Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 73/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 30, ze dne 20. 11. 2008

73

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou bylo výměnou nót ze dne 5. srpna 2008 a 25. srpna 2008 potvrzeno, že bilaterální mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou jsou aplikovány pouze v rozsahu slučitelném se schengenským acquis1) ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie2).

České znění české nóty a slovenské znění slovenské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


1)   Oznámení o zahájení plné aplikace schengenského acquis bylo vyhlášeno pod č.  42/2008 Sb. m. s.
2)   Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatý dne 16. dubna 2003 v Athénách, byl vyhlášený pod č. 44/2004 Sb. m. s.

Č.j.: 656/2008

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Slovenské republiky a má čest potvrdit výsledky jednání zástupců obou států o dalším provádění bilaterálních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy, které se uskutečnilo ve dnech 2. a 3. srpna 2007 v Praze.

Shodně s výsledky jednání konstatuje, že od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, jsou na základě článku 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z 23. května 1969 mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou prováděny pouze v rozsahu, v němž jsou v souladu se schengenským acquis.

Dotčeny jsou následující mezinárodní smlouvy, respektive jejich ustanovení:

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (Praha, 29. října 1992) ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (Praha, 18. srpna 1997), konkrétně její

článek 4 odstavec 2 písmeno b)
,-  článek 13 odstavec 3,
článek 14 odstavec 2
,-  článek 15a odstavec 1 a odstavec 2 písmeno b),
článek 15b odstavec 1,
článek 15c odstavec 1 písmeno c), pokud se jedná o zemědělskou a lesní techniku a jiné prostředky určené k obdělávání,
článek 15d,
článek 15e,
článek 15f,
článek 15g odstavec 1.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této smlouvy

článek 9 písmeno c),
článek 15a odstavec 2 písmena a), c) a d),
článek 15b odstavec 2,
článek 15c odstavec 1 s výjimkou písmena c), pokud se jedná o zemědělskou a lesní techniku a jiné prostředky určené k obdělávání,
článek 15g odstavec 2,
poslední věta článku 18 odstavce 5, pokud se týká občanů Evropské unie a osob požívajících právo volného pohybu rovnocenné právu občanů Evropské unie.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích (Praha, 28. března 2000) jako celek.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti (Praha, 29. října 1992), konkrétně její

článek 3,
článek 6.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této dohody

článek 1
,-  článek 2.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích (Židlochovice, 4. ledna 1996), konkrétně její

článek 30 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 31 této smlouvy.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech (Bratislava, 23. listopadu 1998), konkrétně její

článek 5 odstavec 2,
článek 11 odstavec 1.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 6 odstavce 1 až 4 této smlouvy.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě (Bratislava, 24. května 1999) jako celek.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích (Bratislava, 2. července 2002), konkrétně její

článek 2 odstavec 3 písmena a) a b).

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic (Bratislava, 27. ledna 2004), konkrétně její

článek 15 odstavec 1 písmeno a),
článek 18 odstavec 2.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této smlouvy

článek 15 odstavec 1 písmeno a) v rozsahu, v němž se týká celních kontrol,
článek 20.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice (Bratislava, 22. února 1996), konkrétně její

článek 1 písmeno a) a v rozsahu týkajícím se provádění pohraničního odbavování také ustanovení písmen b) a d)
článek 9,
článek 10 odstavec 1.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 7 této dohody.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách (Židlochovice, 16. prosince 1999), konkrétně její

článek 16 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Česká strana zároveň konstatuje, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 17 této dohody.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích (Ostrava, 20. listopadu 2001), konkrétně její

článek 6 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Výše uvedená dotčená ustanovení, respektive smlouvy jako celek, nejsou prováděny od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis, avšak přiměřeně se použijí v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Pokud jde o ustanovení týkající se překračování státních hranic, přiměřeně se použijí v případě, že dočasná ochrana vnitřních hranic bude zahrnovat zavedení ostrahy vnitřních hranic, tj. zákaz překračování státních hranic na jiných než stanovených místech.

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě očekává potvrzení výsledků vzájemných jednání slovenskou stranou.

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky o své nejhlubší úctě.

