpravy budou řešeny jednáním mezi stranami bez toho, aby byla věc předána třetí straně nebo jakémukoli mezinárodnímu tribunálu.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou.

3. Tento Protokol může být kdykoli změněn písemnou dohodou stran.

4. V případě, že tento Protokol pozbude platnosti, budou strany vázány bezpečnostními požadavky stanovenými výše.

5. Každá strana může tento Protokol písemně vypovědět. Protokol pozbude platnosti šest (6) měsíců ode dne doručení písemné výpovědi druhé straně.

6. V případě, že má tento Protokol pozbýt platnosti, uzavřou strany vypořádací dohodu, v níž se dohodnou na postupech k uspokojení nesplněných závazků vzniklých podle tohoto Protokolu. Tato vypořádací dohoda zůstane v platnosti po neomezenou dobu, pokud není stranami výslovně dohodnuto jinak. S pozbytím platnosti tohoto Protokolu pozbudou automaticky platnosti i Přílohy, jestliže se strany nedohodnou jinak.

Dáno v Praze dne 22. října 2008 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, bulharském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu tohoto Protokolu má přednost znění anglické.

Za Ministerstvo obrany České republiky
plk. Ing. Pavel Skála v. r.
náčelník Geografické služby Armády České republiky
Za Ministerstvo obrany Bulharské republiky
plk. Georgi Gladkov v. r.
náčelník Vojenské geografické služby Bulharské armády

E-shop

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního soudu, které se oblastí soudních poplatků zabývají v hojné ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.