Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 65/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 28, ze dne 7. 10. 2008

65

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2007 byla v Bernu podepsána Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.

Dohoda se na základě svého článku 11 odst. 5 předběžně prováděla ode dne podpisu a vstoupila v platnost na základě téhož ustanovení dne 3. března 2008.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD
RÁMCOVÁ DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU
týkající se
IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ UNIE

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen "Česká republika")

A

ŠVÝCARSKÁ FEDERÁLNÍ RADA (dále jen "Švýcarsko")

dále společně jako "Strany",

- VĚDOMY SI důležitosti rozšiřování Evropské unie (EU) pro stabilitu a prosperitu v Evropě;
- DBAJÍCE NA solidaritu Švýcarska s úsilím EU snížit hospodářské a sociální rozdíly v rámci EU;
- STAVĚJÍCE NA úspěšné spolupráci mezi oběma zeměmi během transformačního procesu České republiky, vedoucího k jejímu vstupu do EU;
- S OHLEDEM NA přátelské vztahy mezi oběma zeměmi;
- S PŘÁNÍM posílit tyto vztahy a plodnou spolupráci mezi těmito dvěma státy;
- S CÍLEM nadále podporovat sociální a hospodářský rozvoj České republiky;
- S OHLEDEM NA fakt, že Švýcarská federální rada vyjádřila v Memorandu o porozumění s Evropským společenstvím ze dne 27. února 2006 záměr, že Švýcarsko přispěje částkou až 1.000.000.000,- CHF (jedna miliarda CHF) ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU (dále jen "Memorandum o porozumění");

se dohodly takto:

Článek 1 - Definice

Pro účely této Dohody, nevyplývá-li z kontextu jinak:

- "Příspěvek" znamená nevratný finanční příspěvek poskytnutý Švýcarskem na základě této Dohody;
- "Projekt" znamená konkrétní projekt nebo program nebo jiné společné aktivity v rámci této Dohody. Program se skládá z dílčích projektů spojených společným tématem nebo sdílenými cíli;
- "Závazek" znamená alokaci určité výše Příspěvku na Projekt dohodnuté Stranami;
- "Dohoda o projektu" znamená dohodu mezi Stranami, a pokud potřeba, dalšími smluvními stranami, o implementaci Projektu dohodnutého Stranami;
- "Národní koordinační jednotka" (NKJ) znamená českou jednotku pověřenou koordinací Programu švýcarsko-české spolupráce;
- "Zprostředkující subjekt" znamená jakoukoli veřejnou nebo soukromou právnickou osobu, která jedná z pověření NKJ nebo která vykonává povinnosti jménem NKJ vůči Prováděcím agenturám implementujícím Projekty;
- "Prováděcí agentura" znamená jakýkoli úřad veřejné správy, jakoukoli veřejnou nebo soukromou společnost, jakož i jakoukoli organizaci uznanou Stranami a pověřenou implementací konkrétního Projektu financovaného na základě této Dohody;
- "Dohoda o implementaci" znamená dohodu mezi NKJ a/nebo Zprostředkujícím subjektem a Prováděcí agenturou o implementaci Projektu;
- "Blokový grant" znamená fond zřízený pro jasně vymezený účel, poskytující pomoc organizacím nebo institucím, usnadňující rentabilní správu zejména u programů s mnoha malými projekty;
- "Fond na přípravu projektů" znamená Fond poskytující finanční podporu na přípravu konečných návrhů projektů;
- "Fond technické asistence" znamená Fond na financování úkolů vykonávaných českými úřady navíc a výhradně při realizaci Příspěvku;
- "Fond na stipendia" znamená Fond na financování stipendií pro české studenty a badatele přijaté k vyššímu stupni vzdělávání a umístěné u výzkumných institucí ve Švýcarsku.

Článek 2 - Cíle

1. Strany budou podporovat snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU prostřednictvím Projektů, na kterých se Strany vzájemně dohodly, a v souladu s Memorandem o porozumění a Koncepčním rámcem pro Program švýcarsko-české spolupráce, jak navrženo v Příloze 1 této Dohody.

2. Cílem této Dohody je vytvořit rámec pro pravidla a postupy při plánování a realizaci spolupráce mezi Stranami.

Článek 3 - Výše příspěvku

1. Švýcarsko souhlasí s tím, že na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU poskytne České republice nevratný Příspěvek až 109 780 milionů CHF (jedno sto devět milionů sedm set osmdesát tisíc švýcarských franků) na období závazku v délce pěti let a období proplácení v délce deseti let, počínaje dnem schválení Příspěvku švýcarským parlamentem, tedy 14. červnem 2007.

2. Švýcarsko bude přijímat Konečné návrhy projektů podle Přílohy 2, Kapitoly 2 pro Závazek financování do doby dvou měsíců před datem ukončení období závazku.

3. Prostředky, které nebyly přiděleny v průběhu období závazku, nebudou již pro Program švýcarsko-české spolupráce dále k dispozici.