V Bratislavě dne 5. srpna 2008

Ministerstvo zahraničních věcí
Slovenské republiky
Mezinárodně právní odbor
Bratislava

PŘEKLAD

No. 74/2008

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit přijetí nóty s výsledky jednání zástupců obou států o dalším provádění bilaterálních smluv mezi Slovenskou republikou a Českou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy, které se uskutečnilo ve dnech 2. a 3. srpna 2007 v Praze.

Shodně s výsledky jednání konstatuje, že od zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy ve smyslu článku 3 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, jsou na základě článku 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z 23. května 1969 mezinárodní smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou prováděny pouze v rozsahu, v němž jsou v souladu se schengenským acquis.

Dotčeny jsou následující mezinárodní smlouvy, respektive jejich ustanovení:

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (Praha, 29. října 1992), ve znění Smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (Praha, 18. srpna 1997), konkrétně její

článek 4 odstavec 2 písmeno b),
článek 13 odstavec 3,
článek 14 odstavec 2,
článek 15a odstavec 1 a odstavec 2 písmeno b),
článek 15b odstavec 1,
článek 15c odstavec 1 písmeno c), pokud se jedná o zemědělskou a lesní techniku a jiné prostředky určené k obdělávání,
článek 15d,
článek 15e,
článek 15f,
článek 15g odstavec 1.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této smlouvy

článek 9 písmeno c),
článek 15a odstavec 2 písmena a), c) a d),
článek 15b odstavec 2,
článek 15c odstavec 1 s výjimkou písmena c), pokud se jedná o zemědělskou a lesní techniku a jiné prostředky určené k obdělávání,
článek 15g odstavec 2,
poslední věta článku 18 odstavce 5, pokud se týká občanů Evropské unie a osob požívajících právo volného pohybu rovnocenné právu občanů Evropské unie.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích (Praha, 28. března 2000) jako celek.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o zrušení vízové povinnosti (Praha, 29. října 1992), konkrétně její

článek 3,
článek 6.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této dohody

článek 1,
článek 2.

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o společných státních hranicích (Židlochovice, 4. ledna 1996), konkrétně její

článek 30 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 31 této smlouvy.

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech (Bratislava, 23. listopadu 1998), konkrétně její

článek 5 odstavec 2,
článek 11 odstavec 1.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 6 odstavce 1 až 4 této smlouvy.

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě (Bratislava, 24. května 1999) jako celek.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích (Bratislava, 2. července 2002), konkrétně její

článek 2 odstavec 3 písmena a) a b).

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic (Bratislava, 27. ledna 2004), konkrétně její

článek 15 odstavec 1 písmeno a), článek 18 odstavec 2.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii nejsou prováděna následující ustanovení této smlouvy

článek 15 odstavec 1 písmeno a) v rozsahu, v němž se týká celních kontrol,
článek 20.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o železniční dopravě přes státní hranice (Bratislava, 22. února 1996), konkrétně její

článek 1 písmeno a) a v rozsahu týkajícím se provádění pohraničního odbavování také ustanovení písmen b) a d),
článek 9,
článek 10 odstavec 1.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 7 této dohody.

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou České republiky o spolupráci na hraničních vodách (Židlochovice, 16. prosince 1999), konkrétně její

článek 16 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Slovenská strana souhlasí, že od data přistoupení obou států k Evropské unii není prováděn článek 17 této dohody.

Smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích (Ostrava, 20. listopadu 2001), konkrétně její

článek 6 v rozsahu, v němž se týká překračování státních hranic.

Výše uvedená dotčená ustanovení, respektive smlouvy jako celek, nebudou prováděny od okamžiku zahájení plné aplikace schengenského acquis, avšak přiměřeně se použijí v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Pokud jde o ustanovení týkající se překračování státních hranic, přiměřeně se použijí v případě, že dočasné obnovení ochrany vnitřních hranic bude zahrnovat zavedení ostrahy vnitřních hranic, tj. zákaz překračování státních hranic na jiných než stanovených místech.

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze touto odpovědní nótou potvrzuje výsledky vzájemných jednání a využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své hluboké úctě.

Praha, 25. srpna 2008

Diplomatický protokol
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

E-shop

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 54

Ústavní soud ČR - C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Mgr. Sylva Šiškeová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti, vyloučení a kárné odpovědnosti soudců. Je praktickým pomocníkem ...

Cena: 856 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.