Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 78/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 32, ze dne 15. 12. 2008

78

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 2006 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XI dne 2. října 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
o hospodářské a průmyslové spolupráci
mezi vládou České republiky
a
vládou Argentinské republiky

Vláda České republiky a vláda Argentinské republiky, dále jen „Strany“;

s přáním vytvořit vhodný rámec pro trvalý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a stanovovat opatření nezbytná pro posílení a rozvoj hospodářských vztahů ve prospěch obou států;

respektujíce závazky, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii a Argentinské republiky v organizaci MERCOSUR;

se dohodly na následujícím:

Cíle
Článek I

Strany budou na základě této Dohody podporovat v souladu s příslušnými zákony a předpisy platnými v obou státech rozvoj dvoustranných hospodářských vztahů a napomáhat hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci, jakož i vzájemnému toku investic.

Za tím účelem budou podněcovat spolupráci mezi osobami, podniky a veřejnými i soukromými institucemi z obou států s cílem zvýšit úroveň hospodářských vztahů, s důrazem na rozvoj malých a středních podniků.

Oblasti a způsoby spolupráce
Článek II

Strany se zavazují dohodnutými způsoby podporovat hospodářskou spolupráci v oblastech, které budou upřesněny vzájemnou dohodou.

Článek III

Činnosti předpokládané touto Dohodou se budou uskutečňovat na základě smluv nebo konkrétních dohod mezi osobami, podniky nebo veřejnými a/nebo soukromými organizacemi z obou států.

Článek IV
V rámci této Dohody se může jednat o následující činnosti:

a)   vypracovávání studií a realizace společných projektů zaměřených na rozvoj průmyslu, výroby a zpracování surovin a energetických zdrojů, dopravy, telekomunikací a všech dalších oblastí společného zájmu;
b)   spolupráce a uzavírání konkrétních dohod mezi soukromými a veřejnými podniky z obou států pro umožnění převodu technologií, technické pomoci, výchovy odborníků a vypracovávání společných studií včetně těch, které se týkají třetích zemí;
c)   realizace podnikatelských misí, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, organizování veletrhů, sympozií, konferencí a dalších akcí, které přispějí k rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a nových podnikatelských příležitostí;
d)   výraznější účast malých a středních podniků na rozvoji vzájemných hospodářských vztahů se zvláštní pozorností věnovanou specifickým aspektům jejich spolupráce;
e)   podpora rozvoje průmyslové, technické a technologické spolupráce a spolupráce v oblastech certifikací, licencí a metrologie, včetně výměny informací v těchto oblastech, jakož i podpora vypracovávání studií o investičních projektech;
f)   podpora a vyhledávání příznivých podmínek pro financování projektů spolupráce dohodnutých v rámci této Dohody.

Tento výčet není omezující, a proto nevylučuje jiné oblasti a/nebo způsoby spolupráce, které Strany stanoví jako společný zájem.

Komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci

Článek V

Strany, s cílem usnadnit provádění této Dohody a s přáním rozšiřovat a rozvíjet hospodářské a průmyslové vztahy, ustavují Komisi pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci, dále jen „Komise“.

Článek VI
Komise bude vykonávat, mimo jiné, následující činnosti:

a)   sloužit jako konzultační orgán Stran v oblastech hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce;
b)   vyměňovat informace o ekonomickém vývoji a programech rozvoje v každém z obou států a napomáhat vyhledávání příležitostí pro posílení dvoustranné hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce;
c)   věnovat zvláštní pozornost rozvoji spolupráce mezi malými a středními podniky obou států;
d)   v rámci působnosti Stran usilovat o dosažení oboustranně uspokojivého řešení jakéhokoliv rozporu, který by vznikl ve dvoustranných hospodářských vztazích.

Článek VII

Komise bude společně vedena představiteli ministerstva odpovědného za vnější ekonomické vztahy v každé z obou Stran na úrovni státního tajemníka nebo náměstka ministra, podle okolností, nebo jimi pro tento účel pověřenými zástupci.

Komise bude moci přizvat k účasti představitele jiných orgánů a institucí veřejného sektoru obou států a do svých činností může zapojit též zástupce soukromého sektoru, kteří by mohli mít zájem o rozvíjení vzájemné spolupráce.

Článek VIII

Komise se bude scházet, kdykoliv to Strany uznají za vhodné, střídavě v České republice a v Argentinské republice.

Konzultace
Článek IX

Strany mohou na žádost jedné z nich přímo nebo prostřednictvím Komise kdykoliv uskutečnit konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit výklad nebo provádění této Dohody.

Zvláštní ustanovení
Článek X

Ustanovení této Dohody budou prováděna tak, aby nebyla v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a z členství Argentinské republiky v organizaci MERCOSUR.
Tuto Dohodu nelze provádět ani vykládat způsobem, který by porušoval nebo ovlivňoval závazky vyplývající z následujících právních dokumentů:

Rámcová dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Argentinskou republikou (Luxemburg, 1990),
Meziregionální rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Společným jižním trhem a jeho smluvními stranami na straně druhé (Madrid, 1995), a/nebo
jakékoliv jiné ujednání, které bude uzavřeno mezi Evropským společenstvím nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Argentinskou republikou nebo organizací MERCOSUR na straně druhé.

Závěrečná ustanovení
Článek XI

Každá Strana písemně oznámí diplomatickou cestou druhé Straně splnění vnitřních formálních požadavků nezbytných pro vstup této Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost datem pozdější z těchto dvou notifikací.

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoliv vypovězena jednou ze Stran prostřednictvím písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou druhé Straně šest (6) měsíců předem, po jejichž uplynutí její platnost skončí.

V případě ukončení platnosti této Dohody budou nadále prováděna její ustanovení týkající se nesplněných závazků z činností vykonávaných na jejím základě.

Dáno ve městě Buenos Aires dne 6. března 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. Jiří Paroubek v. r.
předseda vlády
ZA VLÁDU ARGENTINSKÉ REPUBLIKY
Jorge Enrique Taiana v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.