Článek 4 - Rozsah

Ustanovení této Dohody se týkají národních a nadnárodních Projektů financovaných Švýcarskem nebo spolufinancovaných Švýcarskem spolu s multilaterálními institucemi a jinými dárci, realizovaných Prováděcí agenturou, na nichž se Strany vzájemně dohodly.

Článek 5 - Použití Příspěvku

1. Příspěvek bude použit na financovaní Projektů a může mít jednu z těchto forem:

a) Finanční pomoc zahrnující granty, čerpání finančních úvěrů, systémy záruk, podíly na majetku, půjčky a technickou asistenci
b) Blokové granty
c) Fond na přípravu projektů
d) Fond technické asistence
e) Fond na stipendia.

2. Příspěvek bude použit v souladu s cíli, principy, strategiemi a geografickým a tématickým zaměřením popsaným v Koncepčním rámci v Příloze 1.

3. 5 % z Příspěvku bude použito Švýcarskem na jeho administrativní výdaje spojené s touto Dohodou. Ty zahrnují, mimo jiné, výdaje na pracovníky a konzultanty, administrativní infrastrukturu, mise, monitorování a hodnocení.

4. Příspěvek ve formě grantů nesmí být vyšší než 60 % celkových oprávněných nákladů Projektu, s výjimkou Projektů, které obdrží dodatečné financování z rozpočtu národních, regionálních či místních orgánů, v takovém případě nesmí být Příspěvek vyšší než 85 % celkových oprávněných nákladů. Projekty zaměřené na budování institucí, projekty technické asistence, Projekty realizované nevládními organizacemi, jakož i finanční podpora ve prospěch soukromého sektoru (čerpání finančních úvěrů, záruky, podíly na majetku a úvěru) lze plně financovat z Příspěvku.

5. Následující náklady nebudou oprávněnými náklady pro grantovou podporu: výdaje vynaložené před podepsáním dané Dohody o projektu všemi stranami, úroky z úvěrů, nákup nemovitostí, mzdové náklady české vlády a vratná daň z přidané hodnoty, jak je uvedeno v Článku 7 této Dohody.

Článek 6 - Koordinace a postupy

1. Aby byla zajištěna co největší možná efektivita Projektů a aby bylo zamezeno duplicitě a překrývání s projekty financovanými ze strukturálních fondů a/nebo kohezního fondu nebo z jiných zdrojů financování, Strany musí zajistit efektivní spolupráci a sdílení informací potřebných k dosažení tohoto cíle.

2. Veškerá korespondence mezi Stranami včetně zpráv a dokumentace týkající se Projektů musí být vyhotovena v anglickém jazyce.

3. Obecným pravidlem je, že každý Projekt podléhá Dohodě o projektu, která stanoví podmínky grantové pomoci, jakož i úkoly a zodpovědnosti smluvních stran.

4. Česká republika odpovídá za identifikaci projektů, které budou financovány z Příspěvku. Švýcarsko může České republice nabídnout návrhy na financování Projektů včetně Projektů multilaterálních, národních či nadnárodních institucí. Pravidla a postupy pro výběr a implementaci projektů jsou vymezené v Příloze 2, pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v Příloze 3.

5. Vybrané Projekty budou podpořeny Českou republikou a schváleny Švýcarskem. Strany přikládají velký význam monitorování, evaluaci a auditu Projektů a Programu švýcarsko-české spolupráce, jak je stanoveno v Příloze 2. Švýcarsko, nebo jakákoli jiná pověřená třetí strana jednající jeho jménem, má právo podle svého uvážení navštěvovat, monitorovat, přezkoumávat, kontrolovat/provádět audit a vyhodnocovat veškeré činnosti a postupy týkající se realizace Projektů financovaných z Příspěvku. Česká republika poskytne veškeré vyžádané nebo užitečné informace a učiní resp. zajistí, aby byla učiněna veškerá opatření umožňující úspěšnou realizaci takovýchto pověření.

6. Poté, co tato Dohoda vstoupí v platnost, zřídí Česká republika zvláštní bankovní účet v České národní bance, na nějž budou uloženy prostředky získané ze švýcarského Příspěvku. Švýcarské administrativní náklady na základě Článku 5, Odstavce 3 této Dohody nebudou spravovány prostřednictvím tohoto účtu. Akumulovaný čistý úrok bude každoročně vykazován Švýcarsku.

7. Platební postupy jsou popsány v Příloze 2, Kapitole 4 této Dohody.

Článek 7 - Daň z přidané hodnoty a jiné daně a poplatky

1. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude považována za oprávněný výdaj pouze tehdy, kdy ji skutečně a s konečnou platností nese Prováděcí agentura. DPH, která je vratná jakýmkoli způsobem, se nepovažuje za oprávněný výdaj dokonce ani v případě, kdy nebude skutečně vrácena Prováděcí agentuře nebo konečnému příjemci.

2. Jiné odvody, daně či poplatky, zejména přímé daně a příspěvky na sociální zabezpečení odváděné z mezd a platů, budou představovat oprávněné výdaje pouze v případě, kdy jsou skutečně a s konečnou platností neseny Prováděcí agenturou.

