Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 72/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 29, ze dne 13. 10. 2008

72

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2008 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 25 odst. 1 dne 8. září 2008.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska (dále jen „smluvní strany“), za účelem rozvoje a prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti školství, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k dalšímu rozvoji vztahů mezi jejich státy, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany se budou informovat o důležitých změnách týkajících se jejich vzdělávacích systémů, zejména o zákonných změnách v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství, o učebních osnovách a učebních plánech, o systému vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů.

Článek 2

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace k otázkám řízení a výzkumu v oblasti školství, jakož i informace týkající se oblastí, o které druhá smluvní strana projeví zájem.

Článek 3

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentující historii, kulturu a zeměpis států smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou v rámci svých finančních a dostupných zdrojů a v souladu s vnitrostátními právními předpisy podporovat a podněcovat:

a)   výměnu vědecké a pedagogické literatury,
b)   účast žáků a studentů v soutěžích, olympiádách a dalších akcích vědeckého, uměleckého a sportovního charakteru,
c)   účast odborných pracovníku obou ministerstev na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany budou za účelem zvýšení mobility v oblasti školství mezi oběma státy spolupracovat v rámci programu „Lifelong Learning“.

Článek 6

Smluvní strany si budou za účelem přípravy zasedání Rady pro vzdělávání vyměňovat své názory.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vzdělávacích institucí všech stupňů, uskutečňovanou na základě partnerství, která budou dohodnuta na úrovni těchto institucí.

Článek 8

Rumunská strana bude i nadále podporovat vzdělávání české menšiny v Rumunsku v mateřském jazyce. Za tímto účelem přijme rumunská strana v souladu s platnými právními předpisy svého státu na žádost české menšiny učitele vyslané do Rumunska k výuce českého jazyka na školách a bude podporovat jejich činnost.

Článek 9

1. Za účelem lepšího poznání kultury obou států budou smluvní strany podporovat činnost lektorátu českého jazyka a literatury na Bukurešťské univerzitě, respektive lektorátu rumunského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, včetně vyslání učitele českého jazyka a literatury a učitele rumunského jazyka, literatury a kultury.

2. Smluvní strany budou v závislosti na stávajícím zájmu o výuku rumunského jazyka a literatury v České republice a českého jazyka a literatury v Rumunsku podporovat otevření lektorátů i na jiných univerzitách států smluvních stran.

Článek 10

Smluvní strany si budou vyměňovat každoročně odborníky z oblasti školství na celkovou dobu 10 dnů za účelem studia jejich vzdělávacích systémů a identifikace nových možností rozšíření a optimalizace spolupráce.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat výměny akademických pracovníků ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 3 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne 1 měsíc.

Článek 12

1. Smluvní strany si budou každoročně, na základě reciprocity, poskytovat 27 stipendijních měsíců pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a studenty, magistry a doktorandy státních vysokých škol v Rumunsku. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně 2 a maximálně 9 měsíců.

2. Na žádost jedné ze smluvních stran mohou být stipendijní měsíce v rámci stanovené kvóty prodlouženy na základě opakované nominace.

Článek 13

Smluvní strany budou nadále podporovat studium jazyka, literatury a kultury státu druhé smluvní strany. Za tímto účelem si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou:

a)   čtyři místa na letních kurzech rumunského jazyka, literatury a kultury v Rumunsku,
b)   čtyři místa na Letní škole slovanských studií v České republice.

Všeobecná a finanční ustanovení
Článek 14

Vysílající smluvní strana uhradí všem osobám vyslaným na základě tohoto Ujednání mezinárodní dopravu do místa přijetí a zpět.

Článek 15

1. Činnost učitelů jazyků a literatury přijímaných na základě článku 9 tohoto Ujednání podléhá vnitrostátním předpisům platným na území státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích.

2. Odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany. Přijímající smluvní strana poskytne každému učiteli přijatému na základě článku 9 tohoto Ujednání plat se zřetelem na jeho kvalifikaci a délku pedagogické praxe.

3. Přijímající smluvní strana napomůže učitelům přijatým na základě článku 9 tohoto Ujednání při zajištění bezplatného ubytování. Hostující učitelé uhradí poplatky za telefon, provoz televizoru a rádia.

4. Nominace učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhé smluvní straně potvrzena diplomatickou cestou nejpozději do 31. května každého kalendářního roku.

Článek 16

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 10 a 11 tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu jejich pobytu alespoň 2 měsíce před navrhovaným datem zahájení pobytu.

2. Přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko k návrhu přijetí nejméně 1 měsíc před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí datum a způsob příjezdu 2 týdny před zahájením pobytu.

4. Podmínkou přijetí je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo znalost některého světového jazyka - anglického či francouzského.

Článek 17

Osobám přijatým na základě článku 10 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   v České republice - stravné, kapesné podle platných vnitrostátních právních předpisů,
v Rumunsku - stravné podle platných vnitrostátních právních předpisů;
b)   ubytování podle platných vnitrostátních právních předpisů.

Článek 18

Osobám vyslaným na základě článku 11 tohoto Ujednání vysílající smluvní strana poskytne:

a)   v Rumunsku - plat podle platných vnitrostátních právních předpisů,
b)   v České republice - stipendium podle platných vnitrostátních právních předpisů.

Přijímající smluvní strana zajistí bezplatné ubytování podle platných právních předpisů svého státu.

Článek 19

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 12 a 13 tohoto Ujednání do 31. března každého kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana informuje o přijetí kandidátů nominovaných podle článku 12 nejpozději do 1. července každého kalendářního roku a o přijetí kandidátů nominovaných podle článku 13 nejpozději do 15. června každého kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana bude o příjezdu kandidátů informovat přijímající smluvní stranu nejméně 2 týdny před zahájením studijního pobytu.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo znalost některého světového jazyka - anglického či francouzského.

Článek 20

Osobám přijatým na základě článku 12 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   bezplatné studium,
b)   ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany.

Vysílající smluvní strana poskytne stipendium podle platných vnitrostátních právních předpisů.

Článek 21

Osobám přijatým na základě článku 13 tohoto Ujednání poskytne přijímající smluvní strana zápisné, ubytování, stravování a uhradí výuku a exkurze.

Článek 22

Zdravotní péče bude všem dotčeným osobám poskytnuta v souladu s Nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a s Nařízením Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71.

Článek 23

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších akcí v oblasti školství, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 24

Text tohoto Ujednání může být měněn a doplňován vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplnění budou učiněny písemně diplomatickou cestou.

Článek 25

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost datem pozdějšího oznámení diplomatickou cestou, kterým si smluvní strany sdělí splnění vnitrostátních procedur nezbytných pro vstup Ujednání v platnost. Toto Ujednání zůstane v platnosti do 31. prosince 2010 a bude automaticky prodlužováno vždy o jeden rok, pokud je jedna ze smluvních stran písemně, diplomatickou cestou, nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

2. Programy a aktivity zahájené podle tohoto Ujednání během jeho platnosti budou pokračovat do jejich ukončení.

Dáno v Praze dne 22. ledna 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, ládeže a tělovýchovy České republiky
prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Za Ministerstvo vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska
Anton Anton v. r.
státní tajemník Ministerstva vzdělávání, výzkumu a mládeže a předseda Národního úřadu pro vědecký výzkum

E-shop

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmluvní fáze do okamžiku jejího podpisu. Publikace: •přináší výklad jednotlivých smluvních doložek, •poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 499 KčKOUPIT

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.