Článek 8 - Výroční zasedání a předkládání zpráv

1. Pro zajištění účinné implementace Programu švýcarsko-české spolupráce se Strany dohodly, že budou pořádat výroční zasedání. První zasedání se bude konat nejpozději jeden rok od začátku platnosti této Dohody.

2. Zasedání bude organizovat Česká republika ve spolupráci se Švýcarskem. NKJ předloží jeden měsíc před konáním zasedání výroční zprávu. Obsah výroční zprávy bude zahrnovat náležitosti uvedené v Příloze 2, ale neměl by být omezen pouze na ně.

3. Po závěrečném vyplacení prostředků, na základě této Dohody, musí Česká republika předložit Švýcarsku závěrečnou zprávu, v níž zhodnotí dosažení cíle této Dohody a konečnou účetní závěrku týkající se využití Příspěvku, vypracovanou na základě finančních auditů Projektů.

Článek 9 - Odpovědné orgány

1. Česká republika pověřila Ministerstvo financí, aby jednalo jejím jménem jako NKJ pro Program švýcarsko-české spolupráce. NKJ celkově odpovídá za management Příspěvku v České republice, což zahrnuje i finanční kontrolu a audit.

2. Švýcarsko pověřilo:

Federální ministerstvo zahraničních věcí, jednající prostřednictvím Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC)
a
Federální ministerstvo hospodářských věcí, jednající prostřednictvím Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti (SECO),

aby jednaly jeho jménem při implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekty jsou přidělovány jedné či druhé instituci v závislosti na jejich poli působnosti.

3. Švýcarské velvyslanectví bude působit jako kontaktní místo pro NKJ v případě oficiálních informací týkajících se Příspěvku. Každodenní komunikace mezi kompetentními orgány může být zajištěna přímo.

Článek 10 - Společný zájem

Strany sdílejí společný zájem v oblasti boje proti korupci, která ohrožuje principy dobré správy a řádné využívání zdrojů, a navíc ohrožuje poctivou a otevřenou soutěž založenou na ceně a kvalitě. Proto prohlašují záměr spojit své úsilí při potírání korupce, a především prohlašují, že jakákoli nabídka, dar, platba, odměna nebo výhoda jakéhokoli druhu, učiněná přímo nebo nepřímo komukoli s cílem získat pověření nebo zakázku v rámci této Dohody nebo při jejím výkonu, bude chápáno jako protiprávní jednání nebo korupční praxe. Jakékoli jednání tohoto druhu zakládá dostatečný důvod opravňující k ukončení nebo prohlášení za neplatnou této Dohody, příslušné Dohody o projektu, výběrového řízení nebo následné zakázky nebo pro přijetí jakéhokoli nápravného opatření na základě příslušného práva.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

1. Přílohy 1, 2 a 3 tvoří nedílnou součást této Dohody.

2. Jakékoliv spory, které mohou vzniknout při realizaci této Dohody budou řešeny diplomatickou cestou.

3. Jakákoliv změna k této Dohodě musí být učiněna písemně na základě vzájemné dohody Stran a v souladu s jejich příslušnými postupy. Jakákoliv změna Příloh 1, 2 a 3 této Dohody bude učiněna písemně na základě vzájemné dohody odpovědných orgánů uvedených v Článku 9.

4. Tato Dohoda může být vypovězena kdykoliv jednou ze Stran na základě písemné výpovědi se šestiměsíční výpovědní lhůtou. V takovém případě ustanovení této Dohody budou nadále platit pro Dohody o projektu uzavřené před ukončením této Dohody. O jakýchkoli jiných důsledcích ukončení Dohody rozhodnou Strany na základě vzájemné dohody.

5. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem notifikace potvrzující ukončení příslušných schvalovacích postupů obou Stran. Tato Dohoda zahrnuje období závazku v délce pěti let a období pro vyplácení v délce deseti let. Dohoda zůstává v účinnosti, dokud nebude podle Článku 8, Odstavce 3 Českou republikou předložena závěrečná zpráva hodnotící dosažení cíle této Dohody. Období závazku začíná v souladu s Článkem 3, Odstavcem 1. V případě, že období závazku začne dříve, než tato Dohoda vstoupí v platnost, Strany budou tuto Dohodu aplikovat provizorně, a to počínaje dnem jejího podpisu.

Podepsáno v Bernu dne 20. prosince 2007, ve dvou originálech v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Helena Bambasová
Náměstkyně ministra zahraničních věcí České republiky
Za Švýcarskou federální radu
Micheline Calmy-Rey
Prezidentka Švýcarské konfederace
Doris Leuthard
Členka Spolkové rady Švýcarské konfederace

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2018

ÚZ č. 1234 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2018

Sagit, a. s.

Nová publikace edice ÚZ obsahuje soubor předpisů rozdělený do tří kapitol:
- služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů,
- plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci a některých ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.